Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 65


Til stede fra Energitilsynet var Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Anders Larsen, og Jens Sejer Sørensen. Torben Riber og Jørgen Aamand deltog med stemmeret.

Der var afbud fra Ulla Neergaard, Preben Schou og Lone Johnsen

Til stede fra sekretariatet var: Finn Dehlbæk, Nils Jan Hansen, Niels Fugmann, Merete Rasmussen og Johan Piper.


Mødet har følgende dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 65
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren


Sager til beslutning  

4. Energi Fyn Net - Dalum Papir klager over tariffer
5. Revision af anmeldelsesbekendtgørelse på elområdet
6. Regulering af gebyrstørrelser på el-, gas- og varmeområdet


Sager til orientering / drøftelse

7. Udarbejdelse af Energitilsynets årsberetning for 2005
8. Orientering om væsentlige verserende sager og sagsområder
9. Eventuel orientering fra Ankenævnet på Energiområdet (ANE)
10. Eventuelt   


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 65

Der forelå ikke til mødet oplysninger om mulig inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.


ad punkt 2: Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om en omstrukturering af Energitilsynets sekretariat, hvorved sekretariatets juridiske kompetence var blevet styrket ved oprettelse af en ny enhed under kontorchef Merete Rasmussen, der bl.a. skal varetage den juridiske kvalitetssikring. Desuden var betjeningen af Energitilsynet lagt over i direktionssekretariatet, hvor vicedirektør Finn Dehlbæk er placeret.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Energi Fyn Net - Dalum Papir klager over tariffer

Dalum Papir A/S havde klaget til Energitilsynet over Energi Fyn Net A/Ss tarifering af Dalum Papir, idet Energi Fyn Net den 1. januar 2005 indførte en enhedstarif, hvorved Dalum Papir som A2 forbruger, der aftager på det højeste spændingsniveau, med afregning efter en treledstarif, steg fra i gennemsnit 1,79 øre/kWh til 1,86 øre/kWh.

Dalum Papir fandt, at Energi Fyn Nets tarifering af A2 kunder fra 2005 ved at overgå fra en treledstarif til en enhedstarif er i modstrid med og urimeligt efter elforsyningslovens § 73, idet tariffen dermed ikke afspejlede fordelen af, at A-kunders forbrug i væsentlig grad ligger i lavlastperioden

Dalum Papir fandt endvidere, at enhedstariffen for A-kunder burde beregnes efter A-kundernes gennemsnitlige forbrugsprofil (der ligger i lavlastperioden).

Energi Fyn Net havde hertil anført, at 1. januar 2004 indførte såvel Eltra (150 kV og 400 kV) som FynsNet (60 kV) enhedstarif på transport af el. Energi Fyn Net anså på denne baggrund det for mest kostrigtigt at tilpasse tariferingen, således at Energi Fyns nettarif blev en enhedstarif.

Dalum Papir havde endvidere anmodet om Energitilsynets stillingtagen til, om det var i modstrid med elforsyningslovens § 73 og således urimeligt, ikke objektivt og/eller diskriminerende, at Energi Fyn havde nedsat tarifferne som følge af salget af Elsam-aktierne med en procentsats i stedet for et ørebeløb pr. kWh.

Endelig havde Dalum Papir anmodet om Energitilsynets stillingtagen til, at Energi Fyn Net burde udarbejde en plan for tilbageføring af en større del af indtægterne ved salget af Elsam-aktierne til kunderne. Dalum Papir fandt, at der ikke i Energi Fyn var økonomiske forhold, der kunne begrunde hensættelser i en størrelsesorden, der kunne gøre en så begrænset tilbageføring rimelig. Nedsættelsen var på i alt 19 mio. kr. svarende til 1,8 % af den samlede indtægt ved salget af Elsam-aktierne på 1,084 mia. kr.

For så vidt angår salget af Elsam-aktier, henviser Energi Fyn Net til, at selskabet ikke efter den ny elforsyningslov var forpligtet til at udarbejde en plan for tilbageføring af indtægterne ved salget af Elsam-aktier. En sådan beslutning om tilbageføring kan/skal alene træffes af selskabets kompetente organer.

Energitilsynet vedtog

  • at meddele Dalum Papir A/S og Energi Fyn Net A/S, at det jf. elforsyningslovens § 73 ikke findes urimeligt, at Energi Fyn Net A/S den 1. januar 2005 indførte en enhedstarif.
  • at meddele Dalum Papir A/S og Energi Fyn Net A/S, at det jf. elforsyningslovens § 73 ikke findes urimeligt, at Energi Fyn Net A/S nedsatte enhedstarifferne med samme procentsats som følge af salget af ELSAM aktier.
  • at meddele Dalum Papir A/S og Energi Fyn Net A/S, at det falder uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til Energi Fyn Nets salg af og tilbageføring af indtægter fra salg af ELSAM-aktier.


ad punkt 5: Revision af anmeldelsesbekendtgørelse på elområdet

De kollektive elforsyningsvirksomheder samt virksomhederne med forsyningspligtbevilling skal til Energitilsynet anmelde en række nærmere opregnede forhold vedrørende priser, betingelser og vilkår m.v.  Anmeldelserne, der som udgangspunkt er offentligt tilgængelige, tjener til at sikre gennemsigtighed på elforsyningsområdet, og er samtidig med til at give Energitilsynet mulighed for at føre tilsyn og kontrollere priser og betingelser. 

I forbindelse med ikrafttræden af den nye elforsyningslov (L 375 af 2. juni 1999) 1. januar 2000 udarbejdede Tilsynet med hjemmel i loven "Bekendtgørelse nr. 90 af 7. februar 2000 om regler for anmeldelse af priser og andre betingelser for transport og levering af elektricitet samt hel eller delvis salg af ejerandele i elforsyningsvirksomheder". Denne bekendtgørelse, der trådte i kraft 16. februar 2000, er fortsat gældende i dag.

Elforsyningsloven er imidlertid blevet ændret adskillige gange siden 1. januar 2000. På det seneste er der med L 494 og L 495 af 9. juni 2004, der implementerer EU-direktivetet om fælles regler for det indre marked for elektricitet, samt udmønter det politiske forlig fra sommeren 2004 om en ny elreform, kommet en række markante ændringer vedrørende regulering og tilsyn og kontrol med priser, vilkår og betingelser. 

Endelig er der med virkning fra 1. januar 2005 etableret den statslige virksomhed - Energinet.dk - der skal varetage systemansvaret og ansvaret for den overordnede el- og gastransmission.

Alle disse ændringer havde gjort det nødvendigt med en ajourføring af anmeldelsesbestemmelserne, og sekretariatet havde udarbejdet udkast til en ny anmeldelsesbekendtgørelse.

Energitilsynet vedtog

  • at tilslutte sig indholdet af det i medfør af elforsyningslovens § 72, stk. 6, § 76, stk. 5 og § 88 udarbejdede udkast til bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser for levering af elektricitet samt betingelser og vilkår for anvendelse transmissions- og distributionsnet, herunder tariffer, som herefter sendes i høring.


ad punkt 6: Regulering af gebyrstørrelser på el-, gas- og varmeområdet

Energitilsynets sekretariatet har i samarbejde med repræsentanter fra el-, naturgas- og varmeforsyningsbrancherne udarbejdet vejledende satser til standardisering af en række af de mest anvendte gebyrer på energiområdet. Satserne er beregnet på grundlag af de gennemsnitlige rimelige omkostninger, der er forbundet med den pågældende foranstaltning (rykkergebyrer, fogedforretning, lukning mv.).

De fastsatte gebyrer er - for at fremme gennemsigtigheden for forbrugeren - gældende for alle tre forsyningsområder, således at forbrugeren vil opleve ensartede gebyrer uanset om der er tale om el-, gas eller varmeforsyning.

De vejledende gebyrer vil medføre administrative lettelser for selskaberne, ligesom de vil medføre en forenkling i forbindelse med forbrugervejledningen.

Brancherepræsentanterne har tilsluttet sig de anførte gebyrsatser.

Energitilsynet vedtog,

  • at Energitilsynet tager de standardgebyrer til efterretning som arbejdsgruppen har tilsluttet sig, jf. elforsyningslovens § 73 b, § 76 og § 77, varmeforsyningslovens § 21 og § 22 a samt naturgasforsyningslovens § 40 og § 41.
  • at Energitilsynet som udgangspunkt ikke vil betragte et gebyr som urimeligt i henhold elforsyningslovens § 77, stk. 1, varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og naturgasforsyningslovens § 41, stk. 1, hvis selskabet opkræver gebyret i overensstemmelse med standardgebyrerne. Der vil dog altid kunne foretages en konkret vurdering. Selskaberne kan i stedet vælge at opkræve de faktiske omkostninger ved den pågældende foranstaltning, men selskabet skal kunne godtgøre de omstændigheder forbundet med den pågældende foranstaltning, der har bevirket højere omkostninger end standardgebyrerne. Kravene til dokumentation vil afhænge af de konkrete omstændigheder.
  • at selskaberne, ved anmeldelse af betingelser og priser, herunder tariffer og gebyrer i henhold til elforsyningslovens § 76, varmeforsyningslovens § 21 og naturgasforsyningslovens § 40, skal oplyse, hvorvidt de anvender de vejledende gebyrsatser eller opkræver de faktiske omkostninger.
  • at disse gebyrer vil være gældende for resten af 2005 samt hele 2006. Herefter vil gebyrsatserne kunne tages op til revurdering efter forhandling med brancherne.


ad punkt 7: Udarbejdelse af Energitilsynets årsberetning for 2005

På grundlag af et af sekretariatet udarbejdet oplæg drøftede tilsynets medlemmer principper for udformning og disponering af beretningen for 2005.


ad punkt 8: Orientering om væsentlige verserende sager og sagsområder

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om status for udvalgte sager og sagsområder, der er under behandling i sekretariatet.


ad punkt 9: Eventuel orientering fra Ankenævnet på Energiområdet (ANE)

Under dette punkt blev Energitilsynet orienteret om afgørelser, truffet af det private ankenævn samt om de principper, der var lagt til grund herfor.


ad punkt 10: Eventuelt

Næste møde i Energitilsynet er mandag den 31. oktober 2005.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO