Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - juni 2005

Elprisstatistikken for juni 2005 er en opgørelse for perioden juni 2004 til juni 2005. Der indsamles oplysninger fra 11 elselskabers hjemmesider dækkende 70 pct. af det samlede elsalg i Danmark

Af tabel 1 fremgår den seneste udvikling i elprisen før afgifter og moms. 


Tabel 1 – Nettopris for elektricitet juni 2004 – juni 2005

Pris øre/kWh

Hus-hold-ninger

Små virksom-heder

Store virksom-heder

Virksom-heder i gns.

Nordpool Spotpris vest

Nordpool Spotpris øst

Juni 2004

67,5

55,3

45,8

50,3

24,4

24,0

Juli

68,2

55,8

45,4

50,0

22,4

19,4

August

68,2

55,8

45,7

50,2

25,3

25,0

September

68,9

56,2

45,6

50,2

22,9

21,1

Oktober

68,7

56,0

45,2

49,8

20,1

19,6

November

69,4

56,6

45,3

49,9

21,0

20,9

December

69,7

56,9

45,0

49,7

19,0

19,5

Jan. 2005

71,8

56,1

43,6

45,3

16,6

17,6

Februar

71,3

56,8

41,9

44,3

19,4

19,9

Marts

71,3

56,8

44,0

46,4

23,2

28,4

April

75,1

58,9

50,7

52,9

25,7

23,0

Maj

74,9

58,7

51,6

53,8

26,9

23,6

Juni

74,9

58,7

52,2

54,4

32,9

21,4

Note: Nettoprisen er prisen for abonnement + markeds el + netbetaling ekskl. afgifter og moms.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.

Spotprisen
Prisen på spot-el er en dagspris, der time for time fastsættes på den nordiske el-børs Nordpool. Dagsprisen fastsættes et døgn inden den fysiske levering. Beregnet over en længere periode er køb af spot-el den billigste løsning. Dog kan prisudsvingene dag for dag være betragtelige. Udsving på spotprisen på el skyldes ydre faktorer. Således påvirkes spotprisen af de nordiske vandkraftproducenters ressourcesituation samt den daglige belastning af de kabelforbindelser der forbinder Danmark med det øvrige Norden og Tyskland.

I perioden juni 2004 til juni 2005 varierede Nordpool spotprisen i Vestdanmark mellem 16,6 øre /kWh i januar 2005 til 32,9 øre/kWh i juni 2005. Fra maj 2005 til juni 2005 er spotprisen i Vestdanmark steget med 6,0 øre/kWh.

I perioden juni 2004 til juni 2005 varierede Nordpool spotprisen i Østdanmark fra 17,6 øre/kWh i januar 2005 til 28,4 øre/kWh i marts 2005. Fra maj 2005 til juni 2005 er spotprisen i Østdanmark faldet med 2,2 øre/kWh til 21,4 øre/kWh.

CO2-priser og oliepriser har været stigende i såvel maj 2005 som juni 2005. Samtidig har prisen på kul ligget forholdsvis stabilt på et højt niveau. Alt i alt har dette fået spotprisen i Vestdanmark til at stige i perioden. Priserne i Vestdanmark har desuden været påvirket at tyskernes øgede efterspørgsel efter el som følge af airconditionanlæg og høje temperaturer.

At spotprisen i Østdanmark er faldet fra maj 2005 til juni 2005 skyldes især, at vandbalancen har været stigende i maj måned for i juni måned at stabilisere sig på et niveau, som er over normalen for årstiden.

Aftageforpligtelsen for prioriteret el bortfaldt den 1. januar 2005
Den lovmæssige forpligtelse til at aftage miljø-el, også kaldet prioriteret produktion, blev afskaffet den 1. januar 2005. Det betyder, at hele elforbruget handles på markedsvilkår. Derudover skal der fortsat betales netbetaling, afgifter og moms. Dette betyder, at der efter den 1. januar 2005 ikke er aftagerpligt for el produceret på vindkraft og kraftvarme. Endvidere stiger betalingen til offentlige forpligtigelser, det tidligere PSO, som er betaling til blandt andet udgifter til forskning og udvikling. Afskaffelse af aftagerpligten medfører således, at elforbruget ikke mere skal splittes op i henholdsvis miljø-el og markeds-el.

El på markedsvilkår
Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. El på markedsvilkår fra juni 2004 til juni 2005

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder

Juni 2004

23,8

24,0

Juli

24,9

24,9

August

24,9

24,9

September

25,4

25,2

Oktober

25,2

25,1

November

25,9

25,8

December

26,4

26,2

Januar 2005

25,4

25,3

Februar

25,2

24,9

Marts

25,2

24,9

April

24,9

24,6

Maj

24,9

24,6

Juni

24,9

24,6

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.

Af tabel 2 fremgår det, at prisen for el på markedsvilkår for husholdninger og små virksomheder nåede det højeste niveau i december 2004. Prisen for el på markedsvilkår ligger i juni 2005 for husholdninger på et niveau, som er 1,5 øre/kWh lavere end i december 2004. For små virksomheder har forholdet været det samme, og i juni 2005 ligger prisen på et niveau, som er 1,6 øre/kWh lavere end i december 2004.

El på markedsvilkår følger ikke udelukkende spotprisen. Det kan for elselskaberne være risikabelt udelukkende at basere deres pris på spotprisen, når der er store prisudsving. Derfor vælger selskaberne at prissikre en del af deres elindkøb på Nordpools terminsmarked.

Nettopriserne
Nettopriserne for husholdninger stabiliserede sig i starten af 2005 på 71,5 øre/kWh og endte i juni 2005 på 74,9 øre/kWh. Tilsvarende stabiliserede nettopriserne sig for små virksomheder i starten af 2005 på 56,5 øre/kWh for i juni 2005 at ende på 58,7 øre/kWh. Stigningerne i nettopriserne i april 2005 skyldes hovedsageligt øgede PSO-omkostninger pr. 1. april 2005.

Nettopriserne for store virksomheder, som for en stor del handler elektricitet på terminsmarkedet endte i juni 2005 på 52,2 øre/kWh. Stigningen skyldes flere omkostninger til PSO, samt øgede priser på spot- og terminsmarkedet.

Prisen på råolie, kul og CO2 kvoter er steget kraftigt i de sidste måneder. Prisen på det nordiske el-marked var således påvirket af dyrere strøm fra Tyskland, hvor kulkraft og råolie står for en stor del af el-produktionen. Det er især priserne i Jylland, som er påvirket af den tyske el-produktion.

Elprisen i juni 2005 fordelt på omkostninger for husholdninger og erhverv for hele landet fremgår af tabel 3. Markedsdelen af el beregnes for virksomheder over 2 GWh som et vejet gennemsnit af spotprisen frem til dato og forwardprisen.


Tabel 3. Elpris i juni 2005

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder1)

Store virksomheder1)

Virksomheder i gns. 1)

Abonnement

15,9

2,1

0,0

0,2

Netbetaling

34,2

32,0

28,2

30,2

  Heraf PSO

15,1

15,1

15,0

15,0

  Heraf
transmission

6,0

6,0

5,9

5,9

  Heraf til distribution

13,1

10,9

7,3

9,3

Markedsdel

24,9

24,6

24,0

24,0

Nettopris

74,9

58,7

52,2

54,4

Moms og afgifter

102,0

11,0

0,4

8,6

 Heraf CO2-afgift

9,0

9,0

0,3

7,0

 Heraf elafgift og eldist.bidrag.

57,6

2,0

0,1

1,6

 Heraf moms

35,4

0,0

0,0

0,0

I alt

176,9

69,7

52,6

63,0

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.

Netbetaling
Netbetalingen, som består af PSO-, transmissions- og distributionsomkostninger, er efter den 1. januar 2005 blevet ændret.

Elkraft, som er systemansvarlig for det samlede elektriske system på Sjælland, skal sørge for at der, uanset markedsforholdende, altid er strøm til rådighed for forbrugerne. Elselskaberne på Sjælland har aftalt med elproducenten Energi E2, at der altid er en vis produktionskapacitet til rådighed. Tarifferne er gennemsnitstariffer som er beregnet ud fra fordelingen på tarifperioder af det samlede forbrug i Østdanmark.

Nettariffen dækker Elkraft?s omkostninger ved transmissionsnettet (400/132 kV). Elkraft?s gennemsnitlige nettarif for forbrug efter den 1. april 2005 udgør 3,7 øre/kWh.

Systemtariffen dækker omkostningerne ved reservekapacitet, systemdrift m.v. Elkraft?s gennemsnitlige systemtarif for forbrug efter den 1. april 2005 udgør 3,3 øre/kWh.

PSO-tariffen dækker Elkraft?s omkostninger ved offentlige forpligtelser som fastsat efter elforsyningsloven. Elkraft?s gennemsnitlige PSO-tarif for forbrug efter den 1. april 2005 udgør 14,0 øre/kWh. Af den samlede gennemsnitlige tarif på 14,0 øre/kWh udgør omkostninger til et pristillæg til vedvarende energi, hovedsagelig vind på 8,1 øre/kWh. Hertil et pristillæg til decentrale værker på 3,6 øre/kWh og til forskning og udvikling samt tilsyn på 2,3 øre/kWh.

For kunder med et forbrug over 100 GWh/år pr. forbrugssted reduceres PSO-tariffen med 8,2 øre/kWh for den del af forbruget som overstiger 100 GWh/år.

Eltra er systemansvarlig for det samlede elektriske system i Jylland og på Fyn. Tarifferne dækker forskellige omkostninger ved driften af elsystemet i forbindelse med brug af det overordnede transmissionsnet. Derudover udgifter til aftagerpligtig produktion og udgifter til offentlige forpligtelser.

Nettariffen for forbrug dækker Eltra?s omkostninger til at drive og vedligeholde 400 kV-nettet og udlandsforbindelserne samt betaling til de regionale transmissionsselskaber for et få stillet 150 kV-nettet til rådighed. Eltra?s nettarif for forbrug efter den 1. april 2005 udgør 2,2 øre/kWh.

Systemtariffen dækker Eltra?s omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden og markedsfunktionen i det jysk-fynske elforsyningsområde. Systemtariffen opkræves hos netselskaberne og udgør efter den 1. april 2005 2,9 øre/kWh.

 PSO-tariffen  dækker de omkostninger Eltra afholder i forbindelse med de offentlige forpligtelser, herunder omkostningen ved den aftagerpligtige produktion. Tariffen opkræves hos netselskaberne for den mængde der vedrører forbruget i forsyningsområdet og tariffen udgør efter den 1. april 2005 15,7 øre/kWh.

For kunder med et forbrug over 100 GWh/år pr. forbrugssted reduceres PSO-tariffen med 7,5 øre/kWh i alle tarifperioder for den del af forbruget som overstiger 100 GWh/år.

Elprisen i juni 2005 fordelt på omkostninger for husholdninger og erhverv opdelt mellem Øst- og Vestdanmark fremgår af tabellerne 3a og 3b.


Tabel 3a. Elpris i juni 2005 for Østdanmark

Elpris øre/kWh vægtet gennemsnit Østdanmark

Husholdninger

Små virksomheder

Store virksomheder

Abonnement

16,5

1,8

0,0

Netbetaling

37,7

35,8

31,1

-heraf PSO

14,4

14,4

14,4

-heraf til transmission

6,5

6,5

6,5

-heraf til distribution

16,8

14,9

10,1

Markedsdel

24,1

24,1

24,0

Nettopris

78,3

61,7

55,1

Moms og afgifter

102,8

11,0

0,4

CO2 afgift

9,0

9,0

0,3

Elafgift og eldistr.bidr.

57,6

2,0

0,1

Moms

36,2

0,0

0,0

I alt inkl. moms

181,2

72,7

55,5

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.


Tabel 3b. Elpris i juni 2005 for Vestdanmark

Elpris øre/kWh vægtet gennemsnit Vestdanmark

Husholdninger

Små virksomheder

Store virksomheder

Abonnement

15,3

2,1

0,0

Netbetaling

29,6

27,8

25,1

-heraf PSO

15,9

16,0

15,7

-heraf til transmission

5,2

5,2

5,1

-heraf til distribution

8,5

6,6

4,2

Markedsdel

25,8

25,5

24,0

Nettopris

70,7

55,3

49,1

Moms og afgifter

100,9

11,0

0,4

CO2 afgift

9,0

9,0

0,3

Elafgift og eldistr.bidr.

57,6

2,0

0,1

Moms

34,3

0,0

0,0

I alt inkl. moms

171,6

66,3

49,5

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.

De enkelte elementer i elprisen
Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og

forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt efter de markedsvilkår, der er gældende på handelstidspunktet og den almindelige konkurrence mellem de enkelte el-leverandører, bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Markedsdelen er desuden den del af elprisen, der blev underlagt fri konkurrence den 1. januar 2003. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til

transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør størstedelen af elprisen for husholdningerne.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO