Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 61


Til stede fra Energitilsynet var Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Ulla Neergaard, Anders Larsen, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen. Torben Riber deltog med stemmeret.

Der var afbud fra Lone Johnsen og Jørgen Aamand.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Niels Fugmann, Nina Koch og Johan Piper.


Mødet har følgende dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 61
2 . Meddelelser fra Formanden
3 . Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen                             


Sager til beslutning

4. Herning kommune - opgørelse i henhold til elforsyningslovens §37 ved delsalg af EnergiGruppen Jylland A/S (fortsat behandling)
5. ELRO - klage fra F.L. Smidth over pristillæg
6. Gastra - priser for adgang til transmissionsnettet 2001-2004
7. Rapport om registrering af leveringssikkerhed
8. Naturgasdistribution - principperne for udmøntning af ny indtægtsrammeregulering
9. Indenrigs- og Sundhedsministeriet - godkendelse af indberetninger efter elforsyningslovens §37 og varmeforsyningslovens §23e
10. Energitilsynets bekendtgørelser om selskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår på el- og på naturgasområdet


Sager til orientering / drøftelse

11. Status i væsentlige verserende sager og sagsområder
12 . Dansk Landbrugs elforsyning - problemer med netselskabernes levering af måledata
13. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 61

Ved mødet erklærede Ulla Neergaard sig inhabil vedrørende dagsordenens punkt 12 og forlod mødet under behandlingen af dette punkt.


ad punkt 2: Meddelelser fra formanden

Formanden bød velkommen til to repræsentanter fra DEVOTEAM, der under punkt 12 skulle redegøre for en for Energitilsynet gennemført undersøgelse. For at undgå ventetid, iværksatte Formanden herefter behandlingen af punkt 12. Efter at have redegjort for undersøgelsen og besvaret spørgsmål, forlod de to repræsentanter mødet.

Herefter fortsatte Formanden med at orientere om et møde med transport- og energiminister Flemming Hansen, som Energitilsynet sorterer under, samt om drøftelser med erhvervsdirektør Peter Torstensen fra Økonomi- og Erhvervsministeriet om sekretariatsbetjeningen af Energitilsynet.

Endelig oplyste Formanden, at udsendelsen af Energitilsynets årsberetning 2004 var blevet lidt forsinket som følge af trykningsfejl.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

ad punkt 4: Herning kommune - opgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37 ved delsalg af EnergiGruppen Jylland A/S (fortsat behandling)

Sagen omhandlede en fortsat behandling af Herning Kommunes anmeldelse efter elforsyningslovens § 37 af salg af 64 % af EnergiGruppen Jylland A/S til DONG A/S den 3. januar 2003.

I forlængelse af Energitilsynets delafgørelse i sagen på møde den 31. januar 2005, dagsordenens pkt. 8, resterede Energitilsynets stillingtagen til kommunens indskudskapital i den frasolgte elforsyningsvirksomhed samt en opgørelse af kommunens nettoprovenu ved salget efter elforsyningslovens § 37 (regler gældende for transaktioner gennemført inden februar 2003).

Energitilsynet vedtog at meddele Herning kommune,

 • at Energitilsynet kan godkende, at en indskudskapital pr. 1. januar 2000 vedrørende EnergiGruppen Jylland El´s kapitalandele i andre selskaber (I/S Vestkraft) på 344,7 mio. kr., indgår i en opgørelse af kommunens nettoprovenu efter elforsyningslovens § 37, stk. 1 og stk. 5, jf. Energitilsynets delafgørelse i sagen den 31. januar 2005.
 • at Energitilsynets godkendelse af indskudskapital som ovenfor, sker på betingelse af, at kommunen overfor Energitilsynet særskilt dokumenterer forhold vedrørende kapitalopgørelsen for I/S Vestkraft 1. januar 1977. Det gælder indregning af aktivposterne "kraftvarmefordel" og "ledningsnet".
 • at Energitilsynets formand bemyndiges til på vegne af Energitilsynet at træffe afgørelse om, hvorvidt den nødvendige dokumentation foreligger, jf. Energitilsynets forretningsorden § 3, stk. 2.
 • at Energitilsynet på betingelse af tilvejebringelse af ovennævnte dokumentation kan godkende, at kommunens indskudskapital i den frasolgte andel af Energigruppen Jylland A/S (64 %) udgør ...... mio. kr., jf. elforsyningslovens § 37, stk. 1 og 5, og Energitilsynets delafgørelse i sagen den 31. januar 2005.
 • at Energitilsynet på betingelse af tilvejebringelse af ovennævnte dokumentation kan godkende, at kommunens nettoprovenu ved salget herved udgør 0 mio. kr., jf. elforsyningslovens § 37, stk. 1 og stk. 5 og Energitilsynets delafgørelse i sagen den 31. januar 2005.
 • at Energitilsynets indberetning til Indenrigs- og Sundshedsministeriet, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 6, afventer ovenstående afklaring vedrørende dokumentation. 
 • at Energitilsynet i fastsættelsen af kommunens indskudskapital og nettoprovenu tager forbehold for, at andre ejere af andele vedrørende Vestkraft I/S efterfølgende overfor Energitilsynet vil gøre krav på en anden opgørelse og fordeling af kapital i disse selskaber opgjort pr. 1. januar 1977 og vedrørende perioden 1. januar 1977 - 1. januar 2000.
 • at Energitilsynet endvidere henholder sig til de forbehold, der fremgår af Tilsynets afgørelse den 31. januar 2005.


ad punkt 5: ELRO - klage fra F.L. Smidth over pristillæg

Tilsynet fandt ikke at kunne træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Tilsynet fandt, at der skulle foretages en nærmere analyse af, hvorvidt udbygningen og renoveringen af nettet skulle indgå ved tariferingen af F.L. Smidth


ad punkt 6: Gastra - priser for adgang til transmissionsnettet 2001-2004

Energitilsynet behandlende Gastra A/S priser for adgang til transmissionsnettet for perioden 2001-2004. Sagen lå i forlængelse af Energitilsynets tidligere afgørelse af 15. marts 2002 vedr. transmissionsselskabets priser i år 2001. Denne sag var blevet anket til Energiklagenævnet, som den 25. august 2003 hjemviste sagen til fornyet behandling i Tilsynet.

Energitilsynet vedtog at meddele Gastra A/S,

 • at Energitilsynet finder, at selskabets priser for anvendelse af transmissionsnettet i perioden 2001-2004 ikke har været urimelige, idet de opnåede afkast af den i selskabet investerede kapital i perioden ikke kan karakteriseres som værende urimelige, og da transmissionspriserne ikke overstiger priserne på andre tilsvarende markeder i væsentlig grad, jf. naturgasforsyningslovens § 38, stk. 1 og stk. 2.
 • at Energitilsynet hermed anser den af Energiklagenævnet hjemviste sag, jf. Klagenævnets afgørelse den 25. august 2003, om transmissionsprisernes rimelighed i 2001 for afsluttet.


ad punkt 7: Rapport om registrering af leveringssikkerhed

Jf. bekendtgørelse 1520 af 23. december 2004 skal den økonomiske regulering af elnetselskaberne, herunder Energitilsynets opgørelse af elnetselskabernes effektivitet, fremover tage hensyn til kvalitet i leveringen af strøm. Således skal kvalitet i leveringen inddrages i den benchmarking af elnetselskaberne, der gennemføres til brug for reguleringsåret 2008.

Leveringssikkerhed kan defineres som sandsynligheden for at nettet er i stand til at transportere strøm til slutbrugerne, og er et vigtigt element i kvalitet i leveringen. En arbejdsgruppe under ledelse af Energitilsynets Sekretariat og med deltagelse fra Energistyrelsen, Dansk Energi og Dansk Energi Forskning og Udvikling har haft til opgave at finde et eller flere egnede mål for leveringssikkerhed samt skabe de fornødne administrative rammer for en landsdækkende indsamling af leveringsdata af høj kvalitet.

Energitilsynet vedtog,

 • at tilslutte sig rapporten med arbejdsgruppens anbefalinger vedrørende registrering af leveringssikkerhed, der herefter offentliggøres.
 • at give Energitilsynets Sekretariat bemyndigelse til at iværksætte registrering af leveringssikkerhed fra og med d. 1. januar 2006. Dette forudsætter bl.a., at Energitilsynets Sekretariat får bemyndigelse til at udforme en vejledning til, hvordan registrering af leveringssikkerhed skal foregå i praksis. Energitilsynets Sekretariat får samtidig bemyndigelse til at iværksætte et system til revidering af de indberettede data for leveringssikkerhed.


ad punkt 8: Naturgasdistribution - principperne for udmøntning af ny indtægtsrammeregulering

Energitilsynet skal i henhold til bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005 fastsætte indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskabernes distributionsaktiviteter for året 2005 senest den 1. juni 2005. Sekretariatet havde udarbejdet en række notater om de opgaver, som følger af udmøntningen af indtægtsrammereguleringen af naturgasdistributionsselskaberne.

Det blev konstateret, at tidsforløbet for udmelding af indtægtsrammerne er meget stramt. Energitilsynet tog de beskrevne problemstillinger til efterretning, og det blev aftalt, at Sekretariatet på denne baggrund forbereder beslutningsnotater til efterfølgende forelæggelse for Tilsynet.


ad punkt 9: Indenrigs- og Sundhedsministeriet - godkendelse af indberetninger efter elforsyningslovens §37 og varmeforsyningslovens §23e

I henhold til elforsyningslovens § 37, stk. 1, og varmeforsyningslovens § 23 e, stk. 1, skal kommuner og amtskommuner registrere modtagne uddelinger fra og vederlag ved afståelse af ejerandele i virksomheder, der er eller i perioden efter den 20. februar 2003 har været omfattet af § 2, stk. 1, eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer eller i perioden efter den 20. februar 2003 har ejet andele i sådanne virksomheder.

Kommuner og amtskommuner indberetter senest den 1. februar hvert år til Energitilsynet de registreringer, som kommunen eller amtskommunen har foretaget efter stk. 1 og 3 i det foregående kalenderår

Energitilsynet skal godkende kommunens eller amtskommunens indberetning.

Senest den efterfølgende 1. maj indberetter Energitilsynet de godkendte beløb til Indenrigs- og Sundhedsministeriet med henblik på reduktion af de kommunale og amtskommunale tilskud.

Energitilsynet vedtog, at godkende foretagne indberetninger fra Københavns Amt, Frederiksborg Amt, Roskilde Amt Gentofte, Odense, Holeby og Rødby Kommuner med visse rettelser.


ad punkt 10: Energitilsynets bekendtgørelser om selskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår på el- og på naturgasområdet

Energitilsynet har i medfør af el- og naturgasforsyningslovene - henholdsvis § 82 og § 42 a - ansvaret for at sikre gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår på el- og naturgasområdet. Energitilsynet skal i medfør af bestemmelserne bl.a. fastsætte regler om, hvordan priser, tariffer, rabatter og vilkår skal offentliggøres af selskaberne. Bestemmelserne sikrer implementeringen af el- og naturgasdirektivernes artikel 23 og 25, stk. 1, litra h, om at der skal føres tilsyn med omfanget af gennemsigtighed. Bestemmelserne bidrager også til implementeringen af kravene i direktivernes bilag A, om at forbrugerne skal modtage gennemsigtige oplysninger om gældende priser og tariffer og om standardvilkår og betingelser for adgang til og brug af el- og naturgasleverancer.

Ifølge el- og naturgasforsyningslovenes § 82, stk. 5 og § 42 a, stk.3, skal tilsynet fastsætte regler om, hvorledes virksomhederne/selskaberne skal offentliggøre priser, tariffer, rabatter og vilkår og regler om fakturering og specificering af omkostninger overfor modtagere af transport og energiydelser.  De fastsatte regler har bl.a. til formål at sikre, at el- og naturgasforbrugerne - forud for leverandørvalget - har mulighed for at gennemskue vilkårene fra forskellige leverandører, og dermed reelt har mulighed for at benytte adgangen til frit leverandørvalg. Regelfastsættelsen gennemfører den direktivbelagte pligt til at sikre gennemsigtighed.

Under sagens behandling ønskede Energitilsynets medlemmer en tydeliggørelse af §1, stk. 1 i de foreliggende udkast til bekendtgørelser inden udsendelse i høring.

Energitilsynet vedtog,

 • at tilslutte sig indholdet af de i medfør af elforsyningslovens § 82, stk. 5 og naturgasforsyningslovens § 42 a, stk. 3 udarbejdede bekendtgørelser, og at bekendtgørelserne herefter sendes i høring.

Bekendtgørelserne bliver - efter afsluttet høringsprocedure - forelagt tilsynet igen med en præsentation af de afgivne høringssvar - til endelig afgørelse og underskrift af Energitilsynets formand og kontrasignering af Energitilsynets sekretariatschef. 


ad punkt 11: Status i væsentlige verserende sager og sagsområder

Ved et af sekretariatet udarbejdet notat samt mundtligt orienteredes medlemmerne om status for udvalgte sager og sagsområder, der er under behandling i sekretariatet.


ad punkt 12: Dansk Landbrugs elforsyning - problemer med netselskabernes levering af måledata

Devoteam gavåØå en kort redegørelse for selskabets foreløbige afdækning af årsagerne til problemer i måledataudvekslingen mellem en række netselskaber og Dansk Landbrugs Elforsynings operatør Nesa El. Formanden bemærkede i den forbindelse, at det må overvejes, om der vil være habilitetsproblemer i forbindelse med yderligere assistance fra selskabet, da Devoteam ligeledes iværksætter en opfølgende konsulentundersøgelse på vegne af Dansk Energi.


ad punkt 13: Eventuelt

Energitilsynets næste møde er mandag den 30. maj 2005.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO