Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 25. september 2006

Dagsorden

 

1. Inhabilitet på møde nr. 75
2. Meddelelser fra formanden
3. Præsentation af Konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing
4. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren
5. Information fra ANE


Sager til beslutning

6. Syd Energi – overholdelse af forbrugerbeskyttelsesbestemmelser
7. Tilsyn med branchevejledninger i medfør af elforsyningslovens § 73 b
8. Revision af anmeldelsesbekendtgørelsen på naturgasområdet
9. Korrigerede indtægtsrammer 2005 for naturgasdistributionsselskaber


Sager til orientering/drøftelse

10. Energispareaftalen af 22. august 2006 og Energitilsynets opgaver
11. Eventuelt

I mødet deltog

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Torben Riber, Preben Schou og Jørgen Aamand.
Der var afbud fra Jens Sejer Sørensen.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Carsten Smidt, Nils Jan Hansen, Merete Rasmussen og Marianne Larsson. 
Fra Konkurrencestyrelsen: Agnete Gersing.

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 75

Afgørelse

Energitilsynet vedtog i henhold til § 11, stk. 1, i Energitilsynets forretningsorden at erklære Anders Larsen for inhabil under behandlingen af dagsordenen punkt 6: Syd Energi – overholdelse af forbrugerbeskyttelsesbestemmelser. Anders Larsen forlod mødet under behandlingen af dette punkt.

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

  

Formanden bød velkommen til Konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing

Punkt 3:

Præsentation af Konkurrencestyrelsens direktør Agnete Gersing

 

Direktør Agnete Gersing præsenterede sig kort og medlemmerne præsenterede sig kort.

Punkt 4:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 5:

Meddelelser fra ANE

 

Sekretariatet orienterede om afgørelser fra to møder i Ankenævnet på Energiområdet henholdsvis den 30. juni 2006 og den 15. september 2006.

Punkt 6:

Syd Energi – overholdelse af forbrugerbeskyttelsesbestemmelser

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med en forbrugerklage har Energitilsynets sekretariat konstateret, at Syd Energi (tidligere Sydvest Energi) ikke overholder lovgivningens regler om forbrugerbeskyttelse.      

Det er første gang, at Energitilsynet har skullet behandle spørgsmålet om overholdelse af lovgivningens regler om forbrugerbeskyttelse. Derfor burde spørgsmålet afgøres af Energitilsynet, jf. § 6, stk. 3, i tilsynets forretningsorden, sådan at sekretariatet fremover selv kunne afgøre sager om manglende overholdelse af forbrugerbeskyttelsesbestemmelser. 

Begrundelse

Syd Energis velkomst levede på en del punkter ikke op til kravene i Bekendtgørelse nr. 380 af 25. maj 2005 om forbrugerbeskyttelse på elområdet, der indførte en lang række bestemmelser, der skal beskytte elforbrugerne ved køb af el.  

Afgørelse

Energitilsynet vedtog, at da Syd Energi ikke har overholdt bestemmelserne i Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 380 af 25. maj 2005 om forbrugerbeskyttelse, bemyndigedes Energitilsynets Sekretariat til, i medfør af elforsyningsloven § 77, stk. 1, jf. § 6, stk. 4, at indlede forhandlinger med Syd Energi med henblik på at ændre forsyningens procedure således, at forsyningen i forbindelse med etableringen af nye kundeforhold giver de informationer, som bekendtgørelsen foreskriver.

Sekretariatet bemyndigedes endvidere til, såfremt forhandlingerne ikke leder til et tilfredsstillende resultat, at pålægge Syd Energi at ændre velkomstbrevet. 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning

Punkt 7:

Tilsyn med branchevejledninger i medfør af elforsyningslovens § 73 b

Sagsbeskrivelse

På sit møde den 26. juni 2006 behandlede Energitilsynet notat til orientering om tilsyn med branchevejledninger i medfør af elforsyningslovens § 73 b.

Energitilsynets sekretariat konkluderede i notatet, at det ikke entydigt kan fastslås, at der med ”regler” i elforsyningslovens § 73 b er tænkt på ”egentlig regeludstedelse” i form af bekendtgørelse mv., men at ”regler” også kan være i form af en myndigheds praksis. Sekretariatets forståelse af ”efter regler fastsat af tilsynet” er derfor, at der (i nærværende sag)hermed menes ”tilsynets praksis”.

På tilsynsmødet blev der stillet spørgsmål ved konklusionerne i sekretariatets notat. Det blev derfor foreslået, at der blev indhentes en ”second opinion” vedr. forståelsen af ”efter regler fastsat af tilsynet.”

Begrundelse

Spørgsmålet om, hvordan ”efter regler fastsat af tilsynet” i elforsyningslovens § 73 b om tilsynet med branchevejledninger, var herefter blevet vurderet af Konkurrencestyrelsens Vicedirektør Kim Sparlund og Juridisk Konsulent Kirsten Levinsen.

I deres vurdering tilsluttede Vicedirektør Kim Sparlund og Juridisk Konsulent Kirsten Levinsen sig sekretariatets vurdering af, at det med formuleringen ”…efter regler fastsat af tilsynet" ikke er klart, hvad lovgiver har tænkt på.

Videre tilsluttede de sig, at reglen må forstås som en hjemmel til at udstede formelle regler - og ikke materielle regler. De materielle regler findes i Tilsynets praksis. 

Allerede af denne grund er der intet, der hindrer, at Energitilsynet følger de for tilsynet normalt gældende formelle regler, samt i materielt henseende anvender tilsynets praksis. Endelig påpegede de, at der på konkurrencelovens område findes et lidt tilsvarende tilfælde, ifølge hvilken en opgave i henhold til konkurrenceloven udføres, trods det at lovbestemmelsen fastlægger, at ministeren efter aftale med Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. 

Afgørelse

Energitilsynet vedtog på denne baggrund, at tage sekretariatets vurdering til efterretning, herunder at der ved ”efter regler fastsat af tilsynet”, som anført i elforsyningslovens § 73 b, forstås i henhold til formelle regler, jf. bekendtgørelse 163 af 26. februar 2000 om Tilsynets opgaver, og at de materielle regler findes i Tilsynets praksis.

Videre vedtog tilsynet, at sekretariatet bemyndiges til at rette henvendelse til Energistyrelsen med anmodning om at præcisere tilsynets opgave efter elforsyningslovens § 73 b i forbindelse med den ventede revision af bekendtgørelse 163 af 26. februar 2000 om Tilsynets opgaver.  

Et medlem Ulla Neergaard stemte alene for afgørelsens andet afsnit om kontakt til Energistyrelsen"

Punkt 8:

Revision af anmeldelsesbekendtgørelsen på naturgasområdet (2. beh.)

Sagsbeskrivelse

Siden den første lov om naturgasforsyning trådte i kraft 1. juli 2000, er loven blevet ændret flere gange bl.a. med den virkning, at en række nye forhold nu skal anmeldes til Energitilsynet.

Energitilsynets sekretariat havde på denne baggrund vurderet, at der var behov for at ajourføre anmeldelsesreglerne. I mødet den 29. maj 2006 tilsluttede Energitilsynet sig, at et udkast til en ny bekendtgørelse blev sendt i officiel høring.

Begrundelse

 

Afgørelse

Energitilsynet havde gennemgået de nu indkomne høringssvar samt vurderet, i hvilket omfang disse bør føre til ændringer i bekendtgørelsesudkastet.

Energitilsynet vedtog, at Energitilsynet godkender indholdet af den i medfør af naturgasforsyningslovens § 40, stk. 3, og § 50 udarbejdede bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser for transport, levering og oplagring af naturgas samt betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter, herunder tariffer, som herefter underskrives af Energitilsynets formand med kontrasignering af sekretariatets vicedirektør til videre ekspedition og offentliggørelse.

Energitilsynet bemyndigede formanden til at fastsætte bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt.

Punkt 9:

Korrigerede indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaber

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet har ved afgørelse af 29. august 2005, med regnskabsoplysninger fra 2003 som grundlag, fastsat foreløbige indtægtsrammer for Naturgas Fyn A/S, HNG/MN I/S og DONG Distribution A/S for 2005. De foreløbige indtægtsrammer skal korrigeres, så der kan udmeldes endelige indtægtsrammer.  

De korrigerede indtægtsrammer for 2005 opgøres fortsat med grundlag i regnskabstallene for 2003, men disse skal nu opskrives med den faktiske pris- og lønudvikling.

Endvidere skal der i de korrigerede indtægtsrammer indgå de faktiske afskrivninger for 2005 og de faktisk afholdte udgifter til nettab m.v. (såkaldte § 13-omkostninger) for 2005. De endelige, korrigerede indtægtsrammer skal udmeldes til selskaberne senest 1. oktober 2006.

Begrundelse

De foretagne korrektioner er sket på baggrund af bestemmelserne i indtægtsrammebekendtgørelsens § 19, stk.1.

 

Energitilsynet har beregnet korrigerede indtægtsrammer for 2005 for Naturgas Fyn A/S, HNG/MN I/S og DONG Distribution A/S på henholdsvis 151.717 t.kr., 922.016 t.kr. og 499.084 t.kr.

Tabellen viser, at de foretagne korrektioner beløber sig til 864 t.kr., 348 t.kr. og 5.401 t.kr. for henholdsvis Naturgas Fyn A/S, HNG/MN I/S og DONG Distribution A/S.

Korrektionernes størrelse skyldes delvist forskelle mellem budgetterede og faktiske omkostninger samt forskelle mellem den forventede og den faktiske pris-og lønudvikling. Primært skyldes korrektionerne dog en ændring i den af Energitilsynet vedtagne allokeringsmetode, hvorved selskaberne skal fordele deres omkostninger.

For DONG Distribution A/S skyldes korrektionens størrelse endvidere en ændret regnskabspraksis samt, at selskabet har afholdt færre omkostninger end forventet i forbindelse med salg af tjenesteydelser m.v. 

Punkt 10:

Energispareaftalen og Energitilsynets opgaver

 

I et af sekretariatet udarbejdet notat orienteredes tilsynets medlemmer om aftale indgået den 22. august 2006 mellem Transport- og energiminister Flemming Hansen og formændene for Dansk Energi, naturgasselskaberne og Oliebranchens Fællesrepræsentation om den fremtidige energispareindsats og aftalens mulige konsekvenser for Energitilsynets arbejde.

Punkt 11:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 30. oktober 2006.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO