Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - august 2005

 

Elprisstatistikken for juli 2005 er en opgørelse for perioden juli 2004 til juli 2005. Der indsamles oplysninger fra 11 elselskabers hjemmesider dækkende 70 pct. af det samlede elsalg i Danmark

Af tabel 1 fremgår den seneste udvikling i elprisen før afgifter og moms.


Tabel 1. Nettopris for elektricitet juli 2004 til juli 2005

Pris øre/kWh

Hushold-ninger

Små virksom-heder

Store virksom-heder

Virksom-heder i gns.

Nordpool Spotpris vest

Nordpool Spotpris øst

Juli 2004

68,2

55,8

45,4

50,0

22,4

19,4

August

68,2

55,8

45,7

50,2

25,3

25,0

September

68,9

56,2

45,6

50,2

22,9

21,1

Oktober

68,7

56,0

45,2

49,8

20,1

19,6

November

69,4

56,6

45,3

49,9

21,0

20,9

December

69,7

56,9

45,0

49,7

19,0

19,5

Januar 2005

71,8

56,1

43,6

45,3

16,6

17,6

Februar

71,3

56,8

41,9

44,3

19,4

19,9

Marts

71,3

56,8

44,0

46,4

23,2

28,4

April

75,1

58,9

50,7

52,9

25,7

23,0

Maj

74,9

58,7

51,6

53,8

26,9

23,6

Juni

74,9

58,7

52,2

54,4

32,9

21,4

Juli

74,8

57,6

47,5

49,8

31,7

21,7

Note: Nettoprisen er prisen for abonnement + markeds el + netbetaling ekskl. afgifter og moms.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.


Spotprisen
Prisen på spot-el er en dagspris, der time for time fastsættes på den nordiske el-børs Nordpool. Dagsprisen fastsættes et døgn inden den fysiske levering. Beregnet over en længere periode er køb af spot-el den billigste løsning. Dog kan prisudsvingene dag for dag være betragtelige. Udsving på spotprisen på el skyldes ydre faktorer. Således påvirkes spotprisen af de nordiske vandkraftproducenters ressourcesituation samt den daglige belastning af de kabelforbindelser der forbinder Danmark med det øvrige Norden og Tyskland.

I perioden juli 2004 til juli 2005 varierede Nordpool spotprisen i Vestdanmark mellem 16,6 øre /kWh i januar 2005 til 32,4 øre/kWh i juli 2005. Fra juni 2005 til juli 2005 er spotprisen i Vestdanmark faldet med 1,2 øre/kWh til 31,7 øre/kWh.

I perioden juli 2004 til juli 2005 varierede Nordpool spotprisen i Østdanmark fra 17,6 øre/kWh i januar 2005 til 28,4 øre/kWh i marts 2005. Fra juni 2005 til juli 2005 er spotprisen i Østdanmark steget med 0,3 øre/kWh til 21,7 øre/kWh.

CO2-priser og oliepriser har været stigende i juni måned 2005. I slutningen af juli måned har priserne dog stabiliseret sig på et højt niveau. Samtidig har prisen på kul ligget forholdsvis stabilt på et højt niveau. Vandniveaubalancen er faldet siden juni måned, men har ligget omkring det normale niveau for juli måned. Alt i alt har dette fået spotprisen i Vestdanmark til at forblive på et højt niveau i juli måned.

At spotprisen i Østdanmark ikke er ændret mærkbart siden juli måned skyldes, at vandbalanceniveauet ligger på omkring det normale niveau for juli måned.


Aftageforpligtelsen for prioriteret el bortfaldt den 1. januar 2005
Den lovmæssige forpligtelse til at aftage miljø-el, også kaldet prioriteret produktion, blev afskaffet den 1. januar 2005. Det betyder, at hele elforbruget handles på markedsvilkår. Derudover skal der fortsat betales netbetaling, afgifter og moms. Dette betyder, at der efter den 1. januar 2005 ikke er aftagerpligt for el produceret på vindkraft og kraftvarme. Endvidere stiger betalingen til offentlige forpligtigelser, det tidligere PSO, som er betaling til blandt andet udgifter til forskning og udvikling. Afskaffelse af aftagerpligten medfører således, at elforbruget ikke mere skal splittes op i henholdsvis miljø-el og markeds-el.


El på markedsvilkår
Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. El på markedsvilkår fra juli 2004 til juli 2005

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder

Juli 2004

24,9

24,9

August

24,9

24,9

September

25,4

25,2

Oktober

25,2

25,1

November

25,9

25,8

December

26,4

26,2

Januar 2005

25,4

25,3

Februar

25,2

24,9

Marts

25,2

24,9

April

24,9

24,6

Maj

24,9

24,6

Juni

24,9

24,6

Juli

29,1

28,7

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.

Af tabel 2 fremgår det, at prisen for el på markedsvilkår for husholdninger og små virksomheder nåede det højeste niveau i juli 2005. For små virksomheder har forholdet været det samme.

El på markedsvilkår følger ikke udelukkende spotprisen. Det kan for elselskaberne være risikabelt udelukkende at basere deres pris på spotprisen, når der er store prisudsving. Derfor vælger selskaberne at prissikre en del af deres elindkøb på Nordpools terminsmarked.


Nettopriserne
Nettopriserne for husholdninger ligger i juli 2005 på 74,8 øre/kWh. Siden juni 2005 er prisen for markedsel steget, mens udgifter til PSO er faldet med et tilsvarende beløb, hvorfor nettoprisen for husholdninger i juli 2005 er stort set uændret i forhold til nettoprisen i juni 2005. Udgifterne til PSO er hovedsageligt faldet som følge af lavere afgifter til vindenergi.

Nettopriserne for små virksomheder ligger i juli 2005 på 57,6 øre/kWh. Siden juni 2005 er prisen for markedsel steget, mens udgifter til PSO er faldet. Således er nettoprisen for små virksomheder kun faldet en anelse siden juni 2005.

Nettopriserne for store virksomheder, som for en stor del handler elektricitet på terminsmarkedet endte i juli 2005 på 47,5 øre/kWh hvilket er 4,7 øre/kWh lavere end nettoprisen for juni måned. Faldet skyldes hovedsageligt lavere udgifter til PSO.

Prisen på råolie, kul og CO2 kvoter er steget kraftigt i de sidste måneder og har stabiliseret sig på et højt niveau i juli måned. Prisen på det nordiske el-marked var således påvirket af dyrere strøm fra Tyskland, hvor kulkraft og råolie står for en stor del af el-produktionen. Det er især priserne i Jylland, som er påvirket af den tyske el-produktion.

Elprisen i juli 2005 fordelt på omkostninger for husholdninger og erhverv for hele landet fremgår af tabel 3. Markedsdelen af el beregnes for virksomheder over 2 GWh som et vejet gennemsnit af spotprisen frem til dato og forwardprisen.


Tabel 3. Elpris i juli 2005

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder1)

Store virksomheder1)

Virksomheder i gns. 1)

Abonnement

16,7

2,1

0,0

0,2

Netbetaling

29,0

26,8

22,8

24,9

Heraf PSO

10,2

10,3

10,1

10,2

Heraf transmission

6,0

6,0

5,9

5,9

Heraf til distribution

12,8

10,6

6,8

8,8

Markedsdel

29,1

28,7

24,7

24,7

Nettopris

74,8

57,6

47,5

49,8

Moms og afgifter

101,9

11,0

0,4

8,6

Heraf CO2-afgift

9,0

9,0

0,3

7,0

Heraf elafgift og eldist.bidrag.

57,6

2,0

0,1

1,6

 Heraf moms

35,3

0,0

0,0

0,0

I alt

176,7

68,6

47,9

58,5

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.


Netbetaling
Netbetalingen, som består af PSO-, transmissions- og distributionsomkostninger, er efter den 1. januar 2005 blevet ændret.

Elkraft, som er systemansvarlig for det samlede elektriske system på Sjælland, skal sørge for at der, uanset markedsforholdende, altid er strøm til rådighed for forbrugerne. Elselskaberne på Sjælland har aftalt med elproducenten Energi E2, at der altid er en vis produktionskapacitet til rådighed. Tarifferne er gennemsnitstariffer som er beregnet ud fra fordelingen på tarifperioder af det samlede forbrug i Østdanmark.

Nettariffen dækker Elkrafts omkostninger ved transmissionsnettet (400/132 kV). Elkrafts gennemsnitlige nettarif for forbrug efter den 1. juli 2005 udgør 3,7 øre/kWh.

Systemtariffen dækker omkostningerne ved reservekapacitet, systemdrift m.v. Elkrafts gennemsnitlige systemtarif for forbrug efter den 1. juli 2005 udgør 3,3 øre/kWh.

PSO-tariffen dækker Elkrafts omkostninger ved offentlige forpligtelser som fastsat efter elforsyningsloven. Elkrafts gennemsnitlige PSO-tarif er pr. 1. juli 2005 faldet med 4,9 øre/kWh og udgør nu 9,1 øre/kWh. Af den samlede gennemsnitlige tarif på 9,1 øre/kWh udgør omkostninger til et pristillæg til vedvarende energi, hovedsagelig vind på 3,5 øre/kWh. Hertil et pristillæg til decentrale værker på 3,2 øre/kWh og til forskning og udvikling samt tilsyn på 2,4 øre/kWh.

For kunder med et forbrug over 100 GWh/år pr. forbrugssted reduceres PSO-tariffen med 3,6 øre/kWh for den del af forbruget som overstiger 100 GWh/år.

Eltra er systemansvarlig for det samlede elektriske system i Jylland og på Fyn. Tarifferne dækker forskellige omkostninger ved driften af elsystemet i forbindelse med brug af det overordnede transmissionsnet. Derudover udgifter til aftagerpligtig produktion og udgifter til offentlige forpligtelser.

Nettariffen for forbrug dækker Eltras omkostninger til at drive og vedligeholde 400 kV-nettet og udlandsforbindelserne samt betaling til de regionale transmissionsselskaber for et få stillet 150 kV-nettet til rådighed. Eltras nettarif for forbrug efter den 1. juli 2005 udgør 2,2 øre/kWh.

Systemtariffen dækker Eltras omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden og markedsfunktionen i det jysk-fynske elforsyningsområde. Systemtariffen opkræves hos netselskaberne og udgør efter den 1. juli 2005 2,9 øre/kWh.

PSO-tariffen  dækker de omkostninger Eltra afholder i forbindelse med de offentlige forpligtelser, herunder omkostningen ved den aftagerpligtige produktion. Tariffen opkræves hos netselskaberne for den mængde der vedrører forbruget i forsyningsområdet. Tariffen er pr. 1. juli 2005 faldet med 5,9 øre/kWh og udgør nu 9,8 øre/kWh.

For kunder med et forbrug over 100 GWh/år pr. forbrugssted reduceres PSO-tariffen med 7,5 øre/kWh i alle tarifperioder for den del af forbruget som overstiger 100 GWh/år.

Elprisen i juli 2005 fordelt på omkostninger for husholdninger og erhverv opdelt mellem Øst- og Vestdanmark fremgår af tabellerne 3a og 3b.


Tabel 3a. Elpris i juli 2005 for Østdanmark

Elpris øre/kWh vægtet gennemsnit Østdanmark

Husholdninger

Små virksomheder

Store virksomheder

Abonnement

17,7

1,9

0,0

Netbetaling

33,3

31,1

26,2

-heraf PSO

9,3

9,3

9,3

-heraf til transmission

6,5

6,5

6,5

-heraf til distribution

17,4

15,3

10,4

Markedsdel

27,9

27,9

24,5

Nettopris

78,9

60,9

50,6

Moms og afgifter

103,0

11,0

0,4

CO2 afgift

9,0

9,0

0,3

Elafgift og eldistr.bidr.

57,6

2,0

0,1

Moms

36,4

0,0

0,0

I alt inkl. moms

181,9

71,9

51,0

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.


Tabel 3b. Elpris i juli 2005 for Vestdanmark

Elpris øre/kWh vægtet gennemsnit Vestdanmark

Husholdninger

Små virksomheder

Store virksomheder

Abonnement

15,3

2,1

0,0

Netbetaling

23,6

21,8

19,2

-heraf PSO

11,2

11,2

11,0

-heraf til transmission

5,2

5,2

5,1

-heraf til distribution

7,2

5,4

3,1

Markedsdel

30,3

29,7

25,0

Nettopris

69,2

53,5

44,1

Moms og afgifter

100,5

11,0

0,4

CO2 afgift

9,0

9,0

0,3

Elafgift og eldistr.bidr.

57,6

2,0

0,1

Moms

33,9

0,0

0,0

I alt inkl. moms

169,7

64,5

44,5

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider, samt oplysninger fra Nordpool.


De enkelte elementer i elprisen
Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt efter de markedsvilkår, der er gældende på handelstidspunktet og den almindelige konkurrence mellem de enkelte el-leverandører, bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Markedsdelen er desuden den del af elprisen, der blev underlagt fri konkurrence den 1. januar 2003. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør størstedelen af elprisen for husholdningerne.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO