Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 64

Til stede fra Energitilsynet var Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Ulla Neergaard, Anders Larsen, Preben Schou, Lone Johnsen og Jens Sejer Sørensen. Torben Riber og Jørgen Aamand deltog som suppleanter.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Niels Fugmann og Johan Piper. Desuden deltog Finn Dehlbæk.


Mødet har følgende dagsorden: 

1. Inhabilitet på møde nr. 64
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen 


Sager til behandling:

4. Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaber - godkendelse af regulatoriske åbningsbalancer pr. 1. januar 2005, godkendelse af omkostningsramme og 1:1-omkostningerne for 2005
5. Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaber - fastsættelse af forrentningssatser for 2005 og 2006-2009 samt udmelding af indtægtsrammer for 2005
6. Københavns Energi - afvikling af gæld vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser i gaspriser
7. Silkeborg Kraftvarmeværk A/S - forrentning af indskudskapital for år 2005 
8. Kolind Halmvarmeværk - klage fra Kolind Fjernvarmeværk over afregningspriserne 
9. Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. - inddækning af driftsunderdækning
 

Sager til orientering / drøftelse

10. Orientering om væsentlige verserende sager og sagsområder
11. Udviklingen i elpriserne i april kvartal 2005
12. Eventuel orientering fra Ankenævnet på Energiområdet (ANE)
13. Eventuelt 


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 64

Der forelå ikke til mødet oplysninger om mulig inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.


ad punkt 2: Meddelelser fra formanden

Formanden bød velkommen til Finn Dehlbæk, der tiltræder 1. september som ny sekretariatschef for Energitilsynets sekretariat.

Desuden orienterede formanden om fejlagtige oplysninger i lederen i Dansk Energis blad El & Energi den 16. august 2005. Det drejede sig om oplysninger om et udredningsarbejde, som Energitilsynets sekretariat skulle deltage i.  


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaber - godkendelse af regulatoriske åbningsbalancer pr. 1. januar 2005, godkendelse af omkostningsramme og 1:1-omkostninger for 2005  

I henhold til bekendtgørelsen skal Energitilsynet godkende naturgasdistributionsselskabernes regulatoriske åbningsbalancer pr. 1. januar 2005. Selskabernes regulatoriske åbningsbalancer indgår ikke direkte i indtægtsrammerne, men ved opgørelsen af åbningsbalancer fastlægges selskabernes nettogæld, der indregnes i selskabernes indtægtsrammer. Endvidere skal der fastsættes omkostningsramme og 1:1-omkostninger for 2005, der begge indgår direkte i indtægtsrammerne.

På mødet besluttede Energitilsynet at godkende flg. regulatoriske åbningsbalancer pr. 1. januar 2005:

Regulatoriske åbningsbalancer pr. 1. januar 2005

mio.kr.

DONG Distribution A/S

Naturgas Fyn A/S

HNG/MN I/S

Regulatorisk åbningsbalance

3.970

882

5.251


På mødet besluttede Energitilsynet endvidere at fastsætte flg. omkostningsrammer for 2005:

Omkostningsrammer for 2005

mio.kr.

DONG Distribution A/S

Naturgas Fyn A/S

HNG/MN I/S

Omkostningsramme

158,354

60,847

237,947


På mødet besluttede Energitilsynet endvidere at fastsætte flg. 1:1-omkostninger (jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 1) for 2005:

1:1-omkostninger for 2005

mio.kr.

DONG Distribution A/S

Naturgas Fyn A/S

HNG/MN I/S

1:1-omkostninger

36,724

13,505

48,775


ad punkt 5: Indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaber - fastsættelse af forrentningssatser for 2005 og 2006-2009 samt udmelding af indtægtsrammer for 2005

I henhold til indtægtsrammebekendtgørelsen skal Energitilsynet fastsætte rentesatsen vedr. nettogæld og indskudskapital, som er den rentesats, der anvendes ved beregning af annuiteten (summen af nettogælden, hensættelser til abandonment og indskudskapitalen). Endvidere skal der fastsættes en rentesats vedr. nye aktiver og nettoomsætningsformuen, som er den rentesats, der anvendes til forrentning af værdien af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med den 1. januar 2005 tillagt en nødvendig nettoomsætningsformue til udførelse af distributionsaktiviteterne.

Derudover skal Energitilsynet fastlægge selve indtægtsrammerne for naturgasdistributionsselskaberne.

På mødet besluttede Energitilsynet at fastsætte følgende rentesatser for 2005:

Rentesatser vedr. nettogæld og indskudskapital, 2005 

Pct.

Naturgas Fyn A/S

DONG Distribution A/S

HNG/MN I/S

Risikofri rente, 4-årig swaprente

3,05 %

3,05 %

3,05 %

+Kreditrisikotillæg

0,45 %

0,95 %

0,12 %

+Generelt 2005 tillæg

0,50 %

0,50 %

0,50 %

=Samlet fremmedkapitalrente

4,00 %

4,50 %

3,67 %


Rentesatser vedr. nye aktiver og nettoomsætningsformue, 2005

Pct.

Naturgas Fyn A/S

DONG Distribution A/S

HNG/MN I/S

Risikofri rente, 12 mnd. CIBOR

2,42 %

2,42 %

2,42 %

+Kreditrisikotillæg

1,00 %

1,00 %

0,12 %

=Samlet fremmedkapitalrente

3,42 %

3,42 %

2,54 %

 

 

 

 

Egenkapitalrente

8,11 %

8,11 %

8,11 %

 

 

 

 

WACC = 0,7 * fremmedkapitalrente + 0,3*egenkapitalrente

0,7*3,42%
+ 0,3*8,11%
= 4,83 %

0,7*3,42%
+ 0,3*8,11%
= 4,83 %

0,7*2,54%
+ 0,3*8,11%
= 4,21 %

WACC, nominelt, uden skat

4,83 %

4,83 %

4,20 %


På mødet besluttede Energitilsynet at vedtage følgende indtægtsrammer for 2005:

Indtægtsrammer for 2005

Mio. kr.

Naturgas Fyn A/S

DONG Distribution A/S

HNG/MN I/S

Effektivitetsreguleret omkostningsramme

60,847

158,354

237,947

Forrentning og afdrag af nettogæld mv. (annuitet)

75,287

294,634

628,478

Forrentning af nettoomsætningsformuen

1,213

3,971

6,467

Budgetterede § 13-omkostninger

13,505

36,724

48,775

Indtægtsramme, 2005

150,853

493,683

921,668


Energitilsynet vedtog endvidere at principperne for rentesatserne, der vil blive lagt til grund for fastlæggelsen af indtægtsrammerne for 2006-2009, vil blive behandlet på tilsynets oktober møde.


ad punkt 6: Københavns Energi - afvikling af gæld vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelser i gasprisen

I brev af 23. juni 2004 anmodede Københavns Energi om Energitilsynets stillingtagen til et forslag om overdragelse af en historisk tjenestemandspensionsforpligtelse i blandt andet gasforsyningen til Københavns Kommune. Overdragelsen af tjenestemandspensionsforpligtelsen skete som led i selskabsudskillelsen af Københavns Energi fra Københavns Kommune.

Forslaget indebar, at den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse i gasforsyningen skulle opgøres på et bestemt tidspunkt, og overdrages til Københavns Kommune med efterfølgende omkostningsdækning i gaspriserne af den opgjorte forpligtelse.

Københavns Energi havde henvist til, at spørgsmålet om afvikling af den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse i gasforsyningen var identisk med spørgsmålet om afvikling af de tjenestemandspensionsforpligtelser, der viste sig ved elreformen.

Den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse i gasforsyningen kunne herefter defineres som den aktuarberegnede forpligtelse, som gasforsyningen havde over for Københavns Kommune som følge af kommunens betaling af tjenestemandspension optjent inden et bestemt tidspunkt, hvortil der ikke var hensat midler.

Energitilsynet vedtog ved afgørelse den 13. december 2004 at meddele Københavns Energi, at tilsynet for så vidt angik gasforsyningen ikke på det foreliggende grundlag kunne bedømme virkningerne af at indregne den historiske tjenestemandspensionsforpligtelse i gaspriserne. Energitilsynet ville tage sagen op til fornyet behandling, når der fra Københavns Energi forelå flere oplysninger.

Med de nu foreliggende oplysninger vedtog Energitilsynet at meddele Københavns Energi, at Energitilsynet på det foreliggende grundlag ikke vil have indvendinger imod, at gælden på 239 mio.kr. vedrørende Københavns Energis forpligtelser over for Københavns Kommune som følge af kommunens betaling af tjenestemandspension i gasforsyningen optjent inden den 31. december 2004, hvortil der ikke er hensat midler, bliver indregnet i prisen for bygas forud for gasforsyningens driftsomkostninger i perioden 2006 - 2010, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og § 21, stk. 4. Energitilsynet forudsætter, at opgørelsen af den endelige gæld vedrørende tjenestemandspensionsforpligtelsen sker ved aktuarberegning. Energitilsynet forbeholder sig enten på eget initiativ eller på baggrund af klager senere at kunne tage spørgsmålet om afviklingen af opståede underdækning op til fornyet overvejelse.


ad punkt 7: Silkeborg Kraftvarmeværk A/S - forrentning af indskudskapital for år 2005

I brev af 2. maj 2005 anmodede Revisionsfirmaet KPMG på vegne af Silkeborg Kraftvarmeværk A/S om Energitilsynets godkendelse til at indregne en forrentning af indskudskapital i fjernvarmeprisen for år 2005.

Aktionærerne i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S var tidligere Silkeborg kommune og ELSAM A/S. Silkeborg kommune har senere overtaget hele aktiekapitalen. Af kraftvarmeværkets gældende vedtægter fremgår, at selskabets aktiekapital fortsat er på 500 t.kr. Ifølge KPMG har Silkeborg kommune ikke herudover indskudt noget beløb i kraftvarmeværket.

Tidligere fremgik det af aktionæroverenskomsten, at aktionærerne kunne kræve udbetalt et udbytte. Hidtil har det for Energitilsynets godkendelse af forrentning af indskudskapital været et krav blandt flere, at forsyningen blev drevet med overskud for øje.

Energitilsynet vedtog at meddele Silkeborg Kraftvarmeværk A/S, at tilsynet kan godkende en forrentning på 6,28 pct. af indskudskapitalen på 500 t.kr. i Silkeborg Kraftvarmeværk A/S til indregning i fjernvarmeprisen i år 2005, selv om det ikke længere fremgår af vedtægterne, at Silkeborg kommune kan kræve udbytte, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, og § 6 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital m.v.


ad punkt 8: Kolind Halmvarmeværk - klage fra Kolind Fjernvarmeværk over afregningspriserne

Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a., der leverer varme til 345 forbrugere i Kolind by, har klaget over afregningsprisen fra Kolind Halmvarmeværk A.M.B.A., som leverer varmen til fjernvarmeværket.

Halmvarmeværket er ejet af halmleverandørerne, der årligt fastsætter prisen for halm på baggrund af halmvarmeværkets driftsresultat. I praksis betyder det, at halmleverandørerne fastsætter priserne for leverancer af halm til sig selv. Sekretariatets undersøgelse viste, at de indregnede halmpriser var meget høje og stigende, selv om andre prisoplysninger tyder på generelt faldende eller i det mindste stagnerende priser for halm.

Det havde også betydning for prisniveauet, at overdækning på halmvarmeværket, i strid med hvile-i-sig-selv princippet, ikke blev ført tilbage i prisberegningen for det efterfølgende varmeår.

Endvidere indregnede halmvarmeværket hensættelser til brug ved nedrivningen af halmvarmeværket. Det fremgår imidlertid af værkets regnskab, at der allerede over driften har opsparet et beløb svarende til den ønskede hensættelse.

Endelig havde halmvarmeværket rejst spørgsmål om indregning af et overskud i afregningspriserne.

Transport- og energiministeren har ikke udnyttet sin bemyndigelse i varmeforsyningsloven til at fastsætte prislofter for de biomassebaserede anlæg. Vurderingen af Kolind Halmvarmeværk A.M.B.A.'s afregningspriser for varme over for Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a. blev derfor baseret på en rimelighedsvurdering efter varmeforsyningslovens almindelige regler i § 21, stk. 4 og 5, og tilsynets praksis.

Energitilsynet vedtog, at meddele Kolind Halmvarmeværk A.M.B.A. og Kolind Fjernvarmeværk a.m.b.a.,

  • at afregningspriserne for halmvarme mellem parterne er urimelige, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4 og 5,
  • at halmvarmeværket i afregningspriserne for halmvarme mellem parterne ikke vil kunne indregne omkostninger for halm fra andelshaverne i halmvarmeværket, der overstiger de gennemsnitlige priser i Dansk Fjernvarmes brændselsstatistik, jf. lovens § 20 og § 21, stk. 4 og 5,
  • at halmvarmeværket ved beregningen af afregningspriserne for halmvarme mellem parterne i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet skal overføre et regnskabsårs over-/underdækning i prisberegningen for det efterfølgende regnskabsår, jf. lovens § 20 og § 21, stk. 4 og 5,
  • at halmvarmeværket i afregningspriserne for halmvarme mellem parterne kan indregne et overskud, der svarer til en forrentning i 2005 på 6,28 pct. p.a. af den indskudte andelskapital, jf. lovens § 20, § 20b og § 21, stk. 4 og 5,
  • at halmvarmeværket i afregningspriserne for halmvarme mellem parterne ikke kan indregne henlæggelser til nedrivning af anlægget, jf. lovens § 20, stk. 2 og § 21, stk. 4 og 5, samt § 5 i BEK nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringen og forrentning af indskudskapital ifølge varmeforsyningsloven.


ad punkt 9: Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. - inddækning af driftsunderdækning

På baggrund af diskussioner i bestyrelsen for Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A. har varmeværket bedt Energitilsynet om bistand til at komme en tilbagevendende driftsunderdækning til livs. Ved udgangen af varmeåret 2003/4 var den akkumulerede driftsunderdækning 9,5 mio. kr.

Varmeværkets bestyrelse har foreslået en inddækning over 18 år i det væsentligste over energipriserne (dvs. prisen per MWh).

Efter hidtidig praksis skal en opstået driftsmæssig underdækning inddækkes over priserne hurtigst muligt - op til 5 år. Spørgsmålet er, om tilsynet i dette særlige tilfælde, da værket er økonomisk nødlidende, skal fravige praksis og acceptere en længere afviklingsperiode for underdækningen. Hvis der ikke accepteres en længere afviklingsperiode, vil varmekunderne opleve meget høje varmepriser.

Formanden pegede på, at det nu var anden gang inden for kort tid, der var en sag om et varmeværk på dagsordenen, der var i en anstrengt økonomisk situation. Formanden ønskede et initiativ, der kan afdække, om der er flere varmeværker i samme situation. Sekretariatet oplyste, at der på næste møde i tilsynet vil være et oplæg til en stikprøvevis gennemgang af regnskaber mv. for varmeværkerne. Ved udvælgelsen af varmeværker kunne vælges en indikator, som tog hensyn hertil.

Energitilsynet vedtog, at det meddeles Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A.,

  • at Energitilsynet vil kunne acceptere, at den opståede underdækning (ved udgangen af varmeåret 2003/4 opgjort til 9,516 mio. kr.) afvikles i varmepriserne over en periode på 18 år fra afgørelsestidspunktet, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og § 21, stk. 4. Status for afviklingen skal særskilt fremgå af varmeværkets løbende årlige anmeldelser af årsregnskabet til Energitilsynets offentlige register, første gang for regnskabsåret 2005/6, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og § 21, stk. 4.

Energitilsynet vedtog desuden, at det meddeles Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.A., at det er en betingelse,

  • at tariferingen i højere grad afspejler udgiftsfordelingen, bl.a. ved at den nuværende underdækning inddækkes ved forhøjelse af varmeværkets faste afgifter (abonnement og m2-priser), hvorved det sikres, at alle varmeværkets forbrugere bidrager ved inddækningen af den nuværende underdækning, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og § 21, stk. 4, og
  • at eventuel ny driftsmæssig underdækning/overdækning i overensstemmelse med varmeforsyningsloven umiddelbart reguleres i det efterfølgende varmeår, således at det undgås, at der akkumuleres nye driftsunderskud, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og § 21, stk. 4.

Endelig vedtog Energitilsynet, at Energistyrelsen orienteres om sagen, da der er tale om et nødlidende varmeværk med en meget begrænset økonomisk handlefrihed og med priser for varme, som er højere end ved individuel opvarmning med olie, jf. varmeforsyningslovens § 23b, stk. 6.


ad punkt 10: Orientering om væsentlige verserende sager og sagsområder

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om status for udvalgte sager og sagsområder, der er under behandling i sekretariatet.


ad punkt 11: Udviklingen i elpriserne i april kvartal 2005

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om udviklingen i elpriserne i 2. kvartal 2005.


ad punkt 12: Eventuel orientering fra Ankenævnet på Energiområdet (ANE)

Der forelå ingen orientering under dette punkt.


ad punkt 13: Eventuelt

Næste møde i Energitilsynet er mandag den 26. september 2005.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO