Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den. 25. marts 2008

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 91.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Sager til beslutning

4. Energinet.dk - Anmeldelse af årsrapport for 2006.
5. Ændret kategori i Dansk Energis standardvejledning for tilslutningsbidrag
6. Dansk Energi - anmeldte tilslutningsbidrag for 2008                             

Sager til orientering

7. Orientering om reglerne for medlemmernes tavshedspligt og habilitet.
8. Eventuelt.                        

I mødet deltog

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Holmblad, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Jens Roesgaard, Jens Sejer Sørensen, Torben Riber og Mogens Arndt.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Kamma Holm Jonassen, Jan Hansen, Carsten Smidt og Marianne Larsson.

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 91

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter. Afgørelsen blev truffet uden afstemning.     

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden orienterede om den seneste udvikling i Energitilsynets elektroniske dataindberetningssystem (EDO).

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet

Punkt 4:

Energinet.dk - Anmeldelse af årsrapport for 2006

Sagsbeskrivelse

Energinet.dk  indsender hvert år senest den 1. juni til Energitilsynet årsrapport og øvrige regnskaber for det foregående regnskabsår. Selskabet redegør samtidig for konstaterede differencer mellem realiserede indtægter og nødvendige omkostninger og forrentning for det pågældende regnskabsår. Endvidere redegør selskabet for den planlagte afvikling af konstaterede differencer.

Energitilsynet skal gennemgå årsrapport og øvrige regnskaber for at konstatere om selskabet i sin regnskabsaflæggelse har overholdt lov om Energinet.dk med tilhørende bekendtgørelser.

Energitilsynets sekretariat har derfor gennemgået selskabets årsrapport (koncernregnskab), der består af årsregnskab for moderselskabet plus datterselskaber - der udviser et underskud på kr. 170 mio. - for 2006. Sekretariatet har konstateret 2 forhold, hvor selskabet forøger egenkapitalen med beløb, der overstiger den såkaldte nødvendige forrentning.

Det ene forhold vedrører selskabets resultatdisponering og oprettelsen af en ekstra og ny post benævnt "Andre reserver" på kr. 299 mio. under hovedposten "Egenkapital".

Sagen er, at beløbet på kr. 299 mio. ikke har indgået som en del af selskabets nettoaktiver pr. 1. januar 2005 og beløbet skal derfor betragtes som en forøgelse af egenkapitalen, der ligger udover en fastholdelse af realværdien af nettoaktiverne.

Udgangspunktet for opgørelsen af egenkapitalen er den værdi, som nettoaktiverne for gas- og elaktiviteterne indgår med i åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 for selskabet. Som hovedregel kan selskabet forrente egenkapitalen med et beløb, der fastholder realværdien af nettoaktiverne - den såkaldte nødvendige forrentning.

Det andet forhold vedrører primoreguleringer i selskabets grundkapital der er en delmængde af egenkapitalen.

Det fremgår af årsrapporten 2006, at selskabets egenkapital pr. 1. januar 2005 er forøget med kr. 187 mio. som følge af en reduktion i koncernens udskudte skatteforpligtelser, der kan henføres til åbningsbalancen pr. 1. januar 2005. Som følge af tilsynets afgørelse af 26. marts 2007 (vedrørende årsrapporten 2005), er kr. 19 mio. af dette beløb posteret på posten over-/underdækning. Det resterende beløb kr. 168 mio. er posteret på selskabets grundkapital (som er en del-mængde af egenkapitalen), der dermed forøges. Energinet.dk har tidligere oplyst, at beløbet er opstået som en følge af en ændret vurdering af udfaldet i en række skattesager. I høringssvaret fra Energinet.dk er det imidlertid oplyst, at beløbet på i alt kr. 187 mio. skyldes en fejl i den oprindelige åbningsbalance pr. 1. januar 2005. 

Begrundelse

Energitilsynet fandt, at beløbet på kr. 299 mio. posteret på posten "Andre reserver" er et udtryk for, at selskabet har forøget egenkapitalen eksklusive over/underdækning - og dermed selskabets regnskabsmæssige værdi - udover, hvad der er tilladt i bekendtgørelse om økonomisk regulering af Energinet.dk.

Energitilsynet fandt tillige, at primoreguleringen på kr. 187 mio. er en disposition, der medfører en forøgelse af selskabets egenkapital udover, hvad der er tilladt som nødvendig forrentning. Eneste forskel er, at der her er tale om en primoregulering, der forøger grundkapitalen pr. 1. januar 2005 og dermed grundlaget for beregningen af den nødvendige forrentning i regnskabsåret 2006. Derudover bemærkes, at selskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2005 - efter Energitilsynets opfattelse - ligger fast og at værdien af den samlede egenkapital kun kan ændres ved den såkaldte nødvendige forrentning og/eller yderligere konsolidering, der måtte anses for nødvendig af hensyn til en effektiv drift af selskabet.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

  • Med henvisning til § 11, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 965 af 21. september 2006 at pålægge Energinet.dk at reducere egenkapitalen eksklusive over/underdækning med et beløb svarende til det beløb, der pr. 31. december 2006 er posteret på posten "Andre Reserver" under egenkapitalen. Det understreges, at Energitilsynet dermed ikke forholdt sig til eksistensen af posten "Andre reserver", men alene til, hvorvidt ændringen i den samlede egenkapital ? en ændring, der i regnskabsåret 2006 fremgår af posten "Andre reserver" - er i overensstemmelse med bekendtgørelse 965.
  • Med henvisning til § 11, stk. 4, i bekendtgørelse 965 at pålægge Energinet.dk at overføre beløb, der i årsrapporten for 2006 er fremkommet ved reguleringer af selskabets grundkapital pr. 1. januar 2005, fra posten "Grundkapital" under egenkapitalen, til posten "Over/Underdækning" under egenkapitalen.
  • Med henvisning til § 11, stk. 4, i bekendtgørelse 965 at pålægge Energinet.dk - som en konsekvens af pålægget ovenfor under punkt b ? tillige at tilbageføre den beregnede forrentning af det tilbageførte beløb til posten "Over/Underdækning" under egenkapitalen.
  • Med henvisning til elforsyningslovens § 84, stk. 1, og gasforsyningslovens § 45, stk. 1, at pålægge Energinet.dk - senest 1. maj 2008 - at redegøre for den beløbsmæssige virkning på posten "Over/underdækning" - opdelt på de enkelte forretningssegmenter i årsrapporten for 2006 - som følge af ovenstående 3 pålæg.
  • Med henvisning til elforsyningslovens § 84, stk. 1, og gasforsyningslovens § 45, stk. 1, at pålægge Energinet.dk - senest 1. oktober 2008 - at redegøre for afviklingen af den - ved ovenstående reguleringer - opståede over/underdækning, jf. dog punkt f nedenfor. Redegørelsen skal indeholde oplysning om den beløbsmæssige påvirkning af de enkelte forretningssegmenter i årsrapporten for 2006
  • Med henvisning til § 7, stk. 2, i bekendtgørelse 965 at tillade, at Energinet.dk indtil videre udskyder påbegyndelsen af afviklingen af den difference, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelse 965, der opstår som følge af pålægget under indstillingens punkt a.
  • At opfordre sekretariatet til at søge de nugældende regler i bekendtgørelse 965 om konstatering og afvikling af over/underdækning ændret således, at selskabet i fremtiden kan tillades at opbygge midlertidige reserver - opstået som følge af værdimæssige reguleringer af balanceposter - som en del af egenkapitalen. Det forudsættes, at ændringen indebærer, at disse midlertidige reserver skal holdes udenfor beregningen af den nødvendige forrentning.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning

Punkt 5:

Ændret kategori i Dansk Energis standardvejledning for tilslutnings-bidrag

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet har tidligere konstateret, at netselskaberne ikke benytter de samme tilslutningskategorier ved nettilslutning af kollegieværelser, plejeboliger o.l. Disse boliger tilsluttes i dag i kategorien "Lejligheder".

Lejligheder har normalt et større strømforbrug og belaster elnettet mere end kollegieværelser og plejeboliger, der kan siges at ligge midt mellem kategorierne lejligheder og værelser uden køkken.

De enkeltsager, der har været, har vist, at der nok var behov for en kategori liggende mellem lejligheder og boliger uden køkken. Denne skal dække kollegieværelser, plejeboliger og lignende, der ofte etableres med et mindre køkken, og hvor der ikke er behov for så stor en trækningsret som for lejligheder anvendt som almindelige familieboliger. 

Begrundelse

Sekretariatet har gennem et stykke tid forhandlet med Dansk Energi om at ændre den eksisterende kategori. Disse forhandlinger, hvorunder også Boligselskabernes Landsforening har været inddraget, har nu resulteret i, at Dansk Energi har fastlagt og anmeldt en ændret kategori kaldet "Ungdoms-, ældre- og plejeboliger, dog højst 65 m2.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog at tage den nye kategori "Ungdoms-, ældre og plejeboliger, dog højst 65 m2 i Dansk Energis beregningsmodel for tilslutningsbidrag til efterretning, jf. elforsyningslovens § 73b.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 6:

 Dansk Energi - anmeldte tilslutningsbidrag for 2008  

Sagsbeskrivelse

Dansk Energi har anmeldt nye standardtilslutningsbidrag for 2008. I forhold til de anmeldte bidrag for 2007 er der tale om prisstigninger på ca.  18 % for boligkategorierne, 29% for enfasede tilslutninger og 5,5% for erhverv.

Begrundelse

Tages der udgangspunkt i den pristalsreguleringsmodel, som netselskabernes reguleringspriser og rådighedsbeløb pristalsreguleres efter, vil et rimeligt niveau for tilslutningsbidragene for 2008 være, at de anmeldte tilslutningsbidrag for 2007 forhøjes med 5,2%. 

Afgørelse

Energitilsynet vedtog at anbefale, at et rimeligt niveau for standard-tilslutningsbidragene for 2008 vil være, at de anmeldte tilslutningsbidrag for 2007 forhøjes med 5,2 %.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 7:

Orientering om reglerne for medlemmernes tavshedspligt og habilitet

 

Sekretariatet orienterede om reglerne for medlemmernes tavshedspligt og habilitet.

Punkt 8:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 28. april 2008.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO