Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 20. april 2007

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 82.
2. Meddelelser fra formanden.

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Sager til beslutning

4. Spørgsmål om fordeling af omkostningerne ved kabellægning.
5. Naturgas Fyn A/S - salg af aktier i Staoil Gazelle A/S II.
6. Kommunernes indberetning 2007 angående uddelinger og vederlag fra virksomheder under el- og varmeforsyningsloven.

Sager til drøftelse

7. Nyborg Forsyning A/S - harmonisering af fjernvarmepriserne i Nyborg og Ullerslev kommunale varmeforsyninger efter kommunalreformen.
8. Konsekvenser af ændringen i Energiklagenævnets praksis vedrørende varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.
9. Eventuelt.

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Erik Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Preben Schou, Jens Sejer Sørensen, Torben Riber og Jørgen Aamand.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Nils Jan Hansen, Carsten Smidt, og Marianne Larsson.

Punkt 1:

Inhabilitet på møde nr. 82

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden orienterede om, at Energitilsynets årsberetning 2006 er udgivet både i dansk og engelsk udgave.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Spørgsmål om fordeling af omkostningerne ved kabellægning

Sagsbeskrivelse

På baggrund af folketingsspørgsmål i efteråret 2006 om elselskabernes investeringer i såkaldte bredbåndsforbindelser, iværksatte Energitilsynet en undersøgelse af netselskaberne for at afklare, om selskaberne subsidierede bredbåndsaktiviteter ved nedlægning af fibernet. Bredbåndsforbindelser kan etableres såvel ved kobbernet som ved fibernet.

Sekretariatet havde hos 24 elnetvirksomheder indhentet oplysninger til belysning af fordelingen af omkostninger mellem netselskabet og det selskab, hvori ejerskab til fibernet er placeret.

Undersøgelsen viste, at ingen af de undersøgte netselskaber ejer fibernet til ikke-forsyningsmæssige formål. Elnetselskaberne er alle en del af en koncern, hvor ejerskabet til fibernet til ikke-elmæssige formål ligger i adskilte selskaber hovedsagelig i et søsterselskab.

Endvidere viste undersøgelsen, at omkostningerne til nedgravning af kabler og fibernet i syv af de undersøgte selskaber fordeles således, at de selskaber, der får nedgravet kabler i samme dybde, betaler samme andel af omkostningerne herved. Kræves der en dybere kabelgrav, betaler det eller de selskaber, der måtte ønske dette, meromkostningerne ved den større dybde. Omkostningsfordelingen bygger i andre selskaber på at fordele omkostninger efter medgået tid og forbrug.

Begrundelse

Selskaberne synes at følge regelsættet som anført i elforsyningslovens § 47, stk. 4, hvorefter andre aktiviteter, som ligger uden for bevillingen, herunder produktion eller handel med elektricitet, udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar.

Med henblik på at alene nødvendige omkostninger indregnes i priserne (elforsyningslovens § 69) skal der ske en fordeling af omkostningerne ved nedlægningen af fibernet og elkabler. Fordelingen skal være således, at prisfastsættelsen (elforsyningslovens § 70) kan ske efter rimelige, objektive og ikke diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke kriterier de enkelte køberkategorier giver anledning til (elforsyningslovens § 73).

Oplysningerne om fordelingen af omkostningerne mellem koncern-virksomhederne herunder anlægs- og graveomkostninger på elkabler og fibernet synes at vise, at selskaberne samlet set har udarbejdet regelsæt med henblik på at sikre, at der ikke finder krydssubsidiering sted.

Sammenfattende synes oplysningerne i regelsættene vedrørende fordeling af omkostninger til nedgravning af kabler at bekræfte, at der ikke finder krydssubsidiering sted, når der samtidig nedlægges fibernet og elkabler.

En opfølgning findes imidlertid at skulle finde sted, når regnskaberne for 2006 foreligger, idet de oplysninger selskaberne har indsendt i en række tilfælde ret summariske. Endvidere er mange fibernetselskaber nystartede, hvorfor regnskaber endnu ikke er aflagt.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog,

  • at meddele netselskaberne, at Energitilsynet ikke vil betragte en fordeling af omkostningerne ved kabellægning imellem kabellægning til elmæssige og ikke-elmæssige formål, som urimelig, hvis fordelingen sker således, at selskaber der får nedgravet kabler i samme dybde, betaler samme andel af omkostningerne herved. Kræves der en dybere kabelgrav, betaler det eller de selskaber, der måtte ønske dette, meromkostningerne ved den større dybde, jf. elforsyningslovens §§ 73 og 46.
  • at bemyndige Energitilsynets sekretariat til at indlede forhandlinger med Dansk Energi med henblik på at sikre, at aftaler om fordeling af omkostninger til kabellægning af fibernet til elmæssige og ikke-elmæssige formål udarbejdes efter ensartede principper.
  • at meddele netselskaberne, at Energitilsynet vil følge op på redegørelserne efter regnskabsaflæggelsen for 2006 for de selskaber, der indgår i undersøgelsen.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 5:

Naturgas Fyn A/S - Salg af aktier i Statoil Gazelle A/S II

Sagsbeskrivelse

Det kommunalt ejede naturgasselskab, Naturgas Fyn A/S har et 100 % ejet datterselskab ved navn Gazelle A/S, som også har et datterselskab med navnet Statoil Gazelle A/S. Gazelle A/S har overdraget yderligere 20 % af aktierne i Statoil Gazelle A/S til Statoil Danmark A/S. Med denne sidste transaktion ejer Statoil Danmark A/S 50 % af aktierne i Statoil Gazelle A/S. Sagen drejer sig om anvendelsen af det indkomne provenu.

I forbindelse med, at en kommune sælger fx aktier i et naturgasselskab, skal kommunen opgøre nettoprovenuet ved salget. Nettoprovenuet fremkommer ved at fratrække den kommunale indskudskapital inkl. eventuel forrentning fra det indkomne provenu. Opgørelsen anmeldes til Energitilsynet, som enten godkender opgørelsen eller underkender opgørelsen og erstatter den med egen opgørelse. Energitilsynet indberetter dette beløb til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvorefter der sker reduktion af ejerkommunernes statstilskud.

Naturgas Fyn I/S har på vegne af de fynske kommuner fremsendt en opgørelse, hvoraf det fremgår, at nettoprovenuet fratrukket indskudskapital udgør godt og vel 30 mio. kr. Naturgas Fyn I/S ønsker imidlertid at tilbageføre dette beløb til naturgasforbrugerne for på denne måde at undgå reduktion af bloktilskud. Naturgas Fyn I/S ønsker at anvende den samme metode, som blev anvendt, da selskabet solgte de første 30 % af aktierne, nemlig ved at foretage et ekstraordinært afdrag på anlægsgælden - med faldende priser for forbrugerne til følge.

Ved den første transaktion sikrede Energitilsynet sig, at pengene går tilbage til forbrugerne ved at foretage en nedskrivning af den regulatoriske åbningsbalance. Dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt, da åbningsbalancen allerede er fastlagt.

Begrundelse

I princippet kan selskabet foretage et ekstraordinært afdrag af anlægsgælden, men besparelsen vil i reguleringsregnskabet blot optræde som effektivitetsgevinst, og indtægtsrammereguleringen giver ikke tilsynet mulighed for at tilpasse de allerede fastlagte indtægtsrammer med henvisning til, at der er foretaget et ekstraordinært afdrag af anlægsgælden

Imidlertid kan Energitilsynet sikre sig, at pengene går tilbage til forbrugerne ved at foretage en reduktion af den underdækning, som selskabet har oppebåret i reguleringsåret 2005.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog, at Energitilsynet i medfør af NGFL § 35, stk. 6, giver Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelelse om, at de fynske kommuners provenu ved salget af 20 % af aktierne i Statoil Gazelle A/S udgør 0 kr. Det er dog en betingelse for dette, at Naturgas Fyn I/S anerkender, at selskabets underdækning i 2005 reduceres med kr. 31.548.228,09.

Energitilsynet er villig til at genoptage denne sag, hvis Naturgas Fyn I/S vinder den ene eller begge af de for Energiklagenævnet verserende sager vedrørende forrentning af indskudskapital. En genoptagelse forudsætter dog, at der ikke lovgivningsmæssigt indføres regler, der kan blokere for en genoptagelse/ændring af sagen.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 6:

Kommunernes indberetning 2007 angående uddelinger og vederlag fra virksomheder under el- og varmeforsyningsloven

Sagsbeskrivelse

Af kommunernes indretninger til Energitilsynets sekretariat fremgik, at følgende kommuner har modtaget uddelinger og vederlag i 2006:

Holstebro*

36.994.028 kr.

Helsingør

160.635.201 kr.

 

 

Fåborg-Midtfyn

8.473.772 kr.

Roskilde*

165.196.194 kr.

Silkeborg

32.881 kr.

Odense

2.813.119 kr.

Ålborg

64.297.288 kr.

København*

3.090.708.333 kr.

Frederiksberg*

704.790.033 kr.

Herning

808.070 kr.

 

 

(Nyborg)*

0 kr.?

* Holstebro mangler at indberette bilag 3 og 4

* Roskilde mangler såvel revisorerklæring som underskrift.

* Herudover har Københavns Kommune oplyst, at følgende er modtaget fra Kommune Kemi A/S: henholdsvis 775.195 kr. og 762.222 kr., men dette er ligesom Lynette Fællesskabet ikke medtaget her, da der er søgt dispensation i Energistyrelsen.

* Frederiksberg har ligeledes søgt dispensation for Kommune Kemi A/S og Lynette Fællesskabet.

* Ledelsen i Nyborg Kommune har indberettet, at der ikke er sket uddelinger eller vederlag, men p.g.a. forbehold fra revisorerne er det reelt ikke muligt for sekretariatet at konstatere, hvorvidt der er foretaget uddelinger, som bør medføre, at der opgøres et rådighedsbeløb.

Endvidere havde Hillerød Kommune indberettet og ledsaget af revisors erklæring, jf. bekendtgørelse 1730 af 21. december 2006, at kommunen havde modtaget 142.721.460 kr. ved salg af Energi E2 aktier i 2006. Den 30. april 2007 modtog sekretariatet imidlertid en tilbagekaldelse heraf. Revisor forklarede, at:

"En gennemgang i kommunen har vist, at beslutningen om at overføre midler fra elforsyningen til kommunen ikke er gennemført. De modtagne midler er placeret på en separat konto i kommunens bogholderi der pt. alene kan disponeres af "elforsyningen". Planen i kommunen i tiden efter salget af E2 aktierne, var at provenuet fra E2 aktierne skulle anvendes i kommunen, og at man i denne forbindelse ville afregne provenuet heraf ved modregning i bloktilskud. Kommunen har dog efterfølgende ændret denne holdning og "udskudt" tidspunktet for, hvornår man vil anvende provenuet, til enten 2007 eller 2008."

For fuldstændighedens skyld tilføjede revisor endeligt, at:

"Hillerød Kommune ved Hillerød Elforsyning har modtaget kontant provenu fra salget af aktierne i Energi E2, men pengene er placeret i netvirksomheden, idet det var her ejerskabet til aktier lå. Det er også i dag netvirksomheden, som har dispositionsretten over de kontante midler, idet de står på en mellemreg-ningskonto i kommunens bogholderi, der tilhører netvirksomheden."

Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

  • at, de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter, som er ledsaget af revisors standarderklæring, godkendes af tilsynet, se skemaet nedenfor i sagsfremstillingen i pkt. 38, og at sekretariatet bemyndiges til at give Indenrigs- og sundhedsministeriet meddelelse herom. Således godkender tilsynet med forbehold for de to kommuner, hvor bilag og underskrifter mangler. Videre godkendes med forbehold for resultatet af den kommende stikprøveundersøgelse (se nedenfor).
  • at, erklæringerne fra de 12 kommuner, der har afgivet erklæring om ikke-overførsel af energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter, og som er ledsaget af revisors standarderklæring, indtil videre accepteres som, at der ikke er anvendt midler i strid med elforsyningslovens § 37 a, stk. 3 og varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 3.
  • at, sekretariatet bemyndiges til fortløbende at give meddelelse til Indenrigs- og Sundhedsministeriet om beløb, som der efterfølgende måtte modtages forsinket indberetning om eller erklæring om, og som skal meddeles ministeriet i medfør af elforsyningslovens § 37, stk. 10 og varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 10.
  • at, den stikprøvekontrol, som er forudsat i lovbemærkningerne, foretages senere på året, og at en nærmere vurdering af behovet, omfanget heraf, og hvordan kontrollen udføres, fastlægges på baggrund af erfaringerne fra sekretariatets gennemgang af det modtagne materiale. Tilsynet orienteres senere om resultatet af stikprøverne.at, Tilsynet undtagelsesvis accepterer én fælles indberetning fra Kommunernes Landsforening for indberetningsåret 2006 på vegne af deres medlemskommuner angående disse kommuners indirekte ejerandele i Kommune Kemi, forudsat denne modtages snarest.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 7:

Nyborg Forsyning A/S - harmonisering af fjernvarmepriserne i Nyborg og Ullerslev kommunale varmeforsyninger efter kommunalreformen.

 

Energitilsynet drøftede problemstillinger i forbindelse med en mulig harmonisering af fjernvarmepriserne i Nyborg og Ullerslev kommunale varmeforsyninger efter kommunalreformen.

Punkt 8:

Konsekvenserne af ændringen i Energiklagenævnets praksis vedrørende varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.

 

Energitilsynet drøftede konsekvenserne af ændringen i Energiklagenævnets praksis vedrørende varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.

Punkt 9:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 29. maj 2007.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO