Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 60


Til stede fra Energitilsynet var Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen. Torben Riber deltog med stemmeret. Jørgen Aamand deltog som suppleant.  

Der var afbud fra Ulla Neergaard.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Niels Fugmann, Nina Koch og Johan Piper.


Mødet havde følgende dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 60
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen 


Sager til beslutning

4. Elforsyningspligtselskaber - efterregulering for 2003
5. Benchmarking af distributionsselskabers og regionale transmissionsselskabers økonomiske effektivitet
6 . Naturgas Fyn - klage fra DONG Naturgas A/S over afslag på adgang til at benytte Naturgas Fyns distributionsnet
7. Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S - forrentning af indskudskapital for år 2003 og 2004
8 . Energitilsynets beretning for 2004


Sager til orientering / drøftelse

9. Undersøgelse af netselskabernes bredbåndsaktiviteter
10. Status i væsentlige verserende sager og sagsområder
11. HGS - aftaler om geotermisk varme
12. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 60

Der forelå ikke til mødet oplysninger om mulig inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.


ad punkt 2: Meddelelser fra formanden

Formanden redegjorde for uafsluttede drøftelser med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement om konsekvenser for Energitilsynet og dettes sekretariat af, at Energitilsynet nu er flyttet ind under Transport- og Energiministeriet, mens sekretariatet uændret hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Elforsyningspligtselskaber - efterregulering for 2003

I henhold til elforsyningslovens §§ 69 og 72 skal Energitilsynet effektivitetsregulere de forsyningspligtige virksomheder. I den forbindelse afgøres, hvad de enkelte virksomheder kan oppebære i overskud for 2003. Reguleringen for 2003 følger samme generelle principper, som reguleringen for 2002.

Energitilsynet vedtog

 • at et rimeligt overskud før skat i 2003, samlet set, i udgangspunktet fastsættes til ikke over 3 DKK/MWh.
 • at sekretariatet bemyndiges til at træffe konkrete afgørelser vedr. prisreguleringen for 2003 på baggrund af dette udgangspunkt for et rimeligt overskud. Sekretariatet holder løbende Energitilsynets formand orienteret disse konkrete afgørelser.


ad punkt 5: Benchmarking af distributionsselskabers og regionale transmissionsselskabers økonomiske effektivitet

Ifølge § 20 i bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 (indtægtsrammebekendtgørelsen) skal Energitilsynet frem til 2007 benchmarke selskaberne på deres økonomiske effektivitet uden at dette udmøntes i et effektiviseringskrav til selskaberne.

Nærværende benchmarking viser selskabernes økonomiske effektivitet i år 2003 og er baseret på reguleringsregnskaberne for 2003 og oplysninger om selskabernes fysiske net ultimo 2003.

Benchmarkingen viser, at der er en stor spredning i såvel distributionsselskabers som regionale transmissionsselskabers økonomiske effektivitet. Således bruger 6 ud af 11 regionale transmissionsselskaber mere end 25 pct. så mange omkostninger som det mest effektive selskab, mens det blandt distributionsselskaberne er 53 ud af de 72 selskaber, der har omkostninger der er mere end 25 % højere end det mest effektive selskab.

Energitilsynet vedtog, at

 • Offentliggøre notatet om benchmarkingen på Energitilsynets hjemmeside med henblik på at fremme omkostningsbesparende adfærd hos selskaberne
 • Særskilt offentliggøre tabellerne med selskabernes økonomiske effektivitet på Energitilsynets hjemmeside med henblik på at øge analysens tilgængelighed for offentligheden


ad punkt 6: Naturgas Fyn - klage fra DONG Naturgas A/S over afslag på adgang til at benytte Naturgas Fyns distributionsnet

DONG Naturgas A/S har klaget til Energitilsynet (ET) med påstand om, at Naturgas Fyn A/S (NGF) har afslået at give DONG Naturgas A/S adgang til at benytte NGFs distributionsnet, jf. NGFL § 18 og at NGF har undladt at oplyse DONG Naturgas A/S om vilkårene for netadgang for DONG Naturgas A/S som gasleverandør, jf. NGFL § 20.

DONG Naturgas A/S begrunder klagen med, at DONG Naturgas A/S ved NGFs valgte model for åbningen af markedet, jf. NGFs Netkode, ikke har mulighed for som leverandør at indgå kontrakt med NGF om transport af naturgas i distributionsnettet frem til kunden. DONG Naturgas A/S finder, at dette er i strid med NGFL § 18 om adgang til systemet.

ET vurderer, at DONG Naturgas A/S klage relaterer sig til den måde eller under de vilkår DONG Naturgas A/S får adgang til distributionsnettet på. Kerneproblemstillingen er dermed en definition og fortolkning af, hvad der i praksis forstås med "adgang til systemet", og hvorvidt den måde, som NGF giver adgang på, i praksis er i strid med NGFL. ET finder, at det er af afgørende betydning, hvorvidt kunderne i praksis nemt og hurtigt kan skifte leverandør, og hvorvidt det er nemt og fleksibelt for en leverandør at forsyne sine kunder og evt. nye kunder med naturgas. 

DONG Naturgas A/S klager endvidere over, at NGF har undladt at oplyse DONG Naturgas A/S om vilkårene for netadgang som gasleverandør samt om vilkårene for at NGF foretager samfakturering for leverandøren. ET lægger i sin vurdering heraf vægt på, at offentliggørelse af betingelser er et grundlæggende krav for opfyldelse af gennemsigtighed. 

Energitilsynet vedtog at

 • Energitilsynet ikke finder, at den måde og de vilkår der gælder for adgang til NGFs distributionsnet er i strid med NGFL § 18 eller formålet i loven i øvrigt, for så vidt angår adgangen til systemet.
 • Energitilsynet finder således ikke, at DONG Naturgas A/S af NGF er blevet nægtet adgang til distributionssystemet, jf. NGFL § 18. Samtlige DONG Naturgas A/S´ nuværende og potentielt nye kunder får og kan få transporteret naturgas gennem distributionssystemet. Således kan DONG Naturgas A/S uden hindring levere til alle sine kunder i NGFs distributionsområde.
 • Energitilsynet ikke finder, at NGFs valgte model for åbningen af markedet (version 1.1.), som omtalt i NGFs Netkode (betingelser for transport og øvrige kommunikationsforhold i NGFs net), er i strid med NGFL § 18 om adgang til systemet.
 • Energitilsynet påbyder NGF at anmelde og offentliggøre sine betingelser for at NGF foretager samfakturering for leverandøren, jf. NGFL § 40, stk. 1, § 18, stk. 2, § 20, § 42 a og § 47 b.
 • Energitilsynet ikke finder, at NGF i øvrigt har handlet i strid med NGFL § 20. NGF har fastsat og offentliggjort sine betingelser vedr. adgang til og brug af distributionssystemet, herunder også de vilkår der gælder for leverandører i NGFs valgte model for åbningen af markedet, jf. NGFs Netkode.


ad punkt 7: Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S - forrentning af indskudskapital for år 2003 og 2004

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S, CTR, anmodede ved brev af 7. december 2004 Energitilsynet om at godkende forrentning af indskudskapitalen i CTR for år 2004, som tilsvarende gældende for år 2001, 2002 og 2003.  

Sagen vedrørte et interessentskab, der efter varmeforsyningslovens bestemmelser havde fået godkendt forrentning af interessenternes indskudte kapital i selskabet til indregning i fjernvarmeprisen. Den godkendte forrentning var ikke blevet udloddet til interessenterne, men var blevet stående i interessentskabet og regnskabsmæssigt tillagt indskudskapitalen.

Det viste sig, at CTR på den baggrund havde indregnet forrentning af forrentningen i fjernvarmeprisen uden Energitilsynets godkendelse. Derfor omhandlede sagen efter omstændighederne også forrentningen af indskudskapitalen i CTR for år 2003.

Forrentningsprocenten havde Energitilsynet tidligere vedtaget at være den, som tilsynet fastsatte gældende for netvirksomhedernes forrentning af kapital efter elforsyningsloven. I reguleringen af netvirksomhederne anvendes nu gennemsnittet af den lange byggerente + 1 procentpoint som forrentningsprocent.

Energitilsynet vedtog at meddele CTR,

 • at Energitilsynet kan tiltræde en forrentning på 6,20 pct. af indskudskapitalen på 15.000.000 kr. i CTR til indregning i fjernvarmeprisen for år 2003, svarende til 930.000 kr. Beløbet skal reduceres med 73.500 kr. som følge af, at Energitilsynet ikke kan godkende, at CTR for år 2002 forrenter et tillæg til indskudskapitalen svarende til den godkendte forrentning af indskudskapitalen for år 2001, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, og § 6 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital,
 • at Energitilsynet kan tiltræde en forrentning på 6,28 pct. af indskudskapitalen på 15.000.000 kr. i CTR til indregning i fjernvarmeprisen for år 2004, svarende til 942.000 kr., jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, og § 6 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital. CTR skal anmelde budget og regnskab efter varmeforsyningsloven med de ændringer der følger af afgørelsen.


ad punkt 8: Energitilsynets beretning for 2004

Energitilsynets medlemmer drøftede et endeligt udkast til Energitilsynets årsberetning for 2004.

Energitilsynet vedtog, at beretningen kunne fremsendes til Transport- og Energiministeren i henhold til elforsyningslovens § 82, stk. 1.


ad punkt 9: Undersøgelse af netselskabernes bredbåndsaktiviteter

Energitilsynets sekretariat har i samarbejde med Konkurrencestyrelsen, Center for infrastruktur og sektoranalyser, startet en undersøgelse, som skal kortlægge elselskabernes aktuelle og planlagte bredbåndsaktiviteter. Undersøgelsen er udformet som en spørgeskemaundersøgelse, hvor der er sendt skemaer ud til knap 100 netselskaber.

Inden undersøgelsen blev sat i gang har der været drøftelser med Energistyrelsen, Dansk Energi og ITEK (brancheforening for de eksisterende bredbåndsselskaber). Desuden er It- og Telestyrelsen orienteret om undersøgelsen.

Sekretariatet forventer på det sidste møde inden Energitilsynets sommerferie at kunne forelægge tilsynet en redegørelse om selskabernes bredbåndsaktiviteter.


ad punkt 10: Status i væsentlige verserende sager og sagsområder

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om status for udvalgte sager og sagsområder, der er under behandling i sekretariatet.


ad punkt 11: HGS - aftaler om geotermisk varme

Sekretariatet orienterede om to aftaler om geotermisk varme: Aftale om salg af varme fra geotermisk demonstrationsanlæg i hovedstadsområdet og Aftale om levering af drivvarme fra Amagerværkets Blok 3.

Parterne i aftalen om salg var: CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S), KE (Københavns Energi) og VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S) på den ene side og på den anden side de varmeproducerende parter: HGS (Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde). HGS er et samarbejde mellem CTR, KE, VEKS og E2 (Energi E2 A/S) samt DONG (DONG VE A/S). I drivvarmeaftalen var parterne: E2 på den ene side og HGS på den anden side.

I forbindelse med orienteringen blev det oplyst, at Konkurrencestyrelsen efter konkurrencelovens § 14, stk. 2, den 16. september 2004 havde givet parterne erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens § 9 til de to aftaler.

Varmeforsyningsloven ser positivt på tiltag, som kan fremme brugen af fjernvarme, samtidig med at anvendelsen sker på den mindst miljøbelastende måde. Sekretariatet pegede desuden på, at der var tale om et projekt med en overordentlig beskeden betydning på det samlede storkøbenhavnske fjernvarmemarked - ca. 1 pct. i andel af markedet for så vidt angår salgsaftalen og en endnu mere beskeden markedsandel for drivvarmeaftalen.

Sekretariatet havde derfor taget aftalerne til efterretning


ad punkt 12: Eventuelt

Næste møde i Energitilsynet er mandag den 25. april 2005.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO