Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 58


Til stede fra Energitilsynet var Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Jens Sejer Sørensen. Torben Riber og Jørgen Aamand deltog med stemmeret i stedet for fraværende medlemmer.

Der var afbud fra Anders Larsen, Preben Schou og Ellen Margrethe Basse.

Til stede fra sekretariatet var: Mogens Kring, Nils Jan Hansen, Niels Fugmann, Nina Koch og Johan Piper.


Mødet havde følgende dagsorden:

1. Inhabilitet på møde nr. 58
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen


Sager til beslutning

4. Status på elforsyningspligtregulering
5. Østkraft Net - forhøjelse af indtægtsramme efter skade på søkabel
6. Naturgas Fyn - klage fra Svendborg Andelsboligforening over distributionsbetaling
7. Hanstholm Kraftvarmeværk - brug af substitutionspris for leverancer til Hanstholm Varmeværk
8. Herning Kommune - opgørelse i henhold til elforsyningslovens §37 ved delsalg af EnergiGruppen Jylland A/S


Sager til orientering / drøftelse

9. Udviklingen i elpriserne i oktober kvartal 2004
10. Status i væsentlige verserende sager
11. Energitilsynets årsberetning i udkast
12. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 58

Der forelå ikke til mødet oplysninger om mulig inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.


ad punkt 2: Meddelelser fra formanden

Under dette punkt orienterede formanden medlemmerne om, at der endnu ikke forelå nyt vedrørende udpegning af et nyt medlem, der skal afløse Ellen Margrethe Basse.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra sekretariatschefen

Sekretariatet orienterede om, at Rigsrevisionen har påbegyndt en undersøgelse af virkningen på fjernvarmepriserne af støtten til de såkaldte barmarksværker, og at Energitilsynet i den forbindelse er anmodet om at bidrage med en række oplysninger.

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Status på elforsyningspligtregulering

Referatet af dette punkt er afkortet som følge af fortrolige oplysninger.

Sagen vedrørte en drøftelse af status på elforsyningspligtreguleringen, herunder en orientering til Tilsynet om udeståender i forbindelse med afgørelser vedrørende efterreguleringen 2002, sekretariatets tids- og ressourceplan for gennemførelse af efterreguleringen vedrørende 2003-2004, samt drøftelse af branchens reaktioner på den ny regulering, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2005.

Drøftelserne foregik på baggrund af et fortroligt notat indeholdende bl.a. oplysninger om enkeltselskabers tilkendegivelser om ikke at ville efterkomme Energitilsynets sekretariats afgørelser af 28. december 2004 vedrørende kvartalspriser. Det blev i den forbindelse drøftet, hvorledes Energitilsynet konkret og principielt skal forholde sig til håndhævelse af Tilsynets pålæg om nedsættelse af priser.


ad punkt 5: Østkraft Net - forhøjelse af indtægtsramme efter skade på søkabel

Østkraft Net A/S, der driver transmissionsnettet mellem Bornholm og Sverige, havde anmodet om, at selskabet for 2004 kunne indregne reparationsudgifterne i indtægtsrammen. Kabelbruddet var forårsaget af, at en kulpram i efteråret 2004 havde revet kablet over.

Reparationsudgifter beløb sig til ca. 13 mio. kr., hvoraf den maksimale erstatning fra skadevolder var oplyst at være ca. 6,5 mio. kr.  Det endelige beløb fastlægges i en erstatningssag.

Efter bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder, kan Energitilsynet godkende, at en net- eller transmissionsvirksomheds indtægtsramme og tariffer kan forhøjes, hvis der for en række typer af omkostninger under ét - herunder kabelfejl - opstår væsentlige meromkostninger.

I 2003 havde Østkraft Transmission ingen af disse omkostninger.

Energitilsynet vedtog,

 • at meddele Østkraft Net A/S, at dets regionale transmissionsvirksomhed jf. § 6, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 899 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder kan forhøje indtægtsrammen for 2004 med nettoomkostningerne (reparationsudgifterne ca. 13 mio. kr. fratrukket forventet erstatning) ved reetableringen af kablet mellem Bornholm og Sverige som følge af kabelbruddet den 10. oktober 2004. Når det endelige erstatningsbeløb kendes, skal der ske en efterregulering af beløbet.

Energitilsynet lagde herved til grund, at Østkraft Transmission ikke i 2003 havde omkostninger på arter, der er opregnet i § 6, stk. 3 i bekendtgørelse 899. 

Med kabelfejlen øges disse udgifter til ca. 13 mio. kr. før modregning for en eventuel erstatning fra skadevolderen, som der er anlagt erstatningssag imod.

Nettobeløbet til indregning i indtægtsrammen syntes således foreløbigt at kunne opgøres til 6,5 mio. kr., idet en endelig fastlæggelse af det beløb, der kan indregnes, afventer udfaldet af erstatningssagen.

Samlet vurderedes, at der i det foreliggende tilfælde forelå en sådan helt særlig situation, at selskabets indtægtsramme for 2004 burde kunne forhøjes.


ad punkt 6: Naturgas Fyn - klage fra Svendborg Andelsboligforening over distributionsbetaling

Svendborg Andelsboligforening (SAB) har klaget til Energitilsynet over distributionsbetalingen i Naturgas Fyn. SAB har tre varmecentraler, der anvender naturgas, og som forsyner boligforeningen med varme. Varmecentralerne er placeret forskellige steder i Svendborg og har ikke skelfællesskab.

SAB har efter 1. januar 2004 ikke mulighed for at pulje (sammenlægge) varmecentralernes transport af naturgas, som det var tilfældet før 1. januar 2004. SAB bliver derved i distributionsmæssig henseende afregnet for den dyre del af bloktariffen for hvert leveringssted og ikke som tidlige samlet.  

Energitilsynets har endvidere fundet det nødvendigt at behandle, hvorvidt det valgte afregningsprincip har været gennemsigtigt for kunden, da Energitilsynet fandt det tvivlsomt, hvorvidt bestemmelsen har været tydeligt defineret i Naturgas Fyns leveringsbetingelser. Derudover er tilsynet ved sagsbehandlingen blevet opmærksom på, at Naturgas Fyns almindelige betingelser for distribution ikke har været registreret i Energitilsynets anmeldelsesregister. 

Ændringen i puljemuligheden skyldes, at samtlige distributionsselskaber i Danmark - herunder Naturgas Fyn - efter 1. januar 2004 har valgt et afregningsprincip for distribution der betyder, at det er hvert enkelt leveringssted, der danner udgangspunkt for afregningen af distribution. Kriteriet for definitionen af et leveringssted er bl.a., at såfremt en kunde får transport af naturgas til flere matrikler, så skal matriklerne have skelfællesskab for at blive betragtet som ét leveringssted.  

Energitilsynet har ved rimelighedsvurderingen af definitionen af leveringssted og afregningen heraf forholdt sig til, om definitionen kan omkostningsmæssigt begrundes i forhold til de enkelte forbrugere/leveringssteders anvendelse af transportsystemet.

Energitilsynet vedtog

 • at Energitilsynet overfor Naturgas Fyn præciserer, at selskabet fremover bør kontrollere, at selskabet får anmeldt samtlige forhold i overensstemmelse med naturgasforsyningslovens § 40, stk. 1.
 • at Energitilsynet påbyder Naturgas Fyn at ændre sine "Almindelige Betingelser for distribution af naturgas", så det direkte fremgår heri, hvordan leveringsstedet defineres, og at distributionsbetalingen opgøres på basis af hvert enkelt leveringssteds transportforbrug, jf. naturgasforsyningslovens § 7, stk. 5 og § 41, stk. 1.
 • at Energitilsynet ikke finder det urimeligt, at der i distributionsmæssig henseende kræves skelfællesskab for at flere matrikler kan blive betragtet som ét leveringssted/forbrugssted, og at det er hvert enkelt leveringssted/forbrugssted, der danner udgangspunkt for afregningen af distribution, jf. naturgasforsyningslovens § 7, stk. 5 og § 37, stk. 2.


ad punkt 7: Hanstholm Kraftvarmeværk - brug af substitutionspris for leverancer til Hanstholm Varmeværk

Hanstholm Varmeværk Amba havde ved brev af 21. juni 2004 bedt Energitilsynet om at behandle en tvist mellem varmeværket og Hanstholm Kraftvarmeværk, der er en filial i Elsam Kraft A/S. Tvisten drejede sig om prisberegningen for leverancerne af varme fra kraftvarmeværket. Kraftvarmeværket fandt, at der skulle afregnes til den omkostningsbestemte pris i overensstemmelse med en indgået aftale, mens det var varmeværkets synspunkt, at prisen skulle beregnes på grundlag af substitutionsprisen.

Efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven kan en varmekøber ikke betale en pris for varmeproduktionen hos andre producenter, der overstiger, hvad varmekøberen selv kunne have produceret varmemængden til eller købt denne varmemængde for fra anden side. Det såkaldte substitutionsprisprincip.

Energitilsynet vedtog, at det meddeles Elsam A/S og Hanstholm Varmeværk Amba,

 • at det vil være i strid med bestemmelserne i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, og § 21, stk. 4, hvis afregningsprisen for varme leveret fra Hanstholm Kraftvarmeværk til Hanstholm Varmeværk Amba er højere end den laveste pris af henholdsvis den omkostningsbestemte varmepris og substitutionsprisen.
 • at substitutionsprisen skal beregnes på grundlag af Hanstholm Varmeværk Ambas gennemsnitlige omkostninger ved den nuværende produktion.

Energitilsynet afviste en række regnskabsmæssige korrektioner, som Elsam A/S ønskede for at give et realistisk billede af omkostningsforholdene. Ifølge praksis kan beregningen af substitutionsprisen ikke baseres på fiktive regnskabstal. 

Samtidig afviste tilsynet også et ønske fra Hanstholm Varmeværk om, at prisberegningen skete efter en marginalprisberegning. Tilsynet fandt, at prisberegningen skulle ske på grundlag af varmeværkets gennemsnitlige omkostninger ved den nuværende produktion.


ad punkt 8: Herning kommune - opgørelse i henhold til elforsyningslovens § 37 ved delsalg af EnergiGruppen Jylland A/S (delafgørelse)

Sagen omhandlede Herning Kommunes anmeldelse efter elforsyningslovens § 37 af salg af 64 % af EnergiGruppen Jylland A/S til DONG A/S den 3. januar 2003. Sagen havde på grund af uklarheder om elsektorens kapitalforhold m.v. ikke tidligere kunnet anmeldes af kommunen.

Herning kommune havde anmodet om, at sagen blev behandlet efter de tidligere bestemmelser i § 37 gældende for bindende aftaler indgået inden den 20. februar 2003. Kommunen havde i henhold hertil anmeldt salgspris, indskudskapital og nettoprovenu i forbindelse med salget. Kommunen havde samtidig anmodet om, at Tilsynet udsatte sin afgørelse, hvad angår visse elementer vedrørende opgørelse af kommunens indskudskapital på baggrund af et ønske fra kommunen om at uddybe sine anbringender.

Energitilsynet traf på baggrund af kommunens anmodning samt kommunens fremsendelse af nye oplysninger vedrørende opgørelse af kommunens indskudskapital følgende delafgørelse i sagen.

Energitilsynet vedtog at meddele Herning kommune,

 • at Energitilsynet kan imødekomme Herning kommunes anmodning om, at kommunens salg af 64 % af EnergiGruppen Jylland A/S til DONG A/S den 3. januar 2003 efter elforsyningsloven behandles efter § 37 i lovbekendtgørelse 767 af 28. august 2001, idet Energitilsynet i sin behandling af anmeldelsen efter elforsyningslovens § 37 ikke finder grund til at tilsidesætte, at der er tale om en bindende aftale mellem parterne indgået inden den 20. februar 2003, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 1 og stk. 5.
 • at Energitilsynet ikke kan godkende, at den anmeldte salgspris på 325,5 mio. kr. indgår i en opgørelse af kommunens nettoprovenu efter elforsyningslovens § 37 som angivet ovenfor, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 1 og stk. 5.
 • at Energitilsynet kan godkende, at en salgspris på 334,4 mio. kr. indgår i en opgørelse af kommunens nettoprovenu efter elforsyningslovens § 37, stk. 1 og stk. 5, som angivet ovenfor.
 • at Energitilsynet kan godkende, at kommunens indskudskapital efter elforsyningslovens § 37 som angivet ovenfor opgjort pr. 1. januar 2000, for så vidt angår EGJ El A/S eksklusive finansielle anlægsaktiver, udgør 33,0 mio. kr., jf. elforsyningslovens § 37, stk. 1 og stk. 5.  
 • at Energitilsynet finder, at der ved opgørelse af tilvæksten i kommunens indskudskapital efter elforsyningslovens § 37 som angivet ovenfor vedrørende perioden 2000-2002 og vedrørende den del af indskudskapitalen, der finansierer aktiviteter omfattet af bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001, skal tages højde for skattebetaling svarende til den gældende selskabsskat, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 1 og stk. 5.
 • at Energitilsynet med nærværende afgørelse ikke har taget stilling til den anmeldte indskudskapital pr. 1. januar 2000, hvad angår finansielle anlægsaktiver i EGJ El A/S, samt hvad angår tilvæksten i perioden 2000-2002 i indskudskapital, der finansierer kapitalandele i Elsam A/S, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 1 og stk. 5.
 • at Energitilsynets stillingtagen til kommunens nettoprovenu ved salget, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 1 og stk. 5, samt Energitilsynets indberetning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. elforsyningslovens § 37, stk. 6, afventer sagens færdiggørelse for Energitilsynet. 
 • at Energitilsynet forbeholder sig ret til i forbindelse med kommunens efterfølgende anmeldelser efter elforsyningslovens § 37 at tage afgrænsning mellem salgsprisen omfattet af nærværende anmeldelse og salgsprovenu / rådighedsbetaling omfattet af senere anmeldelser efter elforsyningslovens § 37 op til fornyet vurdering.
 • at Energitilsynet forbeholder sig ret til i kommunens efterfølgende anmeldelser af aftalen med DONG af 3. januar 2003 efter varmeforsyningslovens § 23 e at tage afgrænsningen mellem salgsprisen omfattet af nærværende anmeldelse og salgsprovenu / rådighedsbetaling omfattet af anmeldelsen efter varmeforsyningslovens § 23 e op til fornyet vurdering.
 • at Energitilsynet tager forbehold for opgørelsen af indskudskapital som følge af eventuelle efterfølgende afgørelser truffet af Energiklagenævnet vedrørende indbragte sager om fri egenkapital efter de daværende bestemmelser i elforsyningslovens § 74, stk. 3.


ad punkt 9: Udviklingen i elpriserne i oktober kvartal 2004

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om udviklingen i elpriserne i 4. kvartal 2004.


ad punkt 10: Status i væsentlige verserende sager

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes medlemmerne om status for udvalgte sager og sagsområder, der er under behandling i sekretariatet.


ad punkt 11: Energitilsynets årsberetning i udkast

På grundlag af et af sekretariatet udarbejdet udkast til årsberetning for 2004 drøftede Energitilsynets medlemmer udformningen af den kommende årsberetning.


ad punkt 12: Eventuelt

Næste møde i Energitilsynet er den 28. februar 2005

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO