Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - april 2005

 

Energitilsynets elprisstatistik er opgjort for perioden april 2004 til april 2005. Elprisstatistikken for april måned fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3 nedenfor.

Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt efter de markedsvilkår, der er gældende på handelstidspunktet og den almindelige konkurrence mellem de enkelte el-leverandører, bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Markedsdelen er desuden den del af elprisen, der blev underlagt fri konkurrence den 1. januar 2003. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør størstedelen af elprisen for husholdningerne.

Den seneste udvikling i nettoprisen for elektricitet i perioden april 2004 til april 2005 før afgifter og moms fremgår af tabel 1.


Tabel 1. Nettopris for elektricitet april 2004 til april 2005

Pris øre/kWh

Hushold-ninger

Små virksom-heder

Store virksom-heder

Virksom-heder i gns.

Nordpool Spotpris vest

Nordpool Spotpris øst

April'04

69,4

57,2

44,8

49,4

20,4

19,7

Maj

68,2

55,9

44,9

49,5

21,1

20,2

Juni

67,5

55,3

45,8

50,3

24,4

24,0

Juli

68,2

55,8

45,4

50,0

22,4

19,4

August

68,2

55,8

45,7

50,2

25,3

25,0

September

68,9

56,2

45,6

50,2

22,9

21,1

Oktober

68,7

56,0

45,2

49,8

20,1

19,6

November

69,4

56,6

45,3

49,9

21,0

20,9

December

69,7

56,9

45,0

49,7

19,0

19,5

Januar'05

71,8

56,1

43,6

45,3

16,6

17,6

Februar

71,3

56,8

41,9

44,3

19,4

19,9

Marts

71,3

56,8

44,0

46,4

23,2

28,4

April

75,1

58,9

50,7

52,9

 

 

Note: Nettoprisen er prisen for abonnement + markeds el + netbetaling ekskl. afgifter og moms

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.

I perioden april 2004 til marts 2005 varierede Nordpool spotprisen i Vestdanmark mellem 16,6 øre /kWh i januar 2005 til 25,3 øre/kWh i august 2004. Fra februar 2005 til marts 2005 er spotprisen i Vestdanmark steget med 3,8 øre/kWh.

I perioden april 2004 til marts 2005 varierede Nordpool spotprisen i Østdanmark fra 17,6 øre/kWh i januar 2005 til 28,4 øre/kWh i marts 2005. Fra februar 2005 til marts 2005 er spotprisen i Østdanmark steget med 8,5 øre/kWh.

Spotprisen har i perioden april 2004 til marts 2005 svinget omkring 21,3 øre/kWh i Vestdanmark og 21,3 øre/kWh i Østdanmark.

Systemprisen, der udtrykker prisen i situationer uden flaskehalse i det nordiske transmissionsnet, steg i forsommeren 2004 og smittede af på terminsmarkedet i løbet af sommeren 2004.

Vandniveaubalancen i de nordiske vandmagasiner var i foråret 2004 anstrengt, men en forbedring af vandreserverne i de nordiske vandmagasiner i forsommeren førte til lavere spotpriser i juli 2004. Det tørre vejr i løbet af sommeren 2004 medførte imidlertid, at der fortsat var mangel på vand i de nordiske vandmagasiner, hvilket førte til højere spotpriser i august. Et øget tilløb af vand til de nordiske vandmagasiner i efteråret 2004 medførte faldende spotpriser i september og oktober. Faldende temperaturer i starten af november førte i Skandinavien til et stigende forbrug til opvarmning og da tilløbet til de nordiske vandmagasiner var lavere end normalt, medførte det samlet til højere spotpriser for november. Store nedbørsmængder og høje temperaturer i slutningen af 2004 medførte en markant forbedring af vandreserverne i de nordiske vandmagasiner og i januar 2005 var vandstanden i de nordiske søer og vandreservoirer omkring normalen. Grundet køligt vejr i Skandinavien i februar måned var vandkraftproduktionen højere end normalt for årstiden og lidt mindre nedbør end normalt førte til stigende spotpriser.

El på markedsvilkår følger ikke udelukkende spotprisen. Det kan for elselskaberne være risikabelt udelukkende at basere deres pris på spotprisen, når der er store prisudsving. Derfor vælger selskaberne at prissikre en del af deres elindkøb på Nordpools terminsmarked.  

Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.
 

Tabel 2. El på markedsvilkår fra april 2004 til april 2005

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder

April'04

26,8

27,0

Maj

24,9

25,0

Juni

23,8

24,0

Juli

24,9

24,9

August

24,9

24,9

September

25,4

25,2

Oktober

25,2

25,1

November

25,9

25,8

December

26,4

26,2

Januar'05

25,4

25,3

Februar

25,2

24,9

Marts

25,2

24,9

April

24,9

24,6

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh. 

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.
 

Af tabel 2 fremgår det, at prisen for el på markedsvilkår nåede det højeste niveau i april 2004. Herefter har prisen været faldende frem til juni/juli 2004, hvorefter den har stabiliseret sig. Prisen for el på markedsvilkår ligger i april 2005 for husholdninger på et niveau, som er 1,9 øre/kWh lavere end i april 2004. For små virksomheder har forholdet været det samme, og i april 2005 ligger prisen på et niveau, som er 2,4 øre/kWh lavere end i april 2004.

El på markedsvilkår følger ikke udelukkende spotprisen. Det kan for elselskaberne være risikabelt udelukkende at basere deres pris på spotprisen, når der er store prisudsving. Derfor vælger selskaberne at prissikre en del af deres elindkøb på Nordpools terminsmarked.

Aftageforpligtelsen for prioriteret el bortfaldt den 1. januar 2005
Den lovmæssige forpligtelse til at aftage miljø-el, også kaldet prioriteret produktion, blev afskaffet den 1. januar 2005. Det betyder, at hele elforbruget handles på markedsvilkår. Derudover skal der fortsat betales netbetaling, afgifter og moms. Dette betyder, at der efter den 1. januar 2005 ikke er aftagerpligt for el produceret på vindkraft og kraftvarme. Endvidere stiger betalingen til offentlige forpligtigelser, det tidligere PSO, som er betaling til blandt andet udgifter til forskning og udvikling. Afskaffelse af aftagerpligten medfører således, at elforbruget ikke mere skal splittes op i henholdsvis miljø-el og markeds-el.

Elprisen i april 2005 fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3.


Tabel 3. Elpris i april 2005

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder1)

Store virksomheder1)

Virksomheder i gns. 1)

Abonnement

15,9

2,1

0

0,2

Netbetaling

34,3

32,2

28,4

30,4

Heraf PSO

15,1

15,1

15,0

15,0

Heraf transmission

6,0

6,0

5,9

5,9

Heraf til distribution

13,3

11,1

7,5

9,5

Markedsdel

24,9

24,6

22,3

22,3

Nettopris

75,1

58,9

50,7

52,9

Moms og afgifter

102

11,0

0,4

8,6

Heraf CO2-afgift

9,0

9,0

0,3

7,0

Heraf elafgift og eldist.bidrag.

57,6

2,0

0,1

1,6

 Heraf moms

35,4

-

-

-

I alt

177,1

69,9

51,1

61,5

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO