Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - januar 2005

 

Energitilsynets elprisstatistik er opgjort for perioden januar 2004 til januar 2005. Elprisstatistikken for december måned fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3 nedenfor.

Abonnementsbetaling er en fast betaling til netselskaberne der transporterer el, og til forsyningsselskaberne, der leverer el. Betalingen er regnet om til øre pr. kWh, hvilket synliggør, at det er denne post der vejer tungest for husholdningerne.

Markedsdelen er el købt efter de markedsvilkår, der er gældende på handelstidspunktet og den almindelige konkurrence mellem de enkelte el-leverandører, bl.a. på den nordiske el børs Nordpool. Markedsdelen er desuden den del af elprisen, der blev underlagt fri konkurrence den 1. januar 2003. Udviklingen i el på markedsvilkår fremgår af tabel 2.

Netbetaling er betaling for transport af el. Netbetalingen består af omkostninger til transmission på det overordnede elnet (Eltra og Elkraft) og betaling for distribution gennem lokale elnet. Endelig består netbetalingen af den såkaldte PSO der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion. Netbetalingen er mindre for store kunder end for små kunder. Det skyldes at store kunder kan tilslutte sig elnettet på et højere og billigere spændingsniveau.

Moms og afgifter. Afgiftslovgivningen betyder, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør størstedelen af elprisen for husholdningerne.

Den seneste udvikling i nettoprisen for elektricitet i perioden januar 2004 til januar 2005 før afgifter og moms fremgår af tabel 1.


Tabel 1. Nettopris for elektricitet januar 2004 - Januar 2005

Pris øre/kWh

Hushold-ninger

Små Virksom-heder

Store Virksom-heder

Virksom-heder i Gns.

Nordpool Spotpris Vest

Nordpool Spotpris Øst

Januar ’04

68,4

55,3

44,8

49,1

19,8

21,8

Februar

70,2

57,1

44,3

48,6

19,4

20,6

Marts

70,0

56,9

11,9

49,1

20,8

21,3

April

69,4

57,2

44,8

49,4

20,4

19,7

Maj

68,2

55,9

44,9

49,5

21,1

20,2

Juni

67,5

55,3

45,8

50,3

24,4

24,0

Juli

68,2

55,8

45,4

50,0

22,4

19,4

August

68,2

55,8

45,7

50,2

25,3

25,0

September

68,9

56,2

45,6

50,2

22,9

21,1

Oktober

68,7

56,0

45,2

49,8

20,1

19,6

November

69,4

56,6

45,3

49,9

21,0

20,9

December

69,7

56,9

45,0

49,7

19,0

19,5

Januar ’05

71,5

57,1

43,6

45,3

 

 

Anm: Nettoprisen er prisen ekskl. afgifter og moms.

I perioden januar 2004 til december 2004 varierede Nordpool spotprisen i Vestdanmark mellem 25,3 øre/kWh i august 2004 til 19,0 øre /kWh i december 2004.  Fra november 2004 til december 2004 er spotprisen i Vestdanmark faldet med 2,0 øre/kWh til 19,0 øre/kWh.

I Østdanmark varierede Nordpool spotprisen mellem 19,4 øre/kWh i juli 2004 til 25,0 øre/kWh i august 2004. Fra november 2004 til december 2004 er spotprisen i Østdanmark faldet med 1,4 øre/kWh til 19,5 øre/kWh.

Spotprisen i Vestdanmark har i 2004 svinget omkring 21,4 øre/kWh og i Østdanmark omkring 21,1 øre/kWh.

Snesmeltningssæsonen i Norge og Sverige toppede i slutningen af april og først i maj, hvilket medførte en stigende systempris i forsommeren 2004. Den stigende systempris smittede af på terminsmarkedet i løbet af sommeren 2004.

Vandniveaubalancen i de nordiske vandmagasiner var i hele foråret 2004 anstrengt, hvilket bl.a. førte til højere spotpriser i løbet af sommeren 2004. En lille forbedring af vandreserverne i de nordiske vandmagasiner i forsommeren førte til lavere spotpriser i juli 2004, men det tørre vejr i løbet af sommeren 2004 medførte, at der fortsat var mangel på vand i de nordiske vandmagasiner. Dette førte til stigende spotpriser i august. Et øget tilløb af vand til de nordiske vandmagasiner i efteråret 2004 har medført faldende spotpriser i september og oktober. Faldende temperaturer i starten af november medførte et stigende forbrug og da tilløbet til de nordiske vandmagasiner var lavere end normalt for november medførte dette højere spotpriser for november. Store nedbørsmængder og høje temperaturer i slutningen af november og i december 2004 har medført en markant forbedring af vandreserverne i de nordiske vandmagasiner og i januar 2005 var vandstanden i de nordiske søer og reservoirer omkring normalen. De faldende spotpriser i slutningen af november og december 2004 har smittet af på nettoprisen for elektricitet for de store virksomheder.

El på markedsvilkår følger ikke udelukkende spotprisen. Det kan for elselskaberne være risikabelt udelukkende at basere deres pris på spotprisen, når der er store prisudsving. Derfor vælger selskaberne at prissikre en del af deres elindkøb på Nordpools terminsmarked.  

Husholdningernes nettopris er fra december 2004 til januar 2005 steget med 1,8 øre/kWh. Nettoprisen for små virksomheder er i samme periode steget med 0,2 øre/kWh og for store virksomheder faldet med 1,4 øre/kWh.

Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. El på markedsvilkår fra januar 2004 - januar 2005

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder

Januar ’04

27,5

27,3

Februar

28,2

28,0

Marts

27,9

27,7

April

26,8

27,0

Maj

24,9

25,0

Juni

23,8

24,0

Juli

24,9

24,9

August

24,9

24,9

September

25,4

25,2

Oktober

25,2

25,1

November

25,9

25,8

December

26,4

26,2

Januar - 05

25,4

25,3

Note: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh. 

Af tabel 2 fremgår, at prisen for el på markedsvilkår nåede det højeste niveau i februar 2004. Herefter har prisen været faldende frem til juni/juli, hvorefter den har stabiliseret sig. Prisen for el på markedsvilkår ligger i januar 2005 for husholdninger på et niveau, som er 2,1 øre/kWh lavere end i januar 2004. For små virksomheder har forholdet været det samme, og i januar 2005 ligger prisen på et niveau, som er 2,0 øre/kWh lavere end i januar 2004. Markedsdelen af el beregnes for virksomheder over 2 GWh som et vejet gennemsnit af spotprisen frem til dato og forwardprisen.


Aftageforpligtelsen for prioriteret el bortfalder 1. januar 2005
Den lovmæssige forpligtelse til at aftage miljø-el, også kaldet prioriteret produktion, er afskaffet fra den 1. januar 2005. Det betyder, at hele elforbruget handles på markedsvilkår. Derudover skal der fortsat betales netbetaling, afgifter og moms. Dette betyder, at der efter den 1. januar 2005 ikke er aftagerpligt for el produceret på vindkraft og kraftvarme. Endvidere stiger betalingen til offentlige forpligtigelser, det tidligere PSO, som er betaling til blandt andet udgifter til forskning og udvikling. Afskaffelse af aftagerpligten medfører således, at elforbruget ikke mere splittes op i henholdsvis miljø-el og markeds-el.

Elprisstatistikken i januar 2005 fordelt på omkostninger samt husholdninger og erhverv fremgår af tabel 3.


Tabel 3. Elpris i januar 2005

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små1)virksomheder

Store1)virksomheder

Virksomheder i gns. 1

Abonnement

15,9

1,8

0,0

0,1

Markedsdel2)

25,4

25,3

18,0

18,1

Netbetaling

  Heraf PSO

  Heraf transmission

  Heraf til distribution

30,2

10,8

6,1

13,3

30,0

10,8

6,1

13,1

25,6

10,8

6,1

8,7

27,1

10,8

6,1

10,2

Nettopris

71,5

57,1

43,6

45,3

Moms og afgifter

 Heraf CO2-afgift

 Heraf elafgift og eldist. bidrag

 Heraf moms

101,1

9,0

57,6

34,5

11,0

9,0

2,0

-

0,4

0,3

0,1

-

8,4

7,1

1,3

-

I alt

172,6

68,1

44,0

53,7

Note 1: For husholdningerne anvendes den gennemsnitlige årlige procentsats for den miljøvenlige el, svarende til årlig afregning. Markedsdelen af el er for virksomheder over 1 GWh beregnet som et vejet gennemsnit af spotprisen frem til dato og forwardprisen. Det vejede gennemsnit er tillagt en avance.

Note 2: Forbrugerstørrelserne er: husholdninger, 3,5 MWh, små virksomheder, 160 MWh, og store virksomheder 300 GWh. Virksomhedernes gennemsnit er beregnet for samtlige virksomheder, dvs. ikke kun for de ovenfor anførte virksomhedsstørrelser.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO