Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

Nye klagesager for Energiklagenævnet 

1.1. DONG Energy City Elnet - benchmarking - ekstraordinære omkostninger til afskedigelse af tjenestemænd
Den 30. april 2008 traf Energitilsynets sekretariat afgørelse om, DONG City Elnets ekstraordinære omkostninger på 42.147 t. kr. i forbindelse med afskedigelse af tjenestemænd, der havde afslået overgang til overenskomstansættelse på særlige vilkår,  ikke kunne holdes uden for Energitilsynets økonomiske benchmarking af DONG Energy City Elnet.

Energitilsynet henviste til, at der er tale om omkostninger, som er opstået ved den nuværende ledelses beslutninger efter fusionerne, dvs. som en konsekvens af ledelsesmæssige tiltage efter sammenlægningerne til de nuværende selskab, hvorfor omkostningerne ikke kunne holdes uden for benchmarkingen.

Denne afgørelse er af DONG Energy City Elnet blevet indbragt for Energiklagenævnet, idet DONG Energy City Elnet henviser til, at aftalen om de særlige vilkår for tjenestemændene er indgået af den "historiske" ledelse i KE Holding. De derved udløste omkostninger, er dermed omkostninger, den nuværende ledelse ikke har haft indflydelse på, hvorfor de bør holdes udenfor benchmarkingen.


2.  Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

2.1    Dansk Energi - anmeldte standardinvesteringsbidrag for 2008 - afvisning
Energiklagenævnet har den  af 28. maj 2008 afvist en klage af 16. april 2008 fra Dansk Energi over Energitilsynets afgørelse af 25. marts 2008 vedrørende Dansk Energis anmeldte standardtilslutningsbidrag for 2008.

Energitilsynet traf i mødet den 25. marts 2008 beslutning om, at tilsynet anbefaler, at et rimeligt niveau for standardtilslutningsbidragene for 2008 vil være, at de anmeldte tilslutningsbidrag for 2007 forhøjes med 5,2 pct., hvorefter tilsynet vil kunne tage bidragene til efterretning i medfør af elforsyningslovens § 73b. Som grundlag for denne vurdering havde Energitilsynet anvendt den samme model, som netselskabernes reguleringspriser og rådighedsbeløb pristalsreguleres efter, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens § 7 (bekendtgørelse nr.1520 af 23. december 2004). 

De af Dansk Energi anmeldte tilslutningsbidrag for 2008 medførte i forhold til 2007 prisstigninger på ca. 18 pct. for boligkategorierne, ca. 29. pct. for enfasede tilslutninger og 5,5 pct. for erhverv.

Energiklagenævnet afviste klagen fra Dansk Energi, idet Energitilsynets anbefaling af 25. marts 2008 ikke er en afgørelse, som kan påklages til Energiklagenævnet i medfør af elforsyningslovens § 89, stk. 1.   

2.2.  Hashøj Kraftvarmeforsyning- forhøjelse af fast afgift - afvisning
Ved afgørelse af 16. juni 2008 har Energiklagenævnet afvist en anmodning fra Hashøj Kraftvarmeforsyning a.m.b.a. om at genoptage behandlingen af Energiklagenævnets afgørelse af 3. marts 2008, hvori klagenævnet havde fundet, at Hashøj Kraftvarmeforsyning a.m.b.a.`s forhøjelse af den faste afgift i perioden fra den 1. august 2001 til den 26. juni 2002 var ugyldig (på grund af manglende anmeldelse til Energitilsynet), med den virkning, at Hashøj Kraftvarmeforsyning alene kan opkræve den til Energitilsynet tidligere anmeldte faste afgift på 30.000 kr.

Hashøj Kraftvarmeværk begrundede hovedsagelig  anmodningen om genoptagelse med at kraftvarmeværket i sagen havde kunnet fremlægge en kvittering for anmeldelse, uanset at denne ikke havde kunnet findes i tilsynets register.

Energiklagenævnet henviste til, at spørgsmålet om betydning af, at der kunne fremlægges kvittering var indgået i nævnets tidligere behandling, og at Hashøj Kraftvarmeforsyning ikke var fremkommet med væsentlige oplysninger i sagen, eller havde påvist mangler ved nævnets behandling, hvorfor nævnet ikke fandt grundlag for at genoptage sagen.


3.  Formandsafgørelser

Der er ikke truffet afgørelser af Energitilsynets formand siden sidste udgave af Meddelelser.

Elprisstatistik for april 2008 er vedlagt som bilag til Meddelelser

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO