Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 63


Til stede fra Energitilsynet var Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Ulla Neergaard, Anders Larsen, Preben Schou, Lone Johnsen og Jens Sejer Sørensen. Torben Riber og Jørgen Aamand deltog som suppleanter.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Niels Fugmann og Johan Piper.


Mødet har følgende dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 63
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen


Sager til beslutning

4. Midtjyske Net - indtægtsrammer og rådighedsbeløb
5. Principnotat vedr. gennemførelse af tilbagebetaling for elvirksomheder med forsyningspligtbevilling
6. Ruds Vedby Vindkraft I/S klage over Elkrafts opgørelse af fuldlasttimer
7. ELFOR - ny beregningsmodel for tilslutningsbidrag
8. Energitilsynet - udstedelse af bekendtgørelse om elvirksomheders og naturgasselskabers offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår
9. Oversigtsnotat vedrørende indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber
9.a. Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber - Principper for opgørelse af nettoomsætningsformue
9.b. Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber - Fastsættelse af effektiviseringskrav
9.c. Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber - Godkendelse af foreløbige åbningsbalancer pr. 1. januar 2005

10. Prisregulering for 2002 af ejerselskaberne til elhandelsselskab


Sager til orientering / drøftelse

11. Udviklingen i elpriserne i januar kvartal 2005
12. Status - væsentlige verserende sager og sagsområder
13. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 63

Der forelå ikke til mødet oplysninger om inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.


ad punkt 2: Meddelelser fra formanden

Formanden redegjorde for sit møde med departementschef Thomas Egebo, Transport- og Energiministeriet. Herunder blev oplyst, at ændringen af resortministerie medfører, at Energitilsynets logo skal ændres. Desuden blev oplyst, at Energistyrelsen igen vil bidrage med medarbejder til sekretariatsbetjeningen af tilsynet.

Formanden oplyste, at der ville blive nedsat to arbejdsgrupper, som medlemmer af tilsynet vil deltage i. For notatgruppen er opgaven at overveje sekretariatets udformning af notater til forelæggelse for tilsynet. For årsberetningsgruppen er opgaven at overveje udformning af tilsynets årsrapport m.m. Resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde vil blive behandlet på et seminar i tilsynet.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: MidtjyskeNet - indtægtsrammer og rådighedsbeløb

Midtjyske Net havde den 2. juli 2004 anmodet Energitilsynet om at godkende forhøjelser af selskabets indtægtsrammer for perioden 2001-2003, jf. § 39 i den dagældende indtægtsrammebekendtgørelse 944, idet selskabet havde omkostninger til demontering luftledninger på kr. 9.222.092 i 2001, kr. 7.592.916 kr. i 2002, og kr.15.707.695 i 2003.

Efterfølgende havde Midtjyske Net i februar og maj 2005 anmodet Energitilsynet om at godkende et tilgodehavende hos Eltra for at stille 150 kV nettet til rådighed på kr. 19.566.527 (maj 2005), hvoraf omkostninger til demontering af luftledninger udgør kr. 2.093.754 i 2001 og kr. 3.025.650 i 2003.

Midtjyske Net A/S ejer 150 kV nettet og ejede og drev indtil 31. december 2003 tillige 60 kV nettet i forsyningsområdet. 60 kV-nettet blev udskilt til de underliggende netselskaber med virkning fra 1. januar 2004.

Midtjyske Nets 150 kV net stilles til rådighed for systemansvaret (Eltra), der betaler Midtjyske Net et rådighedsbeløb for, at Eltra kan disponere over dette. På 60 kV nettet, distribueredes el til de underliggende netselskaber, der blev afregnet efter mængdebaserede tariffer.

Netaktiverne i Midtjyske net udgjorde ultimo 2003 1,6 mia. kr., heri indgik 150 kV nettet med 557 mio. kr. Fremmedkapitalen medgået til finansiering af netaktiver beløb sig til 48 mio. kr., hvoraf 26 mio. kr. vedrørte 150 kV nettet.

Midtjyske Nets indtægter ved netdrift i 2004 reguleres i henhold til bestemmelserne i bek. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder, der trådte i kraft den 10. september 2004 og havde virkning fra 1. januar 2004.

Energitilsynet vedtog,

  • at meddele Midtjyske Net A/S, at øgede omkostninger til demontering af luftledninger i 2001, 2002 og 2003 ikke kan opkræves, idet § 39 i bek. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder blev ophævet med ikrafttræden af bek. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissions-virksomheder.
  • at meddele Midtjyske Net A/S, at selskabets rådighedsbeløb fra Eltra for 2004, jf. § 4 i bek. 899 af 30. august 2004 fastsættes til det beløb selskabet anmeldte til Eltra som forventede betalinger fra Eltra i 2004. Dette rådighedsbeløb vil kunne øges, såfremt Tilsynet meddeler dispensation i medfør af kap. 3 i bek. 899 for øgede omkostninger i 2004 forhold til det, der blev lagt til grund for 2004 rådighedsbeløbet.


ad punkt 5: Principnotat vedrørende gennemførelse af tilbagebetaling for elvirksomheder med forsyningspligtbevilling

I notatet gives indledningsvist en kort status over sekretariatets prisgodkendelser vedr. 2003 efter EFL,gl.. Denne status skal ses i forlængelse af notatet vedr. status på elforsyningspligtregulering præsenteret for Tilsynet den 31. januar 2005 samt Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2005 vedr. efterreguleringen for 2003.

Herefter gennemgås bestemmelser vedr. tilbagebetaling, hvorefter følgende spørgsmål, rejst af Dansk Energi/ELFOR, adresseres successivt:

a) Kan tilbagebetalingen juridisk omfatte alle nuværende kunder i elvirksomheden med forsyningspligtbevilling (også skabelonkunder der p.t. ikke køber kvartalsproduktet)?

b) Har kunder, der er flyttet, krav på efterregulering?

c) Kan tilbagebetalingen ske i form af et fast kronebeløb til kunden?

d) Kan tilbagebetalingen ske over nettariffen?

e) Hvornår skal tilbagebetalingen senest være afsluttet?

Afslutningsvist behandler notatet forholdet vedr. eventuelle tilfælde af betalingsstandsning blandt elvirksomheder med forsyningspligtbevilling.

I tilknytning hertil bemærkede Tilsynet, at hvor beklagelig situation med betalingsstandsning eller konkurs end er, kan det på ingen måde anerkendes, at Tilsynet måtte være årsag til sådanne tilfælde af betalingsstandsning. Det er således Tilsynets opfattelse, at selskabernes økonomiske situation må tilskrives andre forhold end de reguleringsmæssige.


ad punkt 6: Ruds Vedby Vindkraft I/S klage over Elkrafts opgørelse af fuldlasttimer

Ruds Vedby Vindkraft i/s klagede over Elkraft System A.m.b.A.s afslag på efterregulering af pristillæg til deres tre møller. Ruds Vedby Vindkraft i/s havde anmodet om efterregulering, fordi det viser sig, at fuldlasttimerne, som er en del af grundlaget for beregningen af dette pristillæg, er opgjort på grundlag af forkerte stamdata.

Elkraft afviser efterregulering, fordi Elkraft finder, at der er udvist passivitet, idet klager undlod at korrigere stamdata, da NVE i 2001 og Energistyrelsen i 2002, bad om verifikation heraf. Dette sammenholdt med mølleejerens oplysningspligt, jf. stamdatabekendtgørelsens § 13, (bkg. 1521 af 23. december 2004) fører til Elkrafts afslag på efterregulering pristillægget.

Elkraft anfører videre, at bestemmelserne i vindmøllebekendtgørelsen såvel som stamdatabekendtgørelsen ikke hjemler mulighed for afgørelse med tilbagevirkende kraft, dvs. der ikke er hjemmel til efterregulering. Derfor får korrektionen ifølge Elkraft alene virkning fremadrettet.

Energitilsynet besluttede,

  • at meddele Elkraft System, at sagen hjemvises til fornyet behandling med følgende begrundelse:
  • at, efterregulering af Ruds Vedby Vindkraft i/s krav ikke er udelukket, hverken som følge af Vindmøllebekendtgørelsen eller som følge af Stamdatabekendtgørelsen;
  • at, Ruds Vedby Vindkrafts i/s retskrav ikke fortabes, selvom oplysningspligten i medfør af § 19 i Vindmøllebekendtgørelsen muligvis er overtrådt;
  • at, retskravets fortabelse ud fra passivitetsbetragtninger i øvrigt bør vurderes ud fra obligationsretlige vurderinger, hvilket ikke fremgår af Elkrafts behandling af sagen;
  • at, sagen, således som det kræves ifølge officialprincippet, ikke er tilstrækkeligt oplyst, og at begrundelserne i afgørelsen forekommer mangelfulde, jf. Forvaltningsloven.


ad punkt 7: ELFOR - ny beregningsmodel for tilslutningsbidrag

ELFOR har anmeldt en ny beregningsmodel for tilslutningsbidrag, jf. brev af 10. februar 2005 med virkning for 2006.

Elfor ønsker at indføre priserne beregnet efter den nye model trinvis, således at det fulde beløb først skal gælde for 2007. For 2008 og fremover indhenter ELFOR data til beregning af nye standardtilslutningsbidrag.

Den nye model er baseret på aktuelle data for 13 netselskaber. ELFOR har på denne baggrund beregnet et vægtet gennemsnit. Dette fører til markante stigninger, hvilket ifølge ELFOR skyldes flere forhold, herunder følgende 4:

1. Tendens til mindre udstykningsområder, hvilket fordyrer tilslutninger
2. Aktuel teknologi er dyrere end tidligere
3. Nye standarder fordyrer elnettet
4. Omfordeling af byrden

Energitilsynet tog den nye beregningsmodel og de af Elfor beregnede gennemsnitlige omkostninger til efterretning.

Energitilsynet anbefaler, at et rimeligt niveau for tilslutningsbidragene højest må udgøre 85 % af de gennemsnitlige beregnede omkostninger, og afrundet til nærmeste hundrede for hver kategori.

Energitilsynet finder, at fastsættelse af de beregnede gennemsnitlige omkostninger samt eventuel opdatering af beregningsmodellen fremover bør ske hyppigere, således at store spring i tilslutningsbidraget undgås.

Det skal præciseres, at Energitilsynet senere fx i forbindelse med en konkret klagesag vil kunne tage stilling til om betingelserne virker rimelige. Tilsynet kan desuden på et senere tidspunkt give pålæg om, at virksomhederne foretager ændring af priser og leveringsbetingelser, jf. § 21, stk. 4.


ad punkt 8. Energitilsynets udstedelse af bekendtgørelser om elforsyningsvirksomheders og naturgasselskabers offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår 

Energitilsynet tilsluttede sig på tilsynsmødet den 25. april 2005 indholdet af de i medfør af elforsyningslovens § 82, stk. 5 og naturgasforsyningslovens § 42 a, stk. 3 udarbejdede udkast til bekendtgørelser om elforsyningsvirksomhedernes og naturgasselskabernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår, som herefter blev sendt i høring.  

Høringssvarene har koncentreret sig om omfanget af offentliggørelsesforpligtelsen (hvilke priser og vilkår er der tale om) og bekendtgørelsernes anvendelsesområde (bekendtgørelserne omfatter også de kommercielle handelsselskaber). 

Høringssvarene har givet anledning til en præcisering af hvilke priser og vilkår bekendtgørelserne omfatter, så det klart fremgår, at der er tale om standardpriser (inklusive forsyningspligtpriser) og standardvilkår. Individuelt forhandlede priser og vilkår er ikke omfattet af offentliggørelsesforpligtelsen, idet sådanne oplysninger er at betragte som fortrolige. 

Bekendtgørelsernes anvendelsesområde - som to af høringsparterne har udtrykt direkte uenighed om - fastholdes. Energitilsynets sekretariat har orienteret Energistyrelsen om de kritiske høringssvar. Dette har ikke givet anledning til yderligere bemærkninger. Sekretariatet har også drøftet spørgsmålet med Justitsministeriets lovtekniske afdeling, herunder også orienteret om de kritiske høringssvar.

Energitilsynets sekretariat har tydeliggjort hjemmelsgrundlaget ved at angive paragrafhenvisninger i bekendtgørelsernes § 1, stk. 2, der fastsætter bekendtgørelsernes anvendelsesområde. Samtidig bemærkes, at Energitilsynet på helt samme hjemmelsgrundlag skal fastsætte regler om fakturering og specificering af omkostninger. Hvis reglerne derfor ikke kan omfatte handelsselskaberne, vil reglerne heller ikke kunne gælde for de el- og naturgasleverandører som i henhold til elforsyningslovens § 22, stk. 4 og naturgasforsyningslovens § 14, stk. 4 ønsker at foretage samfakturering og dermed forestå den fulde afregning overfor slutkunden.   

Det bemærkes samtidig at Energitilsynet, i medfør af to nye forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelser på el- og naturgasområdet, er klageinstans ved el- og naturgashandelsselskabernes manglende overholdelse af bekendtgørelsers bestemmelser, og at tilsynet - i henhold til udkast til samfakturering på naturgasområdet - skal føre tilsyn med naturgasleverandørernes angivelse af oplysninger om distributionsydelsen på de af leverandøren udstedte fakturaer.  

Energitilsynet vedtog,  

  • at godkende indholdet af de i medfør af elforsyningslovens § 82, stk. 5 og naturgasforsyningslovens § 42 a, stk. 3 udarbejdede bekendtgørelser og at bekendtgørelserne herefter underskrives af Energitilsynets formand med kontrasignering af Energitilsynets sekretariatschef.


ad punkt 9: Oversigtsnotat vedrørende indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber

Notatet beskriver i hovedtræk sekretariatets opgaver i forbindelse med udmøntningen af indtægtsrammer for naturgasdistribution for naturgasdistributionsselskaber.

ad punkt 9a: Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber - principper for opgørelse af nettoomsætningsformue
Energitilsynet skal i henhold til bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005 fastsætte indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber for 2005.

Som et ud af flere elementer indeholder indtægtsrammerne bl.a. et beløb til forrentning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005 tillagt en nødvendig nettoomsætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteterne. For den første reguleringsperiode (2005) fastsættes den forrentning, som indregnes i indtægtsrammen, alene på grundlag af en nødvendig nettoomsætningsformue.

Energitilsynet fastsætter størrelsen af den nødvendige nettoomsætningsformue og offentliggør samtidig det beslutningsgrundlag, der er anvendt ved fastsættelsen.

Energitilsynets Sekretariat har udarbejdet et notat, der fastlægger principperne for fastsættelse af den nødvendige nettoomsætningsformue.

Energitilsynet vedtog,

1) at Energitilsynet tilslutter sig notatets indstilling om at fastsætte den nødvendige nettoomsætningsformue til 1/6 af distributionsselskabets indtægtsramme. Af opgørelsesmæssige årsager beregnes nettoomsætningsformuen konkret som 1/6 af selskabets indtægtsramme opgjort ekskl. forrentning af nettoomsætningsformue men tillagt en andel, der afhænger af den endelige forrentningssats og som sikrer, at nettoomsætningsformuen reelt udgør 1/6 af den samlede indtægtsramme.

2) at Sekretariatet bemyndiges til at behandle selskabernes konkrete anmeldelser i henhold til dette princip.

ad punkt 9b: Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber - fastsættelse af effektiviseringskrav
Energitilsynet kan fra og med år 2005 fastsætte krav om effektivisering over for det enkelte naturgasdistributionsselskab under hensyn til selskabets effektiviseringspotentiale, jf. bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005, § 15. Effektiviseringskravet fastsættes som procentsatser (reduktioner) af den såkaldte omkostningsramme (driftsomkostninger samt afskrivninger på nyinvesteringer), der indgår som et element i selskabernes indtægtsrammer.

For reguleringsperioden 2005 fastsættes effektiviseringskravet alene ud fra sammenligninger med udenlandske naturgasdistributionsselskaber samt produktivitetsudviklingen i andre sektorer. Effektiviseringskrav for de efterfølgende fireårsperioder sker tillige på baggrund af en indbyrdes sammenligning (benchmarking) af distributionsselskabernes omkostninger.

Vurdering af selskabernes effektiviseringspotentiale i 2005 sker i nærværende sag bl.a. med inddragelse af udviklingen i sektorens totalfaktorproduktivitet. Fastsættelsen af effektiviseringspotentialet skal efter sekretariatets vurdering dog primært tage hensyn til, at indtægtsrammerne for 2005 først udmeldes i andet halvår af 2005 og derfor efterlader selskaberne begrænset tid til at effektivisere driften for at imødekomme et eventuelt krav.

Energitilsynet vedtog,

1) at Energitilsynet tilslutter sig indstillingen om at fastsætte effektiviseringskravet for 2005 til 0 % for alle naturgasdistributions-selskaber.

2) at dette effektiviseringskrav indgår ved opgørelse og udmelding af distributionsselskabernes indtægtsrammer for 2005.

ad punkt 9c: Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber - godkendelse af foreløbige åbningsbalancer pr. 1. januar 2005
Notatet blev trukket fra dagsordenen, da det er nødvendigt at afklare en række centrale spørgsmål yderligere. Således blev Tilsynet under dette punkt præsenteret for et notat, som beskriver disse problemstillinger.


ad punkt 10: Prisregulering for 2002 af ejerselskaberne til elhandelsselskab

Et af sekretariatet udarbejdet notat vedr., hvorvidt forsyningspligtige elvirksomheders indkøb af porteføljeforvaltningsydelser fra en nærtstående part (et elhandelsselskab) afspejlede markedsvilkår, jf. elforsyningslovens § 46, stk. 4, blev 1. behandlet. Notatet vil efter sommerferien blive forelagt Energitilsynet til beslutning.


ad punkt 11: Udviklingen i elpriserne i januar kvartal 2005

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om udviklingen i elpriserne i 1. kvartal 2005.


ad punkt 12: Status i væsentlige verserende sager og sagsområder

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om status for udvalgte sager og sagsområder, der er under behandling i sekretariatet.


ad punkt 13: Eventuelt

Næste møde i Energitilsynet er mandag den 29. august 2005.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO