Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1. Nye klagesager for Energiklagenævnet

1.1  Herning kommune - opgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37 ved delsalg af EnergiGruppen Jylland A/S - Energitilsynets delafgørelse påklaget af Herning kommune
Energitilsynet har den 31. januar 2005 (møde 58) truffet en delafgørelse i en sag om opgørelse og anmeldelse af salg af en del af Energigruppen Jylland A/S til DONG A/S den 3. januar 2003. Afgørelsen er truffet, efter at selskabet den 20. januar 2005 indgav endelig anmeldelse med opgørelse efter elforsyningslovens §37.

Ved afgørelsen har Tilsynet bl.a. godkendt, at sagen blev behandlet efter de tidligere bestemmelser i elforsyningslovens § 37 gældende for bindende transaktioner indgået inden den 20. februar 2003 med opgørelse af salgspris, indskudskapital og kommunens nettoprovenu ved salget.

I forhold til den af kommunen anmeldte opgørelse kunne Energitilsynet ikke godkende følgende:

  • at transaktionsomkostninger fratrækkes salgsprisen
  • at der sker indregning af levetidsforlængende tiltag i opgørelsen af indskudskapitalen i EnergiGruppen Jylland El A/S (tidligere Herning Kommunale Værker) den 1. januar 1977
  • at der vedrørende opgørelse af tilvækst i indskudskapitalen 2000-2002 ikke sker reduktion vedrørende skat

Tilsynets afgørelse er af Herning Kommune ved advokat Egon Bjørn Andersen indbragt for  Energiklagenævnet  med anmodning om en suspension af klagefristen, idet der alene var tale om en delafgørelse.

Energiklagenævnet har herefter meddelt advokaten, at man betragter henvendelsen som en foreløbig klage over Tilsynets afgørelse den 31. januar 2005, og at fristen for indgivelse af et supplerende klageskrift er fire uger fra dato for Energitilsynets afgørelse vedrørende den resterende del af anmeldelsen.

1.2 NRGi - klage over elregning - sekretariatsafgørelse påklaget af forbruger
Energitilsynets sekretariat har den 15. december 2004 truffet afgørelse i en sag, hvor en forbruger på Djursland havde klaget over en efterregning fra NRGi for el- og varmeforbrug efter installation af fjernvarme i 1998, herunder at det registrerede forbrug var for højt.

NRGi har redegjort for sagen og herunder oplyst om klagerens forbrugsdata i de sidste 5 år. Klageren får den 6. juni 2003 opsat en ny elmåler, men fortsætter ifølge NRGi med samme høje forbrug som tidligere.

Energitilsynets sekretariat har i sin afgørelse oplyst forbrugeren om, at Energitilsynet ikke kan gå ind i en bedømmelse af, hvorvidt det forbrug, der er registreret på måleren også svarer til det faktiske forbrug, antallet af elforbrugende apparater og forbrugsmønsteret i øvrigt. Energitilsynet kan heller ikke bedømme, hvorvidt en periodisk fejl i en installation kan have bevirket en øget registrering af et forbrug. En bedømmelse af disse forhold vil indebære en bevisbedømmelse, som ligger udenfor Energitilsynets kompetence og må henvises til domstolene. Denne begrænsning i Energitilsynets kompetence er tiltrådt af Energiklagenævnet.

Da Energitilsynet ikke kan gå ind i en bedømmelse af disse forhold, og da en afprøvning af elmåleren ikke har påvist fejl ved denne, fandt Energitilsynet ikke at kunne rette indvendinger imod den fremgangsmåde som NRGi anvendte i sagen, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1, jf. § 6, stk. 4.

Sekretariatets afgørelse er af forbrugeren indbragt for Energiklagenævnet.

1.3 Energi Fyn - klage over størrelsen af registrerede forbrug - sekretariatsafgørelse påklaget af forbruger
Energitilsynets sekretariat har den 28. august 2004 truffet afgørelse i en sag, hvor en forbruger på Fyn havde klaget over regningen for elforbrug i et sommerhus. Klageren fremførte, at det registrerede elforbrug i tre forskellige perioder afveg fra det faktiske forbrug.

Det var oplyst i sagen, at måleren i klagerens sommerhus havde været afprøvet på et akkrediteret værksted, som ikke havde fundet fejl ved måleren.

Energi Fyn oplyste, at det høje forbrug i en af perioderne eventuelt kunne tilskrives, at der var tale om en byggeperiode, hvor håndværkere kan have anvendt elforbrugende udstyr, der kan have påvirket størrelsen af klagerens forbrug.

Sekretariatet meddelte klageren, at det ligger udenfor Energitilsynets kompetence at vurdere forholdet mellem aflæst og et faktisk forbrug, således som dette måtte afhænge af antal elforbrugende installationer i husstanden, antal beboere i husstanden og disses elforbrug. En afklaring af dette forhold forudsætter, efter Energitilsynets vurdering, en egentlig bevisbedømmelse og må henvises til behandling ved domstolene.

På den baggrund afviste sekretariatet at tage stilling til klagen.

Sekretariatets afgørelse er af forbrugeren indbragt for Energiklagenævnet.

1.4 Københavns Energi - klage over efterregning - sekretariatsafgørelse påklaget af forbruger
Energitilsynets sekretariat har den 7. december 2004 truffet afgørelse i en sag, hvor en forbruger under Københavns Energi (KE) havde klaget over en årsopgørelse for elforbrug, som klageren fandt var fejlbehæftet.

Klageren ønskede en fornyet gennemgang af regningens størrelse, en fornyet gennemgang af den angivne regningsperiode, annullering af den fremsendte årsregning og udfærdigelsen af 3 nye, separate årsregninger baseret på klagerens aflæsningstal, idet klageren mente, at års-afregningen var baseret på andre tal, end de af klageren aflæste.

Endvidere klagede forbrugeren over, at hun i en længere periode ikke havde modtaget acontoregninger.

KE har oplyste, at årsregningen var udfærdiget på grundlag af klagerens oplysninger om målerstand. Energitilsynet så ingen anledning til at betvivle dette.

KE oplyste overfor Energitilsynet, at årsagen til, at klageren i en periode ikke havde modtaget opkrævninger var, at klagerens elmåler før udstedelsen af klagerens årsregning i juni 2003 blev sat til ombytning, og at der for målere sat til ombytning standardmæssigt blev spærret for regningsudstedelsen. Denne spærring blev ved en fejltagelse ikke ophævet. 

KE har dog som kompensation for den lange effektueringstid og budgettekniske gener tilbudt klageren en rente- og gebyrfri afdragsordning over 12 måneder. Endvidere er to rykkere på klagerens konto blevet tilbageført.

Energitilsynet meddelte klageren, at det falder uden for Energitilsynets kompetence at bedømme, om et registreret forbrug svarer til antallet af forbrugende apparater og antallet af beboere på forbrugsstedet, idet dette ville forudsætte en bevisbedømmelse. Der var ikke i sagen hverken af klageren eller KE rejst spørgsmål om, hvorvidt måleren havde vist korrekt.

På den baggrund fandt sekretariatet ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Sekretariatets afgørelse er af forbrugeren indbragt for Energiklagenævnet.

1.5 Forsyningsvirksomhederne Aalborg - betaling for bort-kommet gasmåler - sekretariatsafgørelse påklaget af forbruger
Energitilsynets sekretariat har den 15. december 2004 truffet afgørelse i en sag, hvor forbruger repræsenteret af Foreningen til borgernes retssikkerhed klagede over et krav fra Forsyningsvirksomhederne Aalborg (FA) om betaling for en bortkommen gasmåler

FA oplyste, at den relevante gasmåler blev opsat på adressen i 1973. I 1992 blev gasmåleren administrativt "flyttet" fra 1. sal til ejendommens ejers adresse i stuen. Gasmåleren var således ikke fysisk nedtaget og opsat igen. Ved kontrolaflæsning den 11. oktober 2001 og tilsyn af FA´s montør den 15. oktober 2001 blev det konstateret, at der ikke var opsat en gasmåler i en lovlig installation. Ejendommens ejer har ikke kunnet finde måleren og ønskede heller ikke at lovliggøre installationen. Gasstikket blev herefter afbrudt, og der blev sendt en faktura for afbrydelsen, afmelding/nedtagning af måler samt på erstatning for den bortkomne måler.

Klageren fastholdt, at ejendommens ejer ikke havde nedtaget gasmåleren, og at hvis måleren var nedtaget, måtte dette være sket ved FA´s foranstaltning, idet FA den 2. december 2002 havde fremsendt en regning for nedtagning af måler. Ejendommens ejer havde fra 1992 til 2002 betalt målerleje, men ikke for forbrug.

Energitilsynets sekretariat meddelte klageren, at det ligger udenfor Energitilsynets kompetence at afgøre sager, der forudsætter en egentlig bevisbedømmelse. Sådanne sager må henvises til behandling ved domstolene.

I denne sag var der uenighed mellem parterne om, under hvilke omstændigheder den pågældende gasmåler var bortkommet. Det relevante spørgsmål er herefter, hvem der skal hæfte for den bortkomne gasmåler. En bedømmelse af disse forhold ville indebære en bevisbedømmelse.

Energitilsynets sekretariat fandt derefter ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Sekretariatets afgørelse er af foreningen indbragt for Energiklagenævnet.


2.  Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

2.1 Skanderborg Fjernvarmes klage over I/S Reno Syds afregningspriser for 2001 - Energitilsynets afgørelse stadfæstet
Energiklagenævnet har den 11. februar 2005 stadfæstet en afgørelse, truffet af Energitilsynet på mødet den 25. august 2003 (møde 42) om Skanderborg Fjernvarmes klage over I/S Reno Syds afregningspriser for 2001, 2002 og 2003.

Afgørelsen gik ud på, at Energitilsynet ikke på det foreliggende grundlag fandt, at I/S Reno Syds prisberegning var i strid med varmeforsyningsloven, jf. lovens § 21, stk. 4, og § 20.

Ved afgørelsen tog Energitilsynet stilling til 4 punkter i Skanderborg Fjernvarmes klage: beregning af substitutionspris, indregning af indtægter fra erhvervsaffald, fordeling af administrationsomkostninger og indregning af særlige udgifter til dioxinfilter.

Sagen og sagens indbringelse for Energiklagenævnet er tidligere omtalt under punkt 1.1 i Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 27. oktober 2003 (møde 44).

2.2 NESA Varme - frist for købsret for Værløse Varmeværk - Energitilsynets afgørelse ændret
Energiklagenævnet har den 14. februar 2005 ændret en afgørelse, truffet af Energitilsynet på mødet den 13. december 2004 (møde 57), vedrørende 3-måneders fristen for forbrugernes købsret i henhold til varmeforsyningslovens §23 f.  

Ved Tilsynets afgørelse var det meddelt NESA, at fristen på 3 måneder for NESAs tilbud til forbrugerne efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 1, jf. § 23 f, stk. 4, skulle regnes fra den 22. oktober 2004, hvorfor NESA blev pålagt at forlænge fristen til den 22. januar 2005.

Energiklagenævnet har den 14. februar 2005 truffet en foreløbig afgørelse i sagen. Klagenævnet finder, at det materiale, der var tilgængeligt for Værløse Varmeværk den 22. oktober 2004, ikke var tilstrækkeligt til, at værket kunne bedømme markedsværdien af distributionsnettet. Klagenævnet finder derfor, at 3-måneders fristen efter varmeforsyningslovens § 23 f, stk. 4, skal regnes fra den 5. januar 2005 med udløb den 5. april 2005.

Det er endnu for tidligt at kunne udlede noget af Energiklagenævnets afgørelse, idet der kun er tale om en foreløbig afgørelse. Når klagenævnet træffer en endelig afgørelse, vil Tilsynet blive nærmere informeret.

Sagen og sagens indbringelse for Energiklagenævnet er tidligere omtalt under punkt 1.5 i Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 31. januar 2005 (møde 58).

2.3 Hirtshals Fjernvarme a.m.b.a. - ikke grundlag for udtrædelsesgodtgørelse - 3  sekretariatsafgørelser stadfæstet
Energiklagenævnet har den 11. februar 2005 stadfæstet tre afgørelser, truffet af Energitilsynets sekretariat den 7. juni 2004. De tre sager vedrørte alle klage fra tidligere fjernvarmeforbrugere over betaling af udtrædelsesgodtgørelse til Hirtshals Fjernvarme a.m.b.a. som følge af udmeldelse.

Sekretariatet fandt, at det var i strid med varmeforsyningsloven, jf. lovens § 21, stk. 4, at Hirtshals Fjernvarme a.m.b.a. opkrævede udtrædelsesgodtgørelse af klagerne.

Efter varmeværkets vedtægter kunne der opkræves udtrædelsesgodtgørelse, hvis det ikke var muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere. Udviklingen i antal tilsluttede m2 fremgik af værkets anmeldelser til registeret og viste en stigning fra ca. 353.561 til 360.600 m2 over en treårsperiode. Der var således ikke grundlag i vedtægterne til at opkræve udtrædelsesgodtgørelse.

Sagerne og sagernes indbringelse for Energiklagenævnet er tidligere omtalt under punkt 1.2 i Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 30. august 2004 (møde 53).

2.4 NESA A/S - klage over forbrugsmåling kræver bevisbedømmelse - sekretariatsafgørelse stadfæstet
Energiklagenævnet har den 15. februar 2005 stadfæstet en afgørelse,  truffet af Energitilsynets sekretariat den 17. november 2004.

Sagen drejede sig om, hvorvidt forbrugeren kunne have forbrugt ca. 22.800 kWh i sit sommerhus i perioden fra juni 2001 til juni 2004.

Energitilsynet havde fundet, at det faldt uden for tilsynets kompetence at gå ind i en bedømmelse af, hvorvidt det registrerede forbrug var i overensstemmelse med det faktiske forbrug, idet dette ville indebære en bevisbedømmelse, som måtte henvises til domstolene. En undersøgelse af den relevante måler på et akkrediteret målerinstitut havde endvidere vist, at måleren var i orden. Da forbrugeren endvidere ikke til NESA havde fremsendt måleraflæsninger i 2002 og 2003, havde Energitilsynet fundet, at det var i overensstemmelse med NESA´s almindelige betingelser for ellevering, at NESA beregnede forbruget på basis af et skøn. Energitilsynet kunne i samme forbindelse ikke afgøre, om forbrugeren havde indtelefoneret måleraflæsninger til NESA

Energiklagenævnet lagde til grund, at der ikke var påvist fejl ved forbrugerens elmåler. Klagenævnet tiltrådte herefter Energitilsynets vurdering af, at fastslåelse af misforhold mellem det registrerede forbrug og det faktiske forbrug forudsatte en egentlig bevisbedømmelse, som kun kunne ske ved domstolene.

Ligeledes måtte det efter Energiklagenævnets opfattelse kræve en egentlig bevisbedømmelse at tage stilling til, om forbrugeren havde indtelefoneret måleraflæsninger til NESA.

Sagen og sagens indbringelse for Energiklagenævnet har ikke tidligere været omtalt i Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat.

Bemærk: Efter ændringen af elforsyningsloven i 2004 kan klager modtaget efter 1. november 2004 over denne type forhold ikke behandles af Energitilsynet, men kan indbringes for det private ankenævn Ankenævnet for Energiområdet.

2.5 SEAS - klage fra forbruger over udeladte decimaler i årsopgørelse -  sekretariatsafgørelse stadfæstet
Energiklagenævnet har den 18. januar 2005 stadfæstet en afgørelse,  truffet af Energitilsynets sekretariat den 9. september 2004. Ved afgørelsen havde sekretariatet fundet, at der ikke var grund til at rette kritik over den af SEAS Strømmens Elforsyning A/S udfærdige årsopgørelse til klager.

Det fremgik af sagen, at klager havde klaget over to forhold:

  • Lovligheden at på regningen at udelade de decimaler, SEAS faktisk bruger ved opgørelsen af kundens forbrug, og
  • Manglende gennemsigtighed ved angivelsen af prisen pr. kwh.

Energitilsynets sekretariat fandt i sin afgørelse, at der i SEAS' brev af 9. juni 2004 var redegjort for klagen over SEAS' prisberegning, og at tilsynet havde henvist klageren til gennemgangen af elregningen på SEAS' hjemmeside. Tilsynet bemærkede endvidere, at der ikke er lovbestemmelser om hvor mange decimaler, årsopgørelsen skal indeholde. A conto-opgørelser udregnes på grundlag af elforbrugers forventede årsforbrug. Prisen varierer over tid; derfor kan den endelige pris ikke oplyses.

Energiklagenævnet fandt, at beregningen var sket korrekt, og at problemstillingen alene angik gennemsigtigheden af klagerens elregning.

Klagenævnet var enig med klageren i, at en regning, der ikke angiver de præcise decimaler, som beregningen af elforbruget har baggrund i, ikke fremtræder ganske gennemsigtig.

Energiklagenævnet fandt derfor, at Energitilsynet burde pålægge SEAS Strømmens Elforsyning A/S fremover at indrette regningerne således, at disse kan efterregnes af en forbruger.

I den foreliggende sag betød de manglende decimaler en forskel på i alt 36 øre og på den baggrund fandt Energiklagenævnet, at klagerens kritik ikke er af en sådan væsentlighed, som må kræves for at finde SEAS' prisberegning i sagen stridende mod gennemsigtighedskravet i elforsyningslovens § 6.

Nævnet tiltrådte derfor, at Energitilsynet ikke konkret har grebet ind over for SEAS efter elforsyningslovens § 77.

Sagen og sagens indbringelse for Energiklagenævnet er tidligere omtalt under punkt 1.5 i Meddelelser fra Energitilsynet sekretariat til Energitilsynets møde den 30. august 2004 (møde 53).

2.6 Nykøbing Falster Kommune - graddageberegning af varmeforbrug - behandling af klage over sekretariatsafgørelse afvist
Energiklagenævnet har den 5. januar 2005 afvist af tage stilling til en klage over en afgørelse truffet af Energitilsynets sekretariat, i hvilken sekretariatet ikke havde fundet det urimeligt, at Nykøbing Falster Kommune havde beregnet klagerens varmeforbrug ud fra graddage.

Sekretariatets afgørelse, som indeholdt korrekt klagevejledning, var truffet den 20. oktober 2004. Klagefristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Energiklagenævnet modtog klagen den 10. december 2004.

Energiklagenævnet afviste klagen som for sent indgivet.


3. Formandsafgørelser

Der er ikke i perioden efter sidste udgave af Meddelelser truffet afgørelser af Energitilsynets formand i henhold til § 3, stk. 3, i Energitilsynets forretningsorden.


4. Større væsentlige sager afgjort af sekretariatet

4.1 Forsyningspligtige elaktiviteter - indregning af tab på elhandelskontrakter i kvartalsprisen for 1. kvartal 2005
I fortsættelse af tilsynets afgørelser af 28. december 2004 har Energitilsynet den 14. januar 2005 orienteret elleverandører med forsyningspligtbevilling om retningslinjerne for opgørelse og indregning af tab/gevinster på elhandelskontrakter indgået frem til 31. december 2004.

Efter modtagelsen af supplerende kontraktsoplysninger fra selskaberne har sekretariat foretaget en foreløbig opgørelse af de elhandelskontrakter, som kan indgå i kvartalspriserne for 2005 og frem.

Efter anmodning fra enkelte selskaber om allerede at indregne deres tab/gevinster på rettidigt anmeldte kontrakter i kvartalsprisen for 1. kvartal 2005, traf sekretariatet beslutning om, at selskaberne efter anmodning kunne få indregnet tab/gevinster i de af Energitilsynet kontrollerede kvartalspriser for 1. kvartal 2005.

På denne baggrund har sekretariatet gennemført detaljerede opgørelser af tab for følgende selskaber: Scanenergi A/S, NOE Energi Forsyning A/S, Energi Nord Forsyning A/S, Frederiksberg Forsyning A/S, SEAS Strømmens Forsyning A/S, Nordvest Forsyning A/S samt Østkraft Forsyning A/S.

Nævnte selskaber er meddelt nye afgørelser vedr. kvartalsprisen for 1. kvartal 2005. Disse afgørelser erstatter afgørelser af 28. december 2004. De ændrede afgørelser fremgår af nedenstående skema:

Selskab

Maksimale kvartalspriser for 1. kvt. 2005,

 jf. afgørelser af 28/12 2004

Nye maksimale kvartalspriser for 1. kvt. 2005 efter indregning af tab

Kvartals-

abonnement

 

øre/kWh

øre/kWh

kr.

Scanenergi A/S

26,26

26,75

24,00

NOE Energi Forsyning A/S

26,21

26,58

25,00

Energi Nord Forsyning A/S

26,53

26,59

18,75

Frederiksberg Forsyning A/S

23,64

24,26

30,00

SEAS Strømmens Forsyning A/S

23,76

24,71

27,50

Nordvest Forsyning A/S

23,76

24,38

27,50

Østkraft Forsyning

23,35

24,08

31,25


5. Høringssvar

Der er ikke fra sekretariatet afgivet høringssvar siden sidste udgave af Meddelelser.


6. Andre forhold

6.1  Elprisstatistik januar 2005
Sekretariatets månedlige oversigt over elpriserne er vedlagt som bilag til Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO