Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - november 2005

Elprisstatistikken for november 2005 er en opgørelse for perioden november 2004 til november 2005. Der indsamles oplysninger fra 11 elselskabers hjemmesider dækkende 70 pct. af det samlede elsalg i Danmark.

Af tabel 1 fremgår den seneste udvikling i elprisen før afgifter og moms.


Tabel 1. Nettopris for elektricitet november 2004 til november 2005

Pris øre/kWh

Hushold-ninger

Små virk-somheder

Store virk-somheder

Virksom-heder i gns.

Nordpool Spotpris vest

Nordpool Spotpris øst

November 2004

69,4

56,6

45,3

49,9

21,0

20,9

December

69,7

56,9

45,0

49,7

19,0

19,5

Januar 2005

71,8

56,1

43,6

45,3

16,6

17,6

Februar

71,3

56,8

41,9

44,3

19,4

19,9

Marts

71,3

56,8

44,0

46,4

23,2

28,4

April

75,1

58,9

50,7

52,9

25,7

23,0

Maj

74,9

58,7

51,6

53,8

26,9

23,6

Juni

74,9

58,7

52,2

54,4

32,9

21,4

Juli

74,8

57,6

47,5

49,8

31,7

21,7

August

75,2

57,6

46,5

48,8

28,6

23,7

September

75,2

57,6

47,2

49,6

33,5

23,8

Oktober

77,4

58,8

44,9

47,5

31,9

27,4

November

77,4

58,8

45,0

47,6

31,6

38,8

Note: Nettoprisen er prisen for abonnement + markeds el + netbetaling ekskl. afgifter og moms.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.

Spotprisen
Prisen på spot-el er en dagspris, der time for time fastsættes på den nordiske el-børs Nordpool. Dagsprisen fastsættes et døgn inden den fysiske levering. Beregnet over en længere periode er køb af spot-el den billigste løsning. Dog kan prisudsvingene dag for dag være betragtelige. Udsving på spotprisen på el skyldes ydre faktorer. Således påvirkes spotprisen af de nordiske vandkraftproducenters ressourcesituation samt den daglige belastning af de kabelforbindelser der forbinder Danmark med det øvrige Norden og Tyskland.

I perioden november 2004 til november 2005 varierede Nordpool spotprisen i Vestdanmark mellem 16,6 øre /kWh i januar 2005 til 33,5 øre/kWh i september 2005. Fra oktober 2005 til november 2005 er spotprisen i Vestdanmark faldet med 0,3 øre/kWh til 31,6 øre/kWh.

I Vestdanmark har det kolde vejr haft betydning for den faldende elpris. Det skyldes, at varmekraftværker som følge af det kolde vejr kører på højt blus, hvorfor der bliver produceret meget strøm som "affaldsprodukt", hvilket sænker prisen på elektricitet.

I perioden november 2005 til november 2005 varierede Nordpool spotprisen i Østdanmark fra 17,6 øre/kWh i januar 2005 til 38,8 øre/kWh i november 2005. Fra oktober 2005 til november 2005 er spotprisen i Østdanmark steget med 11,4 øre/kWh til 38,8 4 øre/kWh.

Spotprisen steg i Østdanmark som følge af, at eksporten af elektricitet fra Sverige til Sjælland har været begrænset som følge af det kolde vejr. Af denne grund har priserne på sjælland lænet sig op ad de højere tyske elektricitetspriser.

Oliepriser har i november måned været svagt faldende, mens kulpriser og CO-2 kvoter har ligget på et stabilt højt niveau.

Aftageforpligtelsen for prioriteret el bortfaldt den 1. januar 2005
Den lovmæssige forpligtelse til at aftage miljø-el, også kaldet prioriteret produktion, blev afskaffet den 1. januar 2005. Det betyder, at hele elforbruget handles på markedsvilkår. Derudover skal der fortsat betales netbetaling, afgifter og moms. Dette betyder, at der efter den 1. januar 2005 ikke er aftagerpligt for el produceret på vindkraft og kraftvarme. Endvidere stiger betalingen til offentlige forpligtigelser, det tidligere PSO, som er betaling til blandt andet udgifter til forskning og udvikling. Afskaffelse af aftagerpligten medfører således, at elforbruget ikke mere skal splittes op i henholdsvis miljø-el og markeds-el.

El på markedsvilkår
Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. El på markedsvilkår fra november 2004 til november 2005

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder

November 2004

25,9

25,8

December

26,4

26,2

Januar 2005

25,4

25,3

Februar

25,2

24,9

Marts

25,2

24,9

April

24,9

24,6

Maj

24,9

24,6

Juni

24,9

24,6

Juli

29,1

28,7

August

29,1

28,8

September

29,1

28,8

Oktober

33,7

32,7

November

33,7

32,3

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh. 

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.

Af tabel 2 fremgår det, at prisen for el på markedsvilkår for husholdninger og små virksomheder nåede det højeste niveau i oktober og november 2005. For små virksomheder har forholdet været det samme, dog er prisen faldet en anelse fra oktober til november 2005.

El på markedsvilkår følger ikke udelukkende spotprisen. Det kan for elselskaberne være risikabelt udelukkende at basere deres pris på spotprisen, når der er store prisudsving. Derfor vælger selskaberne at prissikre en del af deres elindkøb på Nordpools terminsmarked.

Nettopriserne
Nettopriserne for husholdninger ligger i november 2005 på 77,4 øre/kWh, hvilket er det samme som i oktober måned.

Nettopriserne for små virksomheder ligger i november 2005 på 58,8 øre/kWh, hvilket er det samme som i oktober måned.

Nettopriserne for store virksomheder, som for en stor del handler elektricitet på terminsmarkedet endte i november 2005 på 45,0 øre/kWh, hvilket er 0,1 øre/kWh højere end nettoprisen for oktober måned.

Elprisen i november 2005 fordelt på omkostninger for husholdninger og erhverv for hele landet fremgår af tabel 3. Markedsel beregnes for virksomheder over 2 GWh som et vejet gennemsnit af spotprisen frem til dato og forwardprisen.

Tabel 3. Elpris i november 2005

Pris i øre/kWh

Hushold-ninger

Små virk-somheder

Store virk-somheder

Virksom-
heder i gns.

Abonnement

16,7

2,1

0,0

0,2

Netbetaling

27,1

24,4

20,3

22,5

Heraf PSO

7,9

7,9

7,8

7,8

Heraf transmission

6,0

6,0

5,9

5,9

Heraf til distribution

13,3

10,6

6,5

8,8

Markedsel

33,7

32,3

24,8

24,9

Nettopris

77,4

58,8

45,0

47,6

Moms og afgifter

102,6

11,0

0,4

8,6

Heraf CO2-afgift

9,0

9,0

0,3

7,0

Heraf elafgift og eldist.bidrag.

57,6

2,0

0,1

1,6

Heraf moms

36,0

0,0

0,0

0,0

I alt

180,0

69,8

45,4

56,2

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.

Netbetaling
Netbetalingen, som består af PSO-, transmissions- og distributionsomkostninger, er efter den 1. januar 2005 blevet ændret.

Elkraft, som er systemansvarlig for det samlede elektriske system på Sjælland, skal sørge for at der, uanset markedsforholdende, altid er strøm til rådighed for forbrugerne. Elselskaberne på Sjælland har aftalt med elproducenten Energi E2, at der altid er en vis produktionskapacitet til rådighed. Tarifferne er gennemsnitstariffer som er beregnet ud fra fordelingen på tarifperioder af det samlede forbrug i Østdanmark.

Nettariffen dækker Elkraft?s omkostninger ved transmissionsnettet (400/132 kV). Elkrafts gennemsnitlige nettarif for forbrug efter den 1. november 2005 udgør 3,7 øre/kWh.

Systemtariffen dækker omkostningerne ved reservekapacitet, systemdrift m.v. Elkrafts gennemsnitlige systemtarif for forbrug efter den 1. november 2005 udgør 3,3 øre/kWh.

PSO-tariffen dækker Elkraft?s omkostninger ved offentlige forpligtelser som fastsat efter elforsyningsloven. Elkraft?s gennemsnitlige PSO-tarif er pr. 1. november 2005 faldet med 2,3 øre/kWh og udgør nu 6,8 øre/kWh.

Eltra er systemansvarlig for det samlede elektriske system i Jylland og på Fyn. Tarifferne dækker forskellige omkostninger ved driften af elsystemet i forbindelse med brug af det overordnede transmissionsnet. Derudover udgifter til aftagerpligtig produktion og udgifter til offentlige forpligtelser.

Nettariffen for forbrug dækker Eltras omkostninger til at drive og vedligeholde 400 kV-nettet og udlandsforbindelserne samt betaling til de regionale transmissionsselskaber for et få stillet 150 kV-nettet til rådighed. Eltras nettarif for forbrug efter den 1. november 2005 udgør 2,2 øre/kWh.

Systemtariffen dækker Eltras omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden og markedsfunktionen i det jysk-fynske elforsyningsområde. Systemtariffen opkræves hos netselskaberne og udgør efter den 1. november 2005 2,9 øre/kWh.

PSO-tariffen dækker de omkostninger Eltra afholder i forbindelse med de offentlige forpligtelser, herunder omkostningen ved den aftagerpligtige produktion. Tariffen opkræves hos netselskaberne for den mængde der vedrører forbruget i forsyningsområdet. Tariffen er pr. 1. november 2005 faldet med 2,9 øre/kWh og udgør nu 6,9 øre/kWh.

Elprisen i november 2005 fordelt på omkostninger for husholdninger og erhverv opdelt mellem Øst- og Vestdanmark fremgår af tabellerne 3a og 3b.


Tabel 3a. Elpris i november 2005 for Østdanmark

Elpris øre/kWh
vægtet gennemsnit Østdanmark

Husholdninger

Små virksomheder

Store virk-somheder

Abonnement

17,7

1,9

0,0

Netbetaling

31,4

29,2

23,8

-heraf PSO

6,8

6,8

6,8

-heraf til transmission

6,5

6,5

6,5

-heraf til distribution

18,0

15,9

10,5

Markedsel

32,9

32,9

24,5

Nettopris

82,0

64,0

48,4

Moms og afgifter

103,8

11,0

0,4

CO2 afgift

9,0

9,0

0,3

Elafgift og eldistr.bidr.

57,6

2,0

0,1

Moms

37,2

0,0

0,0

I alt inkl. moms

185,8

75,0

48,8

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.


Tabel 3b. Elpris i november 2005 for Vestdanmark

Elpris øre/kWh
vægtet gennemsnit Vestdanmark

Husholdninger

Små virksomheder

Store virk-somheder

Abonnement

15,3

2,1

0,0

Netbetaling

21,7

18,9

16,3

-heraf PSO

8,8

8,9

8,6

-heraf til transmission

5,2

5,2

5,1

-heraf til distribution

7,7

4,8

2,5

Markedsel

34,2

31,5

25,0

Nettopris

71,2

52,4

41,3

Moms og afgifter

101,0

11,0

0,4

CO2 afgift

9,0

9,0

0,3

Elafgift og eldistr.bidr.

57,6

2,0

0,1

Moms

34,4

0,0

0,0

I alt inkl. moms

172,2

63,4

41,7

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.

De enkelte elementer i elprisen
Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og

forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.

Markedsel er el købt efter de markedsvilkår, der er gældende på handelstidspunktet og den almindelige konkurrence mellem de enkelte el-leverandører, bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Markedsel er desuden den del af elprisen, der blev underlagt fri konkurrence den 1. januar 2003. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til

transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør størstedelen af elprisen for husholdningerne.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO