Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 62

Til stede fra Energitilsynet var Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Ulla Neergaard, Anders Larsen, Preben Schou, Lone Johnsen og Jens Sejer Sørensen. Torben Riber og Jørgen Aamand deltog som suppleanter.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Niels Fugmann og Johan Piper.


Mødet har følgende dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 62
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen
4. Orientering fra Ankenævnet på Energiområdet    


Sager til beslutning

5. Indtægtsrammer for naturgasdistribution, 2005 (1. del: Principper for opgørelse af driftsomkostninger, 1:1 omkostninger og afskrivninger)
6. Slagelse Kraftvarmeværk - klage fra SK-Varme A/S over afregningsprisen. (1. del. Prisen fra KAVO til kraftvarmeværket)
7. Energitilsynets bedømmelse af fjernvarmeforsyningens regnskabs- og budgetgrundlag (fortrolig sag)
8.
Dansk Landbrugs Elforsyning - problemer med netselskabernes levering af måledata
9. (udgået)


Sager til orientering / drøftelse

10. Status i væsentlige verserende sager og sagsområder
11. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 62

Ulla Neergaard måtte anses for inhabil vedrørende dagsordenens punkt 8 og forlod derfor mødet under dette punkts behandling.


ad punkt 2: Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om Rigsrevisionens undersøgelse af virkningen af tilskud til barmarksværker. I den forbindelse havde det vist sig, at der var en del mangler i de oplysninger, som Energitilsynets sekretariat skulle levere om fjernvarmevirksomhedernes priser m.v.

I fortsættelse af tidligere drøftelse blev Energitilsynets medlemmer orienteret om den endelige udgave af den resultatkontrakt for Energitilsynets sekretariat, der nu indgås mellem formanden og sekretariatetschefen.

Formanden oplyste endelig, at dele af Konkurrencestyrelsens edb-system havde været ude af drift i flere dage, hvorfor der manglede bidrag i de udsendte Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat. De manglende bidrag vil indgå i Meddelelser til tilsynsmødet i juni.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Orientering fra Ankenævnet på Energiområdet

Under dette punkt blev Energitilsynet orienteret om afgørelser, truffet af det private ankenævn samt om de principper, der var lagt til grund herfor.


ad punkt 5: Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber - Principper for opgørelse af driftsomkostninger, 1:1-omkostninger og afskrivninger

Energitilsynet skal i henhold til bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005 senest 1. juni 2005 fastsætte indtægtsrammer for naturgasdistributions-selskaber for reguleringsperioden 2005.

Det er meddelt Energistyrelsen, at det ikke er muligt at overholde den anførte tidsfrist. Det er endvidere meddelt Energistyrelsen, at principperne for fastlæggelse af indtægtsrammerne forventes færdiggjort inden 1. juli 2005. Distributionsselskaberne er bekendt med dette.

Som et ud af flere elementer indeholder indtægtsrammerne bl.a. en omkostningsramme, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger samt afskrivning af materielle anlægsaktiver anskaffet fra og med 1. januar 2005.

Derudover indeholder indtægtsrammen bl.a. de særlige omkostninger, som på baggrund af bekendtgørelsens § 13 indregnes i størrelsesordenen 1:1.

Ved opgørelse af omkostningsrammen samt de omkostninger, der indgår i indtægtsrammen i størrelsesordenen 1:1, er det nødvendigt at sikre et ensartet opgørelsesprincip på tværs af selskaberne.

Energitilsynets Sekretariat har udarbejdet et notat, der fastlægger principperne for opgørelse af driftsomkostninger samt 1:1-omkostninger.

Energitilsynet vedtog,

1) at Energitilsynet tilslutter sig notatets principper vedr. behandling af selskabernes konkrete anmeldelser, jf. bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2005, §§ 7, 8, 13 og 18, herunder bl.a.:

 • Ved opgørelse af distributionsselskabernes driftsomkostninger anvendes bruttofiseringsprincippet.
 • Stikledningsbidrag og betalinger/gebyrer vedr. byggemodning indregnes ikke ved opgørelse af indtægtsrammen og de indtægter, der dækkes af denne.
 • Ved opgørelse af omkostningsramme for HNG/Midt-Nord I/S gælder, at driftsomkostninger for 2003 ikke kan overskride det niveau vedrørende distributionsaktiviteter, som er fastlagt i udmøntningen af Skt. Hans-aftalen d. 23.juni 1999, jf. lovens § 37a, stk. 2.
 • Distributionsselskaberne kan godtgøres for de ekstra omkostninger, som markedsåbningen har medført, i det omfang disse omkostninger kan dokumenteres og relateres til de nye opgaver.
 • Distributionsselskabernes 1:1-omkostninger fastsættes på baggrund af Sekretariatets fortolkninger af § 13-definitionerne som beskrevet i nærværende notat. Det skal bemærkes, at Energitilsynet vil udvise fokus på udviklingen i selskabernes 1:1-omkostninger.

2) at Sekretariatet bemyndiges til at behandle selskabernes konkrete anmeldelser i henhold til disse principper.


ad punkt 6: Slagelse Kraftvarmeværk - klage fra SK-Varme A/S over afregningsprisen. 1. del. Prisen fra KAVO til kraftvarmeværket

SK-Varme A/S har klaget til Energitilsynet over prisberegningen fra Slagelse Kraftvarmeværk. I kraftvarmeværkets prisberegning indgår leverancer af damp og varmt vand fra affaldsforbrændingsanlægget "Energien", som er en del af I/S KAVO. Sagen var delt i 2 dele. Første del, som var forelagt, behandlede priserne fra "Energien" til Slagelse Kraftvarmeværk, mens anden del om prisen fra kraftvarmeværket til SK-Varme forelægges efter sommerferien.

KAVOs prisberegning kan kritiseres på en række punkter. Bl.a. vanskeliggøres varmekøbernes - Slagelse Kraftvarmeværk og SK-Varme A/S - mulighed for kontrollere om priserne for varme er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven af, at regnskabet for "Energien" skal suppleres med regnskabsoplysninger fra Forlev Miljøanlæg mv.

Endvidere indregner KAVO et administrationsbidrag på 20 pct. i priserne med henvisning til, at det er kontraktligt aftalt med affaldsselskabet NOVEREN, som også leverer affald til affaldsforbrændingsanlægget.

Tilsynet skulle endelig tage stilling til KAVOs henlæggelser, som var foretaget uden forudgående godkendelse fra tilsynet.

Energitilsynet vedtog, at det meddeles I/S KAVO, Slagelse Kraftvarmeværk og SK-Varme A/S,

 • at KAVO som grundlag for den årlige vurdering af, om aftalepriserne overstiger KAVOs omkostninger ved produktionen af varme, skal anmelde et fuldstændigt og sammenhængende kalkulationsgrundlag til Energitilsynets offentlige register.
 • at KAVO ikke kan lægge en aftale med NOVEREN om fordeling af omkostningerne ved administration til grund for varmesidens bidrag uden, at det sandsynliggøres - fx ved tidsstudier eller lignende - at der ikke opkræves mere i administration, end der er omkostningsmæssig dækning for, jf. varmeforsyningslovens §§ 20 og 21, stk. 4. Dokumentationen skal foreligge senest den 31. august 2005.
 • at Energitilsynet tager KAVOs henlæggelser til efterretning, men at det samtidig indskærpes KAVO at overholde afskrivningsbekendtgørelsen regler om forudgående godkendelse af henlæggelser, jf. § 5, stk. 1, i BEK nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning.


ad punkt 7: ............ - Energitilsynets bedømmelse af fjernvarmeforsyningens regnskabs- og budgetgrundlag

(fortrolig sag)

Under dette dagsordenspunkt har tilsynet behandlet en sag, hvor der efter Energitilsynets beslutning på mødet den 30. august 2004 blev iværksat en revisionsundersøgelse af selskabet.  For at sikre anonymitet er beskrivelsen af sagen forkortet.

Den 20. januar 2005 forelå revisorernes konklusioner i form af en rapport til Energitilsynet. Driftsmæssigt var det samlet set konklusionen, at budgettet for år 2004 for fjernvarmeforsyning forekom at være opnåeligt, men kunne især påvirkes af et faldende varmegrundlag ved yderligere stigning i fjernvarmepriserne.

Prismæssigt var det indledningsvis revisorernes konklusion, at en underdækning var blevet periodiseret forkert, hvilket havde medført, at anmeldelser til Energitilsynet havde været ukorrekte.

Finansielt var det revisorernes indtryk, at selskabet ikke på nuværende tidspunkt (januar 2005) havde yderligere lånemuligheder, hvorfor en negativ udvikling i drifts- eller likviditetsbudgettet kunne være kritisk for selskabets fortsatte beståen.

Sagen vedrørte snævert set tilsynets praksis om indregning af driftsmæssige over-/eller underdækninger i fjernvarmepriserne. Spørgsmålet var, om tilsynet i dette særlige tilfælde skulle fravige praksis og acceptere en længere afviklingsperiode for underdækningerne end de 5 år, der normalt er den længst accepterede periode for en sådan afvikling.

Sagen var politisk bl.a. i den forstand, at en kommune havde garanteret for selskabets låntagning.

Det lå uden for Energitilsynets muligheder i varmeforsyningsloven at beskæftige sig med denne side af sagen. Men Energitilsynet har i varmeforsyningsloven pligt til at gøre økonomi- og erhvervsministeren (nu transport- og energiministeren) opmærksom på forhold, som tilsynet mener kan have betydning for ministerens varetagelse af opgaver efter denne lov.

Herudover var det tidligere blevet konstateret af Energitilsynets sekretariat, at fjernvarmeforsyningens priser især hvad angår afskrivninger blev beregnet efter årsregnskabsloven og ikke efter varmeforsyningsloven.

Energitilsynet vedtog at meddele ..........., 

 • at Energitilsynet bemyndiger Energitilsynets sekretariat til at orientere Energistyrelsen om budget- og regnskabsgrundlaget samt at drøfte situationen med Energistyrelsen, jf. varmeforsyningslovens § 23 b, stk. 6,
 • at Energitilsynet godkender en afviklingsperiode på 5 år fra afgørelsestidspunktet for underdækningen pr. 31. december 2003, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og § 21, stk. 4. Status for afviklingen af underdækningen skal fremgå særskilt af de periodevise budget- og regnskabsanmeldelser til Energitilsynet efter varmeforsyningsloven, første gang for regnskabsåret 2005,
 • at Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, pålægger selskabet at følge varmeforsyningslovens prisbestemmelser ved beregningen og eftervisningen af fjernvarmeprisen. Det indebærer, at den maksimale afskrivningsperiode for anlæg er 30 år, og ikke 50 år som anført for bygninger i den efter årsregnskabsloven udarbejdede årsrapport, jf. § 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital m.v.


ad punkt 8: Dansk Landbrugs Elforsyning - problemer med netselskabernes levering af måledata

To møder blev afholdt med udvalgte netselskaber ifm. DE's årmøde i Odense i maj. Fejl blev her erkendt blandt selskaberne. En ny kultur og adfærd var tydeligvis fremkommet i branchen. DE/Elfor signaliserede samtidig beredvillighed til at få løst problemerne hurtigst muligt.

Partsindlæg på årsmødet kan ikke automatisk tages som udtryk for udviklingen i hele branchen. Transformationen fra monopol til marked er endnu noget ufuldendt.

Væsentligt at få fremhævet, at det ikke er Energitilsynets ansvar, at forbrugerne ikke skifter leverandør. Måledatasagen viser, at der i stor udstrækning er der tale om interne problemer blandt medlemsvirksomhederne af Dansk Energi.

Tilsynet skal være med til at sikre, at rammen om systemet for leverandørskifte m.v. er i orden. Der er anvendt mange midler på denne sag. Vigtigt, at få kommunikeret ud, at det videre forløb nu er branchens og DE's ansvar.

Energitilsynets sanktionsmuligheder kan endnu ikke anses for at være tilstrækkelige til at kunne gribe ind i en sag som denne. Tilsynet vil derfor søge at få tilvejebragt det fornødne hjemmelsgrundlag herfor og ved at indtage en aktiv rolle i sagen, bør problemerne også kunne løses.

De aktuelle måledataproblemer kan først og fremmes henføres til skabelonkunder, som dog også omfatter en række mindre erhversdrivende.

Energitilsynet besluttede,

 • at Energitilsynet bemyndiger Energitilsynets sekretariat til at færdigforhandle med Dansk Energi/Elfor samt i Elmarked 2003-regi om iværksættelse af en række kort- og langsigtede initiativer, med henblik på at sikre, at udvekslingen af måledata blandt netselskaber og øvrige aktører på elmarkedet kan effektueres indenfor den af branchen udmeldte 5-ugersfrist. Det vil i denne forbindelse blive taget udgangspunkt i de forslag som er fremlagt i Devoteams rapport.
 • at Energitilsynet støtter det kortsigtede tiltag, der omhandler at Dansk Energi/Elfor hver måned fremover foranstalter en opfølgning/måling af alle netselskabers fejl/mangler vedr. DLE/Nesa El, og indrapporterer en statusrapport til Energitilsynet. Hertil kommer, at Dansk Energi/Elfor fremkommer med forslag til, dels hvad der fremover skal være et acceptabelt fejlniveau ved måledataudveksling i elbranchen, dels til en implementering af målinger hos alle netselskaber og/eller elleverandører af fejl og mangler ved levering af måledata. Energitilsynet forventer samtidig, at disse tiltag er idriftsat inden sommerferien.
 • at Energitilsynet bemyndiger Energitilsynets sekretariat til sideløbende hermed og hurtigst muligt at få afklaret de myndighedsrelaterede tilsynsforhold i relation til specielt (måle-) forskrifterne, således at sanktionsmuligheder kan iværksættes øjeblikkeligt, såfremt de iværksatte tiltag ikke får den tilstræbte gunstige virkning på måledataudvekslingen i elbranchen.
 • og at Energitilsynet bemyndiger Energitilsynets sekretariat til i samarbejde med samme ovennævnte parter samt Dansk Elhandel at indlede forhandlinger om, hvorledes processen med at skifte el-leverandør kan tilrettelægges på en smidigere måde end det sker i dag.

Energitilsynet udsendte herefter en pressemeddelelse om sagen.


ad punkt 9: udgået


ad punkt 10: Status i væsentlige verserende sager og sagsområder

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om status for udvalgte sager og sagsområder, der er under behandling i sekretariatet.


ad punkt 11: Eventuelt

Næste møde i Energitilsynet er mandag den 27. juni 2005

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO