Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1.  Nye klagesager for Energiklagenævnet

1.1. Vejen Kraftvarmeværk A/S - klage over prislofterne for kalenderåret 2009
Vejen Kraftvarmeværk A/S' advokat har ved brev af 13. oktober 2008 påklaget Energitilsynets udmelding af prislofter for 2009. Vejen Kraftvarmeværks principale påstand er, at prisloftet for anlægget skal placeres under naturgas, i stedet for det af sekretariatet udmeldte prisloft for kategorien biomasse. Subsidiært nedlægger værket påstand om hjemvisning til fornyet behandling ved Energitilsynet. 

Vejen Kraftvarmeværk påklagede også sekretariatets prisloftudmelding for 2008 grundet samme forhold. Energiklagenævnet har den 5. maj 2008 truffet afgørelse og hjemvist den påklagede sag til fornyet behandling hos Energitilsynet. Denne sag er under behandling af sekretariatet (til forelæggelse for Energitilsynet). Oplysningen af sagen har trukket i langdrag, idet der skulle indhentes udtalelse fra Energistyrelsen til brug for indplacering af værket. Ved høring af parterne blev selve Energistyrelsens grundlag for indplacering af værker betvivlet, hvilket har nødvendiggjort anmodning om fornyet udtalelse hos Energistyrelsen og har afstedkommet flere høringsrunder hos sagens parter (afsluttende høringssvar modtaget den 10. oktober 2008). 

Sekretariatet har meddelt parterne, at placeringen af Vejen Kraftvarmeværk under kategorien biomasse bliver bibeholdt for udmeldingen for 2009 - indtil Energitilsynet har truffet afgørelse i den hjemviste sag. Det er ligeledes meddelt parterne, at såfremt denne sag resulterer i en ændret afgørelse/indplacering for 2008, vil sekretariatet samtidig tage stilling til en efterregulering af prisloftudmeldingen for 2009 for Vejen Kraftvarmeværk.


2.  Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

Der er ikke modtaget trufne afgørelser fra Energiklagenævnet siden sidste udgave af Meddelelser.


3.  Formandsafgørelser

Der er ikke truffet afgørelser af Energitilsynets formand siden sidste udgave af Meddelelser.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO