Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 67.


Til stede fra Energitilsynet var Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Ulla Neergaard, Jens Sejer Sørensen. Torben Riber og Jørgen Aamand deltog som stemmeberettigede.

Der var afbud fra Anders Larsen og Preben Schou.

Til stede fra sekretariatet var Finn Dehlbæk, Niels Fugmann, Nils Jan Hansen, Merete Rasmussen, Nina Koch og Marianne Larsson.


Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 67
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren              


Sager til beslutning

4.Revision af anmeldelsesbekendtgørelse på el 2. behandling
5. NV Net dispenationsansøgning - indtægtsramme
6. Høng Varmeværk Amba - godkendelse af planlagt investering


Sager til orientering / drøftelse

7. Stikprøveundersøgelse af fjernvarmeværker
8. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 67

Der forelå ikke til mødet oplysninger om mulig inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.


ad punkt 2: Meddelelser fra Formanden

I anledning af en indbydelse fra Danske Fjernvarmeværkers Forening til at besøge foreningen drøftede medlemmerne muligheden for en dialog om relevante problemstillinger i branchen med fjernvarmeforeningen.

På et møde mellem repræsentanter for Dansk Energi, Dansk Elhandel, Elfor og Energitilsynets sekretariat blev der opnået enighed om at etablere en ikke-teknisk arbejdsgruppe til drøftelse af hele problemstillingen i forbindelse med leverandørskifte i elbranchen.

Formanden orienterede om Rigsrevisionens beretning om Energitilsynets efterlevelse af varmeforsyningslovens regler.


ad punkt 3: Indsigelse imod udkast til referat fra Energitilsynets møde den 31. oktober 2005

Ulla Neergaard oplyste, at hun efter gennemlæsning af udkast til referat fra Energitilsynets møde den 31. oktober havde besluttet, at hun ønskede at få indsat en mindretalsudtalelse under pkt. 4b: Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber.

Hun ville fremsende sin mindretalsudtalelse til sekretariatet.


ad punkt 4: Revision af anmeldelsesbekendtgørelse på elområdet (2. behandling)

På mødet den 26. september 2005 tilsluttede Energitilsynet sig indholdet af et i medfør af elforsyningslovens § 72, stk. 6, § 76, stk. 5 og § 88 udarbejdet udkast til bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser for levering af elektricitet samt betingelser og vilkår for anvendelse af transmissions- og distributionsnet. Udkastet blev herefter sendt i høring hos relevante parter.

Under dette punkt blev de herefter indkomne høringssvar gennemgået. Endvidere blev vurderet, om de indkomne høringssvar skulle medføre ændringer i bekendtgørelsen. Høringssvarene havde især vedrørt bestemmelserne i udkastets § 4 vedrørende anmeldelse af grundlaget for forsyningspligtydelser. Herudover har der været specifikke bemærkninger til enkelte af bestemmelserne, hvor der er foreslået præciseringer eller ændringer.

Høringssvarene har - efter vurdering - alene givet anledning til en ændring af fristen i bekendtgørelsens § 4, stk. stk. 2, samt en præcisering i § 2, stk. 1, nr. 1.

Energitilsynet vedtog

 • at godkende indholdet af det i medfør af elforsyningslovens § 72, stk. 6, § 76, stk. 5 og § 88 udarbejdede udkast til bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser for levering af elektricitet samt betingelser og vilkår for anvendelse af transmissions- og distributionsnet, og at bekendtgørelsen herefter underskrives af Energitilsynets formand og med kontrasignering af chefen for Center for Energi i Konkurrencestyrelsen.


ad punkt 5: NV Net dispensationsansøgning - indtægtsramme

NV Net havde i efteråret 2003 meddelt at ville opkræve kr. 43.020.000 kr. for i 2004 at stille nettet til rådighed for systemansvaret. Dette beløb var lig den foreløbige indtægtsramme udmeldt af Energitilsynet. Da NV Net afventede den endelige indtægtsramme var beløbet opkrævet som et a contobeløb.

I indtægtsrammen havde NV Net ikke indregnet en række omkostninger til demontering, renovering eller restafskrivninger. Selskabet anmeldte beløbet som en a conto opkrævning.

NV Net havde med baggrund heri indsendt ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen.

I 2004 blev selskabets indtægtsramme imidlertid fastsat efter bestemmelserne i bek. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder, der trådte i kraft den 10. september 2004.

Alene sager for Energiklagenævnet eller Energitilsynet om opgørelse af netvirksomheders og transmissionsvirksomheders aktivværdier og driftsomkostninger for perioden 2000-2003 færdigbehandles efter reglerne i de tidligere indtægtsrammebekendtgørelser (944 af 29. oktober 2001 og bek. 1182 af 15. december 2000).

Med bekendtgørelse 899 blev det tidligere prisfastsættelsesprincip, der baserede sig på omkostningsrammer og forrentning, forladt og erstattet af et princip, der baserer sig på at indtægtsrammen for 2004 fastsættes til de indtægter, virksomheden vil have i 2004, når det forudsættes, at tarifferne pr. 1. januar 2004 for ydelser omfattet af bevillingen fastholdes uændret i 2004.

Energitilsynet vedtog at meddele NV Net A/S,

 • at straksafskrivninger, (restafskrivninger)  på i alt kr. 5.995.611 i årene 2003-2005 på skrottet anlæg fordelt med kr. 3.463.611 for 2003, kr. 2.385.000 for 2004 og kr. 147.000 for 2005, ikke kan opkræves i medfør § 39 i bek. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder, idet § 39 blev ophævet med ikrafttræden af bek. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder.
 • at stillingtagen til indregning af straksafskrivninger, (restafskrivninger) i 2005 på kr. 147.000 i medfør af § 13, stk. 1, nr. 2 i bek. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven afventer reguleringsregnskabet for 2005.
 • at forudsete renoveringsomkostninger i 2004 på kr. 8.694.172, ikke kan aktiveres og afskrives, jf. § 6, stk. 1 i bek 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder.
 • at demonteringsomkostninger i 2003 på kr. 1.606.437, ikke kan indregnes i indtægtsrammen for 2004, idet § 39 i bek. 944 af 29. oktober 2001 om indtægtsrammer og åbningsbalancer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder med elforsyningsnet på 150 kV og derunder blev ophævet med ikrafttræden af bek. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder, og idet bek. 899 ikke indeholder bestemmelser om indregning af demonteringsomkostninger i 2003.
 • at forudsete demonteringsomkostninger i 2004 på kr. 2.820.470 ikke kan indregnes i indtægtsrammen for 2004 jf. § 6, stk. 3 i bek 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder.
 • at stillingtagen til demonteringsomkostninger i 2005 i medfør af § 13, stk. 1, nr. 2 i bek. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven afventer reguleringsregnskabet for 2005.
 • at omkostningerne i 2004 på kr. 26.100 til omdannelse til aktieselskab ikke kan indregnes, idet de uforudsete meromkostninger skal være væsentlige, jf.  § 6, stk. 2 i bek 899 af 30. august 2000 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder.
 • at stillingtagen til indregning omkostninger til flytning af målere i 2004 på kr. 155.410 i medfør af § 6, stk. 3 i bek 899 af 30. august 2000 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder afventer reguleringsregnskabet for 2004.


ad punkt 6: Høng Varmeværk a.m.b.a. - henlæggelser i fjernvarmeprisen til halmfyret kedel og fjernaflæsning af varmemålere

I brev af 24. august 2005 anmodede Høng Varmeværk a.m.b.a. om Energitilsynets godkendelse til at indregne henlæggelser i fjernvarmeprisen. Det fremgik af sagen, at henlæggelserne vedrørte en ny halmfyret kedel med tilhørende kran samt anskaffelse af apparatur til fjernaflæsning af fjernvarmekundernes målere.

Værkets henlæggelsesplan for den nye halmfyrede kedel m.v. lå såvel tidsmæssigt som beløbsmæssigt indenfor rammerne af henlæggelsesreglerne. Værket havde imidlertid tillige budgetteret med et beløb til uforudsete udgifter, samt til anskaffelse af apparater til fjernaflæsning af fjernvarmekundernes målere.

Fjernaflæsning af fjernvarmekundernes målere og de nærmere betingelser herfor fremgik ikke af værkets leveringsbestemmelser. Det kunne heller ikke udelukkes, at fjernaflæsning af fjernvarmekundernes målere eventuelt var i strid med lovgivning på andre områder, herunder persondataloven.

Energitilsynet vedtog at meddele Høng Varmeværk a.m.b.a.,

 • at Energitilsynet kan godkende, at Høng Varmeværk a.m.b.a. i fjernvarmeprisen henlægger til en ny halmfyret kedel med tilhørende kran samt nødvendig projektering, men ekskl. uforudsete udgifter, jf. § 5, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning, 
 • at Energitilsynet finder, at det efter varmeforsyningsloven er en betingelse for at anvende fjernaflæsning af fjernvarmekundernes målere, at Høng Varmeværk a.m.b.a. ændrer sine leveringsbestemmelser, således at fjernaflæsning og de nærmere betingelser for fjernaflæsningen fremgår af leveringsbestemmelserne, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Energitilsynet kan derfor ikke godkende på det foreliggende grundlag, at Høng Varmeværk a.m.b.a. i fjernvarmeprisen henlægger til anskaffelse af apparatur til fjernaflæsning af fjernvarmekundernes målere, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2. Energitilsynet forudsætter, at Høng Varmeværk a.m.b.a. inden ændringen af leveringsbestemmelserne får afklaret, om fjernaflæsning af fjernvarmekundernes målere er i strid med lovgivning på andre områder, herunder persondataloven.


ad punkt 7: Stikprøveundersøgelser af fjernvarmeforsyninger

I et af sekretariatet udarbejdet notat blev tilsynets medlemmer orienteret om fremgangsmåden ved en forestående stikprøveundersøgelse af et antal varmeværker.

Den planlagte undersøgelse vil også blive omtalt i et kommende nummer af "Fjernvarmen".


ad punkt 8: Eventuelt

Næste møde i Energitilsynet er den 19. december 2005.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO