Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 25. juni 2007

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 84.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.
4. Meddelelser fra ANE.

Sager til beslutning

5. Benchmark af elnetselskaber - høringsudkast.
6. Henlæggelser til motorrenovering.

Sager til orientering

7. Benchmark af varmeselskaber.
8. Midtvejsrapport om undersøgelse af fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber.
9. Eventuelt.

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Torben Riber, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen og Jørgen Aamand.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Nils Jan Hansen, Carsten Smidt, og Marianne Larsson.

Punkt 1:

Inhabilitet på møde nr. 84

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden henviste til Energistyrelsens rapport om "Fjernkøling i Danmark" - Potentiale og regulering", der var uddelt til medlemmerne og rapportens konklusioner.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Orientering fra ANE

 

Dette punkt udgik.

Punkt 5:

Benchmark af elnetselskaber

Sagsbeskrivelse

Ifølge elforsyningsloven skal Energitilsynet fastsætte den årlige indtægtsramme for et elnetselskab under hensyntagen til selskabernes effektiviseringspotentiale. Ved opgørelsen af effektiviseringspotentialet skal der tages hensyn til kvaliteten i leveringen af strøm.

Energitilsynet skal dermed benchmarke elnetselskaber på økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen af strøm. Benchmarking af økonomisk effektivitet gennemføres fra og med 2007, mens kvalitet i leveringen først inddrages i 2008. Energitilsynets sekretariat havde udarbejdet et forslag til benchmarkingmodel, som blev drøftet af Energitilsynet.

Beslutning

Energitilsynet besluttede, at det drøftede forslag til benchmarkingmodel inklusive bilag skal udsendes til høring hos Dansk Energi og de berørte selskaber, når omkostningsdata for 2006 er indarbejdet i modellen.

Punkt 6:

Henlæggelser til motorrenovering

Sagsbeskrivelse

I en række konkrete sager, der var under behandling i Energitilsynet var rejst det principielle spørgsmål om muligheden for at henlæggelser til motorrenovering kan sidestilles med en nyinvestering. Såfremt dette er tilfældet, vil henlæggelser til motorrenovering kunne fordeles over flere år ved at foretage afskrivninger i overenstemmelse med afskrivningsbekendtgørelsens regler og således fordele udgiften over flere år. Hovedprincippet efter varmeforsyningsloven er, at forsyningerne skal driftsudgiftsføre udgiften til motorrenovering i det år, udgiften afholdes, hvilket vil kunne påvirke varmeprisen i dette år meget væsentligt.

Der er tale om gasfyrede motorer til samtidig produktion af el og fjernvarme i typisk mindre kraftvarmeværker, herunder egentlige barmarksværker.

Begrundelse

Energitilsynet fandt, at der er flere forhold der samlet set bevirker, at motorrenovering i konkrete tilfælde kan anses for at være omfattet af afskrivningsbekendtgørelsen.

Herunder, at formålet med motorrenoveringen er at forlænge motorens levetid, og alternativet er at anskaffe en ny motor, hvortil forsyningen kunne henlægge i henhold til henlæggelsesbekendtgørelsen.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

  • at renovering af gasmotorer til samtidig produktion af el og fjernvarme vil kunne betragtes som et nyanlæg med den virkning, at afskrivnings-bekendtgørelsens regler finder anvendelse, og
  • at dette forudsætter, at den anslåede reelle udgift hertil er af en sådan størrelse, at det vil få en faktisk og væsentlig prispåvirkende effekt, hvis denne skulle indregnes som en driftsomkostning, i det år, den afholdes.

Punkt 7:

Benchmark af varmeselskaber

 

Energitilsynets sekretariat orienterede om de overordnede overvejelser, som sekretariatet havde gjort sig vedrørende benchmarking af varmeselskaber blandt andet på grundlag af statistisk materiale fra Dansk Fjernvarme.

Punkt 8:

Midtvejsrapport om undersøgelsen af fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber

 

Energitilsynets sekretariat redegjorde for arbejdet med undersøgelse af fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber.

Punkt 9:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 24. september 2007.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO