Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1. Nye klagesager for Energiklagenævnet

1.1. KE Transmission - anmodning om genberegning af indtægtsrammen for 2004
På møde den 19. december 2005 vedtog Energitilsynet at meddele KE Transmission, at som en konsekvens af den regulering der fulgte af den politiske aftale på energiområdet fra foråret 2004, fastsattes selskabets indtægtsramme for 2004, i henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder, som svarende til de indtægter, virksomheden vil have i 2004, når det forudsættes, at tarifferne pr. 1. januar 2004, for ydelser omfattet af bevillingen som virksomheden har anmeldt til Energitilsynet, fastholdes uændret i 2004.

Baggrunden for sagen var, at KE Transmission A/S (Københavns Energis Transmissionsselskab, (KET)) i efteråret 2003 havde lagt sit budget for 2004 for betaling fra Elkraft System for at stille KET´s transmissionsnet til rådighed på baggrund af et udkast til ny indtægtsrammebekendtgørelse.

Ved brev af 13. januar 2006 har KET anmodet om genoptagelse af sagen med henvisning til, at Tilsynet ikke tog stilling til § 6, stk. 2, i bek. 899 ved behandlingen af sagen. I henhold til denne bestemmelse kan Energitilsynet beslutte, at en virksomheds indtægtsramme eller tariffer kan forhøjes, hvis der som følge af ny lovgivning opstår væsentlige meromkostninger i forhold til det, der er lagt til grund ved fastsættelsen af tarifferne.

Da KET`s anmodning om genoptagelse efter § 6, stk. 2, indgår i sagen har sekretariatet meddelt KE Transmission og Energiklagenævnet, at Tilsynet ikke på dette grundlag finder at kunne genoptage sagen.

Energiklagenævnet har den 23. januar 2006 meddelt, at KE Transmission ved brev af 13. januar 2006 har indbragt afgørelsen for klagenævnet.

1.2. Hou Kraftvarmeværk - udtrædelsesgodtgørelse
Under pkt. 4.3. i Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat på Energitilsynets møde den 30. januar 2006 blev omtalt en afgørelse truffet af Energitilsynets sekretariat i en sag om Hou Kraftvarmeværks krav om udtrædelsesgodtgørelse. Sagen var af Energiklagenævnet blevet hjemvist til fornyet behandling, idet nævnet fandt, at udover antallet af udmeldte og tilmeldte forbrugere, skulle også disses ejendommes afregningspligtige areal som grundlag for værkets faste afgift belyses nøjere, som udtryk for den kapacitet, værket skulle stille til rådighed. Endvidere burde tilsynet også vurdere, hvorvidt værket på udtrædelsestidspunktet kunne anses for økonomisk veldrevet.

Sekretariatets fornyede gennemgang af værkets økonomiske forhold viste, at det ikke på opsigelsestidspunktet kunne betragtes som økonomisk veldrevet. Værket havde imidlertid anvendt antal forbrugere ved beregning af klagers udtrædelsesgodtgørelse, og ikke det i vedtægterne anførte nødvendige areal, rumfang, hedeflade eller lignende som beregningsgrundlag for udtrædelsesgodtgørelsen. Derfor havde værket ikke overholdt sine egne vedtægtsbestemmelser i den opgjorte udtrædelsesgodtgørelse, som var sendt til klager. Da værket endvidere ikke kunne fremkomme med nødvendige oplysninger om areal, rumfang eller lignende, fandt sekretariatet, at det var urimeligt i henhold til varmeforsyningsloven, såfremt Hou Kraftvarmeværk opkrævede udtrædelsesgodtgørelse af klager, når bortses fra de faktiske omkostninger ved selve afbrydelsen samt evt. skyldige afgifter m.v. 

For så vidt angår det forhold, at Hou Kraftvarmeværk ikke anvender areal, rumfang, hedeflade eller lignende til fastlæggelse af forbrugernes faste betalinger til værket, meddelte sekretariatet, at Energitilsynet vil rejse en særskilt sag over for værket om dette spørgsmål.

1.3. E.On Danmark A/S - Slagslunde Kraftvarmeværk - udtrædelsesgodtgørelse
Tre forbrugere under Slagslunde Kraftvarmeværk klagede i efteråret 2005 til Energitilsynet over størrelsen af udtrædelsesgodtgørelse fra Slagslunde Kraftvarmeværk. Sekretariat har i januar 2006 truffet enslydende afgørelser i de tre sager.                  

Sekretariatet fandt det ikke urimeligt, at klagerne ved udtræden fra Slagslunde Varmeværk blev pålagt at betale de faktiske omkostninger ved afbrydelse af forsyningen.

Sekretariatet fandt på baggrund af:

 • antallet af tilsluttede forbrugere til Slagslunde Kraftvarmeværk,
 • forøgelsen i det samlede tilsluttede areal,
 • den budgetterede og konstaterede stigning i varmesalget,
 • de konstaterede faldende driftsomkostninger pr. solgt GJ og
 • til, at arealet af klagernes ejendomme kun udgjorde en meget lille del af det samlede tilsluttede areal i perioden 1. maj 2004- 30. april 2005,
 • at det måtte anses for urimeligt i henhold til varmeforsyningsloven at forbrugerne skulle betale en udtrædelsesgodtgørelse beregnet som den forholdsmæssige andel af NESA Varmes anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger.

Disse afgørelser er af E.On Danmark A/S ultimo januar blevet indbragt for Energiklagenævnet.


2. Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet 

Energiklagenævnet har ved brev af 3. februar 2006 meddelt Sydjysk Affaldsvarme I/S, at klagen afvises. Klagenævnet henviser til, at der uanset en fristforlængelse ikke er modtaget endeligt klageskrift, og afviser herefter klagen med den begrundelse, at klagers advokat ikke har medvirket til sagens oplysning.

2.2. Naturgasdistributionsselskaber (Naturgas Fyn A/S, HNG/Midt-Nord I/S, DONG Distribution A/S) - opsættende virkning
Energiklagenævnets formand har d. 19. og 20. januar 2006 truffet afgørelser om, at naturgasdistributionsselskabernes (Naturgas Fyn A/S, HNG/Midt-Nord I/S og DONG Distribution A/S) klager af 28. november 2005 over Energitilsynets afgørelse af 31. oktober 2005 tillægges opsættende virkning.

Klagerne vedrører Energitilsynets afgørelser om effektiviseringskrav og indtægtsrammer for 2006-2009.

Distributionsselskaberne har alle anmodet om, at klagerne af 28. november 2005 tillægges opsættende virkning således, at Energitilsynets afgørelse ikke får virkning, før klagerne er afgjort af Energiklagenævnet.

Til støtte herfor anfører Naturgas Fyn A/S, at ikrafttræden af effektiviseringskravet i Energitilsynets afgørelse vil nødvendiggøre indgribende tiltag i selskabet, herunder formentlig opsigelse af medarbejdere. Endvidere anføres det, at selskabets mulighed for nyinvesteringer vil kunne svækkes. Endelig fremføres det i Naturgas Fyn A/S klageskrift, at Energiklagenævnets stillingtagen til den del af klagen, der vedrører tidspunktet, hvorfra effektiviseringskravene for 2006-2009 skal have virkning, ville det være uden mening, dersom klagen ikke tillægges opsættende virkning.

HNG/Midt-Nord anfører i sit klageskrift, at det er første gang, at Energitilsynet har truffet afgørelse vedrørende lånerammer, og at HNG/Midt-Nord I/S og andre selskabers klager herover giver anledning til principielle fortolkningsspørgsmål. Endvidere anføres det, at Energitilsynets afgørelse har betydelig indgribende virkning for selskaberne, herunder ved at nødvendiggøre låneomlægning og låneoptagelse på 12 måneders CIBOR-vilkår.

Til støtte for DONG Distribution A/S anmodning om at tillægge klagen opsættende virkning henvises alene til Naturgas Fyn A/S klageskrift og argumenterne heri jf. ovenstående.

Centret fremsatte ved breve af 19. december 2005 og 13. januar 2006 sine bemærkninger til Energiklagenævnet vedrørende spørgsmålet om opsættende virkning. Heri anførtes det, at tilsynet kan tilslutte sig, at klagerne tillægges opsættende virkning under forudsætning af, at tilsynets afgørelse, hvis den stadfæstes af Energiklagenævnet, vil træde i kraft 1. januar 2006, som forudsat af Energitilsynet i afgørelsen af 31. oktober 2005.

Energiklagenævnet bemærker, at det ikke er usandsynligt, at Energitilsynets afgørelse vil medføre de anførte virkninger for distributionsselskaberne. Nævnet er af den opfattelse, at der ikke foreligger særlig risiko for, at tilsynets afgørelse i væsentlig grad vil miste sin betydning, eller at formålet vil blive forspildt ved at tillægge klagerne opsættende virkning. Sekretariatet er enig i nævnets vurderinger.

Efter en samlet vurdering af det ovenfor anførte finder nævnet derfor at kunne imødekomme distributionsselskabernes anmodninger om at tillægge klagerne opsættende virkning fra 1. januar 2006.

2.3. Roskilde Forsyning - opkrævning af varmeforbrugEnergiklagenævnet har den 9. februar 2006 ændret en af sekretariatet truffet afgørelse.
Sekretariatet havde fundet, at det måtte anses for urimeligt efter varmeforsyningsloven, at Roskilde Forsyning opkrævede betaling hos en forbruger for et beregnet merforbrug tilbage fra regnskabsåret 2001/2002. Forsyningen er efter sine leveringsbetingelser alene berettiget til at opkræve betaling på grundlag af et beregnet forbrug, hvis der er konstateret fejl ved måleren. Forbrugerens måler var blevet afprøvet på et akkrediteret værksted uden, at der var fundet fejl ved den. Sekretariatet fandt derfor, at forsyningen kun kunne regulere varmforbruget for indeværende samt forrige regnskabsår, det ville sige for regnskabsårene 2002/2003 og 2003/2004.

I den efterfølgende klage til Energiklagenævnet henviste forsyningen som en ny oplysning til, at opkrævningen for året 2001/2002 ikke skete på baggrund af et beregnet forbrug, men på grundlag af et faktisk målt forbrug. Da der efter nævnets praksis skal betales for det målte forbrug, medmindre der er konstateret målerfejl, hvilket ikke var tilfældet i sagen, omgjorde nævnet sekretariatets afgørelse, idet nævnet ikke fandt, at forsyningens opkrævning på baggrund af en aflæsning kunne anses for at være urimelig efter varmeforsyningsloven.


3. Formandsafgørelser

3.1. HNG - MN forespørgsel vedr. problemstilling i forbindelse med det interne overvågningsprogram
Energitilsynets formand har den 13. februar 2006 truffet afgørelse om, at HNG/MN får udsættelse med efterlevelse af det fastsatte overvågningsprogram på det i HNG/MNs beskrevne delområde til udgangen af 2006.

Fællessekretariatet for HNG/MN har udarbejdet et program for intern overvågning i henhold til naturgasforsyningslovens § 11a, stk. 1, og bekendtgørelse nr. 634 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning for distributions- og transmissionsselskaber i henhold til naturgasforsyningsloven. Programmets praktiske gennemførelse skal sikres ved anskaffelse og implementering af et nyt kunde- og administrationssystem.

Grundet problemer med den fulde implementering af det nye IT-system har HNG/MN problemer med at leve fuldt op til de i deres overvågningsprogram fastsatte procedurer i perioden indtil den 1. december 2006.

Årsagen til forsinkelsen er, at HNG/MN efter IT-leverandørens misligholdelse medio 2004 måtte ophæve en kontrakt (indgået februar 2003 efter forhandlet udbud gennemført i 2002) og gå i fornyet forhandlet udbud efter afvikling af den misligholdte kontrakt.

HNG/MN har beskrevet en overgangsordning med tilretning af det bestående system, hvorefter overholdelsen af de vigtigste og mest kritiske dele af overvågningsprogrammet er sikret. En fuldstændig tilretning - så også de mindre kritiske dele af programmet kan overholdes i perioden frem til 1. december 2006, hvor det nye system er implementeret - vil indebære afholdelse af uforholdsmæssigt store omkostninger, og det vil desuden lægge beslag på de IT- tekniske ressourcer hos HNG/MN, som skal sikre implementeringen af det ny system.

Vedrørende den manglende overholdelse af de mindre kritiske dele af programmet, har HNG/MN oplyst om faktiske forhold, som skulle bevirke, at koncernens handelsselskaber ikke i overgangsperioden har nogen reel fordel af de stamdata, som de vil have adgang til i denne periode.

HNG/MN har tillige gjort, hvad selskabet kunne for at etablere de IT-mæssige rammer (og har på sekretariatets foranledning redegjort for det tidsmæssige forløb ved kontraktsindgåelse, - brud og fornyet forhandlet udbud, m.v.)


4. Større væsentlige sager afgjort af sekretariatet

4.1. Pålæg om prisnedsættelse til Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.
Ved brev af 22. december 2005 meddelte sekretariatet Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. påbud om at foretage tilbagebetaling af overskuddet for 2003/4 på 1.894.000 kr. og for 2004/5 på 11.131.000 kr. ved en prisnedsættelse i indeværende varmeår og anmelde nedsatte priser i overensstemmelse hermed til Energitilsynets register, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1 og 4.

Baggrunden for sagen var en forbrugerhenvendelse i september 2005 om, at fjernvarmeværket ikke havde modregnet de to seneste regnskabsårs overdækning i varmepriserne.

Sekretariatet gjorde umiddelbart efter modtagelsen af en redegørelse for forholdene fjernvarmeværket opmærksom på, at det var i strid med varmeforsyningsloven at opsamle overskud. Efter yderligere brevveksling og et afholdt møde med fjernvarmeværket ønskede værket stadig ikke at bringe sin prisberegning i overensstemmelse med loven. Tilsynet lagde ved påbuddet vægt på, at det ikke har været muligt at bringe Brøndby fjernvarmes ulovlige prisberegning til ophør ved forhandling.

Ved e-post af 11. januar 2006 har Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. foretaget anmeldelse af nedsatte varmepriser i overensstemmelse med tilsynets påbud.


5. Høringssvar

Der er ikke fra sekretariatet afgivet høringssvar siden sidste udgave af Meddelelser.


6. Internationale forhold 

Sekretariatet deltager "aktivt" - d.v.s. deltager i arbejde/møder i 19 og er "korresponderende medlem" af de øvrige. Vi har formandskabet i 4 grupper - CEER Electricity Market Design TF (Bente Danielsen), CEER Benchmarking of Transmission Tariffs TF - Gas (Niels Fugmann), NordREG TSO coretasks and regulation (Linda Aaberg) og NordREG Transparency in whole sale market (Bente Danielsen).

Sigtet har været, at sekretariatets deltagelse i det internationale arbejde så vidt muligt kan bidrage til vores nationale arbejde. Følgende internationale opgaver er gode eksempler på dette:

 • Prisregulering af forsyningspligtig el
 • Muligheder og begrænsninger i etablering af elektronisk timemåling og tovejskommunikation
 • Udvikling af regionale markeder - herunder specielt hvordan samhandelen over grænserne lettes
 • Etablering af tilstrækkelig gennemsigtighed på både en gros- og detailmarkeder
 • Udvikling af modeller/kontrol vedr. unbundling og "intern overvågning"
 • Kvalitetsincitamenter for netselskaber
 • Etablering af fælles nordisk detailmarked for el

EU-kommissionen og dette års østrigske og finske formandskaber har 3 indsatsområder i 2006-arbejdsplanerne:

 • Videreudvikling af det indre energimarked med særlig vægt på konkurrenceforholdene.    EU Kommissionens direktorat for konkurrence (DGComp) har lavet et udkast til rapport herom. Den blev offentliggjort den 16. februar 2006, og er i offentlig høring indtil 1. maj, og den endelige version vil komme mod slutningen af året. Rapportudkastet peger på en lang række mangler i konkurrencen og dens rammebetingelser på EU energimarkedet. Rapporten drager ingen konklusioner om behovet for ny regulering på EU-niveau, men peger på både unbundling og gennemsigtighed som områder, hvor ny regulering kan vise sig nødvendig. Kommissionens direktorat for transport og energi (DGTren) vil mod slutningen af året publicere en "Grønbog" om de regulatoriske forhold i alle medlemslande og vil evt. foreslå konkret ny EU-lovgivning.
 • Genoplivning af tankerne om en egentlig fælles EU energipolitik i lyset af olieprisstigninger og gasleveranceproblemer. En "grønbog" er på vej og vil være et hovedpunkt på regeringschefernes rådsmøde 23.-24. marts 2006
 • Vurdering af CO2-kvotedirektivet og arbejdet med nationale allokeringsplaner for selve "Kyoto-perioden" 2008-12

Op til mødet i CEERs General Assembly den 7. februar 2006 havde det engelske formandskab arbejdet stærkt for, at reguleringsmyndighederne skulle påtage sig rollen som "tovholdere" i arbejdet for at få mere fart i realiseringen af "regionale" el- og gasmarkeder ("Regional initiative") som et skridt på vejen til endemålet "ét fælles EU energimarked". På mødet blev dette "Regional initiative" i princippet besluttet, og det vil efter planen blive officielt lanceret den 27. februar. Vi har efter opfordring påtaget os koordineringsrollen for det regionale initiativ på elområdet vedr. Nordeuropa - dækkende Tyskland, Polen, Norge, Finland, Sverige og Danmark.

På mødet i NordREG Board af nordiske regulatormyndigheder den 15. februar 2006 var der en første drøftelse af, hvordan man på en hensigtsmæssig måde kunne få dette geografisk mere omfattende arbejde til at spille sammen med det igangværende nordiske samarbejde. Et andet fokus var, hvordan man i denne forbindelse sikrer et velfungerende samarbejde med de nationale energimyndigheder, systemansvarlige og markedsaktører.

NordREG-mødet blev der i øvrigt lagt sidste hånd på 3 rapporter "bestilt" af Nordisk Ministerråd som led i udviklingen af det nordiske elmarked:

 • om etableringen af et fælles nordisk detailmarked for el,
 • om harmonisering af markedsaktørernes finansiering af de systemansvarliges omkostninger ved at løbende at fjerne ubalancer mellem produktion og forbrug
 • om afgrænsningen af de systemansvarliges kærneopgaver.


7. Andre forhold 

I henhold til det oplyste fremgår det af de nye betingelser, at der uden videre afbrydes for varmeforsyningen, såfremt der ikke er betalt inden en måned efter, at forbrugeren har modtaget 1. rykker.

Avisens oplysninger er ikke i overensstemmelse med Rødby Varmeværks anmeldte restanceinddrivelsesregler som i øvrigt er i overensstemmelse med Energitilsynets retningslinier, og Energitilsynet havde ikke modtaget anmeldelse af ændrede regler, der svarer til det i "Fjernvarmen" oplyste.

Rødby Fjernvarme oplyste over for sekretariatet, at forsyningen overholder de anmeldte restanceinddrivelsesregler, og at der derfor var tale om en fejlagtig oplysning i Lolland-Falsters Folketidende. Forsyningen har derfor bedt Dansk Fjernvarme om at berigtige oplysninger i næste nummer af "Fjernvarmen".

7.2. Statistik over sager ved Energiklagenævnet og klagenævnets vurdering af afgørelser fra tilsynet / sekretariatet (pr. 17/2 2006)Energiklagenævnet behandler bl.a. klager over afgørelser, truffet af Energitilsynet og dettes sekretariat. Klage over tilsynets/sekretariatets afgørelser skal indgives til klagenævnet inden 4 uger.

Oversigten er opdelt i to tabeller. Tabel I viser resultatet af klagenævnets indsats i indeværende år. Tabel II viser samlet resultat siden tilsynets etablering. Det fremgår af tabellerne, hvornår opgørelsen er foretaget. Evt. ændringer efter opgørelsestidspunktet vil indgå i den næste opgørelse.

Siden Energitilsynets etablering i 2000 er i alt 311 afgørelser indbragt for Energiklagenævnet. Af tabel II ses, at klagenævnet har afsluttet behandlingen af 260 klager og at 51 sager er under behandling, heraf 2 sager fra 2003.

Resultatet af klagenævnets behandling af klager over tilsynets/sekretariatets afgørelser fremgår af begge tabeller. Omstødelsesprocenten for afgørelser fra 2004 ligger foreløbig på 24% (12/49), hvilket er en reduktion i forhold til de 29% (16/56), der fremgår for indklagede afgørelser fra 2003.

Af tabel I fremgår de ankesager, som klagenævnet har afsluttet i år. Her er omstødelsesprocenten 100% (1/1).


Tabel I. Energiklagenævnets behandling i 2006 af klager over afgørelser fra Energitilsynet. Opgjort pr. 17/02 2006

 

afgørelsesår  i  ET / ETS

 Resultat af Energiklage-nævnets behandling:

2003

2004

2005

2006

I alt

1. klagebehandling afvist

 

 

2

 

2

2. afsluttet uden bedømmelse

 

 

 

 

0

3. stadfæstet

 

 

 

 

0

4. hjemvist (helt eller delvis)

 

 

 

 

0

5. ophævet eller ændret (do)

 

 

1

 

1

afgjorte i alt (3-5)

0

0

3

0

1

afsluttede i alt (1-5)

0

0

3

0

3

omstødelsesprocent I *)

0%

0%

100%

0%

100%

*) omstødelsesprocent I = (ophævede + ændrede + hjemviste) : (afsluttede - afviste)


Tabel II. Energiklagenævnets behandling af klager over afgørelser fra Energitilsynet. Opgjort pr. 17/02 2006

 

afgørelsesår  i  ET / ETS

 Antal ankesager:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

I alt

indbragte

29

43

59

60

65

50

5

311

afsluttede

29

43

59

58

54

17

0

260

under behandling

0

0

0

2

11

33

5

51

Resultat af Energiklagenævnets behandling:

1. klagebehandling afvist

5

3

4

2

5

4

0

23

2. afsluttet uden bedømmelse

2

4

4

6

5

2

0

23

3. stadfæstet

15

31

32

34

32

7

0

151

4. hjemvist (helt eller delvis)

3

1

7

7

5

1

0

24

5. ophævet eller ændret (do)

4

4

12

9

7

3

0

39

afgjorte i alt (3-5)

22

36

51

50

44

11

0

214

afsluttede i alt (1-5)

29

43

59

58

54

17

0

260

omstødelsesprocent I *)

29%

13%

35%

29%

24%

31%

0%

27%

*) omstødelsesprocent I = (ophævede + ændrede + hjemviste): (afsluttede - afviste)

7.3. Elprisstatistik januar 2005
Elprisstatistikken udsendes efter diskussionen under pkt. 6 på dagsordenens for Energitilsynets møde den 27. februar 2006.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO