Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 25. februar 2008

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 90.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Valg af næstformand.
4. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Sager til beslutning

5. Netselskabernes hjemmesider og fælles udsendelse af information.
6. Fortroligt punkt
7. Energitilsynets årsberetning 2007.
8. Politik for forelæggelse af sager for Energitilsynet.
9. Eventuelt

I mødet deltog

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Jens Roesgaard, Jens Sejer Sørensen, Torben Riber og Mogens Arndt. Lone Johnsen forlod mødet efter behandlingen af dagsordenens punkt 5.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Kamma Holm Jonassen, Jan Hansen, Carsten Smidt og Marianne Larsson.

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 90

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter. Afgørelsen blev truffet uden afstemning

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden bød Mogens Arndt velkommen som ny suppleant i Energitilsynet.

Punkt 3:

Valg af Næstformand

 

I henhold til § 1, stk. 5, i Energitilsynets forretningsorden vælger Energitilsynet af sin midte en næstformand, som under formandens frafald fungerer i hans sted.

Energitilsynet vedtog i henhold til § 1, stk. 5, i Energitilsynets forretnings-orden, at vælge Jacob Holmblad som næstformand. Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 4:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 5:

Netselskabernes hjemmesider og fælles udsendelse af information

Afgørelse

Energitilsynet vedtog at fortsætte behandlingen af sagen på et efterfølgende møde. Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 6:

Fortroligt punkt

Punkt 7:

Energitilsynets årsberetning 2007

Afgørelse

Energitilsynet vedtog at udsende Energitilsynets årsberetning 2007 i den forelagte form.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 8:

Politik for forelæggelse af sager for Energitilsynet

Sagsfremstilling

Energitilsynet administrerer reglerne i elforsyningsloven, varmeforsyningslovens kapitel 4 (priskapitlet) og naturgasforsyningsloven. Der er ikke i lovgivningen fastsat regler for, hvilke sagstyper, der skal afgøres af Energitilsynet. Det er derimod fastlagt i Energitilsynets forretningsorden, at tilsynet i et vist omfang kan delegere sin afgørelseskompetence til Energitilsynets sekretariat. Denne regel administreres således, at principielle sager forelægges for Energitilsynet til afgørelse.

I et af sekretariatet udarbejdet notat redegjordes for, hvilke overordnede retningslinjer, der lægges til grund ved afgørelsen af, hvorvidt en sag skal forelægges tilsynet eller kan afgøres på sekretariatsplan. I det notat der forelægges Energitilsynet til afgørelse redegøres for, hvorfor sagen forelægges tilsynet til afgørelse.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

  • at tilslutte sig den beskrevne politik for hvilke sager, der forelægges for Energitilsynet og for hvilken proces, der anvendes ved de respektive forelæggelser.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 9:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 25. marts 2008.

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO