Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 27. november 2006

Dagsorden


1. Inhabilitet på møde nr. 77
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

Sager til beslutning

4. Revision af reguleringsmodel for forsyningspligtige naturgasselskaber
5. Sdr. Herreds Kraftvarmeværk - opkrævning af depositum hos lejere

Sager til drøftelse

6. Energitilsynets administration af varmeforsyningslovens regler om CO2-kvoter

Sager til orientering

7. Henvendelser fra fjernvarmeforsyninger og forbrugere efter offentliggørelsen af resultaterne af stikprøveundersøgelsen
8. Mødedatoer i 2007
9. Orientering om varmeprisregistret (mundligt)
10. Eventuelt

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Torben Riber, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen og Jørgen Aamand.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Carsten Smidt, Nils Jan Hansen og Marianne Larsson.

 

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 77

Afgørelse

Der var ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Da der var afbud fra formandens fravær fungerede Jacob Erik Holmblad som formand på mødet, jfr. § 1, stk. 5, i Energitilsynets forretningsorden.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Revision af reguleringsmodel for forsyningspligtige naturgasselskaber

Sagsbeskrivelse

Efterreguleringen af forsyningspligtige naturgasselskaber sker med udgangspunkt i en reguleringsmodel, hvor selskaberne på baggrund af en benchmarking tildeles en effektivitetsafhængig forrentning af indskudskapitalen. Modellen er beskrevet i Energitilsynets vejledning om regulering af forsyningspligtige naturgasselskaber af 15. februar 2006.

I forbindelse med tilsynets afgørelse på mødet den 26. juni 2006 om efterreguleringen af forsyningspligtige naturgasselskaber for 2004 lagde tilsynet vægt på, at den fremtidige regulering bør give selskaberne stærkere incitamenter til effektivisering.

Modellen, der blev anvendt ved efterreguleringen for 2004, omsætter absolutte forskelle i selskabernes gennemsnitsomkostninger til forskelle i de procentsatser, selskaberne kan forrente deres indskudskapital med. Det betyder, at en stor absolut variation i effektiviteten mellem selskaberne ikke nødvendigvis giver sig udslag i en tilsvarende variation i reguleringen af selskaberne.

Derfor giver modellen for 2004 relativt svage incitamenter til, at selskaberne udnytter de effektiviseringspotentialer, benchmarkingen viser.

Som alternativ præsenteredes forslag til en model, hvor absolutte forskelle i effektiviteten mellem selskaberne giver sig udslag i tilsvarende absolutte forskelle i reguleringen af selskaberne, dog under hensyntagen til en vis naturlig variation. Det medfører, at selskaberne gives stærkere incitamenter til at udnytte de identificerede effektiviserings-potentialer.

Forslaget havde været sendt i høring blandt de forsyningspligtige forsyningspligtselskaber, og på baggrund af indkomne høringssvar bemærkede tilsynet, at anvendelsen af modellen ikke er ensbetydende med, at skønsmæssige afvejninger tilsidesættes.

Afgørelse

Tilsynet besluttede:

  • at tilsynet tiltræder sekretariatets forslag til revision af den reguleringsmodel, der danner udgangspunkt for reguleringen af forsyningspligtige naturgasselskaber efter naturgasforsyningslovens §§ 37 og 37b, således at modellen sættes i kraft med virkning fra og med reguleringsåret 2007.
  • at tilsynet godkender udkast til revision af afsnit 5.1 og 5.3 i Energitilsynets vejledning om regulering af forsyningspligtige naturgasselskaber af 15. februar 2006 (efter bl.a. naturgasforsyningslovens §§ 37 og 37b).

Tilsynet fremhævede, at anvendelsen af modellen ikke er ensbetydende med, at skønsmæssige afvejninger tilsidesættes eller begrænses.

Punkt 5:

Sdr. Herreds Kraftvarmeværk - opkrævning af depositum hos lejere

Sagsbeskrivelse

 

På baggrund af en klage fra en forbruger var sekretariatet blevet opmærksom på, at Sdr. Herreds Kraftvarmeværk på Mors generelt stiller krav om depositum som sikkerhed for betaling i de tilfælde, hvor forsyningen to gange tidligere har konstateret et tab hos kunder på den pågældende adresse. 

Et sådant generelt krav strider mod Energitilsynets praksis om, at depositum forudsætter en individuel bedømmelse i hvert enkelt tilfælde. Mindstekravet for at opkræve depositum fra private forbrugere, og som hovedregel fra erhvervsvirksomheder er, at den pågældende inden for en nær fortid gentagne gange har overskredet de almindelige betalingsfrister.

I den konkrete klagesag blev klagen frafaldet, idet sagen blev løst til kundens tilfredshed. Da værket imidlertid opererer med et generelt krav i tarifbladet - og da der er klaget herover - skulle spørgsmålet om, hvorvidt denne bestemmelse kan anses for urimelig, behandles af Energitilsynet.

For så vidt angår erhvervsvirksomheder har Konkurrenceankenævnet, der indtil 1. januar 2000 var klageinstans for energiprisudvalgene, anlagt en mere lempelig praksis, når det drejer sig om skærpede krav om depositum. Således at hvis der er en nærliggende risiko for, at forsyningen vil lide tab ved leveringen til samme type erhvervsvirksomhed på adressen, kan kravet knyttes til lokaliteten. På denne baggrund har sekretariatet godkendt, at der kan stilles krav om depositum overfor visse erhvervsvirksomheder på visse adresser. Kravet om depositum knyttes i disse tilfælde til lokaliteten og ikke til (erhvervs)forbrugeren.

Sagens principielle spørgsmål var, om en skærpende regel fra en varmeforsynings side med krav om depositum alene knyttet til lokaliteten - dvs. genstanden, der opvarmes kan udstrækkes til at gælde for levering til private forbrugere i bestemte typer ejendomme. Energitilsynet fandt, at det ikke er tilfældet, og det var tilsynets opfattelse, at tilsynets faste praksis om individuel bedømmelse over den enkelte forbruger ikke bør fraviges i den konkrete sag fra Sdr. Herreds Kraftvarmeværk.

Begrundelse

En regel om, at der kan stilles krav om depositum overfor en beboer begrundet i den pågældendes adresse, må anses for meget indgribende i den pågældende beboers personlige forhold og må antages at kunne virke mere krænkende overfor den enkelte end reglen om, at der kan opkræves depositum overfor bestemte typer erhvervsvirksomhed på bestemte steder. Den sidstnævnte regel henføres til de erhvervsmæssige muligheder på stedet, hvorimod forbrugeren i det sidste tilfælde kan føle, at der bliver rejst tvivl om hans betalingsevne eller betalingsvilje.

Heroverfor står hensynet til de forbrugere, der betaler rettidigt, og som belastes med et tab på debitorer, som i Sdr. Herreds tilfælde har været stigende i en årrække, og som må antages at stige yderligere, hvis værket ikke kan stille krav overfor denne type forbrugere.

I henhold til Energitilsynets praksis om krav om depositum overfor forbrugere kan det efter Energitilsynets opfattelse ikke anses for rimeligt, at der stilles krav om depositum overfor en privat forbruger, der alene er begrundet i, at forsyningen har lidt tab ved forsyning til tidligere forbrugere på den pågældende adresse.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

  • at meddele Sønder Herreds Kraftvarmeværk, at det må anses for urimeligt, jfr. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at kraftvarmeværket generelt stiller krav om betaling af depositum overfor forbrugere på ejendomme med henvisning til, at forsyningen tidligere (minimum to gange) har lidt tab ved levering til den pågældende adresse,
  • at bemyndige sekretariatet til at indlede forhandlinger med Sdr. Herreds kraftvarmeværk om ændring af bestemmelserne, således at disse bringes i overensstemmelse med Energitilsynets praksis på området, og til hvis disse forhandlinger ikke giver resultat at give Sdr. Herreds Kraftvarmeværk pålæg om ændring af bestemmelserne, jfr. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, og
  • at bemyndige sekretariatet til at optage forhandling med Dansk Fjernvarme med henblik på, at der indarbejdes en bestemmelse i Dansk Fjernvarmes vejledning om leveringsbetingelser om, at krav om depositum forudsætter en individuel bedømmelse i hvert enkelt tilfælde, og til, hvis forhandlingerne ikke giver resultat at udstede pålæg om indarbejdelse af en sådan bestemmelse, jfr. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 6:

Energitilsynets administration af varmeforsyningslovens regler om CO2-kvoter 

 

I et notat udarbejdet af sekretariatet blev Energitilsynet orienteret om varmeforsyningslovens regler om CO2-kvoter og Energitilsynets administration af disse regler.

Punkt 7:

Henvendelser fra Fjernvarmeforsyninger og forbrugere efter offentliggørelsen af resultaterne af stikprøveundersøgelsen

 

I et notat udarbejdet af sekretariatet blev Energitilsynet orienteret om sekretariatet besvarelser af henvendelser fra fjernvarmeforsyninger og forbrugere efter offentliggørelsen af resultaterne af stikprøveundersøgelsen.

Punkt 8:

Mødedatoer i 2007 

 

På baggrund af forslag fra sekretariatet fastsatte Energitilsynet datoer for tilsynets møder i 2007.

Punkt 9:

Orientering om varmeprisregistret 

 

Sekretariatet orienterede mundtligt om udviklingen i Energitilsynets elektroniske indberetningssystem.

Punkt 10: 

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 18. december 2006.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO