Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Elprisstatistik - 3. kvartal 2006

Elprisstatistikken for 3. kvartal 2006 er en opgørelse for perioden 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006. Der indsamles oplysninger fra 11 elselskabers hjemmesider dækkende 70 pct. af det samlede elsalg i Danmark.

Elpriser for store virksomheder indgår ikke i elprisstatistikkenI de tidligere elprisstatistikker indgik også store virksomheder.

Prissætningen for store virksomheder foregår imidlertid i høj grad gennem bilaterale handler, hvorfor den nøjagtige pris ikke har fremgået af selskabernes hjemmesider. Af denne grund blev elprisen for store virksomheder i stedet forsøgt approksimeret på baggrund af prisoplysninger fra Nordpool.

De beregnede elpriser for store virksomheder er derfor ikke direkte sammenlignelige med de aflæste elpriser for husholdninger og små virksomheder. Energitilsynet har besluttet at undersøge muligheden for en anden approksimation af store virksomheders købspriser. Som følge heraf udgår store virksomheders priser indtil videre af elprisstatistikken.

I elprisstatistikken er vægtningsgrundlaget til sammenvejning af de enkelte selskabers elpriser opdateret. Vægtningsgrundlaget, der består i mængden af transporteret elektricitet, ændres ikke i løbet af kalenderåret.

Endvidere er de historiske elpriser, som indgår i elprisstatistikken, blevet revideret med henblik på at sikre sammenlignelighed i elprisernes udvikling for henholdsvis husholdninger og små virksomheder.

Elprisens elementerElprisen i 3. kvartal 2006 fordelt på omkostninger for husholdninger og små virksomheder fremgår af tabel 1.


Tabel 1. Elpris i 3. kvartal 2006

Pris i øre/kWh

Husholdninger

Små virksomheder

Abonnement

18,8

2,0

Netbetaling

26,8

24,3

   Heraf PSO

6,0

6,0

   Heraf transmission

5,3

5,3

   Heraf til distribution

15,4

12,9

Markedsel

41,9

41,9

Nettopris

87,5

68,1

Moms og afgifter

105,1

11,0

  Heraf CO2-afgift

9,0

9,0

  Heraf elafgift og eldist.bidrag.

57,6

2,0

  Heraf moms

38,5

0,0

I alt

192,6

79,1

Note: Forbrugerstørrelserne er 3,5 MWh for husholdninger og 160 MWh for små virksomheder. Grundet afrunding vil tabellen ikke nødvendigvis summere på decimalen.
Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider.

Abonnementsbetaling
Abonnementsbetaling udgøres af en fast betaling til netselskaberne, der transporterer el, og til forsyningsselskaberne, der leverer el.

Abonnementet er en fast beløbsstørrelse og falder derfor med forbruget af kWh. Af denne grund betaler små virksomheder mindre i abonnement målt pr. kWh end husholdninger

Markedsel
Markedselprisen for husholdninger og små virksomheder (160 MWh), er baseret på den elpris, som kendes fra forsyningspligt, og som kan findes på selskabernes hjemmesider. Således er der tale om et kvartalsprodukt, hvor prisen ligger fast for et kvartal ad gangen.

Prisen på kvartalsproduktet fastlægges af Energitilsynet umiddelbart op til et kvartalsskifte (et gennemsnit af de sidste 20 dage) og udtrykker den elpris der forventes at være gældende i det efterfølgende kvartal.

I løbet af et kvartal kan prisen på kvartalsprisproduktet ikke sammenlignes med den aktuelle børspris (spotprisen). Børsprisen udtrykker den aktuelle dagspris, mens kvartalsprisen er fastsat forud for kvartalet og udtrykker de forventede elpriser til det kommende kvartal.

I sagens natur vil de forventede elpriser flere måneder frem ikke præcist svare til de faktiske elpriser og derfor vil kvartalsprisproduktet som oftest også være forskellig fra børsprisen.

Netbetaling
Netbetaling omfatter transport af el og består af omkostninger til transmission af el på det overordnede elnet (tidligere Eltra og Elkraft nu Energinet.dk) samt betaling for distribution gennem det nedre elnet. Endelig består netbetalingen af de såkaldte PSO-omkostninger, der er omkostninger til at sikre forsyningssikkerheden i det overordnede elnet, samt udgifter til forskning i miljøvenlig elproduktion.

Distributionsbetalingen afhænger af det spændingsniveau, hvorpå en forbruger er tilkoblet nettet. Husholdninger er koblet til lavspændingsnettet og skal derfor betale for brug af såvel høj- mellem- og lavspændingsnettet.

I modsætning til husholdninger er små virksomheder koblet direkte til mellemspændingsnettet og ikke lavspændingsnettet, og skal derfor kun betale for brug af mellem- og højspændingsnettet. Små virksomheder betaler som følge heraf en lavere distributionstarif end husholdninger.

Nettopris
Nettoprisen er summen af abonnement, netbetaling og markedsel.

Moms og afgifter
Afgiftslovgivningen indebærer, at det især er husholdninger der betaler afgifterne. Moms og afgifter udgør størstedelen af elprisen for husholdningerne.

Udvikling i el på markedsvilkårMarkedselprisen for husholdninger og små virksomheder er baseret på den elpris, som kendes fra forsyningspligt, og som kan findes på selskabernes hjemmesider. Således er der tale om et kvartalsprodukt, hvor prisen ligger fast for et kvartal ad gangen. Energitilsynet priskontrollerer produktet kvartalsvist, når selskaberne indberetter deres priser.

Udviklingen i elprisen på markedsvilkår fremgår af tabel 2.


Tabel 2. Udvikling i el på markedsvilkår fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006

 

Pris i øre/kWh

Husholdninger og
små virksomheder

3. kvt. 2005

Juli

29,1

August

29,1

September

29,1

4. kvt. 2005

Oktober

33,7

November

33,7

December

33,7

1. kvt. 2006

Januar

37,3

Februar

37,3

Marts

37,3

2. kvt. 2006

April

45,5

Maj

45,5

Juni

45,5

3. kvt. 2006

Juli

41,9

August

41,9

September

41,9

Note: Forbrugerstørrelserne er 3,5 MWh for husholdninger og 160 MWh for små virksomheder. Det er forudsat, at små virksomheder køber forsyningspligtig el. 
Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider.

Fra 2. kvartal 2006 til 3. kvartal 2006 faldt el på markedsvilkår for husholdninger og små virksomheder fra 45,5 øre/kWh til 41,9 øre/kWh. Dette svarer til et fald på 3,6 øre/kWh.

Som følge af at el på markedsvilkår for husholdninger og små virksomheder er baseret på kvartalsprisproduktet fra forsyningspligt, hvor prisen ligger fast for et kvartal ad gangen, er prisen i høj grad påvirket af udviklingen i prissikringskontrakter (finansielle aftaler) og ikke direkte af dagsprisen for elektricitet (spotprisen).

Faldet i prisen for el på markedsvilkår kan tilskrives faldende profilomkostninger fra 2. kvartal 2006 til 3. kvartal 2006.

Boks. Forklaring af profilomkostninger 

På Nord Pools finansielle marked indgås terminskontrakter om køb (og salg) af el til fremtidig levering. På tidspunktet for leveringen afregnes terminskontrakterne i forhold til den simple gennemsnitlige timepris på Nord Pools spotmarked i leveringsperioden. Dvs., at en køber af en terminskontrakt dermed kan afdække risikoen på den simple gennemsnitlige elspotpris i leveringsperioden. Hvis den simple gennemsnitlige elspotpris i leveringsperioden viser sig at være højere end prisen på den tilsvarende terminskontrakt, har køberen altså gjort en god handel, idet køber fra sælger modtager differenceværdien af den gennemsnitlige elspotpris og terminskontraktens aftalepris.

Imidlertid medfører variationen i elforbruget over tid, at den simple gennemsnitlige elspotpris på spotmarkedet typisk vil være lavere end den volumenvægtede gennemsnitlige elpris, idet forbruget typisk er højt i dagtid og vintertid, hvor timespotprisen typisk er højest. Elforbruget er således typisk lavt i timer med lave priser og tilsvarende højt i timer med høje priser. Det er en naturlig følge af udbud og efterspørgsel. Derfor er en køber af en terminskontrakt til brug for afdækning af sit eget elforbrug altid eksponeret for den omkostning, der skyldes forskellen mellem det simple gennemsnit af spotpriserne og det volumenvægtede gennemsnit af spotpriserne, og det er denne omkostning, der betegnes profilomkostningen.

Profilomkostningen kan således ikke afdækkes på det finansielle marked på Nord Pool. Det ligger i selve markedsdesignet.

Det kan endvidere generelt anføres om profilomkostningselementet, at jo kortere leveringsperiode, kontrakten dækker, jo mindre variation vil der være i forbruget og spotpriserne over leveringsperioden, og desto mindre vil profilomkostningen være ? helt ned til nul, når der alene købes el på det fysiske spotmarked time for time.


Udvikling i nettopris for elektricitet

Nettoprisen er summen af abonnement, netbetaling og markedsel. Af tabel 3 fremgår den seneste udvikling i nettoprisen.


Tabel 3. Udvikling i nettopriserne fra 3. kvartal 2005 til 3. kvartal 2006

 

Pris i øre/kWh

Husholdninger og
små virksomheder

Små
virksomheder

3. kvt. 2005

Juli

74,8

57,9

 

August

75,2

57,9

 

September

75,2

57,9

4. kvt. 2005

Oktober

77,4

60,2

 

November

77,4

60,2

 

December

77,4

60,2

1. kvt. 2006

Januar

79,1

61,9

 

Februar

79,1

61,9

 

Marts

79,1

61,9

2. kvt. 2006

April

87,1

69,8

 

Maj

87,1

69,8

 

Juni

87,1

69,8

3. kvt. 2006

Juli

87,5

68,1

 

August

87,5

68,1

 

JSeptember

87,5

68,1

Note: Nettoprisen indeholder abonnement, markedsel, samt netbetaling eksklusiv afgifter og moms.Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider.

Det fremgår af tabel 3, at nettoprisen for husholdninger fra 2. kvartal 2006 til 3. kvartal 2006 er steget med 0,4 øre/kWh. Stigningen skyldes dels et fald i prisen på markedsel på 3,6 øre/kWh, som omtalt ovenfor, og dels en stigning i PSO-tariffen på 1,6 øre/kWh, samt en stigning i netbetaling på 0,4 øre/kWh og en stigning i abonnementsbetaling på 2 øre/kWh.

Nettoprisen for små virksomheder er fra 2. kvartal 2006 til 3. kvartal 2006 er faldet med 1,7 øre/kWh. Stigningen skyldes dels et fald i prisen på markedsel på 3,6 øre/kWh, som omtalt ovenfor, og dels en stigning i PSO-tariffen på 1,6 øre/kWh samt en stigning i netbetaling på 0,4 øre/kWh.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO