Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 29. oktober 2007

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 86.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Sager til beslutning

4. Nyt koncept for Energitilsynets årsberetning.
5. Nyborg Forsyning & Service ? harmonisering af fjernvarmepriserne i Nyborg og Ullerslev kommunale fjernvarmeforsyninger efter kommunalreformen.
6. Eventuelt.

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Holmblad, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen, Jørgen Aamand og Torben Riber.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Nils Jan Hansen, Kamma Holm Jonassen, Carsten Smidt og Marianne Larsson.

Punkt 1:

Inhabilitet på møde nr. 86

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter. Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 2:

 Meddelelser fra formanden

 

Formanden orienterede om, at Energitilsynet på sin hjemmeside: www.energitilsynet.dk i oktober for tredje gang i løbet af 2007 har offentliggjort fjernvarmeforsyningernes priser. Listen over fjernvarmepriser er ajourført med priser anmeldt i Energitilsynets elektroniske register pr. 10. oktober 2007og omfatter nu godt 90 pct. af landets fjernvarmeforsyninger. Prisoversigten viser et ganske stort prisspænd: Prisen for en MWh er i gennemsnit for værkerne 570 kr. Gennemsnittet dækker over MWh-priser fra 139 til 1.296 kr.

Den gennemsnitlige pris for en standardlejlighed er 11.906 kr. Gennemsnitsprisen for lejligheder dækker over priser fra 3.661 til 24.401 kr. Den gennemsnitlige pris for et standard enfamiliehus er 14.583 kr. Gennemsnitsprisen for enfamiliehuse ligger mellem 4.092 og 28.229 kr. pr. år.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Nyt koncept for Energitilsynets årsberetning

 

Energitilsynet drøftede forskellige muligheder for udformningen af et nyt koncept for Energitilsynets årsberetning.

Punkt 5:

Nyborg Forsyning & Service ? harmonisering af fjernvarmepriserne i Nyborg og Ullerslev kommunale fjernvarmeforsyninger efter kommunalreformen

Sagsbeskrivelse

Kommunerne Nyborg og Ullerslev blev sammenlagt i en ny Nyborg kommune ved kommunalreformen. Ved sammenlægningen blev de to fjernvarmeforsyninger videreført i én samlet kommunalt ejet fjernvarmeforsyning under Nyborg Forsyning & Service A/S, der før kommunesammenlægningen drev fjernvarmeforsyningen i Nyborg.

Brændselspriser, forsyningernes drift m.v. betød, at der var tale om to fjernvarmeforsyninger, der grundlæggende var forskellige, og omkostningerne til produktion og levering af fjernvarme i Ullerslev var væsentligt højere pr. fjernvarmeforbruger end i Nyborg.

Sammenlægningsudvalget (SLU) i den nye Nyborg kommune ønskede, at fjernvarmepriserne i Nyborg og Ullerslev blev harmoniseret pr. 1. januar 2007. For at opnå dette havde SLU forelagt en model, som betød at fjernvarmeforbrugeren i Ullerslev pr. år i 2007-priser gennemsnitligt skulle betale 5.082 kr. mindre ekskl. moms end hidtil, mens fjernvarmeforbrugeren i Nyborg ville få en merbetaling på 451 kr. ekskl. moms. Denne løsning var prioriteret først af SLU.

Som 2. prioritet ønskede SLU Energitilsynets vejledning til udarbejdelse af en model til gradvis harmonisering af fjernvarmepriserne. Nyborg Forsyning & Service A/S havde senere efter drøftelser med Energitilsynets sekretariat udarbejdet en model. Nyborg Forsyning og Service A/S ønskede Energitilsynets tilkendegivelse af, om den udarbejdede model var i overensstemmelse med varmeforsyningsloven.

Begrundelse

I den foreliggende sag skete der en sammenlægning af to fjernvarmeforsyninger, hvor sammenligningsgrundlaget var objektivt forskelligt En harmonisering af fjernvarmepriserne uden betingelser ville derfor medføre, at tidligere beslutninger i Ullerslev om fjernvarmeforsyningen ville overvælte omkostninger til fjernvarmeforbrugerne i Nyborg, uden at fjernvarmeforbrugerne her modtog kompensation. Den ønskede harmonisering af fjernvarmepriserne i Nyborg og Ullerslev var således ikke en fremadrettet harmonisering, men vedrørte fortidige forhold.

Modellen, som Nyborg Forsyning & Service A/S havde udarbejdet efter drøftelser med Energitilsynets sekretariat, tog højde for den faktiske omkostningsudvikling i Ullerslev ved, at merbetalingen ud fra princippet om nødvendige omkostninger i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, løbende blev korrigeret for over- eller underdækninger i overensstemmelse med de grundlæggende principper i varmeforsyningslovens prisbestemmelser.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog at tilkendegive over for Nyborg Forsyning & Service A/S,

  • at Energitilsynet finder, at en fuld harmonisering af fjernvarmepriserne pr. 1. januar 2007 mellem Nyborg og Ullerslev vil være urimelig og i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 4,
  • at Energitilsynet finder, at modellen, som Nyborg Forsyning & Service A/S efter drøftelser med Energitilsynets sekretariat alternativt har udarbejdet for en harmonisering af fjernvarmepriserne, på det foreliggende grundlag ligger inden for rammerne af varmeforsyningslovens prisbestemmelser, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Modellen indebærer, at fjernvarmeforbrugerne i Ullerslev i 10 år betaler samme grundtarif som i Nyborg, og et omkostningsbestemt tillæg til dækning af Nyborg Forsyning & Service A/S? faktiske årlige meromkostninger ved at blive sammenlagt med og videreføre anlægget i Ullerslev,
  • at Energitilsynet ikke på baggrund af en klage eller på eget initiativ senere vil være afskåret fra at tage principperne i modellen op til fornyet overvejelse.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning

Punkt 6:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 26. november 2007.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO