Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 17. december 2007

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 88.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Sager til beslutning

4. ELRO - tilbagebetaling af rabat.
5. Fastsættelse af fremgangsmåde for tilsynet med Energinet.dk's forskrifter.
6. Overvågningsprogrammer Naturgas.
    6 A: Overvågningsprogram - HNG Midt Nord.
    6 B: Overvågningsprogram - DONG Gasdistribution and Storage.
    6 C: Overvågningsprogram - Naturgas Fyn.
7. Resultatet af screeningen af fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber.

Sager til orientering

8. Status for sagen om opgørelse af fri og bunden kapital efter varmeforsyningsloven.
9. Orientering vedrørende DONG´s hjemmeside.
10. Eventuelt

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Holmblad, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen, Jørgen Aamand og Torben Riber.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Nils Jan Hansen, Kamma Holm Jonassen, Carsten Smidt og Marianne Larsson.

Punkt 1:

Inhabilitet på møde nr. 88

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter. Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden takkede Preben Schou og Jørgen Aamand for deres indsats som henholdsvis medlem og suppleant i Energitilsynet og orienterede om, at Klima- og energiministeren fra 1. januar 2008 har udnævnt driftsleder Jens Roesgaard som medlem af Energitilsynet og direktør Mogens Arndt som suppleant.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

ELRO - tilbagebetaling af rabat.

Sagsbeskrivelse

Fire forbrugere i Elro Net A/Ss havde klaget over beregningen og dermed størrelsen af den rabat, selskabet udbetalte til de forbrugere, der var registreret som kunder hos selskabet pr. 30. november 2006. Alle 4 klager var indgivet af private forbrugere og omhandlede størrelsen af den udbetalte rabat tillige med beregningen heraf.

Selskabet udbetalte i foråret 2007 i alt kr. 75 mio. til sine netkunder. Udbetalingen blev gennemført som en engangsrabat på elforbruget med den begrundelse, at udbetalingen så ville være skattefri for private forbrugere. Størrelsen af den samlede udbetaling, der var besluttet af selskabets repræsentantskab, svarede beløbsmæssigt til et års driftsoverskud (resultat før finansielle poster) i ELRO Net A/S. Ifølge selskabets oplysninger til kunderne i forbindelse med udbetalingen var grundlaget herfor skabt gennem effektiv drift af elforsyningen og omkostningseffektivitet.

Rabatten var sammensat dels af et forholdsvist stort fast grundbeløb (ca. 50 %) pr. installation og dels et variabelt beløb beregnet på grundlag af forbruget, jf. seneste årsopgørelse forud for 30. november 2006, på den installation den pågældende kunde var registreret på pr. 30. november 2006.

Størrelsen af rabatten blev herefter gradueret ud fra, hvor lang tid modtageren havde været kunde indenfor de seneste 3 år. Således skulle kunden for at få udbetalt den fulde rabat have været kunde på den installation - ud fra hvis forbrug rabattens størrelse blev beregnet - siden 30. november 2003.

Den valgte model til beregning og udbetaling af rabatten havde medført, at de kunder, der har været tilsluttet mere end en installation (pga. flytning indenfor forsyningsområdet) og som har været kunder i selskabet i hele perioden 30. november 2003 til 30. november 2006, kun har fået beregnet en rabat svarende til varigheden af tilslutningen på den senest tilsluttede installation (den installation, den pågældende kunder er tilsluttet pr. 30. november 2006). Det er altså beregningen af den variable del af rabatten, der er klaget over.

Begrundelse

Sekretariatet vurderede, at der her er tale om, at rabatten i udgangspunktet tilbagebetales ligeligt til selskabets kunder, dog under hensyntagen til de enkelte kunders forbrug. Således er der i betingelserne for udvælgelsen af rabatberettigede sket nogen, men ikke en urimelig, forskelsbehandling i form af, at nogle kundekategorier er blevet tilgodeset - og dermed har fået en prisreduktion - frem for andre.

Ej heller er det - efter sekretariatets opfattelse - et udtryk for urimelig prisdifferentiering eller uensartede vilkår, når selskabet vælger at gøre udbetalingen variabel i forhold til, hvor mange dage indenfor en nærmere fastsat periode (30. november 2003 til 30. november 2006) den enkelte kunde har været kunde hos selskabet. Dette fordi det må formodes, at en kunde, der har været kunde hos selskabet i 3 år - gennem sit kundeforhold - har bidraget forholdsmæssigt mere til skabelsen af forudsætningerne for det overskud, selskabet har valgt at udbetale som en rabat, end en kunde, der kun har været kunde hos selskabet i en kortere periode end 3 år (eks. 1 år). Dermed er det også rimeligt, at det længstvarende kundeforhold tilgodeses med den største rabat.

Endelig finder sekretariatet det også - under hensyntagen til, at beregningen og udbetalingen af rabatten til størsteparten af de rabatberettigede kunder - både rimeligt og nødvendigt, at rabatten beregnes på baggrund af en historisk afgrænset periode og, at udbetalingen i første omgang er sket på baggrund af, hvad der må formodes at være et rimeligt simpelt udtræk af selskabets kundedata.

Sekretariatet finder det imidlertid i strid med rimelighedsbetragtningen i elforsyningslovens § 6, stk. 3, at selskabet har besluttet at udelukke de kunder, der kan dokumentere at have været kunder på flere end én installation, fra at få udbetalt en rabat svarende til den samlede periode (i beregningsperioden). Disse kunders rabatudbetaling beregnes dermed på andre vilkår end for de kunder, der har været tilsluttet den samme installation i hele rabatberegningsperioden.

Dermed har selskabet udøvet urimelig forskelsbehandling af de kunder, der pr. 30. november 2006 var kunder hos selskabet. Dette fordi, at også den gruppe af kunder, jf. sekretariatets bemærkninger under punkt 7 ovenfor, har medvirket til optjening af det overskud som selskabets repræsentantskab på sit møde den 23. november 2006 - besluttede at udbetale som en rabat til selskabets kunder. Det er således ikke rimeligt, at selskabet på forhånd udelukker denne gruppe af kunder fra at opnå en andel af rabatten som står i forhold til varigheden af kunderelationen indenfor en nærmere angivet periode.

Selskabet burde derfor for at undgå urimelig forskelsbehandling - i forbindelse med beslutningen om at udbetale rabat - også have tilgodeset denne kundegruppe og alene differentieret beløbets størrelse på baggrund af et konkret opgjort forbrug.

Det er dog - under hensyn til at udbetalingsordningen skal være økonomisk effektiv og administrerbar - sekretariatets opfattelse, at det havde været både rimeligt og forståeligt, såfremt selskabet havde valgt - i forbindelse med udbetalingen - at gøre opmærksom på, at de kunder, der havde været tilsluttet flere installationer i beregningsperioden, var berettiget til en genberegning af rabattens størrelse. Det er ligeledes rimeligt, at selskabet betinger sig (og gør opmærksom herpå), at denne genberegning kun finder sted, såfremt de pågældende kunder henvender sig med nærmere specificeret dokumentation af varigheden af kundeforholdet.

For så vidt angår de omkostninger, der opstår ved gennemførelse af rabatudbetalingsprogrammet, er det sekretariatets opfattelse, at afholdte omkostninger kan fratrækkes rabatudbetalingen. Dette gælder dog kun i det omfang disse omkostninger entydigt kan udskilles fra selskabets almindelige administration (herunder løbende administration af ind- og udbetalinger fra selskabets kunder), der er pålagt selskabet som følge af lovgivningen. Dog finder sekretariatet, at omkostningerne ved administration af rabatprogrammet bør fordeles ligeligt mellem de kunder, der pr. 30. november 2006 var kunder hos selskabet og dermed berettigede til at få udbetalt rabat. En sådan fordeling vil - efter sekretariatets opfattelse - ikke være i strid med elforsyningslovens § 73, stk. 1.

I den konkrete sag er der tale om en betinget rabat, hvor betingelserne ved beregningen og udbetalingen fastlægges og gennemføres efter indgåelse af aftalen om levering af elektricitet og dermed efter, at prisen for leverancen er aftalt mellem selskabet og dets kunder. Det vil - efter sekretariatets opfattelse - være i strid med elforsyningslovens rimelighedsbetragtning i § 6, stk. 3, og § 73, stk. 1, i elforsyningsloven at henføre omkostninger afholdt i forbindelse med opgørelsen og udbetalingen af rabatten til en bestemt gruppe af kunder blandt de rabatberettigede. Dette uanset det måtte være denne kundegruppe, der - som en konsekvens af selskabets administration af rabatberegningen og udbetalingen af rabatten - belaster selskabet med omkostninger.

Sekretariatet er overordnet af den opfattelse, at modellen - hvor rabatten udbetales til eksisterende kunder pr. 30. november 2006 og gradueres efter dels forbrug på den eksisterende installation og dels efter varigheden af kundetilhørsforhold i perioden 30. november 2003 til 30. november 2006 - er forenelig med elforsyningslovens bestemmelser.

Det er imidlertid i strid med elforsyningslovens § 6, stk. 3, at udelukke en bestemt kundegruppe. Reduktion af rabatudbetalingen kan ikke retfærdiggøres med bagvedliggende omkostningsforskelle hidrørende fra administration af udbetalingen. Dette fordi selskabet allerede i valg og design af beregnings- og udbetalingsmodel burde have taget højde herfor, alternativt valgt en model, der var enklere og dermed billigere at administrere uden at komme i konflikt med elforsyningslovens § 6, stk. 3.
Det vil efter sekretariatets opfattelse - være i strid med elforsyningslovens rimelighedsbetragtning, i den konkrete sag at henføre omkostninger ved administration af rabatudbetalingen til de enkelte rabatberettigede kunder. Dette grundlæggende fordi det er selskabet - ikke den enkelte kunde - der, gennem valg af model for rabatberegning og rabatudbetaling, påfører selskabet omkostningerne i forbindelse med administration af rabatudbetalingen.

Omvendt ville det naturligvis forholde sig, hvis en bestemt gruppe af kunder påførte selskabet omkostninger som selskabet - qua lovgivning - ville være forpligtet til at afholde, eks. tilslutningsomkostninger, omkostninger i forbindelse med flytteopgørelse etc. I sådanne tilfælde, ville det ikke være i strid med elforsyningsloven at differentiere betalingen for selskabets ydelser under hensyntagen til de omkostninger, de enkelte køberkategorier giver anledning til. I den konkrete sag er der bare - efter sekretariatets opfattelse - ikke tale om, at kunder kan kategoriseres i overensstemmelse med ikke-diskriminationsprincippet i elforsyningslovens § 73, stk. 1 - som selskabet i begge sine høringssvar har henvist til - på baggrund af de omkostninger, selskabet påfører sig selv ved valg af en given model for udbetaling af rabat.

Sekretariatet bemærker med hensyn til Energitilsynets praksis - i relation til, hvad selskabet fremfører - at en væsentlig forskel på den konkrete model og Energitilsynets tidligere praksis er, at Energitilsynet ikke tidligere - i relation til elforsyningsloven - har taget konkret stilling til en model, der indebar først en differentiering på baggrund af forbrug i en given periode og derefter en efterfølgende yderligere differentiering på baggrund af længden af et kundetilhørsforhold indenfor en given periode. Der er sekretariatet bekendt heller ikke afgjort lignende sager på varmeområdet.

Spørgsmålet, der har været behandlet i tidligere sager om tilbageførsel af over- og underdækning, er i reglen, at kunder flytter ud og ind af et forsyningsområde og dermed har kunder, der eksempelvis flytter fra et forsyningsområde, hvor der udbetales en overdækning pr. installation (en overdækning som den fraflyttende kunde har bidraget til at oparbejde) til et forsyningsområde, hvor der for selvsamme periode opkræves en underdækning, følt sig urimeligt behandlet. I sådanne situationer, har Energitilsynet praksis for at meddele selskabet, at der skal gøres en rimelig indsats for at finde disse fraflyttende kunder og at de kunder, der henvender sig, skal have udbetalt tilgodehavende overdækning.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog

 • at det meddeles ELRO Net A/S, at Energitilsynet ikke har indvendinger imod, at selskabet har valgt at udbetale, hvad der svarer til et års driftsoverskud som en delvis forbrugsafhængig rabat til de kunder, der pr. 30. november 2006, var registreret som kunde på en installation i selskabets forsyningsområde og at den samlede rabat (fast og variabel del) kan gradueres efter hvor stor en del af perioden 30. november 2003 til 30. november 2006 den pågældende har været kunde hos selskabet, jf. § 6, stk. 3, i elforsyningsloven
 • at det meddeles selskabet, at tilsynet finder, at det er et udtryk for en urimelig forskelsbehandling i strid med elforsyningslovens § 6, stk. 3, at selskabet har besluttet at nægte rabatudbetaling - beregnet på baggrund af varigheden af kundetilhørsforholdet indenfor beregningsperioden - til de kunder, der dels var kunder pr. 30. november 2006 hos selskabet og dels har været tilsluttet mere end en installation i selskabets forsyningsområde i beregningsperioden.
 • at det pålægges selskabet at ændre modellen til beregning og udbetaling af den pågældende rabat, jf. § 77, stk. 1, i elforsyningsloven, således at den urimelige forskelsbehandling bringes til ophør og at dette skal ske inden 30. juni 2008.

Punkt 5:

 

Sagsbeskrivelse

Energinet.dk skal udarbejde forskrifter for benyttelsen af det kollektive net samt udarbejde målerforskrifter, jf. kap. 3 i systemansvarsbekendtgørelsen. Der er i alt 20 forskrifter, og de kan groft opdeles i 3 kategorier af henholdsvis økonomisk karakter, markedsmæssig karakter og af teknisk karakter.

Energinet.dk skal udfærdige forskrifterne i dialog med net- og transmissionsvirksomheder og andre berørte parter i medfør af forvaltningslovens regler om partshøring m.v., som Energinet.dk er omfattet af, jf. § 17 i lov om Energinet.dk.

Forskrifterne skal gøres tilgængelige af Energinet.dk og anmeldes til Energitilsynet, der samtidig er klagemyndighed, og som sådan er tilsynsmyndigheden, jf. kap. 3 i systemansvarsbekendtgørelsen. Forskrifterne er offentliggjort på Energinet.dks hjemmeside.

Med ændringen af systemansvarsbekendtgørelsen i 2005 fik Energitilsynet fra Energistyrelsen overdraget opgaven med at føre tilsyn med Energinet.dk´s 20 forskrifter.

Begrundelse

Alle forskrifter bør efter sekretariatets vurdering gennemgås med henblik på at kontrollere, at visse grundlæggende krav er opfyldt, da forskrifterne regulerer en væsentlig del af elmarkedets rammebetingelser. Dette sker i første omgang ud fra følgende tjekliste: Med henblik på at vurdere om, der er ændringer af væsentlig betydning for rammevilkårene for markedets funktion, vil forskrifterne af primært økonomisk karakter eller om betingelser for markedsadgang både være genstand for tjekliste-gennemgangen, og i visse tilfælde for en nærmere gennemgang, enten fordi:

 • de har væsentlig betydning for rammevilkårene for markedets funktion
 • der kan være nye krav som følge af det internationale samarbejde,

I første omgang vurderes, at forskrift C om balancehåndtering bør gennemgås nærmere, fordi der er nye internationale forpligtelser på området. Særskilt tilsynsnotat om balanceforskriften samt øvrige, som det måtte findes nødvendigt at forelægge tilsynet, vil blive fremlagt i løbet af 2008.

De primært tekniske forskrifter, der udgør den største del, påtænkes i forbindelse med anmeldelsesbrev alene at være genstand for en tjekliste gennemgang. Såfremt der måtte foreligge en klage, må forskrifterne selvsagt vurderes nærmere, eventuelt ved inddragelse af en uafhængig sagkyndig på området.

1. Baggrunden for ændringen af forskriften, herunder eventuelle erfaringer og problemer med de hidtidige forskrifter?

2. Ligger forskrifterne inden for rammerne af hjemlen i bekendtgørelsen, herunder en præcisering af:
2.1. hvem forskriften retter sig til?
2.2. hvad adressaterne er forpligtet til?
2.3. hvilken konsekvens manglende overholdelse har?

3. Er de relevante parter inddraget i udarbejdelsen, herunder om:
3.1. de har været hørt formelt? og om
3.2. deres eventuelle bemærkninger er adresseret på balanceret vis i den endelige udgave af forskriften til anmeldelse?

4. Er internationale regler og aftaler angående regulering af markedsadgang overholdt?

5. Er forskriften "gjort tilgængelig", (i praksis om den er offentliggjort på hjemmesiden)?

Afgørelse

Tilsynet besluttede, at de af Energinet.dk siden primo 2005 anmeldte forskrifter, jf. kap. 3 i systemansvarsbekendtgørelsen, som udgangspunkt alene underlægges en tjeklistegennemgang, herunder en gennemgang af høringsnotat med vægt på en gennemgang af de høringssvar energinet.dk har modtaget og Energinet.dks reaktion herpå, og at sekretariatet bemyndiges til at foretage denne gennemgang med henblik på den nødvendige opfølgning.

Videre besluttede tilsynet, at de anmeldte forskrifter forelægges tilsynet, når sekretariatet finder, der bør ske ændringer af væsentlig betydning for rammevilkårene for markedets funktion i forskrifterne, eller hvor der tale om en væsentlig ændring i forhold til tidligere gældende forskrifter, herunder når ændringen er sket som følge af nye eller ændrede EU-krav. Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 6:

Overvågningsprogrammer Naturgas

Punkt 6A:

Overvågningsprogram - HNG Midt Nord

Sagsbeskrivelse

På gasmarkedet i dag er der en udbredt vertikal integration, hvor en koncern både ejer et distributionsselskab med monopolaktiviteten gasdistribution og samtidig ejer et handelsselskab, som konkurrerer på det frie kommercielle marked for handel med gas. Når der findes ensrettede ejer-interesser i en koncern, der endvidere er vertikalt integreret og har monopol på infrastrukturen, som andre konkurrenter også skal have adgang til, så kan det hæmme konkurrencen. Denne mulige diskriminerende og dermed konkurrenceforvridende adfærd, som kan forekomme skal hindres ved distributionsselskabernes implementering af overvågningsprogrammer. Overvågningsprogrammet er udformet med henblik på, at distributionsselskabet som minimum skal beskrive 9 punkter med tiltag, som selskabet har iværksat for at hindre mulig diskriminerende adfærd.

HNG MIDT-NORD har udarbejdet årsberetning og internt overvågningsprogram for kalenderåret 2006. Efter en bearbejdning af materialet blev der af-holdt virksomhedsbesøg den 7. september 2007 med HNG MIDT-NORD i Gladsaxe.

Begrundelse

Overordnet set fremgår det af HNG MIDT-NORDs indsendte materiale, at selskabet har brugt tid og resurser på at udarbejde deres årsberetning samt overvågningsprogram og endvidere at forankre dette i selskabet. Der er enkelte områder, hvor HNG MIDT-NORDs overvågningsprogram ikke lever op til bekendtgørelsen og Energitilsynets afgørelse fra decembermødet 2006. Dette drejer sig blandt andet om behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO), da selskabet uden videre godkender alle medarbejdere til alle informationer, hvis de er ansat i netselskabet. Endvidere skal HNG MIDT-NORD beskrive selskabets tiltag ved videregivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger om egne aktiviteter (FFO-EA), eftersom de ingen beskrivelse af dette havde.

Selskabet lever heller ikke op til bekendtgørelsens punkt om, at selskabet i sin kundekontakt ikke må favorisere bestemte selskaber, da selskabets hjemmeside favoriserede det koncernforbundne handelsselskab. Det konstateres yderligere, at HNG MIDT-NORDs tiltag vedrørende markedsbestemte aftaler ikke opfylder de krav, som stilles i bekendtgørelsen.

HNG MIDT-NORD har endvidere indsendt deres årsberetning, og det er sekretariatets vurdering, at årsberetningen er tilfredsstillende gennemarbejdet. Sekretariatet har derfor kun få kommentarer til den indsendte årsberetning, som HNG MIDT-NORD skal tilrette fremtidige årsberetninger efter.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog, at meddele HNG MIDT-NORD:

 • At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk.1, nr. 1 jf. naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1, pålægger HNG MIDT-NORD fremover at skulle FFO-godkende deres medarbejdere individuelt med udgangspunkt i medarbejderens jobfunktioner, eller implementere tilsvarende tiltag, således at det sikres, at kun nødvendige FFO-godkendelser foretages. Denne FFO-godkendelse skal være implementeret og beskrevet i programmet første gang for kalenderåret 2007 med indleveringsfrist den 1. juni 2008.
 • At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk.1, nr. 2 jf. naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1, pålægger HNG MIDT-NORD fremover i selskabets årsberetning og program for intern overvågning at skulle beskrive tiltagene for at sikre at oplysninger om selskabets egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige ikke bliver videregivet på en diskriminerende måde. Dette skal ske første gang for kalenderåret 2007 med indleveringsfrist den 1. juni 2008.
 • At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk.1, nr. 4, pålægger HNG MIDT-NORD at have færdigudviklet selskabets hjemmesider senest den 31. december 2007 således, at disse lever op til bekendtgørelsens krav samt til Energitilsynets afgørelse af 18. december 2006 og således herefter ikke længere favoriserer bestemte selskaber i kundekontakten.
 • At Energitilsynet i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 8, jf. naturgasforsyningslovens § 28 c, pålægger HNG MIDT-NORD at beskrive selskabets tiltag for at sikre, at aftaler, som selskabet indgår med andre selskaber, bliver indgået på markedsbestemte vilkår. Når overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 skal indsendes senest den 1. juni 2008, pålægges det HNG MIDT-NORD at beskrive disse tiltag fyldestgørende.
 • At Energitilsynet i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 5 pålægger HNG MIDT-NORD at selskabet fremover skal have en mere udførlig beskrivelse af den foretagne kontrol af programmet. Følgende punkter skal som minimum yderligere inddrages: 1) Om kommunikationen er sket tilfredsstillende og om medarbejderne har forstået baggrunden for hele overvågningsprocessen. 2) Hvad der helt konkret er sket i de tilfælde, hvor FFO bestemmelser eller andre regler om ikke diskriminerende adfærd er blevet brudt, og hvilke korrigerende handlinger der efterfølgende er blevet foretaget.

Punkt 6B:

Overvågningsprogram - DONG Gasdistribution and Storage

Sagsbeskrivelse

På gasmarkedet i dag er der en udbredt vertikal integration, hvor en koncern både ejer et distributionsselskab med monopolaktiviteten gasdistribution og samtidig ejer et handelsselskab, som konkurrerer på det frie kommercielle marked for handel med gas. Når der findes ensrettede ejerinteresser i en koncern, der endvidere er vertikalt integreret og har monopol på infrastrukturen, som andre konkurrenter også skal have adgang til, så kan det hæmme konkurrencen. Denne mulige diskriminerende og dermed konkurrenceforvridende adfærd, som kan forekomme, skal hindres ved distributionsselskabernes implementering af overvågningsprogrammer. Overvågningsprogrammet er udformet med henblik på, at distributionsselskabet som minimum skal beskrive 9 punkter med tiltag, som selskabet har iværksat for at hindre mulig diskriminerende adfærd.

DONG har udarbejdet årsberetning og internt overvågningsprogram for kalenderåret 2006. Efter en bearbejdning af materialet blev der afholdt virksomhedsbesøg den 3. september 2007 med DONG i Stenlille.

Begrundelse

Samlet set er DONGs indsendte materiale meget gennemarbejdet og selskabet har løbende forbedret sin årsberetning og sit overvågningsprogram. Der er dog et enkelt punkt hvor DONGs overvågningsprogram ikke lever op til bekendtgørelsen om intern overvågning. Energitilsynets sekretariat finder således ikke, at DONG i tilstrækkelig grad har beskrevet de tiltag, som sikrer at koncerninterne aftaler er indgået på markedsbestemte vilkår.

Overvågningsbekendtgørelsen anfører, at selskabet skal udarbejde en årsberetning for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet, dets gennemførelse samt den foretagne kontrol af programmet. DONG har i sin årsberetning en god beskrivelse af programmet, som indeholder alle programmets tiltag. Endvidere har selskabet en udmærket beskrivelse af programmets gennemførelse. Helhedsindtrykket af selskabets egenkontrol er endvidere, at DONG tager dette område meget seriøst, og lægger mange resurser i det.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog, at meddele DONG Energy Gas Distribution and Storage:

 • At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 8, jf. naturgasforsyningslovens § 28 c, pålægger DONG at beskrive de tiltag som sikrer, at anvendelsen af en mark up, når der indgås koncerninterne aftaler, er udtryk for vilkår, der svarer til markedsbestemte vilkår. Dokumentation for dette skal indsendes til Energitilsynets sekretariat sammen med årsberetning og overvågningsprogram for kalenderåret 2007 med indleveringsfrist den 1. juni 2008.

Punkt 6C:

Overvågningsprogram - Naturgas Fyn

Sagsbeskrivelse

På gasmarkedet i dag er der en udbredt vertikal integration, hvor en koncern både ejer et distributionsselskab med monopolaktiviteten gasdistribution og samtidig ejer et handelsselskab, som konkurrerer på det frie kommercielle marked for handel med gas. Når der findes ensrettede ejerinteresser i en koncern, der endvidere er vertikalt integreret og har monopol på infrastrukturen, som andre konkurrenter også skal have adgang til, så kan det hæmme konkurrencen. Denne mulige diskriminerende og dermed konkurrenceforvridende adfærd, som kan forekomme skal hindres ved distributionsselskabernes implementering af overvågningsprogrammer. Overvågningsprogrammet er udformet med henblik på, at distributionsselskabet som minimum skal beskrive 9 punkter med tiltag, som selskabet har iværksat for at hindre mulig diskriminerende adfærd.

Naturgas Fyn har udarbejdet årsberetning og internt overvågningsprogram for kalenderåret 2006. Efter en bearbejdning af materialet blev der afholdt virksomhedsbesøg den 20. november 2007 med Naturgas Fyn i Odense.

Begrundelse

Det skal først konstateres, at Naturgas Fyns overvågningsprogram generelt ikke lever op til bekendtgørelsen om intern overvågning samt Energitilsynets afgørelse fra decembermødet 2006. Således er det kun kravene i bekendtgørelsen om regnskabsmæssig adskillelse, habilitet samt om prisfastsættelse af selskabets ydelser, som Naturgas Fyn overholder.

Således lever Naturgas Fyn ikke i 6 ud af i alt 9 punkter op til bekendtgørelsens regler. Energitilsynets sekretariat indstiller derfor til Energitilsynet, at der træffes afgørelse således, at Naturgas Fyn pålægges at foretage de nødvendige korrigerende handlinger. Dette skal sikre, at selskabet kan leve op til bekendtgørelsens krav vedrørende intern overvågning samt Energitilsynets afgørelse af 18. december 2006.

Det betyder, at Naturgas Fyn skal udarbejde og implementere skriftlige medarbejdererklæringer eller tilsvarende, da selskabet ikke har beskrevet noget herom. Endvidere skal Naturgas Fyn beskrive selskabets tiltag, vedr. behandling af oplysninger om selskabets egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige.

Yderligere skal Naturgas Fyn beskrive de tiltag, som skal sikre, at vedligeholdelse og udbygning af selskabets gasnet gennemføres på en ikke diskriminerende måde i forhold til nettets brugere, da dette heller ikke var beskrevet. Samtidig skal Naturgas Fyn beskrive de tiltag, som bevirker, at selskabet i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber. Selskabet havde endvidere ingen tilfredsstillende beskrivelse af dette. Endvidere pålægges det Naturgas Fyn, at det tydeligt skal fremgå, hvem der er afsenderen ved udsendelse af informationsmateriale. Samtidig må distributionsselskabet ikke udsende fælles markedsføringsmateriale med det koncernforbundne gashandelsselskab, som det har været tilfældet tidligere.

Naturgas Fyn pålægges endvidere at beskrive selskabets tiltag for at sikre, at aftaler, som selskabet indgår med andre selskaber, bliver indgået på markedsbestemte vilkår. Selskabet havde ingen reel beskrivelse af disse tiltag. Endelig pålægges Naturgas Fyn at beskrive deres årsberetning mere udførligt.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog, at meddele Naturgas Fyn:

 • At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1 og som fastslået ved Energitilsynets afgørelse af 18. december 2006, pålægger Naturgas Fyn at udarbejde og implementere skriftlige medarbejdererklæringer for involverede medarbejdere, eller at implementere andre tiltag, som har tilsvarende virkning. Endvidere pålægges det Naturgas Fyn, at dette skal være fuldt implementeret og beskrevet i selskabets overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 med indleveringsfrist den 1. juni 2008.
 • At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 2, jf. naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1, pålægger Naturgas Fyn at beskrive selskabets tiltag, der skal hindre at oplysninger om selskabets egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, bliver videregivet på en diskriminerende måde. Når overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 skal indsendes med indleveringsfrist den 1. juni 2008, pålægges det Naturgas Fyn at beskrive dette punkt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.
 • At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 3, pålægger Naturgas Fyn at beskrive de tiltag, som skal sikre, at vedligeholdelse og udbygning af gasnettet gennemføres på en ikke-diskriminerende måde i forhold til nettets brugere. Når overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 skal indsendes med indleveringsfrist den 1. juni 2008, pålægges det Naturgas Fyn at beskrive disse tiltag fyldestgørende.
 • At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 4, pålægger Naturgas Fyn at beskrive de tiltag, som skal sikre, at selskabet i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber. Når overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 skal indsendes med indleveringsfrist den 1. juni 2008, pålægges det Naturgas Fyn at beskrive disse tiltag fyldestgørende.
 • At Energitilsynet, i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 5, jf. naturgasforsyningslovens § 28 a, pålægger Naturgas Fyn, at når selskabet udsender magasiner og kundeblade, skal det tydeligt fremgå hvilket selskab i koncernen, der er afsenderen. Det pålægges endvidere Naturgas Fyn, at der ikke i distributionskundebladet må være reklamer/annoncer for gashandelsselskaber. Udsendelse af fælles markedsføringsmateriale strider imod bekendtgørelsen. Når overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 skal indsendes med indleveringsfrist den 1. juni 2008, pålægges det Naturgas Fyn at beskrive dette punkt i overensstemmelse med bekendtgørelsen.
 • At Energitilsynet i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 8, jf. naturgasforsyningslovens § 28 c, pålægger Naturgas Fyn at beskrive selskabets tiltag for at sikre, at aftaler, som selskabet indgår med andre selskaber, bliver indgået på markedsbestemte vilkår. Når overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007 skal indsendes senest den 1. juni 2008, pålægges det Naturgas Fyn at beskrive disse tiltag fyldestgørende.
 • At Energitilsynet i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 § 5, pålægger Naturgas Fyn at beskrive hele deres årsberetning mere udførligt. Således skal selskabet have en beskrivelse af programmet samt udarbejde en mere fyldestgørende beskrivelse af programmets gennemførelse og kontrol af programmet. Dette skal være udført ved selskabets indsendelse af årsberetningen for kalenderåret 2007 med indleveringsfrist den 1. juni 2008.

Punkt 7:

Resultatet af screeningen af fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber.

Sagsbeskrivelse

Energitilsynets stikprøveundersøgelse af 26 fjernvarmeværker blev afsluttet i efteråret 2006. Som opfølgning på stikprøven blev det besluttet at screene samtlige fjernvarmeværkers opsparing og henlæggelser i 2007.

Kun 14 ud af 451 fjernvarmeværker gik igennem screeningen uden bemærkninger. 437 værkers budgetter og regnskaber havde således mangler set i forhold til varmeforsyningslovens prisbestemmelser.

Derudover afdækkede processen et væsentligt problem i relation til selve anmeldelserne. 247 fjernvarmeværker blev rykket for manglende anmeldelser i året. Skønsmæssigt 1/3 af de 247 værker måtte rykkes mere end én gang.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

 • At Formanden og sekretariatet drøfter resultatet af gennemgangen af fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber med direktionen og repræsentanter for bestyrelsen for Dansk Fjernvarme.

Der bliver fulgt op på gennemgangen ved at inddele fjernvarmeværkerne i de fem nye regioner og foretage den konkrete sagsbehandling pr. region. Sagsbehandlingen vil indledes i den region med flest sager.

Det igangværende samarbejde med Dansk Fjernvarme om udbredelsen af kendskabet til varmeforsyningslovens prisbestemmelser bliver intensiveret.

Punkt 8:

Status for sagen om opgørelsen af fri og bunden egenkapital efter varmeforsyningsloven.

 

Sekretariatet orienterede Energitilsynet om status i sagen om opgørelse af fri og bunden egenkapital efter varmeforsyningsloven.

Punkt 9:

Orientering om DONG's hjemmeside.

 

Sekretariatet orienterede Energitilsynet om udformningen af DONG's hjemmeside.

Punkt 10:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 28. januar 2008.

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO