Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1. Nye klagesager for Energiklagenævnet

1.1. Smørum Kraftvarme a.m.b.a. - klage over aktindsigt til Danmarks Radio
Smørum Kraftvarme har den 31. oktober 2006 klaget til Energiklagenævnet over, at Energitilsynet har givet Danmarks Radio aktindsigt i den afgørelse som sekretariatet, som led i sin stikprøveundersøgelse, har truffet vedrørende kraftvarmeværket.

Energiklagenævnet har anmodet Smørum Kraftvarme om nærmere at præcisere sine klagepunkter overfor Energiklagenævnet.

1.2. Aars Fjernvarmeforsyning a.m.b.a. - klage over prisloft
Som omtalt under pkt. 7.3. i Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat til Energitilsynets møde den 30. oktober 2006 udmeldte Energitilsynet den 31. oktober 2006 prislofter for kalenderåret 2007 for fjernvarme fra affaldsforbrænding.

Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. har påklaget Energitilsynets prisloft for forsyningen for Energiklagenævnet.

Aars Fjernvarmeforsyning gør gældende, at prisloftet for fjernvarmeforsyningen skal baseres på biomasse i stedet for, som nu, på naturgas, hvorfor prisloftet skal reduceres.

Spørgsmålet om i hvilken kategori fjernvarmeforsyningen skal placeres hører under Energistyrelsens kompetence. Dette har sekretariatet telefonisk meddelt fjernvarmeforsyningen og henvist forsyningen til at henvende sig til Energistyrelsen med anmodning om en ændret indplacering.


2. Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

Der er ikke truffet afgørelser af Energiklagenævnet siden sidste udgave af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat.


3. Formandsafgørelser 

Der er ikke truffet afgørelser af Energitilsynets formand siden sidste udgave af Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat.


4. Større væsentlige sager afgjort af sekretariatet

4.1. Nysted Varmeværk - henlæggelser og afskrivninger
Den 4. oktober 2006 henvendte Nysted Varmeværk sig til Energitilsynet vedrørende varmeværkets budget for 1. juli 2006 til 30. juni 2007.

Nysted Varme oplyste, at bestyrelsen i juni 2006 havde vedtaget, at et budgetteret overskud på 400.000 kr. skulle henlægges til et kommende nyanlæg af et askerum.

Efterfølgende var varmeværket på DF´s temadag den 12. september 2006 blevet opmærksom på, at over/underskud på værkets regnskabsår skal overføres til det kommende regnskabsår.

Den 25. september 2006 havde bestyrelsen herefter vedtaget, at et overskud fra regnskabsåret 2004/2005 og et overskud fra regnskabsåret 2005/2006 skulle indtægtsføres i budgettet for 2006/juni 2007. Det budgetterede overskud efter afskrivninger på 173.278 kr. ville herefter i budgettet blive henlagt til kommende investeringer i askerummet.

Energitilsynets sekretariat meddelte varmeværket, at værkets afskrivninger og henlæggelser skal opgøres efter reglerne i afskrivnings- og henlæggelsesbekendtgørelsen. Prisfastsættelsen skal i henhold til varmeforsyningsloven ske på grundlag af budgetterede nødvendige omkostninger. Såfremt den regnskabsmæssige eftervisning viser en over- eller underdækning, skal denne indgå i prisberegningen, herunder budgettet, for det følgende år.

Overskuddene fra regnskabsårene 2004/2005 og 2005/2006 skulle således være indgået i prisberegningen for det kommende regnskabsår.

Energitilsynet kunne på den baggrund ikke godkende den ønskede henlæggelse af 173.278 kr., med mindre værket anmeldte nye priser for budgetåret 2006/2007 med samtidig anmeldelse af grundlaget for priserne, dvs. budgettet, i hvilket henlæggelsen er budgetteret. Det er en integreret del af budgettet, at der udarbejdes en investerings- og henlæggelsesplan, som indsendes samtidig med prisanmeldelsen. 

Nysted Varmeværk anmeldte herefter ændret budget for 2006/2007, bestyrelsens henlæggelsesplan for askerummet og anlægskartotek/afskrivninger udarbejdet i samarbejde med værkets revisor.

Med hensyn til henlæggelserne til askerummet oplystes, at opførelsen igangsættes, når finansieringsmulighederne er gunstige.

Energitilsynet meddelte herefter Nysted Varmeværk, at i henhold til Bekendtgørelsen om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser til nyinvesteringer skal idriftsættelse ske fem år påbegyndelsen af henlæggelserne. Idriftsættelsen af askerummet skal derfor ske senest i 2011, samt at Energitilsynet derudover ikke havde yderligere bemærkninger.


5. Høringssvar

5.1. Høring af Europa-Kommissionens handlingsplan for energieffektivitet: Udnyttelse af potentialet
Energistyrelsen har den 3. november 2006 sendt EU-Kommissionens handlingsplan for energieffektivitet i høring.

Handlingsplanen skal udgøre rammen for en 20 % reduktion af bruttoenergiforbruget frem til 2020 ? i forhold til Kommissionens seneste basis-scenarie for udviklingen af energiforbruget, der indregner eksisterende lovgivning og forventede erhvervsmæssige strukturændringer. Handlingsplanen opregner en lang række mulige kommende initiativer for at realisere målet. Heraf er 10 områder blevet særligt prioriteret.

Den danske regering vil ved Energiministerrådsmødet 23.november 2006 støtte handlingsplanen, men vil samtidig pege på, at dens mål ikke er bindende, som lagt op til i det danske udspil til en EU energipolitik. Yderligere er planen med hensyn til indholdet noget mindre ambitiøs end den danske regerings nationale udspil for nylig.

I høringssvaret identificeres de områder, der kan have særlig betydning set ud fra et regulatorisk synspunkt:

1. Indsatsområde 3 om "mere effektiv el-produktion og -distribution"

  • Retningslinier for god reguleringspraksis for at kunne reducere tab i forbindelse med transmission og distribution.
  • Retningslinier for god driftspraksis for produktionsanlæg
  • Lovramme for at fremme tilslutning af decentrale produktionsanlæg.

2. I relation til "5.1. Strategier og foranstaltninger - Dynamiske krav til energimæssig ydeevne for produkter, bygninger og tjenesteydelser.

  • Kommissionen vil udarbejde et aftalememorandum i samarbejde med CEER med retningslinjer og en adfærdskodeks for bedre energieffektivitet i slutanvendelserne i alle sektorer. Formålet er at lette landenes realisering af energisparemål.

3. I relation til "4.4 market based instruments" i bilaget om "Impact assessment"

  • Udvikling af markedsbaserede styringsinstrumenter og hjælpemidler hertil f.eks. brug af "smart meters"

I høringssvaret gives endvidere følgende konkrete bemærkninger:

  • At der ikke nødvendigvis er behov for EU-harmonisering af den økonomiske regulering af net.
  • At styringsinstrumenter og andre regulatoriske tiltag for at fremme energibesparelser ikke må etablere markedsmæssige barrierer.
  • At der ikke bør komme nye opgaver for de energiregulerende myndigheder "ind ad bagvejen".
  • At eventuelle EU-krav om timemåling ("smart meters") først tages, når de samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger er bredt analyseret.

6. Internationale forhold

6.1. Samarbejde om flaskehalshåndtering og energiminister-rådsmøde
ERGEGs Regionale Initiativ for elmarkedet i Nordeuropa
fik et praktisk løft ved det første arbejdsgruppemøde om de dansk-tyske transmissionsforbindelser (Jan Hansen formand) den 31. oktober 2006. De systemansvarlige Energinet.dk, Vattenfall Europe Transmission og E.ON Netz samt elbørserne Nord Pool Spot og European Energy Exchange (EEX) præsenterede en aftale om et samarbejde, der skal munde ud i en fælles model med "markeds-kobling" (= "implicit auktion") i den daglige allokering af kapacitet på de to forbindelser senest i fjerde kvartal 2007. Aftalen fremgår bl.a. af følgende tekst fra pressemeddelelse af 2. november fra Energinet.dk?s hjemmeside:

Selskaberne er enige om, at integrationen af en gros-elmarkeder kræver en mere effektiv udnyttelse af de nuværende udlandsforbindelser. I løbet af de kommende tre måneder vil et koncept for implicit auktion blive udarbejdet. Formålet er at lancere en implicit auktion, dvs. den samlede tildeling af energi og kapacitet for den daglige kapacitetsallokering på tværs af grænsen på begge forbindelser mellem Danmark og Tyskland (dvs. forbindelsen mellem E.ON Netz og Jylland samt Kontek-forbindelsen).

Dette initiativ vil forbinde det nordiske marked, hvor implicitte auktioner allerede finder sted, med det tyske marked, og vil blive et stort skridt hen imod samkøring af to store europæiske elmarkeder. Målet er, at "markedskoblingen" skal træde i kraft senest fjerde kvartal 2007. Et centralt auktionskontor vil være ansvarligt for udførelsen af markedskoblingen.

NorNed kabelprojektet samt udviklingen af markedskobling i det centrale vesteuropæiske område skal inddrages for at sikre kompatibilitet, ligesom der skal tages hensyn til mulighederne for senere integration af intraday grænsehandel og balancemarkeder i forbindelse med udviklingen af konceptet for implicit auktion.

Eventuelle resultater af samarbejdet, især den samlede indsats med et fælles auktionskontor, skal være tilgængelige for andre TSO’er og elbørser.

Projektet vil blive udført i tæt samarbejde med European Regulators? Electricity Regional Initiative. På et fællesmøde den 31. oktober blev projektet præsenteret og budt velkommen af de berørte regulatorer.

Energitilsynets sekretariat var på forhånd orienteret om det igangværende samarbejde. Aftalens indhold svarer helt til de planer, der allerede lå for ERGEG gruppens arbejde, og som nævnt i pressemeddelelsen bød de regulerende myndigheder aftalen velkommen. Den kan betyde, at en af målsætningerne i det regionale initiativ realiseres væsentligt hurtigere, end man ved initiativets start havde turdet satse på. Samtidig er der sikret en tæt involvering af det Regionale Initiativ, herunder som kontaktforum mellem markedsaktørernes organisationer og parterne i aftalen.

Den næste fase omfatter de 3 kommende måneder, hvor konceptet for implicitte auktioner vil blive udviklet. Det vil herefter blive præsenteret ved et møde i ERGEG arbejdsgruppen den 14. februar.

Det skal nævnes, at også mellem Holland, Belgien og Frankrig vil der blive etableret daglig "markeds kobling". Modellen er netop blevet godkendt af disse langes regulerende myndigheder og træder i kraft allerede 21. november. Her er der dog ikke tale om et fælles auktionskontor.

Hovedpunktet på det kommende EU energiminister-rådsmøde den 23. november 2006 vil være en debat om Kommissionens Handlingsplan for Energieffektivitet. Handlingsplanen skal udgøre rammen for en 20 % reduktion af bruttoenergiforbruget frem til 2020 - i forhold til Kommissionens seneste basis-scenarie, der indregner eksisterende lovgivning og forventede erhvervsmæssige strukturændringer. Handlingsplanen opregner en lang række mulige kommende initiativer for at realisere målet. Heraf er 10 områder blevet særligt prioriteret.


7. Andre forhold

7.1. Statoil Gazelle Forsyning A/S - bloktariffer
På sit møde den 26. juni 2006 traf Energitilsynet under dagsordenens punkt 5 afgørelse om at godkende reguleringsregnskaberne for de forsyningspligtige naturgasselskaber for regnskabsåret 2004. For Statoil Gazelle Forsyning A/S var godkendelsen dog ledsaget af et enkelt vilkår. Senest den 1. oktober 2006 skulle selskabet over for Energitilsynets sekretariat godtgøre, at de bloktariffer, som selskabet anvender over for forsyningspligtkunderne, er omkostningsbestemte og dermed opfylder betingelserne i NGFL § 37, stk. 2.

Statoil Gazelle Forsyning A/S har over for sekretariatet fremlagt beregninger, der efter sekretariatets vurdering opfylder det af Energitilsynet 26. juni 2006 stillede vilkår. Beregningerne viser, at der i vidt omfang er balance mellem den "rabat" en større naturgasforbruger tilbydes og den besparelse, der er forbundet med håndteringen af en noget større kunde. Balancen er til stede, fordi Statoil Gazelle Forsyning A/S ikke gør brug af et fast abonnement over for forsyningspligtkunderne. Sekretariatet har meddelt selskabet, at vilkåret anses for at være opfyldt.

7.2. Statistik over sager påklaget til Energiklagenævnet pr. 20. november 2006
Energiklagenævnet har ikke truffet afgørelser siden statistikken i meddelelser til oktober-mødet. Der er derfor ingen ændringer i statistikken (tabel I).

Tabel I  - EKN behandlinger i 2006 - Opgjort pr. 20/112006

 

Afgørelsesår  i  ET / ETS

 

2003

2004

2005

2006

I alt

Resultat af Energiklage-nævnets behandling:

 

 

 

 

 

1. klagebehandling afvist

 

 

2

 

2

2. afsluttet uden bedømmelse

 

 

 

 

0

3. stadfæstet

 

4

4

 

8

4. hjemvist (helt eller delvis)

1

1

 

0

2

5. ophævet eller ændret (do)

 

 

2

 

2

afgjorte i alt (3-5)

1

5

6

0

12

afsluttede i alt (1-5)

1

5

8

0

14

omstødelsesprocent I *)

0%

20%

33%

0%

33%

*) omstødelsesprocent I = (ophævede + ændrede + hjemviste) : (afsluttede - afviste)

Der er indbragt 2 nye sager siden statistikken i meddelelser til oktober-mødet. (se omtale under pkt. 1) Disse er indarbejdet i tabel II nedenfor.

Tabel II - Opgjort pr. 20/11 2006

 

afgørelsesår  i  ET / ETS

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

I alt

Antal ankesager:

 

 

 

 

 

 

 

 

indbragte

29

43

59

60

65

50

29

335

afsluttede

29

43

59

59

59

21

0

270

under behandling

0

0

0

2

6

29

29

66

Resultat af Energiklage-nævnets behandling:

 

 

 

 

 

 

 

 

1. klagebehandling afvist

5

3

4

2

5

4

0

23

2. afsluttet uden bedømmelse

2

4

4

6

5

2

0

23

3. stadfæstet

15

31

32

34

36

11

0

159

4. hjemvist (helt eller delvis)

3

1

7

8

6

1

0

26

5. ophævet eller ændret (do)

4

4

12

9

7

4

0

40

afgjorte i alt (3-5)

22

36

51

51

49

16

0

225

afsluttede i alt (1-5)

29

43

59

59

59

22

0

271

omstødelsesprocent I *)

29%

13%

35%

30%

24%

28%

0%

27%

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO