Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 29. januar 2007

 Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 79.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.
4. Information fra ANE.


Sager til drøftelse

5. Overordnede mål for 2007 og status for 2006.
6. Energitilsynets årsberetning 2006.  


Sager til orientering

7. Status for indtægtsrammeregulering af elnet- og og transmissionsselskaber.
8. DONG VE A/S og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Finansiering af omkostninger til eftersøgning og etablering af geotermisk varmeproduktion i Sønderborg.
9. Gennemgang af fjernvarmeforsyningernes budgetter og regnskaber.
10. Eventuelt. 

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Jens Sejer Sørensen, Torben Riber, Jørgen Aamand.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Carsten Smidt, Nils Jan Hansen, Merete Rasmussen og Marianne Larsson.

 

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 79

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter. 

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.     

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Der var afbud fra Preben Schou.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Information fra ANE

 

Sekretariatet orienterede om sager afgjort på møde i Ankenævnet på Energiområdet.

Punkt 5:

Overordnede mål for 2007 og status for 2006

 

Energitilsynets medlemmer drøftede Energitilsynets overordnede mål for tilsynets arbejde i 2007 og blev orienteret om status for de overordnede mål for tilsynets arbejde i 2006.

Punkt 6:

Energitilsynets årsberetning 2006 

 

Energitilsynets medlemmer drøftede udformningen af sekretariatets årsberetning for 2006.

Punkt 7:

Status for indtægtsrammereguleringen elnet- og transmissionsvirksomheder

 

Energitilsynets blev orienteret om status for indtægtsrammereguleringen af elnet ? og transmissionsvirksomheder.

Punkt 8:

DONG VE A/S og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a.

 

Sekretariatet orienterede om en henvendelse fra DONG VE A/S og Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a., der forhandler om et lige samarbejde med henblik på efterforskning i undergrunden og etablering af et geotermisk varmeproduktionsanlæg i Sønderborg-området.

Parterne har orienteret om projektets faser samt om omkostningerne i de enkelte faser. Parterne har ønsket at få en forhåndsudtalelse om, i hvilket omfang omkostningerne i efterforsknings- og etableringsfasen kunne indregnes i fjernvarmepriserne.

Varmeforsyningsloven er positiv i relation til tiltag, som kan fremme brugen af fjernvarme, sam­ti­dig med, at anvendelsen sker på den mindst miljøbelastende måde. Hertil kommer særligt var­me­for­sy­nings­lo­vens § 20 b, som blev indsat for at fremme udbygningen af anlæg baseret på vedvarende e­nergi og åb­ner mulighed for en fravigelse af "hvile-i-sig-selv-princippet". Det fremgår af lov­be­mærk­nin­ger­ne, at der alene er tale om projekter, der er ikke-kommercielle, men som på sigt har mu­lig­hed for at blive økonomisk bæredygtige projekter.

Endvidere er det regeringens målsætning fortsat at udbygge energiforsyningen med en større andel af vedvarende energi i det omfang, den vedvarende energi vil kunne bidrage til en om­kost­nings­ef­fek­tiv opfyldelse af miljømålene, herunder CO
2-målsætningen samt skabe større uafhængighed af fos­sile brændstoffer.

Energitilsynet blev orienteret om, at sekretariatet havde taget til efterretning, at der forventes indgået en samarbejdsaftale med anvendelse af en realforrentning på 8 % til forrentning og tilbagebetaling af parternes indskudskapital over 25 år. Dette indebærer også, at Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. vil kunne indregne forrentningen som en udgift i varmepriserne som en nødvendig omkostning. Sekretariatet har anført, at der alene er tale om en forhåndstilkendegivelse, og at Energitilsynet herved ikke har taget stilling til selve projektets økonomi mv. Endvidere forudsatte sekretariatet, at den endelige aftale vedrørende efterforskning og indvinding af geotermisk energi bliver anmeldt til Energitilsynet. I forbindelse hermed har sekretariatet forbeholdt, at Energitilsynet kan anmode om yderligere oplysninger til belysning af projektets økonomi.

Varmeforsyningslovens § 20 b giver mulighed for, at bl.a. geotermiske produktionsanlæg kan fra­vi­ge hvile-i-sig-selv-princippet og indkalkulere et overskud. Sekretariatet orienterede om hvilke mu­lig­heder, Energitilsynet efter varmeforsyningslovens § 21, stk. og 5, vil have for at gribe ind over for kommende afregningspriser, hvis der indkalkuleres yderligere overskud, der ligger ud over den for­tjeneste, der er indregnet i realforrentningen.

I forbindelse med samarbejdsaftalens anmeldelse ønskede Energitilsynet denne forelagt med henblik på sikre, at der i aftalen ikke budgetteres med afregningspriser, der vil indebære en urimelig høj varmepris for forbrugerne.

Punkt 9:

Gennemgang af fjernvarmeforsyningernes budgetter og regnskaber

 

Tilsynets medlemmer blev orienteret om sekretariatets kommende undersøgelse af fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber.

Punkt 10:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 26. februar 2007.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO