Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Udvikling i forsyningsprisen - forklaring på prishop fra 1. kvartal 2006 til 2. kvartal 2006

1. Forsyningspligtselskaber udbyder et kvartalsprodukt, hvor prisen ligger fast for et kvartal ad gangen. Energitilsynet priskontrollerer produktet kvartalsvist, når selskaberne indberetter deres priser.

2. Forsyningspligtprisen steg fra 1. kvartal 2006 til 2. kvartal 2006 med 8,2 øre/kWh, hvilket er betydeligt højere end de stigninger, som tidligere er observeret. Som varslet på Tilsynets møde den 29. maj 2006 følger her en analyse af årsagerne til denne prisstigning.

Udvikling i forsyningspligtprisen
3. Af tabellen nedenfor fremgår det, at forsyningspligtprisen fra 1. kvartal 2006 til 2. kvartal 2006 steg med 8,2 øre/kWh.

Udvikling forsyningspligtprisen fra 1. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006

 

Pris i øre/kWh

Udvikling

1. kvt. 2005

25,4

 

2. kvt. 2005

24,9

-0,5

3. kvt. 2005

29,1

4,2

4. kvt. 2005

33,7

4,6

1. kvt. 2006

37,3

3,6

2. kvt. 2006

45,5

8,2

Kilde: Elselskabernes prisoplysninger fra selskabernes hjemmesider.

4. Udviklingen (stigningen) fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 følger prisudviklingen i engrospriserne, dvs. priserne på Nord Pool.

5. I løbet af et kvartal kan prisen på kvartalsprisproduktet ikke sammenlignes med den aktuelle børspris (spotprisen). Børsprisen udtrykker den aktuelle dagspris, mens kvartalsprisen er fastsat forud for kvartalet og udtrykker de forventede elpriser til det kommende kvartal svarende til forward priserne på det finansielle marked på Nord Pool.

6. Udviklingen i forsyningspligtprisen er således i høj grad påvirket af udviklingen i prissikringskontrakter (finansielle aftaler) og ikke direkte af timeprisen for elektricitet (spotprisen).

7. Udviklingen (stigningen) fra 1. kvartal 2006 til 2. kvartal 2006 er imidlertid større end prisudviklingen i engrospriserne. Ud af den samlede stigning på 8,2 øre/kWh kan prisudviklingen i engrospriserne tilskrives ca. 4 øre/kWh. Det efterlader et gab på yderligere ca. 4 øre/kWh.

8. Sekretariatets analyser ifm. priskontrollen for 2. kvartal 2006 viste, at profitten indeholdt i de uregulerede priser på Elpristavlen var steget med knapt 7 øre/kWh.

9. Imidlertid viste sekretariatets analyser af de anmeldte forsyningspligtpriser for 2. kvartal 2006, at den indeholdte profit var stort set uændret mellem 1. og 2. kvartal 2006.

10. Det resterende gab på 4 øre/kWh må således tilskrives en stigning i selskabernes profilomkostninger.

Boks. Forklaring af profilomkostninger

På Nord Pools finansielle marked indgås terminskontrakter om køb (og salg) af el til fremtidig levering. På tidspunktet for leveringen afregnes terminskontrakterne i forhold til den simple gennemsnitlige timepris på Nord Pools spotmarked i leveringsperioden. Dvs., at en køber af en terminskontrakt dermed kan afdække risikoen på den simple gennemsnitlige elspotpris i leveringsperioden. Hvis den simple gennemsnitlige elspotpris i leveringsperioden viser sig at være højere end prisen på den tilsvarende terminskontrakt, har køberen altså gjort en god handel, idet køber fra sælger modtager differenceværdien af den gennemsnitlige elspotpris og terminskontraktens aftalepris.

Imidlertid medfører variationen i elforbruget over tid, at den simple gennemsnitlige elspotpris på spotmarkedet typisk vil være lavere end den volumenvægtede gennemsnitlige elpris, idet forbruget typisk er højt i dagtid og vintertid, hvor timespotprisen typisk er højest. Elforbruget er således typisk lavt i timer med lave priser og tilsvarende højt i timer med høje priser. Det er en naturlig følge af udbud og efterspørgsel. Derfor er en køber af en terminskontrakt til brug for afdækning af sit eget elforbrug altid eksponeret for den omkostning, der skyldes forskellen mellem det simple gennemsnit af spotpriserne og det volumenvægtede gennemsnit af spotpriserne, og det er denne omkostning, der betegnes profilomkostningen.

Profilomkostningen kan således ikke afdækkes på det finansielle marked på Nord Pool. Det ligger i selve markedsdesignet.Det kan endvidere generelt anføres om profilomkostningselementet, at jo kortere leveringsperiode, kontrakten dækker, jo mindre variation vil der være i forbruget og spotpriserne over leveringsperioden, og desto mindre vil profilomkostningen være ? helt ned til nul, når der alene købes el på det fysiske spotmarked time for time.

11. Et selskabs profilomkostninger ved kvartalsafslutning opgøres helt objektivt ud fra variationen i timepriser og forbrug henover kvartalet, jf. boksen.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO