Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 24. april 2006

Dagsorden


1. Inhabilitet på møde nr. 72
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren
4. Information fra ANE


Sager til beslutning
5. Dansk Energi - vejledende bestemmelser om adgang til benyttelse af det kollektive net (Netbenyttelsesaftalen)
6. FynsNet - Ravdex klage over målested
7. Lagerkunders fyldningsrestriktioner i forbindelse med Energinet.dk´s rådighed over lager til nødforsyning
8. Haderslev Kraftvarmeværk A/S - klager fra Sydjysk Affaldsvarme I/S og Haderslev Fjernvarme A.M.B.A.


Sager til orientering/drøftelse
9. Godkendelse af § 37 - indberetninger på el -, gas-, og varmeområdet
10. Benchmarking af elnetselskaber
11. Strategiseminar for Energitilsynets medlemmer
12. Forslag til tidspunkt for besøg på fjernvarmeværk og emner til drøftelse under besøget
13. Eventuelt

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Jørgen Aamand, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Torben Riber og Jens Sejer Sørensen.. Der var afbud fra Lone Johnsen og Preben Schou.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Niels Fugmann, Nils Jan Hansen, Merete Rasmussen og Marianne Larsson

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 72

Afgørelse

Der var ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter. Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden orienterede om, at Energitilsynets Årsberetning, der var uddelt til medlemmerne, ville blive fremsendt til Folketingets Energipolitiske Udvalg den 27. april 2006.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 3a:

Meddelelser fra ANE

 

Center for Energi orienterede om afgørelser fra møde i Ankenævnet på Energiområdet den 24. marts 2006.

Punkt 4:

Dansk Energi - Vejledende bestemmelser om adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftalen)

Sagsbeskrivelse

Dansk Energi havde fremsendt en revideret udgave af foreningens "Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet". Vejledningen, der er blevet justeret som følge af ændringer af elforsyningsloven samt udstedelsen af en række bekendtgørelser med hjemmel i loven, er udarbejdet med henblik på, at netvirksomhederne har mulighed for at benytte disse standardbestemmelser for adgang til tilslutning til og benyttelse af det kollektive elnet uændret som egne leveringsbestemmelser.

Foreningen havde anmodet om, at Energitilsynet tog vejledningen til efterretning.

Begrundelse

Med den nye bestemmelse i elforsyningslovens § 73b, som trådte i kraft 1. juli 2004, havde Energitilsynet fået direkte hjemmel til at føre tilsyn med brancheorganisationernes standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser.

En vurdering af bestemmelserne i netbenyttelsesaftalen skal sikre, at aftalen er i overensstemmelse med den seneste udvikling inden for elforsyningsloven og tilhørende bekendtgørelser, forbrugerbeskyttelse, gebyrfastsættelse og restanceinddrivelse.

Afgørelse

 • at der er i oversigten over retsgrundlaget i øvrigt mellem netkunde og netselskab bør nævnes aftaleloven og lov om visse forbrugeraftaler,
 • at det i netbenyttelsesaftalens i § 3.7, 2.afs., yderligere bør fremhæves, at der skal være tale om hændelige skader, og at det i kommentaren til bestemmelsen nævnes, at ved ikke-hændelige skader gælder de almindelige erstatningsretlige regler,
 • at det i § 3.9, 1. afs., 2.pkt.,  bør tilføjes, at sådan flytning sker for netselskabets regning,
 • at der tages forbehold for, at ydelsen efter § 5.1 kan karakteriseres som en speciesydelse,
 • at § 6.4 skal ændres, således at netkunden er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler ved beskadigelse af målere,
 • at det i § 6.8 skal indføjes, at undersøgelse af en måler, der formodes at vise forkert, skal foretages af et uvildigt akkrediteret målerlaboratorium,
 • at bestemmelsen i § 6.11 om fjernaflæsning ikke må blokere for, at kunden kan opsige sit fastnet-abonnement,
 • at det i § 8.2, 2. afs. skal indføjes, at ændring af aconto-beløb skal ske med et passende forudgående varsel,
 • at grænsen på 25.000 kr. for forrentning af kontante deposita ikke er rimelig,
 • at det i kommentarerne til bestemmelser om gebyropkrævning omtales de med Energitilsynet aftalte vejledende gebyrsatser.

Det skal samtidig understreges, at Energitilsynet dermed ikke er afskåret fra konkret at tage stilling til de enkelte netselskabers bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet.

Afstemning

 

Ulla Neergaard undlod at stemme, da hun fandt det bekymrende, at der forinden vedtagelse af indstillingen ikke var taget stilling til betydningen af og den eventuelle udmøntning af den del af Elforsyningslovens § 73b, der lyder: "Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet" og den sætning i lovbemærkningerne, der lyder: "Efter forslaget er det Energitilsynet, som skal forestå den nærmere udmøntning af reglerne om tilsyn."

Punkt 5:

FynsNet-Ravdex A/S klage over målested

Sagsbeskrivelse

Ravdex A/S, der driver netvirksomhed på Fyn, ønsker alene at skulle betale for nettabet i de transformerstationer (transformering af strøm fra 60 kV til 10 kV), som direkte berører Ravdex. Rent teknisk ønsker Ravdex derfor, at målingen af elforbruget skal ske direkte på "60 kV-siden" i transformerstationen i stedet for som nu på "10-kV-siden.

En måling på 10 kV siden tilskyndede ikke til, at netselskaberne anskaffede tranformatorer med så lavt et nettab som muligt. Omkostningerne ved flytning af Ravdex transformer er af Fyns Net anslået til ca. 60.000 kr. Den samlede pris for ændring af målested fra 10kV til 60 kV vil omfatte 122 transformere og dermed beløbe sig til 38 mio. kr.

Et uafhængigt ingeniørfirma har for Ravdex beregnet, at en målerflytning vil beløbe sig til kr. 120.000 til kr. 140.000 pr. måler eller i alt 15,8 mio. kr. for samtlige 122 transformere.

Begrundelse 

Det findes ikke rimeligt at pålægge samtlige netselskaber i FynsNet området en udgift på 120-140.000 kr. pr. transformerstation - svarende til en samlet udgift på 15,8 mio. kr. for at opnå en mere hensigtsmæssig tilskyndelse på længere sigt.

Det forekommer langt mere hensigtsmæssigt, at FynsNet i sine krav til tekniske specifikationer til netselskabernes transformatorstationer lægger vægt på at minimere nettabet.

 • at det meddeles Ravdex A/S og FynsNet a.m.b.A., at det ikke findes urimeligt, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1, at FynsNet a.m.b.a. foretager afregningsmåling på 10 kV-siden af Ravdex A/Ss 60/10 kV station i Birketved

Afgørelse

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 6:

Lagerkunders fyldningsrestriktion i forbindelse med Energinet.dks rådighed over lager til nødforsyning

Sagsbeskrivelse

På baggrund af en klage fra Energi Viborg og Naturgas Fyn bad Energitilsynet i 2004 Energinet.dk (det daværende GASTRA) og DONG Lager finde en løsning på, at DONG Lagers kunder genne fyldningsrestriktioner (begrænsninger på hvor meget af deres lagerbeholdning de måtte fjerne fra lageret) indirekte bidrog til Energinet.dks va­re­tagelse af nødforsynings­for­plig­tel­sen uden at blive kompenseret herfor.

Begrundelse

Energinet.dk og DONG Lager indgik ultimo april 2005 en ny aftale, der synliggør Energinet.dks anvendelse af lageret til nødforsyning og prisen herfor. DONG Lager skabte samtidig en mere fleksibel adgang til lageret for øvrige lagerkunder, der har fået mulighed for at få adgang til lageret med eller uden fyldningsrestriktion til forskellige priser. Endelig sikrer aftalen, at synergien mellem sæson- og nødforsyningslager bibeholdes.

De praktiske erfaringer i det forløbne år efter aftalen og de øvrige ændringers ikrafttræden har vist, at løsningen ikke har givet anledning til fornyede klager eller rejst andre spørgsmål i øvrigt.

Afgørelse

Energitilsynet fandt principperne i aftalen mv. rimelige, og Energitilsynet tog derfor aftalen mellem DONG Lager A/S og Energient.dk samt DONG Lagers nye, fleksible adgangsmuligheder til lageret til efterretning.

Der er ikke med denne afgørelse taget stilling til den konkrete prisfastsættelse af adgangen til lageret med og uden fyldningsrestriktion eller aftalens indhold i øvrigt.

Afgørelsen blev truffet uden afstemning

Punkt 7:

Haderslev Kraftvarmeværk A/S - klager fra Sydjysk Affaldsvarme I/S og Haderslev Fjernvarme A.m.b.A.

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet skulle tage stilling til, om en række omkostningsposter må betragtes som en nødvendig del af omkostningerne, og om de er fællesomkostninger, eller de er særomkostninger for én af parterne.

Det drejede sig om managementomkostninger, advokatomkostninger og omkostninger ved bortskaffelse af restprodukter. Desuden ønskedes tilsynets stilling til ændring af en aftale om fordeling af omkostningerne ved transmissionsledningen fra kraftvarmeværket til fjernvarmecentralen.

Begrundelse

Managementomkostninger:
Elsam Kraft A/S havde opgjort omkostningerne til drift og administration i en managementaftale med Haderslev Kraftvarmeværk A/S. Energitilsynet lagde vægt på, at aftalens omkostningsopgørelser var begrundede.

Advokatomkostningerne:
Energitilsynet lagde vægt på, at omkostningerne ved voldgiftssagen kun vedrørte affaldssiden, mens de to øvrige sager med advokatudgifter var ført i fællesskabets interesse.

Omkostninger til bortskaffelse af restprodukter:
Energitilsynet lagde vægt på, at Sydjysk Affaldsvarme I/S havde opgjort omkostningerne ved restproduktbortskaffelse til et højere beløb, end omkostningerne ville være ved køb fra anden side.

Omkostninger til transmissionsledning:
Energitilsynet lagde vægt på, at den gældende aftale var indgået mellem ligeværdige parter.

Afgørelse

Energitilsynet fandt, jf. varmeforsyningslovens §§ 20, stk. 1 og 2, og 21, stk. 4,

 • at Elsam Kraft A/S' opgørelse af omkostningerne til drift og administration i overensstemmelse med den indgåede managementaftale tages til efterretning,
 • at omkostningerne ved voldgiftssagen er særomkostninger for affaldssiden, og at omkostningerne ved de to andre sager er fællesomkostninger.
 • at det ikke kan anses for nødvendige omkostninger efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at omkostningerne ved restproduktbortskaffelse indregnes i fællesomkostninger med et højere beløb, end omkostningerne vil være ved køb fra anden side.
 • at der ikke foreligger fornødent grundlag til at overveje et indgreb i aftalen om omkostningsfordelingen ved transmissionsledningen.

afgørelsen blev truffet uden afstemning

Punkt 8:

Godkendelse af § 37 - indberetninger på el-, gas-, og varmeområdet

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet blev orienteret om status kommunernes og amtskommunernes indberetninger af modtagne uddelinger fra, og vederlag i forbindelse med salg af ejerandele i el-, gas- og varmeforsyningsvirksomheder.

Punkt 9:

Benchmarking af elnetselskaber

Sagsbeskrivelse

Center for Energi orienterede i et notat om forskellige benchmarkmodeller.

Punkt 10:

Strategiseminar for Energitilsynets medlemmer

Sagsbeskrivelse

Center for Energi orienterede i et notat om forslag til tidspunkt for afholdelse af et strategiseminar og mulige emner til drøftelse på seminaret.

Punkt 11:

Forslag til besøg på fjernvarmeværk og emner til drøftelse under besøget

Sagsbeskrivelse

Center for Energi orienterede i et notat om forslag til tidspunkt for besøg på et fjernvarmeværk og mulige emner til drøftelse under besøget.

Punkt 12:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 29. maj 2006.

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO