Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 18. december 2006

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 78
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

Sager til beslutning

4. Faktureringsregler på elområdet (1. behandling)
5. Interne overvågningsprogrammer mod konkurrenceforvridende adfærd. El og Gas
6. Model til benchmarking af elnetselskaber
7. Energinet.dk´s anmeldelse af Målerforskrift
8. Regnskabsforhold i Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS)
9. Eventuelt

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen, Torben Riber og Jørgen Aamand. 

Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Carsten Smidt, Nils Jan Hansen og Marianne Larsson. 

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 78

Afgørelse

Der var ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter. 

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Ingen bemærkninger.   

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet. 

Punkt 4:

Faktureringsregler på el-området (1. behandling)

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet skal i medfør af elforsyningsloven tage fornødne skridt til at sikre gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår på elområdet. Ifølge loven skal Energitilsynet fastsætte regler om, hvorledes sådanne forhold skal offentliggøres af virksomhederne, samt regler om fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser. 

Begrundelse

Center for Energi havde – efter dialog og forhandling med branche- og forbrugerrepræsentanter – udarbejdet udkast til bekendtgørelse om elselskabernes fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser. 

Afgørelse

Energitilsynet tilsluttede sig, at det i medfør af elforsyningslovens § 82, stk. 5, § 85c og § 88 udarbejdede udkast til bekendtgørelse om elselskabers fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser sendes i høring.

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 5:

Interne overvågningsprogrammer mod konkurrenceforvridende adfærd. El og gas

Sagsbeskrivelse

 

Energitilsynet skal - som noget nyt – føre tilsyn med, at netselskaber på el- og naturgasområdet udformer programmer for intern overvågning og årsberetning med en beskrivelse heraf. Overvågningsprogrammets formål er at forhindre diskriminerende og konkurrenceforvridende adfærd.

Energitilsynets sekretariat har forelagt en redegørelse om de anmeldte overvågningsprogrammer for 2005 for Energitilsynet. Sekretariatet har også gennemgået en af Dansk Energi udarbejdet vejledning, som vedrører udarbejdelse af elselskabernes årsberetning og overvågningsprogram, og afgivet forslag til ændringer i vejledningen i dens mere blivende form.

Reglerne er først trådt i kraft den 1. oktober 2005, hvilket betyder, at årsberetningen for 2005 kun skal omfatte de sidste tre måneder af året. Da virksomhederne har haft begrænset tid til udarbejdelse af overvågningsprogrammer, bærer beskrivelsen i de anmeldte årsberetninger for specielt de mindre virksomheder på elområdet, præg af at være foreløbige.

Sekretariatet finder, at reglernes rækkevidde på nuværende tidspunkt er for bred, idet det ikke findes formålstjenstligt, at små netselskaber uden ejermæssige relationer eller interessesammenfald med kommercielle virksomheder skal udarbejde et fuldt overvågningsprogram. Ligeledes finder sekretariatet ikke, at en fuld udarbejdelse vil være relevant for helt små vertikalt integrerede virksomheder.

Men for de resterende netvirksomheder må der lægges meget vægt på, at de i bekendtgørelsen fastsatte formelle krav overholdes til fulde i forbindelse med virksomhedernes fremtidige anmeldelse af årsberetninger, herunder også at der foretages en fyldestgørende kontrol af programmernes gennemførelse og de i programmerne fastsatte retningslinier.

Energitilsynets sekretariat har gennemgået indholdskravene til overvågningsprogrammer samt årsberetning med fremhævelse af de forhold, som sekretariatet finder, der bør lægges specielt vægt på – områder som også har EU-Kommissionens bevågenhed. Det drejer sig om håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger samt ikke diskriminerende kundekontakt, som er en meget vigtig opgave ikke mindst i koncerner med fælles kundecenter og fælles IT-systemer.

Energitilsynet fik forelagt en orientering fra sekretariatet samt en række forslag til netselskabernes udformning af årsberetning 2006 (og supplerende krav til udformning af overvågningsprogram).

Energitilsynet vil få forelagt sekretariatets gennemgang af netselskabernes årsberetning for 2006 inden udgangen af 2007. 

Afgørelse

Energitilsynet vedtog: 

  • at Energitilsynet tager sekretariatets gennemgang af kravene til interne overvågningsprogrammer og årsberetning for henholdsvis netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og systemansvarlig virksomhed på elområdet og for distributions- og transmissionsselskaber på naturgasområdet og de i den forbindelse udmeldte præciseringsforslag til efterretning.
  • at Energitilsynet i medfør af bekendtgørelsens 634 og 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning, m.v., § 2, stk. 1, nr. 1 og 2 samt § 2, stk. 3, henstiller at vertikalt integrerede el- og naturgasselskaber med fælles kundecentre, anvender skriftlige medarbejdererklæringer for de involverede medarbejdere og beskriver anvendelsen heraf i deres årsberetning.
  • at Energitilsynet i medfør af bekendtgørelsens 634 og 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning, m.v., § 2, stk. 1, nr. 1 og 2 samt § 2, stk. 3, pålægger vertikalt integrerede el- og naturgasselskaber med fælles IT-systemer i deres overvågningsprogram at beskrive og i anmeldelse af årsberetning at medsende dokumentation for den IT-mæssige adskillelse af databehandlingen.
  • at Energitilsynet i medfør af bekendtgørelsens 634 og 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning, m.v., § 2, stk. 1, nr. 4 og 5 samt § 2, stk. 3, pålægger vertikalt integrerede netselskaber, at såfremt en koncern har en fælles hjemmeside, så må der ikke af indgangsportalen, på de fra portalen synlige stier til selskabets ydelser eller i det særskilte område for netselskabets (monopol) ydelser reklameres for konkurrenceudsatte ydelser, herunder specifikt for forsyning eller produktion, og senest 1. juni 2007 at sikre, at netselskabet – dvs. monopolselskabet i forbindelse med markedsføring, herunder på hjemmeside, på brevpapir, m.v. fremstår uafhængigt, samt at beskrive rammerne herfor i overvågningsprogrammet.
  • at Energitilsynet fastslår, at offentliggørelse af netvirksomhedernes årsberetninger mest hensigtsmæssigt bør ske på virksomhedernes egne hjemmesider analogt med reglerne om virksomhedernes offentliggørelse af standardpriser og vilkår.
  • at Energitilsynet bemyndiger sekretariatet til at indlede forhandlinger med Dansk Energi med henblik på en revision af foreningens vejledning i overensstemmelse med ovennævnte anbefalinger.
  • at Energitilsynet bemyndiger sekretariatet til at anmode Energistyrelsen om at udforme dispensationsbestemmelser om undtagelser for visse netvirksomheder i bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning for netvirksomheder, transmissionsvirksomheder og den systemansvarlige virksomhed i henhold til elforsyningsloven (evt. behov for en lovændring). 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning. 

Punkt 6:

Model til benchmarking af elnetselskaber 

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet skal fra og med år 2007 benchmarke elnetselskaberne på både økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen. Benchmarkingen skal udmøntes i individuelle effektiviseringskrav over for selskaberne. Effektiviseringskravene vil blive afspejlet i de individuelle prislofter.

Energitilsynet har valgt at tage udgangspunkt i denne netvolumenmodel til brug for den nye benchmarking. Med hensyn til kvalitet i leveringen har Energitilsynet på sit møde i maj 2005 besluttet at inddrage leveringssikkerhed i benchmarkingen. Leveringssikkerhed – der udtrykker nettets evne til at transportere elektricitet ud til forbrugerne – vil indgå som et separat element i benchmarkingen.

Registrering af leveringssikkerhed blev påbegyndt 1. januar 2006 og måles ved antallet og varigheden af strømafbrud. Selskaberne vil blive stillet overfor et generelt minimumskrav til deres gennemsnitlige leveringssikkerhed. 

Afgørelse

Tilsynet besluttede:

  • at selskaberne stilles over for et minimumskrav til den leveringssikkerhed, som hver enkel forbruger oplever, samtidig med at der stilles et minimumskrav til det gennemsnitlige niveau af leveringssikkerhed gældende for hele selskabets netområde. Manglende overholdelse af minimumskravet til leveringssikkerhed hos den enkelte forbruger afspejles i prislofterne for 2009. Manglende overholdelse af minimumskravet til det gennemsnitlige niveau af leveringssikkerhed afspejles allerede i prislofterne for 2008. 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 7:

Energinet dk´s anmeldelse af Målerforskrifter 

Afgørelse

Tilsynet vedtog at bemyndige sekretariatet til:

  • at indlede forhandling med Energinet.dk med henblik på at få udformet reglerne i den anmeldte målerforskrift, så reglerne for omfang og nøjagtighed af målingerne samt formidlingen heraf, fremgår så klart, at der i tilfælde af et netselskabs manglende overholdelse af forskriftens regler kan udstedes bøde efter udstedelse af påbud fra energitilsynet, jf. elforsyningslovens § 86, stk. 1 jf. § 85 c og § 22, stk. 3. I den forbindelse at sikre at net- og transmissionsselskaberne inddrages i udarbejdelsen heraf, samt at der hurtigst muligt gennemføres en høring af elhandlere og andre, der måtte være parter i sagen.

Endvidere vedtog Energitilsynet, at bemyndige sekretariatet til at rette henvendelse til Justitsministeriet med henblik på at få afklaret, hvordan målerforskriften skal udformes juridisk for at kunne danne grundlag for bødeudstedelse, herunder om der gælder kundgørelseskrav.

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 8:

Regnskabsforhold i Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) 

Afgørelse

Energitilsynet besluttede at udsætte behandlingen af sagen til et senere møde, da tilsynet fandt behov for supplerende oplysninger til det forelagte materiale.

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 9:

Eventuelt 

 

Næste møde i Energitilsynet er den 29. januar 2007.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO