Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1. Nye klagesager for Energiklagenævnet

Der er ikke indbragt nye klagesager for Energiklagenævnet siden sidste udgave af Meddelelser.


2. Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet  

2.1. Effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 - stadfæstelse
Energiklagenævnet har den 5. maj 2008 stadfæstet Energitilsynets afgørelser af 27. september 2007 om effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 på baggrund af en benchmarking af elnetselskabernes økonomiske effektivitet i 2006.

Selskaberne Kongerslev Elnet Aps, Paarup El-forsyning og Vestforsyning Net A/S klagede til Energiklagenævnet over Energitilsynets udmelding af effektiviseringskravene, den valgte metode for udregning af effektiviseringskrav, og at effektiviseringskravene er varige.  

I afgørelsen af 27. september 2007 pålagde Energitilsynet landets elnetselskaber effektiviseringskrav for 2008 svarende til en reduktion af selskabernes indtægtsrammer på ca. 45 mio.kr. i 2008. Det skal dog bemærkes, at de samlede effektiviseringskrav er korrigeret til ca. 38 mio.kr. som følge af korrigerede anmeldelser af ekstraordinære omkostninger fra en række elnetselskaber. 

Energiklagenævnet har i behandlingen af klagerne slået fast, at Energitilsynet er tillagt et vidt skøn i fastsættelsen i effektiviseringskrav, både i valg af metode for benchmarking og i vurderingen af selskabernes effektiviseringspotentiale, samt at effektiviseringskravene er varige. 

2.2. Benchmarking af elnetselskaber for 2008 - stadfæstelse
Ved afgørelse af 27. september 2007 udmeldte Energitilsynet effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2008. Der er tale om individuelle krav, som udmeldes til hvert enkelt selskab. 

Tre selskaber havde påklaget denne afgørelse. 

Kongerslev Elnet A/S klagede over, at selskabet har fået en ringere placering i den endelige benchmark, end den placering, som selskabet var tildelt i forbindelse med, at et udkast til afgørelse var sendt i høring. Samtidig fandt selskabet, at den anvendte model ikke tager hensyn til selskaber, der har foretaget massive nyinvesteringer. 

Paarup El-forsyning klagede over, at transformerforeninger uden lønomkostninger indgår i benchmarken, ligesom selskabet finder netvolumenmodellen uretfærdig. 

Vestforsyning A/S klagede over selve modellen, idet selskabet fandt, at metoden ikke giver et retfærdigt effektiviseringskrav til selskabet. Især fandt selskabet, at modellen ikke tager hensyn til byselskabernes relativt og faktuelt større omkostninger i forhold til landselskaberne. 

Energiklagenævnet har i de tre klagesager stadfæstet Energitilsynets afgørelse med henvisning til, at der er overladt Energitilsynet et vidt skøn ved fastsættelsen af effektiviseringskrav, at den af Energitilsynet valgte metode må anses for egnet til vurdering af elnetselskabernes effektivitet og i øvrigt baseret på saglige hensyn, samt at der ikke ses at foreligge oplysninger om klagernes særlige forhold, herunder oplysninger om klagernes effektiviseringspotentiale, som kan føre til, at Energitilsynets skøn i det konkrete tilfælde må anses for urimeligt. 

2.3. Vejen Kraftvarme - prislofter for affaldsforbrændingsanlæg gældende for 2008 - hjemvisning
Energiklagenævnet har den 5. maj 2008 hjemvist en afgørelse truffet af Energitilsynets sekretariat den 1. oktober 2007 vedrørende udmelding af prislofter for affaldsforbrændingsanlæg for 2008. 

Vejen Kraftvarmeværk A/S v/DONG Energy klagede den 29. oktober 2007 over Energitilsynets udmelding af 1. oktober 2007 af prisloft for kraftvarmeværket gældende for 2008. Ved afgørelsen blev klager ved Energitilsynets udmelding af prislofter for 2008 - i henhold til de energipolitiske retningslinjer - indplaceret som et værk i et decentralt område, der forsynes med opvarmet vand baseret på andet end naturgas. 

Inden udmelding af prislofter for 2008 havde Energitilsynet sendt den model, der ligger til grund for fastsættelsen af prisloftet i høring hos de relevante brancheorganisationer. Energistyrelsen havde herefter på anmodning fra Energitilsynet oplyst under hvilke af de tre fjernvarmenetkategorier, de enkelte selskaber efter Energistyrelsens vurdering er placeret. 

Vejen Kraftvarmeværk blev ved Energitilsynets udmelding af prislofter for 2007 - i henhold til de energipolitiske retningslinier - indplaceret som et værk i et decentralt område, der forsynes med opvarmet vand baseret på naturgas. Ved Energitilsynets udmelding af prislofter for 2008 blev denne placering ændret, hvilket medfører, at prisloftet for klager sættes væsentligt ned, hvilket vil få økonomiske konsekvenser for klager. 

Klager har nedlagt påstand om, at klagers placering efter de gældende energipolitiske retningslinjer skal ændres således, at klager igen indplaceres som et værk i et decentralt område, der forsynes med opvarmet vand baseret på naturgas. 

Klager har tillige nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til fornyet behandling i Energitilsynet med henblik på, at tilsynet foretager en selvstændig, konkret vurdering efter de gældende energipolitiske retningslinjer. 

Energiklagenævnet fandt i sin kendelse af 5. maj 2008, at klagers placering er ændret til ugunst for klager i forbindelse med Energitilsynets udmelding af prislofter for 2008, idet den ændrede placering af klager medfører, at prisloftet sættes væsentligt ned. Energiklagenævnte finder, at det må lægges til grund, at de oplysninger, der har dannet grundlag for Energitilsynets afgørelse af 1. oktober, har været til ugunst for klager og af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Energiklagenævnet finder derfor at klager i henhold til forvaltningslovens § 19 burde have været partshørt forinden Energitilsynet traf sin afgørelse.  

Energiklagenævnet fandt tillige, at såfremt en afgørelse ikke giver den pågældende fuldt medhold, skal den i henhold til forvaltningslovens § 22 være ledsaget af en begrundelse. Begrundelsen skal i henhold til forvaltningslovens § 24 indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. 

Energiklagenævnet fandt ikke, at Energitilsynet i sin afgørelse har henvist til alle de til grund for afgørelsen gældende regler. Energiklagenævnet fandt endvidere ikke, at afgørelsen indeholder en angivelse af de hovedhensyn, der har været bestemmende for Energitilsynets skønsudøvelse. Energiklagenævnet fandt således ikke, at Energitilsynets afgørelse af 1. oktober 2007 indeholder en fyldestgørende begrundelse efter forvaltningslovens § 22 og § 24 for, hvorfor klagers placering er blevet ændret til ugunst for denne. Energiklagenævnet har derfor hjemvist sagen til fornyet behandling.


3. Formandsafgørelser 

Der er ikke truffet afgørelser af Energitilsynets formand siden sidste udgave af Meddelelser

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO