Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 27. oktober 2008

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 96.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Sager til beslutning

4. Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2009.

Sager til orientering/drøftelse

5. DONG Energy City Elnet A/S "andre driftsmæssige indtægter" i 2004 reguleringsregnskabet - opfølgning på tilsynsafgørelse.
6. Mundtlig orientering om forslag til ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning.
7. Mundtlig orientering om Energitilsynets elektroniske indberetningssystem (EDO).
8. Eventuelt.

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Holmblad, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Jens Roesgaard, Torben Riber og Mogens Arndt. Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Kamma Holm Jonassen, Carsten Smidt og Marianne Larsson.

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 96

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden orienterede om, at Energitilsynets sekretariat den 1. oktober 2008 har udmeldt prislofter for affaldsforbrændingsanlæg i overensstemmelse med Energistyrelsens prisloftbekendtgørelse.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer for 2009

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet skal i henhold til elforsyningsloven og indtægtsrammebekendtgørelsen årligt udmelde individuelle krav til reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer. Udmeldingen skal ske på baggrund af en benchmarking af elnetselskaberne, både for så vidt angår deres økonomiske effektivitet i driften af selskaberne og for så vidt angår selskabernes kvalitet i levering af elektricitet.

Udmeldingen om reducerede indtægtsrammer omfatter i alt 112 selskaber, (14 regionale transmissionsselskaber, 65 distributionsselskaber og 33 transformerforeninger). Kravene om reduktion af omkostninger opgøres som procentdele af selskabernes påvirkelige omkostninger - det vil sige drifts-omkostninger eksklusive nettab og eventuelle konkrete ekstraordinære omkostninger (og dermed også eksklusiv afskrivninger). Reduktionerne håndhæves i forbindelse med tilsynets godkendelse af reguleringsregnskaberne for 2009. Dette forventes at ske medio 2010.

Begrundelse

Ved at foretage en benchmarking af selskaberne på tværs af hinanden på økonomisk effektivitet - og udmelde krav til reduktion af indtægtsrammen til de mindre effektive selskaber - tilnærmes de konkurrencevilkår, som gælder for virksomheder på et konkurrencepræget marked. Benchmarking af selskabernes kvalitet i levering af elektricitet har det sigte, at selskaberne ikke reducerer omkostningerne på bekostning af kvalitet i levering af elektricitet. Reguleringen skal tilskynde selskaberne til at øge effektiviteten samtidig med, at forbrugerne stadig oplever en god, pålidelig og effektiv transport af elektricitet til den lavest mulige pris.

Ved benchmarkingen af økonomisk effektivitet tager tilsynet i høj udstrækning hensyn til selskabernes fordyrende rammevilkår via en korrektionsfaktor, der følger selskabernes kundetæthed. Flere vestjyske selskaber har dog fremført, at benchmarkingen ikke tager hensyn til enkelte selskabers forhøjede omkostninger som følge af en højere grad af korrosion. Derfor har tilsynet undersøgt, om der er en sammenhæng mellem selskabernes geografiske placering og de af selskabernes omkostninger, der indgår i benchmarkingen (altså efter korrektion for fordyrende rammevilkår). En sådan sammenhæng har ikke kunnet påvises.

Der kan være flere årsager til at tilsynet ikke har kunnet påvise ovennævnte sammenhæng: 1) Andre selskaber end de korrosionsudsatte selskaber kan have andre fordyrende forhold og 2) evt. fordyrende forhold ved korrosion kan, hvis de giver sig udslag i øgede investeringer, nemt vise sig at være marginale i forhold til de øvrige investeringer. Tilsynet vil op til næste års benchmarking undersøge, om der på anden vis kan påvises en tendens til relativt højere driftsomkostninger for selskaber beliggende ved udsatte steder for korrosion i forhold til andre selskaber.

Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og 1-årige forbrugerkompensationer en reduktion af selskabernes indtægtsrammer på ca. 78,8 mio. kr. i 2009. Heraf udgør varige effektiviseringskrav 69,2 mio. kr. og 1-årige forbrugerkompensationer 9,6 mio. kr. Den samlede reduktion af indtægtsrammerne i 2009 er i alt på ca. 2,8 pct. af selskabernes påvirkelige omkostninger. Det svarer til en samlet procentvis reduktion af selskabernes indtægtsrammer på i alt ca. 1,2 pct. Den samlede reduktion er blevet forøget i forhold til sidste år, hvor tilsynet stillede samlede effektiviseringskrav for 2008 på 1,6 pct. af selskabernes påvirkelige omkostninger, hvilket var 0,7 pct. af indtægtsrammerne.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog på baggrund af benchmarking af elnetselskaberne at udmelde individuelle reduktioner af selskabernes indtægtsrammer i 2009 (i form af effektiviseringskrav og forbrugerkompensationer) til selskaberne på samlet ca. 78,8 mio. kr.

Udmeldingen sker i medfør af elforsyningslovens § 70, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 8. november 2006, som ændret ved lov nr. 549 af 6. juni 2007, lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgas-forsyning og lov om varmeforsyning, og i medfør af § 19, stk. 1, samt § 20, stk. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 1520 af 23. december 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven.

Det blev endvidere besluttet, at der i forbindelse med arbejdet med den næste benchmarking vil blive set nærmere på om modellen på tilfredsstillende vis tager hensyn til særlige omkostningsarter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 5:

DONG Energy City Elnet A/S´ "andre driftsmæssige indtægter" i 2004 reguleringsregnskabet - opfølgning på tilsynsafgørelse

 

Energitilsynet blev orienteret om sekretariatets opfølgning på tilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om opgørelse af "andre driftsmæssige indtægter" i DONG City Elnet A/S´2004 reguleringsregnskab.

Punkt 6:

Mundtlig orientering om forslag til ændring af lov elforsyning og lov om gasforsyning

 

Energitilsynet blev orienteret om lovforslag om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning.

Punkt 7:

Mundtlig orientering om Energitilsynets elektroniske indberetningssystem (EDO)

 

Energitilsynet blev orienteret om status for Energitilsynets elektroniske data indberetningssystem (EDO).

Punkt 8:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 24. november 2008

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO