Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1. Nye klagenævnssager for Energiklagenævnet

Galten Elværk Net - klage over effektiviseringskrav
Den 27. september 2007 udmeldte Energitilsynet effektivitetskrav for elnetselskaberne for 2008.

Galten Elværk Net - har påklaget Energitilsynets afgørelse til Energiklagenævnet, idet selskabet ønsker at en række omkostninger, hvor selskabet modtager fuld refusion af en tredje part, bliver betragtet som ekstraordinære omkostninger, hvorved disse omkostninger holdes uden for den benchmarking, som gælder for 2008.

Denne afgørelse er af klageren indbragt for Energiklagenævnet.

1.2. HNG Midt-Nord - klage over påbud vedrørende overvågningsprogram for gas.
Naturgasselskabet HNG Midt-Nord - har til Energiklagenævnet påklaget Energitilsynets afgørelse af 17. december 2007 vedrørende håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

Klagesagen vedrører i det væsentlige, at HNG Midt-Nord ikke som Energitilsynet foreskriver, vil FFO-godkende medarbejderne i netselskabet individuelt med udgangspunkt i medarbejdernes jobfunktioner. Selskabet er af den klare overbevisning, at en general godkendelse af alle medarbejdere i netselskabet til alle informationer tilfredsstillende opfylder overvågningsbekendtgørelsens krav til håndtering af forretningsmæssigt følsomme oplysninger.

1.3. Københavns Energi Bygas - opkrævning af gebyrer
En forbruger under Københavns Energi bygas klagede til Energitilsynet over KE Bygas A/S´ politik for opkrævning af rykkergebyrer. Forbrugeren henviste til, at i henhold til renteloven har forsyningen mulighed for at opkræve rykkergebyrer, men er ikke forpligtet hertil. Forbrugeren fandt, at KE Bygas af sociale hensyn skulle undlade at opkræve rykkergebyrer hos socialt dårligt stillede forbrugere.

Energitilsynets sekretariat meddelte forbrugere, at i henhold til Energitilsynets praksis skal de enkelte forbrugere betale de omkostninger, der forbundet med hans forbrug, herunder omkostninger ved at han betaler for sent, således at disse omkostninger ikke belaster forbrugere, der betaler til tiden.

Sekretariatet meddelte endvidere, at det ligger uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til, hvorvidt en forsyning af sociale kunde skal pålægges ikke at tage gebyrer af socialt dårligt stillede forbrugere, hvorfor sekretariatet afviste at tage stilling til dette spørgsmål.


2. Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

SEAS/NVE - klage over opgørelse - stadfæstelse
Energiklagenævnet har den 17. december 2007 har stadfæstet en afgørelse truffet af Energitilsynets sekretariat vedrørende en opgørelse fra SEAS/NVE. Klagen vedrørte det forhold, at selskabet havde sendt klageren en opgørelse, hvor der figurerede et forbrug på 0, samt at selskabet opkrævede betaling for net-/og systemomkostninger m.v. Klageren anførte blandt andet i sin klage til tilsynet, at selskabet var fremkommet med urigtige oplysninger, og at selskabet skyldte hende 4.000 kr.

I sin afgørelse fastslog sekretariatet, at klageren ikke havde medvirket til at sandsynliggøre eller dokumentere sine påstande om, at selskabet skyldte hende 4.000 kr., og at selskabet havde fremkommet med urigtige oplysninger. Sekretariatet fandt, at der ikke kunne rettes indvendinger mod selskabets beregninger af net- og transmissionsabonnement.

I sin klage til Energiklagenævnet havde klager fremført som et yderligere klagepunkt, at tilsynets afgørelse byggede på forkerte oplysninger og forkert retsgrundlag.

I sin afgørelse fandt Energiklagenævnet, at selskabets beregninger af net- og transmissionsabonnement overholder elforsyningslovens § 6, stk. 4, om bl.a. gennemsigtighed og rimelighed. Klagenævnet tilkendegav endvidere, at tilsynet ikke har foretaget sagsbehandlingsfejl i sin behandling af sagen.

2.2. Norenergi klage på vegne af Hydro Aluminium over fastsættelse af nettariffer fra Sydvest Energi - stadfæstelse
Energiklagenævnet har den 17. december 2007 stadfæstet Energitilsynets afgørelse af 30. januar 2006 vedrørende Sydvest Energi Nets fastsættelse af nettariffer for Hydro Aluminium Automative A/S.

Energitilsynet havde fundet, at da Sydvest Energi ejer og har etableret 15 kV-ledningerne og 15/0,4 kV- stationerne på dette leveringsniveau, skal Hydro Aluminium deltage i Sydvest Energi Nets omkostninger, idet Sydvest Energi ellers ikke får dækket sine omkostninger ved Hydro Aluminiums benyttelse af nettet på dette spændingsniveau.

Energiklagenævnet har stadfæstet afgørelsen af de af Energitilsynet anførte grunde, og klagenævnet fandt derfor ikke af Sydvest Energi Nets afregning overfor Hydro Alumunium kunne anses for urimelig.

2.3. Nesa Forsyning A/S klage over prisgodkendelse for 2002 - stadfæstelse
Energiklagenævnet har den 20. december 2007 stadfæstet Energitilsynets afgørelser af 27. september 2004 og 7. juni 2005 om prisgodkendelse for Nesa Forsyning A/S.

Energitilsynet fandt, at Nesa Forsynings el-forsyningspligtpris i 2002 ikke var i overensstemmelse med Elforsyningsloven. Energitilsynet lagde vægt på:

  • at Nesa Forsynings elindkøbsaftale, prisforhøjelsen ved tillægsaftale af 6. februar 2003 og accepten af valutaomregningsprincippet for 2002, som blev indgået med Nesa El A/S, var i alt 28,112 mio. kr. dyrere, end hvad markedsvilkår tilsagde i 2002. Energitilsynet traf derfor afgørelse om, at 28,112 mio. kr. skulle tilbageføres til forbrugerne i form af prisnedsættelse.
  • at indkøbsaftalen mellem Nesa Forsyning og Nesa El A/S ikke er indgået på markedsbestemte vilkår.
  • at tillægsaftalen af 6. februar 2003 om prisforhøjelse ikke afspejler markedsbestemte vilkår.
  • at Nesa Forsynings valutaomregningsprincip fra norske kroner til danske kroner ikke var i overensstemmelse med elforsyningsloven, da der var tale om en unødig udgift.

2.4. Århus Kommunale Fjernvarme afvikling af overdækning - afvisning
Energiklagenævnet har den 20. december 2007 afvist en klage over en afgørelse truffet af Energitilsynets sekretariat, hvor en forbruger havde klaget over Energitilsynets afgørelse af 6. september 2007 om at tillade en fireårig afviklingsperiode af den ved udgangen af 2006 konstaterede overdækning på ca. 575 mio.kr. henholdsvis Varmeplan Århus og Fjernvarme Århus. Klagen over Energitilsynets afgørelse var stillet til Energitilsynet.

Energitilsynet oversendte ved brev af 5. september 2007 korrespondancen til Energiklagenævnet som rette myndighed, idet Energitilsynet dog bemærkede, at borgeren efter Energitilsynets vurdering ikke på det foreliggende grundlag ansås for at være klageberettiget.

Energiklagenævnet afviste at behandle klagen, idet nævnet fandt,  at klagerens interesse i Energitilsynets afgørelse således ikke er tilstrækkelig direkte til, at De har den fornødne klageberettigelse til at kunne påklage Energitilsynets afgørelse af 6. september 2007 til Energiklagenævnet.

2.5. EnergiMidt Forsyning - klage over prisgodkendelse for EnergiMidt - hjemvisning
Energiklagenævnet har den 20. december 2007 hjemvist Energitilsynets sekretariats afgørelse af 2. maj 2005 om, at EnergiMidt Forsynings elforsyningspriser ikke var i overensstemmelse med elforsyningsloven til fornyet behandling i Energitilsynet.

Energitilsynet lagde vægt på følgende:

  1. EnergiMidt Forsynings overskud er urimeligt højt i forhold til virksomhedens omsætning/afsætning og omkostningernes effektivitet.
  2. Omkostninger vedr. elindkøb fra Dan Energi afspejler tilsyneladende ikke markedsvilkår og kan derfor ikke indregnes i priserne som en nødvendig omkostning

EnergiMidt Forsyning ankede tilsynets afgørelse bl.a. med den begrundelse, at der ikke er overensstemmelse mellem tilsynets metode for vurdering af et urimeligt overskud og tilsynets metode til vurdering af omkostningseffektivitet. Hertil kommer at afgørelsen vil føre til en negativ egenkapital for EnergiMidt Forsyning:

  • EnergiMidt Forsyning har i Energitilsynets benchmarking opnået den 12. bedste ud af 27 salgspris i DK Vest og 11. bedste niveau for øvrige omkostninger.
  • EnergiMidt Forsyningopnår den 7. bedste salgspris samt det 8. bedste niveau for øvrige omkostninger
  • det høje overskud er primært skabt på baggrund af et lavt omkostningsniveau

Energiklagenævnet finder, at bestemmelserne i elforsyningsloven ikke er til hinder for en regulering, som indebærer en negativ egenkapitalforrentning. En negativ egenkapitalforrentning er således en helt normal følge, såfremt en virksomhed f.eks. indkøber sine varer for dyrt eller har en administration, som ikke er tilstrækkelig effektiv.

Det fremgår efter Energiklagenævnets opfattelse ikke med tilstrækkelig tydelighed af Energitilsynets afgørelse i sagen, hvilken præcis sammenhæng der er mellem de regulerede omkostninger og den stedfundne effektivitetsvurdering til brug for fastsættelsen af et rimeligt overskud.

Energiklagenævnet finder, at sagen bør hjemvises til Energitilsynet for en nærmere afklaring af sammenhængen mellem de regulerede omkostninger og den stedfundne effektivitetsvurdering til brug for fastsættelsen af et rimeligt overskud.

2.6. Naturgas Fyn - forretning af indskudskapital - ændring
I forbindelse med, at Naturgas Fyn A/S (NGF) i 2003 solgte en aktiepost i datterselskabet Gazelle A/S til Statoil A/S skulle selskabet i medfør af naturgasforsyningslovens § 35 foretage en opgørelse af kommunens indskudskapital med henblik på at afgøre, om der skulle ske modregning i kommunernes bloktilskud. Selskabet indsendte en opgørelse af indskudskapital inkl. forrentning.

Energitilsynet kunne imidlertid ikke umiddelbart godkende forrentningen af indskudskapitalen. Spørgsmålet vedrørende forrentning i perioden 1982-2000 skulle behandles efter bestemmelser i varmeforsyningsloven og vedrørende forrentning i perioden 2000-2003 efter bestemmelser i naturgasforsyningsloven. Afgørelsen vedrørende perioden 2000-2003 blev truffet den 24. november 2003. Energitilsynet fandt, at NGF ikke kunne tillades forrentning i denne periode. Denne afgørelse er også påklaget til Energiklagenævnet, som endnu ikke har truffet afgørelse i den del af sagskomplekset.

Energitilsynet fandt, at spørgsmålet om forrentning af indskudskapital i perioden 1982-2000 krævede en nærmere juridisk analyse og først i september 2004 traf Energitilsynet afgørelse om, at NGF i perioden 1982-2000 ikke havde opnået det daværende Gas- og Varmeprisudvalgs tilladelse til forrentning, hvorfor tilsynet ikke kunne anerkende forrentning af indskudskapital. Ved afgørelsen har tilsynet lagt vægt på, at det klart fremgår af både lov, bekendtgørelse og vejledninger, at selskabet skulle indhente Gas- og Varmeprisudvalgets forudgående tiltræden og at udvalgets praksis havde været klar. Ligeledes var det helt klart, at selskabet ikke kunne fremvise en afgørelse fra Gas- og Varmeprisudvalget, hvoraf det fremgik, at selskabet havde opnået tilladelse til at forrente den kommunale indskudskapital.

Denne afgørelse blev påklaget til Energiklagenævnet bl.a. med påstand om manglende begrundelse, idet tilsynet i sin afgørelse henviste til konklusioner i et af kammeradvokaten udarbejdet notat, men samtidig nægtede at udlevere omtalte notat til selskabet. Denne første afgørelse fra Energitilsynet blev hjemvist til fornyet behandling hos Energitilsynet, idet afgørelsen manglede en fuldstændig begrundelse. Herefter udleverede Energitilsynet ekstrakt af kammeradvokatens notat til selskabet og fastholdt ved afgørelse af 20. januar 2005 ellers i det hele afgørelsen om, at der ikke kunne tillades forrentning af den kommunale indskudskapital i perioden 1982-2000.

Energiklagenævnet har imidlertid ændret denne afgørelse, således at NGF er berettiget til den foretagne forrentning af indskudskapitalen i perioden 1982-2000.

Ved afgørelsen har Energiklagenævnet lagt vægt på, at der i 1982 blev foretaget en fælles prisanmeldelse fra DONG og de regionale naturgasselskaber. Denne anmeldelse var ledsaget af langtidsbudgetter for hvert af de anmeldende selskaber. Det fremgår af anmeldelsen, at den indeholder forbrugerpriser for naturgas, afregningspriser mellem DONG A/S og de regionale naturgasselskaber og principper for reguleringen af disse på grundlag af langtidsbudgetter for samtlige selskaber frem til 2003.

Det fremgår af denne anmeldelse, at selskaberne skal have dækket bl.a. en rimelig forrentning af indskudskapital, at rentesatsen er 18 % og at egenkapitalen inkl. renter er de regionale naturgasselskabers indskudskapitaltilskrevet 18 % p.a..

Gas- og Varmeprisudvalget kvitterede for denne anmeldelse, dog med en angivelse af, at der ikke er tale om en godkendelse af det anmeldte. Samtidig oplyses, at direktoratet har påbegyndt en gennemgang af anmeldelsen med henblik på at fastslå, om anmeldelsen kan betragtes som behørig. Efterfølgende har Gas- og Varmeprisudvalget meddelt, at der er foretaget en gennemgang af anmeldelsen og anmeldelsen af naturgastarifferne kan anses for behørig. Det fremgår også af Monopoltilsynets meddelelser (vedrørende anmeldelsen af naturgastariffer), at der er forudsat en effektiv rente af såvel egenkapital som fremmedkapital på 18 % p.a.

Energiklagenævnet finder, at Gas- og varmeprisudvalgets angivelse af, at anmeldelsen er behørig har medført, at NGF med føje har kunnet få den opfattelse, at også forrentningen af indskudskapital var godkendt.

Gennem de følgende år har både NGF og de andre selskaber årligt har fremsendt årsregnskab til Gas- og Varmeprisudvalget. Af de fremsendte årsregnskaber og vedtægter er det fremgået, at forrentningen af indskudskapital var blevet indregnet i priserne.

Energiklagenævnet finder derfor, at Gas- og Varmeprisudvalget løbende er blevet gjort opmærksom på det forhold, at NGF foretog forrentning af indskudskapitalen, hvorfor NGF med føje har kunnet få den opfattelse, at forrentningen af indskudskapitalen var godkendt.

NGF har endnu ikke oplyst, hvilke tiltag der bør foretages i forlængelse af Energiklagenævnets afgørelse. En del af de midler, der er indkommet ved salg af aktier i 2003 er - for at undgå modregning i de fynske kommuners bloktilskud - ført tilbage til forbrugerne ved at anlægsgælden er nedbragt med det pågældende beløb. Efterfølgende er gælden i den regulatoriske åbningsbalance nedskrevet med det omtalte beløb (godt 27 mio. kr.).

Ved et andet aktiesalg i 2007 har Energitilsynet modregnet det indkomne provenu i selskabets underdækningskonto.


3. Formandsafgørelser

Der er ikke truffet afgørelser af Energitilsynets formand siden sidste udgave af meddelelser.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO