Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Møde nr. 66


Til stede fra Energitilsynet var Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Jens Sejer Sørensen og Jørgen Aamand. Torben Riber deltog som stemmeberettiget.

Der var afbud fra Preben Schou.

Til stede fra sekretariatet var Finn Dehlbæk, Niels Fugmann, Nils Jan Hansen, Merete Rasmussen og Marianne Larsson.


Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 66
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren


Sager til beslutning

4. Covernotat vedr. indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaberne for perioden 2006-2009
a)Fastsættelse af effektiviseringskrav i forbindelse med fastsættelse af indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber
b) Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber 2006-2009

5. Prisregulering for 2002 af de nærtstående forsyningspligtselskaber til Nordjysk Elhandel A/S
6. Elforsyningspligtselskaber - efterregulering for 2004
7. Validering af reguleringsregnskaberne for 2004
8. Systemydelser i 2005
9. Dansk Fjernvarme (DF) - forslag til ændring af standardinvesteringsbidrag
10. EnergiGruppen Jylland Varme A/S - indregning af afskrivninger og henlæggelser samt forrentning af fri egenkapital i fjernvarmeprisen
11. Hillerød Varmeforsyning - anvendelse af overdækning


Sager til orientering / drøftelse

12. Udviklingen i elpriserne i juli kvartal 2005
13. Forslag til datoer for Energitilsynets møder 2006
14. Orientering fra ANE
15. Eventuelt


ad punkt 1: Inhabilitet på møde nr. 65

Der forelå ikke til mødet oplysninger om mulig inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.


ad punkt 2: Meddelelser fra formanden

Formanden orienterede om, at Anders Houmøller fra Nordpool vil holde foredrag om: "Det nordisk Elmarked" efter Energitilsynets møde den 28. november 2005. Mødet er efterfølgende flyttet til januar 2006.


ad punkt 3: Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

Uddrag af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.


ad punkt 4: Covernotat vedr. indtægtsrammeregulering af naturgasdistributionsselskaberne for perioden 2006-2009

Under punkt 4 blev Energitilsynets medlemmer generelt orienteret om indtægtsrammereguleringen af naturgasdistributionsselskaberne.


ad punkt 4a: Fastsættelse af effektiviseringskrav i forbindelse med fastsættelse af indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber

Under punkt 4a fastsatte Energitilsynet de effektiviseringskrav, som pålægges gasdistributionsselskaberne i perioden 2006-2009.

Effektiviseringskravet består dels af et generelt effektiviseringskrav samt et selskabsspecifikt effektiviseringskrav, der afspejler det enkelte selskabs effektiviseringspotentiale. Energitilsynet besluttede at fastsætte følgende effektiviseringskrav for perioden 2006-09:

Effektiviseringskrav, 2006-09

 

DONG Distribution A/S

HNG/MN I/S

Naturgas Fyn A/S

Selskabsspecifikt effektiviseringskrav angivet i pct. af omkostningsrammen pr. år.

0

0

1,0

Generelt effektiviseringskrav angivet i pct. af omkostningsrammen pr. år

1,5

1,5

1,5

Samlet effektviseringskrav angivet i pct. af omkostningsrammen pr. år

1,5

1,5

2,5


ad 4b: Indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber

Under punkt 4b fastlagde Energitilsynet foreløbige indtægtsrammer for selskaberne for reguleringsperioden 2006-09. Indtægtsrammerne er foreløbige som følge af, at indtægtsrammerne jf. bekendtgørelsen efterfølgende skal korrigeres for de delelementer, som først kendes ex post (f.eks. pris- og renteudviklingen).

Energitilsynet besluttede at fastsætte følgende effektivitetsregulerede omkostningsrammer for perioden 2006-09:

Effektivitetsreguleret omkostningsramme

Mio. kr. i løbende priser

2006

2007

2008

2009

DONG Distribution A/S

123,182

127,707

132,298

136,958

HNG/MN I/S

214,064

249,976

254,223

256,826

Naturgas Fyn A/S

36,894

37,243

37,622

38,024


Rentesatsen vedr. nettogælden fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforholdene for fremmedkapital i det enkelte selskab

Energitilsynet besluttede, at den mest hensigtsmæssige model for den risikofrie rente i næste reguleringsperiode 2006-2009 er en model bestående af en portefølje af lån af fast varighed på 5 år med forskellige optagelsestidspunkter

Energitilsynet besluttede at fastsætte følgende rentesatser til forrentning af nettogæld:

Rentesatser vedr. nettogæld m.v., år 2006

Pct.

DONG Distribution A/S

HNG/MN I/S

Naturgas Fyn A/S

Risikofri rente

2,93

2,93

2,93

+Kreditrisikotillæg

0,60

0,98

0,12

=Samlet fremmedkapitalrente

3,53

3,91

3,05

Note: Den risikofri rente er fastlagt pr. 27. oktober 2005.

Som følge af at en række af selskabernes eksisterende lån og finansielle aftaler er optaget til en anden rente end den i dag gældende, har Energitilsynet valgt at kompensere selskaberne herfor. Således har selskaberne indberettet følgende opgørelser af markedsværdien af deres lån og finansielle aftaler pr. 1. oktober 2005:

Markedsværdi af lån og finansielle aftaler

Mio.kr.

DONG Distribution A/S

HNG/MN I/S

Naturgas Fyn A/S

 

+16,257

- 53,8

+ 60, 388


Energitilsynet besluttede at bemyndige sekretariatet til at foretage evt. tilpasninger i selskabernes indtægtsrammer som følge af, at det har vist sig nødvendigt at foretage yderligere valideringer af selskabernes beregninger og opgørelser af ovennævnte foreløbige kompensationsbeløb.

Rentesatsen vedr. nye aktiver og nettoomsætningsformuen fastsættes for det enkelte selskab som en risikofri rente samt et risikotillæg, der afspejler risikoforhold og skattepligt i det enkelte selskab (WACC).

Energitilsynet besluttede, at en 12 måneders Cibor-rente er bedst egnet i forbindelse med fastsættelsen af den risikofrie rente. Det skyldes, at den vil blive årligt reguleret og vil således følge renteudviklingen på investeringerne.

Energitilsynet fastsatte følgende forrentningssatser for år 2006 til forrentning af nettoomsætningsformue og aktiver idriftsat efter 1. januar 2005:

Rentesatser vedr. nye aktiver og nødvendig nettoomsætningsformue, 2006 

Pct.

DONG Distribution A/S

HNG/MN I/S

Naturgas Fyn A/S

Risikofri rente,

12 mnd. CIBOR

2,54

2,54

2,54

+Kreditrisikotillæg

1,00

1,00

0,12

=Samlet fremmedkapitalrente

3,54

3,54

2,66

Egenkapitalrente

7,81

7,81

7,81

WACC

4,82

4,82

4,20

Note: Den risikofri rente er fastlagt pr. 27. oktober 2005.

Faktiske omkostninger ved visse aktiviteter (§ 13-omkostninger) er de omkostninger, der skal indregnes direkte i indtægtsrammen. Omkostningerne holdes dermed udenfor effektiviseringskravene.

Energitilsynet fastsatte følgende foreløbige § 13-omkostninger: 

§ 13-omkostninger, år 2006

Mio. Kr.

DONG Distribution A/S

HNG/MN I/S

Naturgas Fyn A/S

Faktiske omkostninger ved visse aktiviteter

64,062

23,329

96,900

 Samlet set besluttede Energitilsynet at fastsætte følgende foreløbige indtægtsrammer for selskaberne for reguleringsperioden 2006-09:

Indtægtsrammer for Dong Distribution A/S 

Mio. kr. i løbende priser

2006

2007

2008

2009

Effektivitetsreguleret omkostningsramme

123,182

127,707

132,298

136,958

+ Forrentning og afdrag af nettogæld mv.

285,811

286,141

286,402

280,595

+ Budgetterede § 13-omkostninger

59,913

61,566

63,263

65,009

+ Forrentning af nettoomsætningsformue

3,797

3,850

3,903

3,908

Indtægtsramme

472,703

479,263

485,866

486,470


Sagsfremstillingen var efter Ulla Neergaards mening ikke tilstrækkeligt gennemarbejdet, især i kraft af at en række sidste øjebliksændringer var blevet indstillet af sekretariatet, uden at de fornødne konsekvensrettelser var foretaget. Under hensyntagen til sagens vigtighed og kompleksitet forekom det Ulla Neergaard at sagen således ikke var fremlagt på en tilstrækkeligt betryggende måde.


ad punkt 5: Prisreguleringen af de nærtstående forsyningspligtselskaber til Nordjysk Elhandel A/S

Energitilsynet har tidligere i tre sager truffet afgørelse om, hvorvidt forsyningspligtige elvirksomheder i 2002 har udvekslet ydelser med nærtstående parter til priser, der afspejler markedsbestemte vilkår. På Energitilsynets møder den 28.juni, 27. september og 13. december 2004 blev der truffet afgørelse i sager vedrørende Energi Nord Forsyning A/S, Nesa Forsyning A/S og Scanenergi A/S.

Denne sag drejede sig om, hvilke elindkøbsomkostninger der kan indgå i Energitilsynets efterfølgende prisgodkendelse af de seks nærtstående forsyningspligtige selskaber med tilknytning til Nordjysk Elhandel A/S for 2002; AKE Forsyning A/S; BOE Forsyning A/S; Frederikshavn Forsyningspligt A/S; HHE Forsyning A/S; Sæby Forsyningspligt A/S og Nordthy Energi A/S.

Sagen vedrørte to forhold, begge med relation til bestemmelserne i elforsyningsloven om, at aftaler skal indgås på markedsbestemte vilkår. For det første, hvorvidt de seks forsyningspligtige elselskabers accept i august 2002 af en prisforhøjelse af fastprisaftale med Nordjysk Elhandel A/S af april 2002 er i overensstemmelse med almindelig markedsadfærd, og for det andet, hvorvidt det porteføljeforvaltningshonorar, de seks forsyningspligtige selskaber betaler til Nordjysk Elhandel A/S, modsvarer markedsprisniveauet for sådanne porteføljeforvaltningsydelser.

Energitilsynet vedtog

 • at de nærtstående forsyningspligtselskabers accept af Nordjysk Elhandel A/S allonge/tillægsaftale af august 2002 er en urimelig handling/disposition over for forbrugerne, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 4, idet dispositionerne som opgjort i notatets tabel 1 ikke afspejler markedsbestemte vilkår, hvilket er i strid med elforsyningslovens § 46, stk. 4. Prisforhøjelsen kan derfor ikke indregnes som en nødvendig omkostning i de nærtstående forsyningspligtselskabers forsyningspligtpriser, jf. elforsyningslovens § 69.
 • at de nærtstående forsyningspligtselskabers forvaltnings-/elhandelsaftaler med Nordjysk Elhandel A/S for 2002 ikke afspejler markedsbestemte vilkår i overensstemmelse med elforsyningslovens § 46, stk. 4, og ikke kan anses som værende en rimelig disposition over for de nærtstående forsyningspligtselskabers forbrugere, hvilket er i strid med elforsyningslovens § 77, stk. 4. Meromkostningen ved disse dispositioner kan derfor ikke indregnes som en nødvendig omkostning i de nærtstående forsyningspligtselskabers forsyningspligtpriser, jf. elforsyningslovens § 69. Meromkostningen er som udgangspunkt opgjort til 13,50 DKK/MWh, jf. notatets tabel 3. 


ad punkt 6: Elforsyningspligtselskaber - efterregulering 2004

I et principnotat orienteredes tilsynets medlemmer om sekretariatets udmøntning af "Vejledning af de forsyningspligtige elselskaber" af 28. april 2003 i praksis. Denne danner det generelle udgangspunkt for efterreguleringen af de forsyningspligtige elselskaber for 2004.

Energitilsynet tiltrådte at et rimeligt overskud før skat for en forsyningspligtig elvirksomhed som udgangspunkt fastsættes til mellem 0 og 16% i forrentning af virksomhedens primo egenkapital 2004, således at overskuddet for den enkelte virksomhed afhænger af den enkelte virksomheds effektivitet. Med dette udgangspunkt blev sekretariatet bemyndiget til efterfølgende at træffe konkrete afgørelser, dog således at formanden orienteres om væsentlige afgørelser inden selskaberne gøres bekendt med disse.


ad punkt 7: Validering af reguleringsregnskaberne for 2004

Reguleringsprisen pr. 1. januar 2004 er fejlbehæftede for en række elselskaber. Dette skyldes fejlkontering/manglende oplysninger om viderefakturering til overliggende net og systemansvar i størrelsesordenen 500-750 mio. kr.

Energitilsynet har modtaget de revisorpåtegnede reguleringsregnskaber for 2004 fra de 62 netvirksomheder samt fra transformerforeningerne. Ingen af revisorpåtegningerne indeholder forbehold for oplysningerne i regnskabet.

En gennemgang af oplysningerne i regnskaberne viste åbenlyse fejl. Halvdelen af netvirksomhederne samt 2 transformerforeninger var derfor blevet anmodet om supplerende oplysninger. Fejlene indebar, at reguleringsprisen for halvdelen af netvirksomhederne i undersøgelsen er for høj.

Sekretariatet havde som følge deraf optaget drøftelser med FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) og Dansk Energi med henblik på at få afklaret baggrunden for fejlene i reguleringsregnskaberne, og hvorledes disse kunne korrigeres.

Da tilsynet ikke har udmeldt reguleringspriser, havde fejlindberetningerne af regnskaberne ikke betydning for de fremtidige reguleringspriser.

Energitilsynet vedtog,

 • at sekretariatet anmoder selskaberne om at indberette en række af oplysningerne på ny - oplysningerne efter bekendtgørelse. 899 § 12, og bekendtgørelse 1520 § 3, der med en udbygget vejledning udsendes ultimo uge 42/primo uge 43.

Energitilsynet tog til efterretning,

 • at  revisorerne til brug ved påtegningen af reguleringsregnskabet for 2004 udarbejder en instruks, der dækker, at en påtegning uden bemærkninger, er udtryk for, at revisoren indestår for oplysningerne i det skema sekretariatet vil udsende i næste uge.
 • at sekretariatet orienterer tilsynet om sagen, når de nye oplysninger er indhentet og behandlet.


ad punkt 8: Systemydelser i 2005

På sit møde den 25. oktober 2004 godkendte Energitilsynet metoderne for de systemansvarlige virksomheders prisfastsættelse for 2005. En forudsætning for godkendelsen var dog, at Energitilsynet ved en efterfølgende vurdering af virksomhedernes aftaler om systemydelser og regulerkraft fandt disse i orden i 2004 opkrævedes over 1 mia. kr. til systemydelser.

Eltra og Elkraft system - nu energinet.dk - havde udarbejdet beskrivelser af virksomhedernes procedure i forbindelse med køb af disse ydelser.


Energitilsynet vedtog

 • at meddele Elkraft system og Eltra - nu Energinet.dk - at Energitilsynet er enig i den metode de systemansvarlige virksomheder har anvendt til at indkøbe systemydelser mv. for 2005.
 • at det endvidere meddeles Energinet.dk, at tilsynet udover kopi af de indgåede aftaler for systemydelser mv. for 2006 og fremover hvert år ønsker en særskilt redegørelse - som dem der er vedlagt nærværende notat - for, hvorledes Energinet.dk i fremtiden sikrer både den nødvendige og tilstrækkelige kapacitet af systemydelser og sikrer størst mulig konkurrence i tilvejebringelse af systemydelserne, så ydelserne fremskaffes på den mest omkostningseffektive måde.


ad punkt 9: Dansk Fjernvarme (DFj) - forslag til ændring af standardinvesteringsbidrag

Dansk Fjernvarme (DFj) havde fremsat forslag til ændring af organisationens vejledende standardinvesteringsbidrag for 2005. Investeringsbidraget er en del af det engangsbeløb som en fjernvarmekunde kan blive opkrævet i tilslutningsbidrag.

De nugældende standardinvesteringsbidrag blev tidligere taget til efterretning af Gas- og Varmeprisudvalget. I henhold til dette udvalgs praksis bør størrelsen af standardinvesteringsbidrag ligge i underkanten af de faktiske omkostninger, da dette bl.a. vil tilskynde til effektivisering.

Ifølge forslaget skal de nye standardinvesteringsbidrag fastlægges som en indeksmæssig opskrivning af de eksisterende standardinvesteringsbidrag, som DFJ tidligere har anmeldt til Energitilsynet.

På tilsynsmødet den 26.september 2005 tog Energitilsynet stilling til gebyrstørrelserne på el-, gas- og varmeområdet. Disse gebyrer indbefattede ikke standardinvesteringsbidrag.

Energitilsynet vedtog at meddele Dansk Fjernvarme, 

 • at Energitilsynet finder, at et rimeligt stigningsniveau for standardinvesteringsbidragene kan udgøre op til 20 %, afrundet til nærmeste hundrede kroner for hver kategori, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4;
 • at disse standardinvesteringsbidrag vil være gældende indtil Energitilsynet igen modtager fornyet henvendelse fra brancheorganisationen og herefter tager standardinvesteringsbidragene op til revurdering, jf. varmeforsyningslovens § 22 a;
 • at fjernvarmeforsyningerne i forbindelse med anmeldelse af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, skal oplyse, hvorvidt der anvendes vejledende standardinvesteringsbidrag, tariferet bidrag eller evt. i specielle tilfælde opkræves faktiske omkostninger ved tilslutning af boliger;
 • at det bør tilstræbes, at fjernvarmeforsyningerne anmelder enten tariferede eller standardiserede investeringsbidrag til Energitilsynet, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1, og at brugen af faktiske omkostninger kun finder anvendelse i særlige tilfælde, idet fjernvarmekunderne har et berettiget og rimeligt krav på at være bekendt med det aktuelle niveau for betaling af investeringsbidrag, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4;
 • at Energitilsynet anbefaler, at DFJ på baggrund af det betragtelige tidsrum siden tilslutningsbidragene sidst har været justeret, iværksætter en undersøgelse af niveauet for tilslutningsbidragene, således at store spring i tilslutningsinvesteringsbidragene undgås fremover;
 • at Energitilsynet senere kan tage stilling til om et standardinvesteringsbidrag kan anses for at være urimeligt, hvorved tilsynet fortsat kan give pålæg om, at forsyningerne foretager ændring af tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.


ad punkt 10: EnergiGruppen Jylland Varme A/S - indregning af afskrivninger og henlæggelser samt forrentning af fri egenkapital i fjernvarmeprisen

I foråret 2004 konstaterede Energitilsynets sekretariat ved en gennemgang af registeroplysninger fra EnergiGruppen Jylland Varme A/S, at selskabet siden år 2000 i fjernvarmeprisen havde indregnet afskrivninger, der i strid med varmeforsyningsloven blev fastsat på grundlag af opskrevne anlægsværdier.

Efter Energitilsynets sekretariats henvendelse modtog Energitilsynet senere bagudrettede genanmeldelser efter varmeforsyningsloven af henlæggelser og afskrivninger i fjernvarmeprisen til erstatning for de tidligere anmeldte afskrivninger. Genanmeldelserne skete uden forudgående drøftelse med sekretariatet.

Endvidere havde EnergiGruppen Jylland Varme A/S anmodet om Energitilsynets tiltræden til i budgettet for år 2005 at indregne en forrentning af fri egenkapital.

Energitilsynet vedtog at meddele EnergiGruppen Jylland Varme A/S,

 • at Energitilsynet finder, at det er i strid med de gældende regler om afskrivninger efter varmeforsyningsloven at indregne afskrivninger på regnskabsmæssigt opskrevne anlægsværdier i fjernvarmeprisen, men at Energitilsynet på det foreliggende grundlag kan godkende, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S af de opkrævede beløb tidligere har anvendt i alt 61.587 t.kr. til udskiftning af fjernvarmeforsyningsnet, jf. § 2 og § 8 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital,
 • at Energitilsynet pålægger EnergiGruppen Jylland Varme A/S at tilbageføre det resterende opkrævede beløb på i alt 49.532 t.kr. til fjernvarmekunderne over 5 år fra og med år 2006, fordi dette beløb til nyinvesteringer i perioden 2006-2010 ikke er dokumenteret, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4,
 • at Energitilsynet på det foreliggende grundlag ikke har indvendinger imod, at afskrivninger på den eksisterende anlægssaldo indgår i fjernvarmeprisen fra EnergiGruppen Jylland A/S på grundlag af en afskrivningsperiode på 5 år, jf. § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital, dog med forbehold for Energitilsynets bedømmelse af senere anmeldelser af henlæggelser fra EnergiGruppen Jylland Varme A/S,
 • at Energitilsynet ikke kan tiltræde, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S i fjernvarmeprisen for år 2005 indregner en forrentning af fri egenkapital på 12.773 t.kr., fordi Energitilsynet ikke har godkendt opgørelsen af den frie egenkapital i selskabet, og fordi Energitilsynet derfor ikke har taget stilling til, om et forrentningsbeløb af den frie egenkapital kan indregnes i fjernvarmeprisen, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 2. Energitilsynet forudsætter, at forrentningsbeløbet tilbageføres til fjernvarmekunderne i fjernvarmeprisen for år 2006.


ad punkt 11: Hillerød Varmeforsyning - anvendelse af overdækning

Hillerød Varmeforsyning havde opsamlet en kapital ved at opkræve højere fjernvarmepriser, end der var omkostningsmæssig dækning for.

Den akkumulerede overdækning var ifølge forsyningen på 48.808 t.kr. ultimo år 2004. Til sammenligning var forsyningens omkostninger til fjernvarmeleveringen i år 2004 på 100.615 t.kr. For år 2005 var den foreløbigt opgjorte akkumulerede overdækning på 33.889 t.kr.

Det forelå oplyst, at en del af kapitalen var blevet anvendt til en ny varmecentral og en ny hovedledning til idriftsættelse i år 2005.

Energitilsynet vedtog at meddele Hillerød Varmeforsyning,

 • at Energitilsynet efter omstændighederne kan godkende, at Hillerød Varmeforsyning finansierer en ny varmecentral og en ny hovedledning til idriftsættelse i år 2005 med kapital på foreløbigt opgjort 12.417 t.kr. og 878 t.kr., som forsyningen har fremskaffet ved i en periode forud at have opkrævet højere fjernvarmepriser end der har været omkostningsmæssig dækning for, jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning. Energitilsynets godkendelse forudsætter, at Hillerød Varmeforsyning i regnskabet for år 2005 nedskriver den samlede anlægssaldo til 0 kr. med samtidig modregning i den regnskabsmæssigt opgjorte overdækning,
 • at Energitilsynet i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, pålægger Hillerød Varmeforsyning at tilbageføre den resterende kapital på foreløbigt opgjort 11.126 t.kr. Det faktiske beløb kan først opgøres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen for år 2005. Tilbageførslen skal ske til fjernvarmeforbrugerne i år 2006 med samtidig modregning i den regnskabsmæssigt opgjorte overdækning. Samtidig hermed kan Hillerød Varmeforsyning begynde at henlægge til nyinvesteringer med de begrænsninger i henlæggelserne, der følger af § 5 i bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning. 


ad punkt 12: Udviklingen i elpriserne i juli kvartal 2005

I et notat udarbejdet af sekretariatet orienteredes medlemmerne om udviklingen i elpriserne i juli kvartal 2005.


ad punkt 13: Forslag til datoer for Energitilsynets møder i 2006

På grundlag af forslag fra sekretariatet fastlagde Energitilsynet tidspunkterne for møder i 2006.


ad punkt 14: Orientering fra ANE

Energitilsynets medlemmer blev mundtligt orienteret om vigtige afgørelser truffet af Ankenævnet på Energiområdet.


ad punkt 15: Eventuelt

Næste Energitilsynsmøde er den 28. november 2005.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO