Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 26. februar 2007

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 80
2. Meddelelser fra Formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren
4. Information fra ANE


Sager til beslutning

5. Ny metode for elprisstatistik
6. Regnskabsforhold i Vestegnens Kraftvarmeselskab
7. Aalborg Kommune - indregning af omkostninger til barselsfond
8. Energitilsynets årsberetning
9. Regnskab for Energinet.dk.
10. Eventuelt.

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen, Torben Riber og Jørgen Aamand.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Nils Jan Hansen, Carsten Smidt, og Marianne Larsson.

 

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 79

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.     

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden orienterede om, at Energitilsynets har åbnet ny service for varmeforbrugere og andre interesserede, idet det nu er muligt at se ca. 60 % af fjernvarmeforsyningernes priser på Energitilsynets hjemmeside.

Oversigten vil i løbet af de kommende uger blive udbygget med de resterende værkers priser.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Information fra ANE

 

Sekretariatet orienterede om sager afgjort på møde i Ankenævnet på Energiområdet.

Punkt 5:

Regnskabsforhold i Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS)

 Sagsbeskrivelse

Sagen drejede sig hovedsagelig om hvorvidt VEKS havde akkumuleret en overdækning i strid med varmeforsyningsloven, med den virkning at denne skal tilbageføres til forbrugerne.

En forbruger havde rejst sagen på baggrund af oplysninger i VEKS's årsrapporter. Det fremgik af årsrapport 2004, at det overførte resultat var på kr. 621.430.000.

Klageren havde rejst følgende konkrete spørgsmål:

  • om udgifter til aktiviteter som bl.a. Geotermisk Samarbejde, fjernkøling og forskellige internationale aktiviteter må indregnes i varmepriserne,
  • om overført resultat på 621.430.000 kr. ikke skal tilbagebetales til forbrugerne,
  • om det er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven, at de materielle anlægsaktiver afskrives som en indekseret annuitet, og
  • om driftsmidler, herunder inventar, må omkostningsføres i anskaffelsesåret 

Begrundelse

Med hensyn til pkt. 1 fandt tilsynet, at alle udgiftsposterne vedrører aktiviteter, der har naturlig sammenhæng med driften af en varme-forsyningsvirksomhed af VEKS' art og størrelse, og at det samlede beløb er beskedent i forhold til VEKSs samlede omsætning. Tilsynet fandt derfor ikke anledning til at kritisere, at disse udgifter indgår i be-regningen af priserne.

Pkt.2 behandlede tilsynet i to dele. Første del vedrørte et beløb på 18.476.241,30 kr., der er den akkumulerede årlige forrentning af indskudskapitalen i perioden 1984 til 2004. Tilsynet konstaterede, at VEKS ikke havde søgt om tilsynets godkendelse af forrentningen, sådan som varmeforsyningsloven foreskriver, samt at beløbet ikke var opkrævet over priserne, men fortsat indestod i VEKS.

Anden del af pkt. 2 vedrørte det overførte resultat 621.430.000 kr. Beløbet stammer fra VEKS's årsrapport, som det oplyses er tilstræbt opstillet med størst mulig sammenfald med formen i årsregnskabslovens bestemmelser. Energitilsynet bemærkede, at et regnskab opstillet efter andre bestemmelser end varmeforsyningsloven ikke kan anvendes til regnskabsmæssig eftervisning af priser efter varmeforsyningsloven. På baggrund af nye oplysninger indhentet fra VEKS konstaterede tilsynet, at VEKS?s priser har været i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.

M.h.t. pkt. 3 og 4 fandt tilsynet ikke grundlag for at kritisere de af VEKS foretagne dispositioner.

Afgørelse

Energitilsynet besluttede at meddele VEKS:  

  • at forrentningen af indskudskapitalen på kr. 18.476.241,30 ikke kræves modregnet i priserne, såfremt VEKS kan dokumentere, at interessenterne i VEKS giver endeligt afkald på krav om udbetaling af forrentning af indskudskapitalen for perioden 1984 til 2004, og såfremt VEKS herefter foretager de fornødne regnskabsmæssige omposteringer i anledning heraf.
  • at såfremt VEKS ikke opfylder ovenstående punkt, kræves forrentningen af indskudskapitalen på kr. 18.476.241,30 modregnet i priserne, eller tilbagebetalt på anden måde til kunderne,
  • at sekretariatet bemyndiges til at forhandle med VEKS om en tidsplan for gennemførelse af ovenstående og,
  • at sekretariatet bemyndiges til, om fornødent, at give pålæg om ændring af tarifferne, såfremt forhandlingerne ikke er afsluttet med et tilfredsstillende resultat senest den 1. juni 2007, jf. § 21, stk. 4, i varmeforsyningsloven, samt
  • at det indskærpes, at anmeldelser af budgetter og regnskaber skal opfylde varmeforsyningslovens bestemmelser, herunder særligt § 21, stk. 1, og afskrivningsbekendtgørelsen.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning

Punkt 6:

Aalborg Kommune - indregning af omkostninger til barselsfond

Sagsbeskrivelse

Aalborg Kommune havde spurgt Energitilsynet, om det er foreneligt med elforsyningsloven og varmeforsyningsloven at pålægge kommunens energiforsyningsvirksomheder, som er brugerfinansierede at indgå i en udligningsordning om udgifter til barsels- og adoptionslov med det skattefinansierede område i Aalborg kommune.

Ved overenskomstfornyelsen i 2005 aftalte Kommunernes Landsforening og Kommunernes Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), at hver kommune skal have en barselsudligningsordning med virkning fra 1. januar 2007.

Umiddelbart samtidig er barseludligningsordningen for det private arbejdsmarked trådt i kraft den 1. oktober 2006, hvorefter alle arbejdsgivere skal betale et bidrag til en barselsudligningsordning, hvis de ikke betaler til en såkaldt decentral barselsudligningsordning.

Begrundelse

Energitilsynet fandt, at udgifterne ved deltagelse i barselsudlignings-ordningen måtte anses for indregningsberettigede, idet deltagelsen i en sådan udligningsordning enten følger af lovkrav for så vidt angår de private selskaber, eller følger af ovennævnte overenskomst for så vidt angår kommunal virksomhed, der ikke er udskilt i private selskaber.

Om end overenskomsten har karakter af at være indgået "frivilligt", anses den alligevel for ufravigelig, idet barselsudligningslovens gyldigheds-område er begrænset til det private arbejdsmarked under den forudsætning, at tilsvarende krav følger overenskomsten for de virksomheder, der ikke henregnes det private arbejdsmarked.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog, at meddele Aalborg Kommune, at efter folketingets vedtagelse af barselsudligningsloven er det tilsynets opfattelse, at udgifter/omkostninger til en barselsudligningsordning kan anses for nødvendige for kommunalt ejede kollektive elforsynings-virksomheder, jf. elforsyningslovens § 69, og for kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. og varmeforsyningslovens § 20 og således anses for en indberegningsberettiget omkostning.

Endvidere at meddele Aalborg Kommune, at det er tilsynets opfattelse, at udgifter/omkostninger til en barselsudligningsordning ikke skal registreres og indberettes, såfremt virksomhedernes indbetalinger foregår direkte fra virksomhederne til udligningsordningen, og således ikke skal registreres som modtaget i lovenes forstand, jf. § 23 l i varmeforsyningsloven og § 37 i elforsyningsloven.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 7:

Energitilsynets Årsberetning

Afgørelse

Energitilsynets medlemmer havde forskellige præciseringer til udkastet til beretning og vedtog at udsende udkastet inklusive præciseringerne som Energitilsynets Årsberetning for 2006.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 8:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 26. marts 2007.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO