Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - marts 2005


Energitilsynets elprisstatistik er opgjort for perioden marts 2004 til marts 2005. Elprisstatistikken for marts måned fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3 nedenfor.

Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at denne post vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt efter de markedsvilkår, der er gældende på handelstidspunktet og den almindelige konkurrence mellem de enkelte el-leverandører, bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Markedsdelen er desuden den del af elprisen, der blev underlagt fri konkurrence den 1. januar 2003. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør størstedelen af elprisen for husholdningerne.

Den seneste udvikling i nettoprisen for elektricitet i perioden marts 2004 til marts 2005 før afgifter og moms fremgår af tabel 1.


Tabel 1. Nettopris for elektricitet marts 2004 - marts 2005

Pris øre/kWh

Hushold-ninger

Små virksom-heder

Store virksom-heder

Virksom-heder i gns.

Nordpool Spotpris vest

Nordpool Spotpris øst

 

 

56,9

44,9

49,1

20,8

21,3

 

 

57,2

44,8

49,4

20,4

19,7

Maj

68,2

55,9

44,9

49,5

21,1

20,2

Juni

67,5

55,3

45,8

50,3

24,4

24

Juli

68,2

55,8

45,4

50

22,4

19,4

August

68,2

55,8

45,7

50,2

25,3

25

September

68,9

56,2

45,6

50,2

22,9

21,1

Oktober

68,7

56

45,2

49,8

20,1

19,6

November

69,4

56,6

45,3

49,9

21

20,9

December

69,7

56,9

45

49,7

19

19,5

Januar 05

71,8

56,1

43,6

45,3

16,6

17,6

Februar

71,3

56,8

41,9

44,3

19,4

19,9

Marts

71,3

56,8

44

46,4

 

 

Anm.: Nettoprisen er prisen for abonnement + markeds el + netbetaling ekskl. afgifter og moms

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider.

I perioden marts 2004 til marts 2005 varierede Nordpool spotprisen i Vestdanmark mellem 16,6 øre /kWh i januar 2005 til 25,3 øre/kWh i august 2004. Fra januar 2005 til februar 2005 er spotprisen i Vestdanmark steget med 2,8 øre/kWh. Spotprisen på 25,3 øre /kWh i august 2004 var den højeste for Vestdanmark i den omtalte periode. 

I Østdanmark varierede Nordpool spotprisen fra 16,6 øre/kWh i januar 2005 til 25,0 øre/kWh i august 2004. Fra januar 2005 til februar 2005 er spotprisen i Østdanmark steget med 2,3 øre/kWh. Spotprisen på 25,0 øre /kWh i august 2004 var den højeste for Østdanmark i den omtalte periode.

Spotprisen i Vestdanmark har i perioden marts 2004 - februar 2005 svinget omkring 21,1 øre/kWh og i Østdanmark omkring 20,7 øre/kWh.

Systemprisen, der udtrykker prisen i situationer uden flaskehalse i det nordiske transmissionsnet, steg i forsommeren 2004 og smittede af på terminsmarkedet i løbet af sommeren 2004.

Vandniveaubalancen i de nordiske vandmagasiner var i foråret 2004 anstrengt, men en forbedring af vandreserverne i de nordiske vandmagasiner i forsommeren førte til lavere spotpriser i juli 2004. Det tørre vejr i løbet af sommeren 2004 medførte imidlertid, at der fortsat var mangel på vand i de nordiske vandmagasiner, hvilket førte til højere spotpriser i august. Et øget tilløb af vand til de nordiske vandmagasiner i efteråret 2004 medførte faldende spotpriser i september og oktober. Faldende temperaturer i starten af november førte i Skandinavien til et stigende forbrug til opvarmning og da tilløbet til de nordiske vandmagasiner var lavere end normalt, medførte det samlet til højere spotpriser for november. Store nedbørsmængder og høje temperaturer i slutningen af 2004 medførte en markant forbedring af vandreserverne i de nordiske vandmagasiner og i januar 2005 var vandstanden i de nordiske søer og vandreservoirer omkring normalen. Grundet køligt vejr i Skandinavien i februar måned var vandkraftproduktionen højere end normalt for årstiden og lidt mindre nedbør end normalt førte til stigende spotpriser.

El på markedsvilkår følger ikke udelukkende spotprisen. Det kan for elselskaberne være risikabelt udelukkende at basere deres pris på spotprisen, når der er store prisudsving. Derfor vælger selskaberne at prissikre en del af deres elindkøb på Nordpools terminsmarked.  

Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. El på markedsvilkår fra marts 2004 til marts
2005

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder

Marts ’04

27,9

27,7

April

26,8

27,0

Maj

24,9

25,0

Juni

23,8

24,0

Juli

24,9

24,9

August

24,9

24,9

September

25,4

25,2

Oktober

25,2

25,1

November

25,9

25,8

December

26,4

26,2

Januar ’05

25,4

25,3

Februar

25,2

24,9

Marts

25,2

24,9

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh. 

Kilde 1: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider.

Kilde 2: Oplysninger fra Nordpool

Af tabel 2 fremgår, at prisen for el på markedsvilkår nåede det højeste niveau i marts 2004. Herefter har prisen været faldende frem til juni/juli, hvorefter den har stabiliseret sig. Prisen for el på markedsvilkår ligger i marts 2005 for husholdninger på et niveau, som er 2,7 øre/kWh lavere end i marts 2004. For små virksomheder har forholdet været det samme, og i marts 2005 ligger prisen på et niveau, som er 2,8 øre/kWh lavere end i marts 2004.

El på markedsvilkår følger ikke udelukkende spotprisen. Det kan for elselskaberne være risikabelt udelukkende at basere deres pris på spotprisen, når der er store prisudsving. Derfor vælger selskaberne at prissikre en del af deres elindkøb på Nordpools terminsmarked.


Aftageforpligtelsen for prioriteret el bortfaldt den 1. januar 2005
Den lovmæssige forpligtelse til at aftage miljø-el, også kaldet prioriteret produktion, blev afskaffet den 1. januar 2005. Det betyder, at hele elforbruget handles på markedsvilkår. Derudover skal der fortsat betales netbetaling, afgifter og moms. Dette betyder, at der efter den 1. januar 2005 ikke er aftagerpligt for el produceret på vindkraft og kraftvarme. Endvidere stiger betalingen til offentlige forpligtigelser, det tidligere PSO, som er betaling til blandt andet udgifter til forskning og udvikling. Afskaffelse af aftagerpligten medfører således, at elforbruget ikke mere skal splittes op i henholdsvis miljø-el og markeds-el.

Elprisen i marts 2005 fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3.


Tabel 3. Elpris i marts 2005

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder1)

Store virksomheder1)

Virksomheder i gns. 1)

 

 

 

 

 

Abonnement

15,9

1,8

0

0,1

Markedsdel

25, 2

24,9

19,0

19,1

Netbetaling

30,3

30,1

25,0

27,2

Heraf PSO

10,8

10,8

10,8

10,8

Heraf transmission

6,1

6,1

6,1

6,1

Heraf til distribution

13,4

13,2

8,1

10,3

Nettopris

71,3

56,8

44,0

46,4

 

 

 

 

 

Moms og afgifter

101,1

11

0,4

8,4

Heraf CO2-afgift

9

9

0,3

7,1

Heraf elafgift og eldist.bidrag.

57,6

2

0,1

1,3

 Heraf moms

34,5

-

-

-

I alt

172,4

67,8

44,4

54,8

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider.

Note 1: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små erhverv, 160 MWh, og store erhverv 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO