Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1. Nye klagesager for Energiklagenævnet 

1.1. HNG I/S og Midt-Nord I/S´ klage over afgørelse om interne overvågningsprogrammer.
På sit møde den 17. december 2007 behandlede Energitilsynet spørgsmålet om naturgasselskabernes interne overvågningsprogrammer.

Energitilsynet pålagde HNG I/S og Midt Nord I/S fremover at skulle FFO-godkende deres medarbejdere individuelt med udgangspunkt i medarbejdernes jobfunktioner eller implementere tilsvarende tiltag, således at det sikres, at kun nødvendige FFO-godkendelser foretages. Denne FFO-godkendelse skal være implementeret og beskrevet i overvågningsprogrammet første gang for kalenderåret 2007 med indleveringsfrist den 1. juni 2008.

Denne afgørelse er af HNG I/S og Midt-Nord I/S indbragt for Energiklagenævnet.

1.2. Haderslev Kraftvarmeværk A/S og Haderslev Fjernvarme A.m.b.a. - klage over prisberegning for affald.
Haderslev Kraftvarmeværk A/S og Haderslev Fjernvarme A.m.b.a. har for Energiklagenævnet indbragt en afgørelse truffet af Energitilsynets sekretariat. 

Ved afgørelsen afviste sekretariatet en klage fra Haderslev Kraftvarmeværk A/S over de omkostninger, som affaldsleverandøren - Sydjysk Affaldsvarme I/S - lod indgå i affaldsprisen. Sekretariatet begrundede afvisningen med, at Energitilsynet ikke har kompetence til at gribe ind over for de omkostninger, som en affaldsleverandør lader indgå i sin prisberegning på affald. 

Haderslev Kraftvarmeværk A/S leverer sin varmeproduktion til Haderslev Fjernvarme A.m.b.a., som var gået ind i klagesagen på Haderslev Kraftvarmeværk A/S' side. 

Sagen var en udløber af de klagesager, som Energitilsynet og det tidligere Gas- & Varmeprisudvalg har behandlet siden 1997. Der henvises til afgørelsen på Energitilsynets møde den 24. april 2006 - Haderslev Kraftvarmeværk A/S - klager fra Sydjysk Affaldsvarme I/S og Haderslev Fjernvarme A.m.b.A. 

1.3. VEKS pålæg om at føre 18 mio. kr. tilbage til kunderne.
I forlængelse af tilsynets tilkendegivelse af 26. februar 2007 gav Energitilsynets sekretariat den 19. december 2007 VEKS pålæg om, at kr. 18.476.241,30 skal modregnes i priserne for levering af varme inden 31. december 2008, eller at beløbet skal tilbagebetales på anden måde til kunderne senest ved først kommende årsafregning. Anledningen var, at VEKS har forrentet indskudskapitalen i perioden 1984 til 2004 uden at indhente tilsynets godkendelse. Dette er i strid ved varmeforsyningsloven. 

Både VEKS og den borger, der havde rejst sagen for Energitilsynet, har nu påklaget afgørelsen til Energiklagenævnet. Borgeren med påstand om at et meget højere beløb skal modregnes i priserne og VEKS med påstand om, at der slet ikke skal modregnes noget.  

VEKS har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning. Energiklagenævnet har ikke truffet afgørelse om opsættende virkning.


2. Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet 

2.1. FynsNet a.m.b.a. - Ravdex - klage over målested som afregningsgrundlag - stadfæstelse.
Energiklagenævnet har ved afgørelse af 17. december 2007 med berigtigelse af 22. januar 2008 stadfæstet Energitilsynets afgørelse truffet på mødet den 24. april 2006 vedrørende det målested, som FynsNet a.m.b.a. anvender i forbindelse med afregningsmåling for Ravdex.

Energitilsynet havde meddelt Ravdex A/S og FynsNet a.m.b.a., det ikke var urimeligt, at FynsNet a.m.b.a. foretog afregningsmåling på 10 kV-siden af Ravdex A/S’s 60/10 kV station i Birketved. 

Energiklagenævnet bemærkede, at med henvisning til elforsyningslovens formål må det antages at være i overensstemmelse med lovens hensigt, at den enkelte slutbruger selv skal bære konsekvenserne af egne investeringer, herunder den energieffektivitet der er tilknyttet den af slutbrugeren ejede transformerstation. Energiklagenævnet finder det således mest hensigtsmæssigt, at målepunktet er placeret foran stationen, det vil sige på 60 kV siden af 60/10 kV stationen. 

2.2. Sydvest Energi Net - klage fra Hydro Aluminium Automative A/S over Sydvest Energi Nets fastsættelse af nettariffer - stadfæstelse.
Energiklagenævnet har ved afgørelse af 17. december 2007 stadfæstet Energitilsynets afgørelse af 30. januar 2006 vedrørende Sydvest Energi Nets nettarif over for Hydro Aluminium Automative A/S. 

Energitilsynet havde meddelt parterne, at tilsynet ikke fandt Sydvest Energi nets tarifering af selskabet for urimelig. 

2.3. Haslev Fjernvarme - klage over afregningspris fra Haslev kraftvarmeværk - afvisning.
Energiklagenævnet har ved afgørelse af 24. januar 2008 afvist at behandle en klage fra Haslev Fjernvarme I.m.b.a., over en afgørelse truffet af Energitilsynets sekretariat. 

Sagen drejede sig om en tvist mellem det halmfyrede kraftvarmeværk i Haslev, der er ejet af DONG Energy A/S og Haslev Fjernvarme I.m.b.a. over afregningsprisen. Sekretariatet fandt, at halmvarmeværkets opgørelse af den omkostningsbestemte pris var rimelig efter varmeforsyningslovens bestemmelser, jf. lovens § 21, stk. 4. 

Energiklagenævnet afviste klagen, da Haslev Fjernvarme I.m.b.a. ikke indenfor en af klagenævnet fastsat frist havde oplyst  om hvad klagen støttedes på. 

2.4. Galten Elværk - tilbagekaldelse af klage.
Galten Elværk Net har tilbagekaldt en klage til Energiklagenævnet over Energitilsynets udmelding af 27. september 2007 af effektiviseringskrav for netselskaberne for 2008. Energitilsynet havde på baggrund af sin benchmarking pålagt Galten Elværk Net A/S et effektiviseringskrav på 2 procent. 

Klagesagen vedrørte i det væsentligste et ønske fra netselskabet om, at en række omkostninger, hvor selskabet modtager fuld refusion fra en tredje part, bliver betragtet som ekstraordinære omkostninger, hvorved disse omkostninger holdes uden for den benchmarking, som gælder for 2008. 

Sekretariatet anførte overfor Energiklagenævnet, at ikke alle de oplysninger, som netselskabet nu fremlagde i klagesagen havde været forelagt Energitilsynet tidligere, hvorfor afgørelsen for så vidt angår Galten Elværk Net A/S burde afvises. Sekretariatet opfordrede samtidig netselskabet til at hæve klagesagen, da tilsynet efter de nye oplysninger er kommet frem, ville tage sagen op til fornyet behandling.

Netselskabet tilbagekaldte herefter sin klage, og sekretariatet har taget sagen op til fornyet behandling.


3. Formandsafgørelser 

Der er ikke truffet afgørelser af Energitilsynets formand siden sidste udgave af Meddelelser. 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO