Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1. Nye klagesager for Energiklagenævnet

1.1. Klage over E.ON Varme - forbrugerindflydelse
I en afgørelse af 28. januar 2008 tog Energitilsynet E.ON Varme Danmark A/S' vedtægter til efterretning, da tilsynet fandt, at disse nu var i overensstemmelse med § 23 h i varmeforsyningsloven om forbrugerindflydelse.

Det fremgår af sagen, at hverken vedtægterne for E.ON Varme Danmark A/S eller E.ON Danmark A/S, da sagen blev rejst, indeholdt bestemmelser, som sikrede forbrugerindflydelsen i selskabet.

Tilsynet kunne på denne baggrund konstatere, at vedtægterne ikke var i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og indledte derfor en forhandling med forsyningsselskabet med henblik på at bringe dette til ophør.

På baggrund af disse forhandlinger nåede selskabet og tilsynet til enighed om, at uoverensstemmelsen med varmeforsyningsloven kunne bringes til ophør ved at omdanne selskabet til et anpartsselskab, hvor kommunerne udpeger flertallet af bestyrelsens medlemmer.

Den forbruger, der havde rejst sagen for Energitilsynet har nu påklaget afgørelsen til Energi-klagenævnet.

Forbrugeren anfører bl.a. i klagen, ligesom det skete overfor Energitilsynet, at opfyldelse af forbrugerindflydelses­bestem­melserne i varmeforsyningsloven i E.ON alene kan ske ved at etablere forbruge­repræsentantskab efter varmeforsyningslovens § 23 i.


2. Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet  

2.1. Energinet.dk. - klage over påbud om korrektioner til årsrapport for 2005 - stadfæstelse
Energiklagenævnet har den 25. februar 2008 stadfæstet Energitilsynets afgørelse af 26. marts 2007 vedrørende Energinet. dk.´s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005.

I afgørelsen meddelte Energitilsynet Energinet.dk korrektioner til årsrapporten 2005 med hensyn til Energinet.dks konsolidering af ekstraordinær indtægt opnået ved nedsættelsen af selskabsskatten fra 30 pct. til 28 pct. Det tiltænkte beløb til konsolidering på 131 mio. kr., som Energinet.dk har opnået ved nedsættelsen af selskabsskatten, afvikles snarest muligt og senest i regnskabsåret 2008, jf. §§ 7, stk. 1 og 2, og 11, stk. 4, i bekendtgørelsen nr. 965 af 21. september 2006 om økonomisk regulering af Energinet.dk.

Energinet.dk. anførte i sin klage til Energiklagenævnet, at der burde gives Energinet.dk. tilladelse til at konsolidere sig med de 131 mio. kr. Til støtte herfor fremførte Energinet.dk. blandt andet, at nedsættelsen af skatteprocenten - og dermed reguleringen af den hensatte forpligtelse - udskudt skat - ikke skulle betragtes som en indtægt, men som tilbageførsel/regulering af den oprindelige skatteomkostning. Skat er altid en omkostning, og ved regulering af omkostninger skal reguleringen føres på samme regnskabslinje som den oprindelige omkostning, hvilket ville betyde, at den omhandlede regulering skulle tilbageføres i årsrapportens resultatopgørelse.

Energiklagenævnet bemærkede, at uafhængigt af om reguleringen af udskudt skat i regnskabsmæssig henseende skal betegnes som en indtægt eller en reduceret omkostning, medførte reguleringen, at årets resultat blev forøget med 131 mio. kr. Sagen drejede sig således om overskudsdisponering, og Energinet.dk har derfor alene mulighed for at konsolidere sig i henhold til betingelserne i § 7, stk. 3, eller stk. 4, i bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk. Energiklagenævnet fandt ikke, at betingelserne for konsolidering efter disse bestemmelser var opfyldt, hvorfor de omhandlede 131 mio. kr. i årets resultat måtte betegnes som en overdækning.

2.2. KE Transmission A/S - indtægtsramme for 2004 - delvis stadfæstelse delvis henvisning
Energiklagenævnet har den 25. februar 2008 stadfæstet Energitilsynets afgørelse af 19. december 2005, hvori tilsynet afslog at genberegne KE Transmission A/S' indtægtsramme for år 2004. Energiklagenævnet bemærkede blandt andet, at KE Transmission A/S i 2003 havde beregnet sit budget efter reglerne i en endnu ikke udstedt bekendtgørelse, og derved ikke efter de gældende regler. Endvidere var der ikke fundet hjemmel til en genberegning i bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Bekendtgørelsen havde virkning fra 1. januar 2004 til 31. december 2004.

KE Transmission A/S havde under sagens behandling i Energitilsynet op til afgørelsen af 19. december 2005 anmodet om forhøjelse af indtægtsrammen med henvisning til en regel i indtægtsrammebekendtgørelsen om, at Energitilsynet i særlige tilfælde kunne forhøje eller nedsætte indtægtsrammen. Energitilsynet havde ikke i afgørelsen af 19. december 2005 taget stilling til KE Transmission A/S' anmodning om forhøjelse af indtægtsrammen med henvisning til denne bestemmelse. Derfor henviste Energiklagenævnet anmodningen fra KE Transmission A/S om en forhøjelse af indtægtsrammen for år 2004 til Energitilsynet som rette myndighed.

2.3 AKE Forsyning A/S, BOE Forsyning A/S, Frederikshavn For­syningspligt A/S, Sæby Forsyningspligt A/S og Nordthy Energi A/S aftaler med Nordjysk Elhandel A/S - stadfæstelse
Energiklagenævnet har 10. marts 2008 stadfæstet Energitilsynets afgørelser vedrørende AKE Forsyning A/S, BOE Forsyning A/S, Frederikshavn Forsyningspligt A/S, Sæby Forsyningspligt A/S og Nordthy Energi A/S aftaler med Nordjysk Elhandel A/S.

Energitilsynet fandt, at de nævnte forsyningspligtselskabers aftaler med den nærtstående part Nord-jysk Elhandel A/S ikke afspejlede markedsbestemte vilkår og dermed ikke var i overensstemmelse med dagældende elforsynings­lov.

Energitilsynet lagde vægt på, at forsyningspligtselskabernes allonge/tillægs­aftale af august 2002 med den nærtstående part Nordjysk Elhandel A/S, der indebar en forhøjelse af prisen på allerede indgåede fastpriskontrakter mellem Nordjysk Elhandel A/S og forsyningspligtselskaberne, var en urimelig handling/disposition over for forbrugerne, jf. den dagældende Efl. § 77, stk. 4. Dispositionerne afspejlede således ikke markedsbestemte vilkår, hvilket er i strid med elforsyningslovens § 46 stk. 4. Prisforhøjelsen kunne derfor ikke indregnes som en nødvendig omkostning i forsyningspligtpriserne.

Energitilsynet fandt endvidere, at forsyningspligtselskabernes forvaltnings-/elhandelsaftaler for 2002 med den nærtstående part Nordjysk Elhandel A/S ikke afspejlede markedsbestemte vilkår i overensstemmelse med den da­gældende elforsyningslov § 46, stk. 4, og ikke kunne anses som værende en rimelig foranstaltning overfor forsyningspligtselskabernes forbrugere, hvilket var i strid med den dagældende elforsyningslovs § 77, stk. 4. Meromkostningerne til disse aftaler kunne derfor ikke indregnes i forsyningspligtpriserne.

2.4.Varpelev Tomater A/S klage over HNGs distributionstariffer - stadfæstelse
Energiklagenævnet har den 11. marts 2008 stadfæstet Energitilsynets afgørelse af 3. november 2006 om afvisning af Varpelev Tomater A/S klage over HNG Distribution A/S´ tariffer for distribution af naturgas.

Energitilsynet fandt ikke, at HNG Distribution A/S´ tariffer for distribution af naturgas var i strid med naturgasloven, og Varpelev Tomater A/S´ klage kunne derfor ikke tages til følge. Energitilsynet lagde vægt på:

At distributionstariffer for naturgas som (1) minimum skal dække de direkte henførbare omkostninger for de enkelte forbrugere, (2) være rimelige, objektive og ikke-diskriminerende samt (3) ikke må afspejle transport­afstand (frimærkeprincippet), jf. naturgasforsyningsloven § 37, stk. 2, og lovbemærkningerne hertil. HNGs distributionstariffer opfylder disse betingelser

HNGs afskrivninger på fordelings- og distributionsnet mv. er fastsat ud fra normale regnskabsmæssige principper og giver ikke anledning til bemærkninger i relation til den lovgivning Energitilsynet administrerer.

HNGs gældsafvikling er sket i overensstemmelse med naturgasforsynings­lovens § 37 og indtægtsrammebekendtgørelsens § 10, stk.2.

2.5. Naturgas Fyn - forrentning af indskudskapital efter 2000 - ændringEnergiklagenævnet har ved afgørelse af 11. marts 2008 ændret Energi­tilsynets afgørelse af 24. november 2003 vedrørende forrentning af den kommunale indskudskapital i Naturgas Fyn I/S i tidsrummet efter 1. juli 2000.

I forbindelse med salg af en aktiepost i Statoil Gazelle A/S foretog Naturgas Fyn I/S i medfør af naturgasforsyningslovens (NGFL) § 35 anmeldelse, som bl.a. indeholdt en opgørelse af den kommunale indskudskapital inkl. forrent­ning. Anmeldelsen blev behandlet ad to omgange, idet forrentningen af indskudskapital før 1. juli 2000 skulle behandles efter bestemmelser i varmeforsyningsloven, medens spørgsmålet om forrentning i perioden efter 1. juli 2000 behandles efter regler i NGFL.

Tilsynet traf i henhold til § 35, stk. 5, afgørelse om ikke at godkende den anmeldte forrentning af indskudskapitalen i perioden efter 1. juli 2000 med henvisning til lovbemærkningerne til NGFL § 37, stk. 7. Det fremgår af bemærkningerne til denne bestemmelse, at "forrentning af indskudskapital kun [vil] være muligt i perioden frem til 2014, såfremt der realiseres ekstraordinære effektiviseringsgevinster i forhold til indtægtsrammen." Da der på tidspunktet for afgørelsen imidlertid ikke var udstedt bekendtgørelse vedrørende indtægtsrammer, var selskabet ikke underlagt en indtægtsrammeregulering, hvorfor det heller ikke var muligt at realisere ekstraordinære effektiviseringskrav.

Energiklagenævnet finder imidlertid, at NGFL § 37, stk. 1, indeholder bestemmelser om, at selskaberne har adgang til at foretage en ordinær forrentning af indskudskapitalen. § 37, stk. 7, vedrører alene en ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen, og den manglende udmelding af indtægtsrammer er derfor alene til hinder for en ekstraordinær forrentning af indskudskapitalen.

Af disse grunde finder Energiklagenævnet, at Naturgas Fyn I/S med rette har foretaget en forrentning af indskudskapitalen i perioden fra 1. juli 2000, hvorfor tilsynets afgørelse ændres i overensstemmelse hermed. Energi­klagenævnet har ved afgørelsen ikke taget stilling til forrentningens størrelse.

2.6. AKE Forsyning A/S klage over Energitilsynets prisgodkendelse for 2002 - hjemvisning
Energiklagenævnet har 10. marts 2008 hjemvist Energitilsynets afgørelse vedrørende prisgodkendelse for 2002 for AKE Forsyning A/S.

Klagenævnet henviser i den forbindelse til, at en forsyningspligtvirksomhed ikke bør "straffes" for "dårlige aftaler" uden samtidig at blive "belønnet" for "gode aftaler" i forbindelse med den effektivitetsvurdering, som efter elforsyningslovens § 72, stk. 1, danner grundlag for fastsættelsen af et rime­ligt overskud. Klagenævnet finder således, at det ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed af Energitilsynets afgørelse, hvilken præcis sammenhæng der er mellem de regulerede omkostninger og den stedfundne effektivitetsvurdering til brug for fastsættelsen af et rimeligt overskud.

Klagenævnet anfører endvidere, at Energitilsynet bør afklare om og i hvilket omfang, der er grundlag for en reduktion af AKE Forsyning A/S´ efterreguleringsbeløb som følge af klagers påstand om, at en prisforhøjelse på en fastprisaftale med Nordjysk Elhandel A/S af april 2002 ikke blev videreført til forbrugerne i fuldt omfang.

2.7 Energi Viborg Forsyning A/S, EnergiMidt Forsyning A/S, Nesa Forsyning A/S og AKE Forsyning A/S klager over Energitilsynets prisgodkendelser for 2003 og 2004 - hjemvisning
Energiklagenævnet har 10. marts 2008 hjemvist en række afgørelser vedrørende Energitilsynets prisgodkendelser for 2003 og 2004 for Energi Viborg Forsyning A/S, EnergiMidt Forsyning A/S, Nesa Forsyning A/S, AKE Forsyning A/S.

Energitilsynet har i afgørelserne vedrørende prisgodkendelser for 2003 og 2004 reguleret selskabernes priser i forhold til unødvendige omkostninger (Efl. § 46, stk.4) samt et - i forhold til en effektivitetsvurdering - rimeligt overskud (Efl. § 72, stk. 2). Afgørelserne har endvidere taget udgangs-punkt i tilsynets "Vejledning om forsyningspligtige elvirksomheder, herunder Energitilsynets godkendelse af virksomhedernes prisfastsættelse" af 23. oktober 2000 og "Vejledning for forsynings-pligtige selskaber" af 28. april 2003.

I afgørelserne anfører klagenævnet, at Energitilsynets vejledninger ikke har været bindende for tilsynet i en sådan grad, at de kan påberåbes af klagerne - fx i relation til de anførte referencepriser. Energitilsynets vejledninger har alene dannet udgangspunkt for det skøn, tilsynet skal udøve efter loven.

Klagenævnet tiltræder endvidere Energitilsynets vurdering af ikke-nødvendige omkostninger (aftaler om elindkøb, porteføljemanagement mv. der ikke er indgået på markedsmæssige vilkår). Nævnet finder også, at bevisbyrden for at selskabet har ageret effektivt ved indkøb af el mv. påhviler selskaberne. Klagenævnet tiltræder således Energitilsynets afgørelser vedrørende unødvendige omkostninger.

Klagenævnet anfører vedrørende effektivitetsvurderingen af selskaberne til brug for opgørelse af et rimeligt overskud, at det efter nævnets opfattelse ikke fremgår af Energitilsynets afgørelser, hvorvidt tilsynet har foretaget konkrete vurderinger af de specifikke forhold der gør sig gældende for de enkelte selskaber i forbindelse med effektivitetsvurderingerne - herunder heller ikke sådanne specielle forholds indflydelse på selskabets ikke-nødvendige omkostninger. Det er således nævnets opfattelse, at der ved den effektivitetsvurdering, der danner udgangspunkt for fastsættelsen af et rimeligt overskud, skal tages hensyn til omfanget af de fundne ikke-nødvendige omkostninger.

Klagenævnet finder endelig, at det ikke fremgår med tilstrækkelig tydelighed af Energitilsynets afgørelser, hvilken præcis sammenhæng der er mellem de regulerede omkostninger og den stedfundne effektivitets­vurdering til brug for fastsættelsen af et rimeligt overskud. På den baggrund tager nævnet ikke konkret stilling til Energitilsynets vurdering af rimelige overskud for selskaberne.

Energiklagenævnet har på denne baggrund hjemvist sagerne.

2.8.Kalundborg kommunale Fjernvarmeforsyning - betingelser for individuel tilslutning - stadfæstelse
Energiklagenævnet har den 3. marts 2008 stadfæstet en afgørelse truffet af Energitilsynets sekretariat i en klage over Kalundborg Kommunale Fjernvarmes betingelse for individuel tilslutning af beboerne i en andelsboligforening, dels over at varmeforsyningen ved opførelse af andelsbolig­foreningen ikke havde gjort opmærksom på mulighederne for individuel tilslutning, hvorfor varmeforsyningen var erstatningsansvarlig overfor andelsboligforeningen.

Andelsboligforeningen er opført med en varmecentral i hver bebyggelse. Centralerne er tilsluttet Kalundborg kommunale Fjernvarmeforsyning. Andelsboligforeningen ønskede, at de enkelte beboere blev tilsluttet individuelt. Som betingelse for individuel tilslutning stillede Kalundborg kommunale Fjernvarmeforsyning krav om, at det interne net i andelsboligforeningen blev bragt i samme stand, som forsyningens øvrige net, at de enkelte forbrugere fik individuel varmeveksler af samme type, som de der benyttes af varmeforsyningen i øvrigt, at varmeforsyningen kan afbrydes til de enkelte forbrugere og at varmeforsyningen overtager ejerskabet til andelsboligforeningens internet

Sekretariatet havde fundet, at de stillede betingelser for individuel tilslutning ikke kunne anses for urimelige. Vedrørende spørgsmålet om tilbud om individuel tilslutning ved andelsboligforeningen opførelse, fandt sekretariatet, at varmeforsyningen burde have været opmærksom på denne mulighed, men noterede sig, at forsyningen efterfølgende har ændret praksis, således at bygherrer nu ved anmodning om tilslutning af flere boligenheder gøres opmærksom på muligheden for individuel tilslutning.  

Sekretariat afviste at tage stilling til spørgsmålet om et muligt erstatningsansvar, da en afgørelse af dette spørgsmål ligger uden for Energi­tilsynets kompetence.

2.9. Slagslunde Fjernvarmelaug - klage over fjernvarmeprisen fra E.ON  - stadfæstelse
Den 3. marts 2008 har Energiklagenævnet stadfæstet en afgørelse truffet af Energitilsynets sekretariat i en sag, der var rejst af Slagslunde Fjernvarme­laug.

Sagen drejede sig i det væsentligste om, hvorvidt E.ON kunne gøre anmeldte ændringer i priser og leveringsbetingelser gældende over for fjernvarmeforbrugerne i Slagslunde, når der mellem forbrugerne og E.ON var indgået aftale om priser og betingelser. Sekretariatet fandt, at varmeforsyningsloven ikke var til hinder for, at E.ON til Energitilsynet anmeldte ændringer i priser og betingelser, men at spørgsmålet om hvorvidt E.ON kunne gøre ændringerne gældende over for fjernvarmeforbrugerne i Slagslunde måtte bedømmes af de almindelige domstole eller af Ankenævnet på Energiområdet.

Energiklagenævnet fandt ikke, at en ændring af E.ON´s almindelige leveringsbestemmelser således, at varmetariffen fastsættes i overensstemmelse med varmeforsyningslovens pris-bestemmelser kan anses for urimelig. Endvidere fandt nævnet ikke, at en ændring af E.ON´s faste tarif således, at selskabets faste omkostninger dækkes af den faste tarif, er urimelig. Energiklagenævnet lagde vægt på, at en tariffordeling, der medfører, at de forbrugsuafhængige og de forbrugsafhængige udgifter dækkes af henholdsvis de forbrugsuafhængige og de forbrugsafhængige afgifter, sikrer, at tariferingen er mest rimelig for den enkelte forbruger.

2.10. Hashøj Kraftvarmeforsynings a,m.b.a. - Jordbrugsvidenskabeligt fakultets klage over forhøjet varmepris - ændring
Ved afgørelse af 3. marts 2008 har Energiklagenævnet ændret en afgørelse af 25. september 2007 om Hashøj Kraftvarmeforsyning a.m.b.a.s varmepris.

Energiklagenævnet fandt, at Hashøj Kraftvarmeforsynings forhøjelse af den faste afgift for det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet i perioden fra den 1. august 2001 til anmeldelsen den 26. juni 2002 er ugyldig, med den virkning, at Hashøj Kraftvarmeforsyning a.m.b.a. for perioden fra den 1. august 2001 til anmeldelsen den 26. juni 2002 kan opkræve den Energitilsynet tidligere anmeldte faste afgift på 30.000 kr."

Sagen drejede sig om, hvorvidt en forhøjelse af den anmeldte faste afgift i perioden 1. august 2001 til 26. juni 2002 var behørigt anmeldt til Energitilsynet og dermed gyldig.

Da Hashøj Kraftvarmeforsyning a.m.b.a.s tarifblad ikke fandtes på forsyningens sag i varmeprisregistret, havde sekretariatet ikke kunnet træffe afgørelse på et helt sikkert oplysningsgrundlag. Energitilsynets sekretariat fandt imidlertid, at der var en række faktorer, som talte for, at Hashøj Kraftvarmeforsyning a.m.b.a. havde foretaget forskriftsmæssig anmeldelse inden den 1. august 2001. Dels havde sekretariatet kvitteret for modtagelsen af tarifblad, dels fremgik varmeprisen af det indsendte anmeldelsesskema.

Energiklagenævnet fandt, at anmeldelse efter varmeforsyningsloven ikke kan anses for behørigt foretaget, hvis tarifbladet ikke har været vedlagt anmeldelsesskemaet. Energiklagenævnet lagde vægt på, at tarifbladet ikke findes på registersagen. Selv om sekretariatet har kvitteret for modtagelse af tarifbladet, er det ikke muligt at se, hvilke oplysninger et eventuelt anmeldt tarifblad har indeholdt. Energiklagenævnet fandt derfor ikke, at der var foretaget behørig anmeldelse. Forhøjelsen af den faste afgift i perioden fra den 1. august 2001 til anmeldelsen den 26. juni 2002 var derfor ugyldig.


3. Formandsafgørelser

Der er ikke truffet afgørelser af Energitilsynets formand siden sidste udgave af Meddelelser. 

Elprisstatistik for januar 2008 er vedlagt som bilag til Meddelelser.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO