Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 30. januar 2006

Dagsorden


1. Inhabilitet på møde nr. 70
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren
a.     Orientering fra ANE


Sager til beslutning
4. Vejen Varmeværk - prisen på affaldsvarme fra Vejen Kraftvarmeværk
5. Udkast til årsberetning
6. Baggrund, opbygning og spørgsmål vedr. Elprisstatistik


Sager til orientering/drøftelse

7. Drøftelse af overordnede mål 2006 og årshjul
8. Eventuelt

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Torben Riber og Jens Sejer Sørensen. Jørgen Aamand deltog som suppleant. Der var afbud fra Preben Schou. 

Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Niels Fugmann, Nils Jan Hansen, Merete Rasmussen og Marianne Larsson

 Punkt 1:

Inhabilitet på møde 70

Afgørelse

Der var ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen vedtaget uden afstemning

 Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

 Punkt 3a:

Orientering fra ANE

 

Center for Energi orienterede om et antal sager, der var blevet behandlet på Ankenævnet på Energiområdets sidste møde. Ankenævnets afgørelser kan ses på www.energianke.dk.

 Punkt 4:

Vejen Varmeværk - prisen på affaldsvarme fra Vejen Kraftvarmeværk

Parter

Vejen Varmeværk AmbA og Vejen Kraftvarmeværk A/S

Sagsbeskrivelse

Vejen Varmeværk AmbA havde klaget over den pris varmeværket betaler for varme fra Vejen Kraftvarmeværk A/S.

Værket finder, at prisen overstiger substitutionsprisen, som er varmeværkets hypotetiske pris for egenproduktion. Efter praksis kan der afregnes til substitutionsprisen, hvis denne er lavere end Vejen Kraftvarmeværks omkostningsbestemte pris.

Begrundelse

Da substitutionsprisen er lavere end den omkostningsbestemte pris,

  • da substitutionsprisen skal opgøres på grundlag af varmeværkets omkostninger ved at erstatte varmeproduktionen fra kraftvarmeværket, og
  • da substitutionsprisen skal opgøres som de totale gennemsnitlige omkostninger ved en produktion, som erstatter hele varmeproduktionen

vedtog Energitilsynet

jf. § 2, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 163 af 26. februar 2000 om Energitilsynets opgaver, at det meddeles Vejen Varmeværk AmbA og Vejen Kraftvarmeværk A/S, jf. varmeforsyningslovens §§ 20, stk. 1 og 2, og 21, stk. 4, at

 Afgørelse

Energitilsynet finder:

  • at substitutionsprisen kan bruges ved afregningen for varmeleverancer fra kraftvarmeværket til varmeværket. Dvs. at der skal afregnes til den laveste pris, enten til den omkostningsbestemte pris eller til Vejen Varmeværk AmbA´s substitutionspris.
  • at substitutionsprisen skal opgøres på grundlag af Vejen Varmeværk AmbA´s omkostninger ved at erstatte hele varmeproduktionen fra Vejen Kraftvarmeværk A/S med varme fra forskellige kilder, som varmeværket råder over. Heri indgår flisanlægget med en kapacitet på 7 MW. Der kan ikke foretages delvis substitution.
  • at substitutionsprisen skal opgøres som Vejen Varmeværk AmbA´s gennemsnitlige omkostninger inklusive kapitalomkostninger ved en produktion, som erstatter hele varmeproduktionen hos Vejen Kraftvarmeværk A/S. Opgørelsen foretages på årsbasis

Dissens

 

Afgørelsen blev truffet med dissens, idet Anders Larsen mente, at flisanlægget i beregningen af substitutionsprisen bør indgå med 8,5 MW.

Han fandt det dokumenteret, at anlægget kunne levere denne kapacitet..

Punkt 5:

Udkast til årsberetning

Sagsbeskrivelse

På grundlag af drøftelse på Energitilsynsmødet den 30. januar 2006 havde Center for Energi foretaget et mindre antal ændringer i udkast til Energitilsynets årsberetning for 2005.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

  • at færdiggøre Energitilsynets årsberetning 2005 med henblik på senere offentl.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 6:

Baggrund opbygning og spørgsmål vedrørende elprisstatistikken

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet vedtog den 17. juni 2002 at udarbejde og offentliggøre en månedlig elprisstatistik på sin hjemmeside. Energitilsynet drøftede, hvorvidt store virksomheder fortsat skal indgå i statistikmaterialet.

Begrundelse

Priserne for store virksomheder er hidtil beregnet på basis af NordPools spotpriser og terminspriser, da priserne for store virksomheder ikke offentliggøres. Priserne for husholdninger og små virksomheder er opgjort ud fra 11 selskabernes hjemmesider.

Med ikrafttrædelsen af offentlighedsbekendtgørelsen (bek. nr. 770 af 8. august 2005) offentliggør alle forsynings- og handelsselskaber fra 1. september 2005 deres standardpriser på Elpristavlen - dvs. priser for husholdninger og små virksomheder.

Der offentliggøres ikke priser for store virksomheder. På denne baggrund besluttede Energitilsynet at undersøge mulighederne for at udarbejde en ny elprisstatistik og som følge af det manglende sammenligningsgrundlag ml. store virksomheder på den ene side og de øvrige forbrugerkategorier på den anden at undlade en offentliggørelse af store virksomheders købspriser indtil en ny opgørelsesmetode er fundet".

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO