Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 29. maj 2005

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 73
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren
3.a Information fra ANE

Sager til beslutning

4. Revision af anmeldelsesbekendtgørelse på naturgasområdet
5. Gasgruppens klage over tarifferne for naturgasdistribution
6. Forsyningspligtige naturgasselskaber - godkendelse af åbningsbalancer pr. 1. januar 2003

Sager til orientering/drøftelse

7. Strategiseminar for Energitilsynets medlemmer
8. Eventuelt

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen og Jørgen Aamand
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Nils Jan Hansen, Merete Rasmussen, Carsten Smidt og Marianne Larsson.

Der var afbud fra Torben Riber

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 73

Afgørelse

Der var ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden orienterede om, at Carsten Smidt var konstitueret som kontorchef i Center for Energi.

Endvidere orienterede formanden om, at transport- og energiministeren med virkning fra den 3. maj 2006 har udpeget Poul Kejlskov Egan, der er dommer ved retten i Slagelse, som ny formand for Energiklagenævnet. 

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 3a:

Meddelelser fra ANE

 

Center for Energi orienterede om afgørelser fra møde i Ankenævnet på Energiområdet den 5. maj 2006.

Punkt 4:

Revision af anmeldelsesbekendtgørelse på naturgasområdet

Sagsbeskrivelse

Siden den første lov om naturgasforsyning trådte i kraft 1. juli 2000 er loven blevet ændret flere gange bl.a. med den virkning, at en række nye forhold nu skal anmeldes til Energitilsynet.

Begrundelse

Center for Energi havde på denne baggrund vurderet, at der var behov for at ajourføre anmeldelsesreglerne og havde udarbejdet udkast til en ny bekendtgørelse.

Afgørelse

Energitilsynet tilsluttede sig, at et i medfør af § 40, stk. 3, og § 50 i lov om naturgasforsyning udarbejdet udkast til bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser for transport, levering og oplagring af naturgas samt betingelser og vilkår for adgang til transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter, herunder tariffer sendes i høring.

Afgørelsen blev truffet uden afstemning

Punkt 5:

Gasgruppens klage over tarifferne for naturgasddistribution

Sagsbeskrivelse

Energi Viborg har på vegne af Gasgruppen klaget over HNG/Midt-Nords distri­butionstariffer for naturgas, som Gasgruppen ikke finder lever op til naturgas­forsyningslovens krav om at reflektere de omkostninger, som de forskellige for­brugergrupper giver anledning til.

Begrundelse 

 

 

Energitilsynet ønskede, uddybende oplysninger i relation til prisfastsættelsen efter rimelige, objektive, og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver anledning til.

Energitilsynet vedtog at fortsætte behandlingen af sagen på næste møde.

Afgørelse

Afgørelsen blev truffet uden afstemning

Punkt 6:

Forsyningspligtige naturgasselskaber - godkendelse af åbningsbalancer pr. 1. januar 2003

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet skal i medfør af NGFL § 61, stk. 3, godkende åbningsbalancer for de tre forsyningspligtige naturgasselskaber i Danmark, HNG Midt-Nord Salg A/S, Statoil Gazelle Forsyning A/S samt DONG Faste Vilkår A/S.

Begrundelse

De tre naturgasselskaber er af økonomi - og erhvervsministeren (nu transport- og energiministeren) meddelt bevilling efter NGFL §§ 24 og 28 til varetagelse af forsyningspligten for deres respektive geografiske områder.

Dermed er det tidligere vurderet, at de forsyningspligtige naturgasselskaber har den fornødne økonomiske baggrund for at varetage forsyningspligten, jf. NGFL § 28, stk. 1.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog i medfør af Naturgasforsyningslovens § 61, stk. 3, at godkende de af HNG Midt-Nord Salg A/S, Statoil Gazelle Forsyning A/S og DONG Faste Vilkår A/S anmeldte åbningsbalancer pr. 1. januar 2003, idet det findes godtgjort, at der til disse selskaber er henført de aktiver og passiver, der naturligt er knyttet til varetagelsen af forsyningspligten, jf. Naturgasforsyningslovens § 60a, stk. 2.

Det bemærkes, at denne godkendelse ikke omfatter de omkostninger, der kan indregnes i forsyningspligtpriserne efter Naturgasforsyningslovens § 37 og § 37b, ligesom godkendelsen heller ikke omfatter det kapitalforrentningsgrundlag, der indgår i efterreguleringen af de forsyningspligtige naturgasselskaber.

Afgørelsen blev truffet uden afstemning

Punkt 7:

Strategiseminar for Energitilsynets medlemmer

 

På grundlag af et oplæg udarbejdet af Center for Energi besluttede Energitilsynets medlemmer emner til behandling på et strategiseminar for tilsynets medlemmer planlagt til den 25. september 2006.

Punkt 8:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 26. juni 2006.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO