Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 26. marts 2007

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 81.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.
4. Faktureringsregler på elområdet (2.behandling).

Sager til beslutning

5. Tarifstruktur for Energinet.dk´s transmissionssystem for naturgas
6. Korrektioner til overskudsdisponering i Energinet.dk for regnskabsåret 2005
7. Fjernvarmetarif til godkendte lavenergihuse.
8. Eventuelt.

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen, Torben Riber og Jørgen Aamand. Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Nils Jan Hansen, Carsten Smidt, og Marianne Larsson.

 

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 81

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.     

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden orienterede om, at prisoversigten over fjernvarmeværkernes priser på Energitilsynets hjemmeside nu omfatter 346 forsyninger svarende til 80% af forsyningerne.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Fakturingsregler på elområdet (2. behandling)

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet fik på mødet den 18. december 2006 forelagt udkast til bekendtgørelse om elselskabers fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser. Udkastet var udarbejdet efter dialog og forhandling med branche- og forbrugerrepræsentanter.

Energitilsynet tilsluttede sig på mødet 18. december 2006, at det udarbejdede udkast til bekendtgørelse blev sendt i officiel høring. 

Begrundelse

Energitilsynet havde gennemgået og vurderet de indkomne høringssvar til bekendtgørelsesudkastet. 

Afgørelse

Energitilsynet vedtog, at Energitilsynet godkender indholdet af den i medfør af elforsyningslovens § 82, stk. 5, § 85c og § 88 udarbejdede bekendtgørelse om elselskabers fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og energiydelser, som herefter underskrives af Energitilsynets formand med kontrasignering af sekretariatets vicedirektør til videre ekspedition og offentliggørelse.  

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 5:

Tarifstruktur for Energinet.dk´s transmissionssystem for naturgas

 

Sagsbeskrivelse

I 2004 behandlede Energitilsynets sekretariat en klage fra Energi E2, som fandt  det urimeligt, at en transportkunde skulle betale for overleverancer, når den reserverede transportkapacitet overskrides.

Energi E2 rejste endvidere en generel kritik af kapacitet ved transport af gas i transmissionssystemet. Energitilsynet fandt det ikke urimeligt, at Energi E2 skulle betale for overleverancer, men Energitilsynet fandt til gengæld, at metoderne var urimelige. Energitilsynet fandt i sagen, at problemstillingen omkring kapacitet og tarifstruktur i transmissionssystemet krævede en nærmere belysning. Energitilsynet ville derfor arbejde videre med denne problemstilling.

Energitilsynet har efterfølgende godkendt metoder for adgang til Energinet.dk´s (tidligere Gastra) transmissionssystem. Energitilsynet fandt bl.a., at Energinet.dk´s valgte tarifstruktur, 75 pct. kapacitetsbetaling og 25 pct. volumenbetaling, ikke var i strid med naturgasforsyningslovens bestemmelser. Energitilsynet ville imidlertid fortsat have fokus på problemstillingen og løbende vurdere forhold omkring tarifstruktur og adgang til markedet.

Energitilsynets sekretariat har undersøgt forhold omkring tarifstruktur nærmere. Undersøgelsen tager udgangspunkt i en omlægning fra et  system i dag med 75 pct. kapacitetsbetaling og 25 pct. volumen til 100 pct. rent volumenbaseret system. 

Begrundelse

Undersøgelsen tyder umiddelbart på, at den samlede transport af gas vil falde, hvis der bliver indført et rent volumenbaseret system. En omlægning af systemet vil kunne være til ulempe for en større del af transportkunderne og samtidig kunne give en dårligere udnyttelse af infrastrukturen, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til en effektiv drift af nettet. Det væsentlige er at sammensætte kapacit- og tarifsystem således, at det tilgodeser alle brugere og potentielt nye brugere af systemet bedst muligt, og med størst mulig fleksibilitet.

Der er i undersøgelsen blevet set både på den måde, der tariferes på (tarifstruktur) og også på en række øvrige forhold af betydning for et kapacitetssystem. De øvrige forhold er korte kapacitetsprodukter - f.eks. prissætning af de korte dags-, uge- og månedsprodukter i forhold til årskapacitetsprodukter, handel med kapacitet og kapacitet som rationeringsmekanisme. 

Afgørelse

Energitilsynet anbefaler,

  • at Energinet.dk analyserer behov og muligheder for at indføre et mere fleksibelt kapacitets- og tariferingssystem for transmission af gas. Det anbefales, at undersøgelsen bl.a. indeholder en analyse af tarifstrukturen og en analyse af prisfastsættelse af de korte/fleksible kapacitetsprodukter.

Ovennævnte undersøgelse påbegyndes så hurtigt som muligt, således at resultaterne kan anvendes i kommende reguleringsperiode (oktober 2007-2008). 

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning

Punkt 6:

Korrektioner til overskudsdisponering i Energinet.dk for regnskabsåret 2005

Sagsbeskrivelse

Sagen drejede sig hovedsageligt om at Energinet.dk havde konsolideret sig med mere i regnskabet for 2005 end Energitilsynet fandt grundlag for i lovgivningen. Overskud, der ikke kan konsolideres, skal tilbageføres til forbrugerne via lavere tariffer. Der var tre poster hvor der var uenighed mellem Energinnet.dk og Energitilsynet:

  • om Energinet.dk kunne konsolidere sig på baggrund af den kortsigtede usikkerhed på gasmarkedet
  • om Energinet.dk kunne konsolidere sig på baggrund af den langsigtede usikkerhed på gasmarkedet, og
  • om Energinet.dk kunne konsolidere sig på baggrund af en positiv effekt på udskudt skat som følge af en skattenedsættelse fra 30 pct. til 28 pct. .

Begrundelse

Med hensyn til pkt. 1 fandt Energitilsynet, at der var en reel konstateret usikkerhed på gasmarkedet på kortsigt og at Energinet.dks nuværende egenkapital på gassiden ikke var tilstrækkeligt til at kunne dække en stor uventet nedgang i den danske gastransmission. Der var derfor ikke korrektioner til Energinet.dks årsrapport mht. til den kortsigtede usikkerhed, som blev fastsat til 50 mio. kr. Beløbet skal dog bruges som en buffer ved udsving i efterspørgslen efter transmission på gasmarkedet.

I Pkt.2 blev den langsigtede usikkerhed diskuteret. Energitilsynet fandt ikke at der var tilstrækkelig grundlag for at Energinet.dk kunne konsolidere sig med et beløb på 33,6 mio. kr,. som den langsigtede usikkerhed blev fastsat til. Energitilsynet meddelte derfor Energinet.dk, at der skulle korrigeres i årsrapporten, så beløbet på 33,6 mio. kr. bliver udbetalt til forbrugerne i stedet for at blive til konsolidering af Energinet.dk.

Pkt. 3 drejede sig om den effekt nedsættelsen selskabets skat fra 30 pct. til 28 pct. havde på Energinet.dk`s udskudte skat. Den positive effekt i form af 131 mio. kr. var i årsrapporten indregnet som en del af konsolideringen. Energitilsynet fandt, at der ikke var grundlag for at en sådan konsolidering kunne finde sted, og at pengene derfor i stedet skulle udbetales til forbrugerne. 

Afgørelse

Energitilsynet besluttede at meddele Energinet.dk:

  • at Energitilsynet ikke meddeler Energinet.dk korrektioner til opbygningen af en buffer på baggrund af den kortsigtede usikkerhed på naturgasmarkedet med kr. 50 mio. jf. § 11, stk. 4, i bekendtgørelsen nr. 965 af 21. september 2006 om økonomisk regulering af Energinet.dk
  • at Energitilsynet meddeler Energinet.dk korrektioner til årsrapporten for 2005 mht. Energinet.dk?s ønske om en konsolidering på baggrund af den langsigtede usikkerhed på gasmarkedet. Det tiltænkte beløb til konsolidering på 33,6 mio. kr. skal afvikles snarest muligt og senest i regnskabsåret 2008, jf. §§ 7, stk. 1 og 2, og 11, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2006 om økonomisk regulering af nerginet.dk.
  • at Energitilsynet meddeler Energinet.dk korrektioner til årsrapporten 2005 mht. Energinet.dk?s konsolidering af ekstraordinær indtægt opnået ved nedsættelsen af selskabsskatten fra 30 pct. til 28 pct. Det tiltænkte beløb til konsolidering på 131 mio. kr., som Energinet.dk har opnået ved nedsættelsen af selskabsskatten, afvikles snarest muligt og senest i regnskabsåret 2008, jf. §§ 7, stk. 1 og 2, og 11, stk. 4, i bekendtgørelsen nr. 965 af 21. september 2006 om økonomisk regulering af Energinet.dk.
  • at Energitilsynet meddeler Energinet.dk, at Energinet.dk senest den 1. oktober 2007 over for Energitilsynet dokumenterer, at overdækningen på 115,6 mio. kr. på gas og med 302,7 mio. kr. på el er indregnet i tarifferne. efter varmeforsyningslovens bestemmelser, herunder særligt § 21, stk. 1, og afskrivningsbekendtgørelsen. 

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 7:

Fjernvarmetarif til godkendte lavenergihuse

Sagsbeskrivelse

 

Hindsholm kraftvarmeværk a.m.b.a. havde rettet henvendelse til Energitilsynet for at få tilladelse til at lave en speciel varmepris til godkendte lavenergihuse. Hindsholm Kraftvarmeværk a.m.b.a. ønskede en reduktion af såvel den faste afgift som den variable afgift.

Hindsholm Kraftvarmeværk a.m.b.a. foreslog, at der ved reduktionen af den faste afgift tages udgangspunkt i et varmeforbrug på ca. 27 pct. af et normalt forbrug, idet der kun skal stilles ca. 27 pct. af varmeværks kapacitet til rådighed ved lavenergihusene.

For så vidt angår den variable afgift foreslog kraftvarmeværket, at normalprisen pr. MWh fratrækkes udgifterne til det samlede ledningstab, da kraftvarmeværket ikke forventer en stigning i ledningstabet som følge af tilslutning af lavenergihusene.  

Begrundelse

Da lavenergihuse skal opfylde klassificeringskravene i Bygningsreglementet for småhuse, dokumenteres det hermed, at et lavenergihus har et lille varmebehov og dermed ikke behov for at trække så meget kapacitet (MW) som et hus med et stort varmebehov.

Energitilsynet fandt det derfor ikke urimeligt, at der ved reduktionen af den faste afgift tages udgangspunkt i et varmeforbrug på ca. 27 pct. af et normalt forbrug i betragtning af, at et klasse 1 lavenergihus på 130 m2 ifølge bygningsreglementet maksimalt må have et varmeforbrug på ca. 31 pct. af et normalt forbrug.

Med hensyn til reduktionen af den variable afgift fandt Energitilsynet det urimeligt, at normalprisen per MWh fratrækkes udgifterne til det samlede ledningstab. Begrundelsen herfor var, at lavenergihusenes betaling for ledningstabet vil blive væltet over på allerede tilsluttede huse, og at en MWh i almindelig tarifforståelse koster det samme uanset forbrugsstørrelse.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 8:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 30. april 2007.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO