Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynet møde den 28. januar 2008

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 89
2. Meddelelser fra formanden
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Sager til beslutning

4. Fastsættelse af mark-up for forsyningspligtige elprodukter i en toårig periode.
5. E.ON Varme Danmark ApS – opfyldelse af bestemmelse i varmeforsyningsloven om forbrugerbeskyttelse
6. E.ON Varme ApS – overholdelse af selskabets vedtægter om forbrugerbeskyttelse
7. Energitilsynets årsberetning 2007.

Sager til orientering

8. Effekt af forsyningspligtregulering 2006 til 2008
9. Forslag til mødedatoer i 2008
10. Eventuelt.                

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Jens Roesgaard, Jens Sejer Sørensen og Torben Riber.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Kamma Holm Jonassen, Carsten Smidt og Marianne Larsson.

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 89

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.  

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden bød Jens Roesgaard velkommen som nyt medlem af Energitilsynet og de øvrige medlemmer velkommen til en ny fireårig udnævnelsesperiode.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Fastsættelse af mark-up for forsyningspligtige elprodukter i en toårig periode

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet har siden 1. januar 2005 kontrolleret prisen for forsyningspligtig el til ikke-timemålte erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende forbrugere (skabelonkunder) hvert kvartal, jf. elforsyningslovens § 72, stk. 1.

Da der ikke umiddelbart er brugbare/likvide og offentligt tilgængelige markedspriser for sådanne kvartalsprodukter på slutbrugermarkedet og engrosmarkedet, som kan stå alene i forbindelse med priskontrollen har Energitilsynet udviklet en markedsprismetode til brug for identifikationen af markedets prisniveau på kvartalsprisproduktet for henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

På baggrund af erfaringerne med priskontrollen foreslog sekretariatet, at markedsprismodellen ændres med henblik på at sikre en mere stabil udvikling i mark-up, og at opnå en højere grad af forudsigelighed for virksomhederne, hvilket i højere grad både vil afspejle og yderligere gavne udviklingen af et mere effektivt og konkurrencepræget marked.

Begrundelse

Udgangspunktet for Energitilsynets priskontrol er, at priserne på forsyningspligtprodukterne ikke må overstige markedsprisen for tilsvarende produkter til tilsvarende kundesegmenter. De hidtidige erfaringer med identifikationen af den konkurrencemæssigt bestemte mark-up viser, at mark-up'ene er relativt ustabile - selv inden for de enkelte år.

På et konkurrencemarked vil der ikke forventes at være sådanne uforklarlige "hop". Tværtimod vil aktiv og effektiv konkurrence tilsige, at udviklingen i mark-up vil være mere jævn og stabil, idet virksomhedernes faste omkostninger (der skal dækkes af mark-up'en) normalt ikke kan forventes at ændre sig væsentligt inden for kortere tidshorisonter. Tilsvarende gælder virksomhedernes avancer (der også er indeholdt i mark-up'en). På et konkurrencepræget marked vil der under normale omstændigheder ikke være mulighed for, at virksomhederne over en længere periode kan have avancer, der svinger betydeligt.

Det gælder ikke mindst på et område som elmarkedet, hvor produkter, leveringsbetingelser mv. er så homogene, som tilfældet er. På et sådant marked vil forventningen være, at prisændringer i alt væsentligt vil kunne henføres til prisændringer på engrosmarkedet, og således slå igennem hos alle leverandører. Hvis det omvendt er den enkelte leverandørs omkostninger eller avance, der varierer så meget, vil det være forventeligt, at kunderne omgående skifter til den leverandør, der har den laveste mark-up (omkostninger og avance).

På den baggrund fandt sekretariatet, at det ville være i overensstemmelse med formuleringen af elforsyningslovens § 72, stk.1, lovens forarbejder og hensigten med priskontrollen at ændre markedsprismodellen, så den i højere grad tilnærmes forholdene på et konkurrencepræget marked, og foreslog derfor, at der fremover kun fastsættes mark-ups til brug for priskontrollen én gang hvert andet år. Mark-up'en foreslås fastlagt i november året inden den følgende toårige periode, dog således at den faste mark-up for perioden Q2-08 til Q4-09 fastsættes i februar 2008. Ved denne metode vil selskaberne have et passende varsel til at indrette sig efter den kommende toårige periodes mark-up.

Forslaget ændrer grundlæggende ikke på metoden til fastsættelse af mark-up'en med den undtagelse, at grundlaget for fastsættelsen af mark-up'en vil være prisobservationer jævnt fordelt over de foregående to år i stedet for de kvartalsvis prisobservationer, der anvendes i dag. Efter forslaget reguleres den fastsatte mark-up fremadrettet med prisudviklingen svarende til 50 pct. DS forbrugerprisindeks og 50 pct. DS lønindeks for ansatte i industrien i de to år, der vil gå mellem Energitilsynets vurdering og eventuelle ændring af mark-up'en. Tilsvarende fremskrives grundlaget for fastsættelsen af den toårige mark-up dvs. de foregående to års observationer

Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

  • at der med virkning fra 2. kvartal 2008 identificeres og fastsættes en mark-up for forsyningspligtige elprodukter gældende for perioden frem til udgangen af 2009, og herefter for hver toårige kalenderperiode. Fastsættelsen sker på baggrund af estimater for de foregående to års mark-ups på lignende produkter solgt på markedsmæssige vilkår, jf. Efl § 72, stk. 1. Hvis væsentlige forhold eller forudsætninger i detailmarkedet ændres, fastsættes mark-up'en oftere end hvert andet år, samt
  • at mark-up'en reguleres hvert kvartal med prisudviklingen, svarende til 50 pct. DS forbrugerprisindeks og 50 pct. DS lønindeks for ansatte i industrien (ILON 2), og grundlaget for fastsættelsen af mark-up'en dvs. de foregående to års observationer fremskrives med samme indeks.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 5:

E.ON Varme Danmark ApS - opfyldelse af en bestemmelse i varme-forsyningsloven om forbrugerindflydelse

Sagsbeskrivelse

En forbruger klagede over, at E.ON Varme Danmark A/S ved at undlade at overholde en bestemmelse om forbrugerindflydelse i varmeforsyningsloven har frataget forbrugerne deres lovfæstede ret til at kontrollere, og evt. korrigere, selskabets dispositioner. E.ON Varme Danmark A/S ejede ved klagens indgivelse det varmeforsyningsanlæg i Slagslunde, som klageren modtog varme fra.

Klageren forlangte, at Energitilsynet skulle indgive politianmeldelse i anledning af, at E.ON Varme efter klagerens opfattelse ikke havde efterkommet påbud eller forbud, udstedt med hjemmel i varmeforsyningsloven, og at tilsynet skulle erklære alle E.ON Varme dispositioner for ugyldige, bortset fra de strengt nødvendige for at sikre den daglige drift. 

 

Efter Energitilsynets opfattelse foreligger der i sagen fire spørgsmål, som Energitilsynet skal tage stilling til:

Opfyldte E.ON Varme Danmark A/S og E.ON Danmark A/S bestemmelserne i varmeforsyningsloven om forbrugerindflydelse da sagen blev indbragt og da tilsynet traf afgørelsen af 28. juni 2006?

Opfylder E.ON Varme Danmark Aps´s nuværende vedtægter kravene til forbrugerindflydelse i kapitel 4 b i varmeforsyningsloven?

Hvilke konsekvenser har en manglende overholdelse af bestemmelserne for Nesa Varmes henholdsvis E.ON Varmes dispositioner?

Er der grundlag for en politianmeldelse af E.ON Varme Danmark ApS?

Begrundelse

Ad 1. Forbrugerindflydelse i E.ON Varme Danmark A/S

Det fremgår af sagen, at hverken vedtægterne for E.ON Varme Danmark A/S eller E.ON Danmark A/S, da sagen blev rejst, indeholdt bestemmelser, som sikrede forbrugerindflydelsen i selskabet.

Tilsynet kunne på denne baggrund konstatere, at vedtægterne ikke var i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og indledte derfor en forhandling med forsyningsselskabet med henblik på at bringe dette til ophør.

På baggrund af disse forhandlinger nåede selskabet og tilsynet til enighed om, at uoverensstemmelsen med varmeforsyningsloven kunne bringes til ophør ved at omdanne selskabet til anpartsselskab, hvor kommunerne udpeger flertallet af bestyrelsens medlemmer. Dette forhandlingsresultat blev meddelt parterne som afgørelse truffet af Energitilsynet den 28. juni 2006.

Ad 2. Forbrugerindflydelse i E.ON Varme Danmark ApS

E.ON Varme Danmark A/S blev den 28. juni 2006 omdannet til et anparts-selskab. De væsentligste bestemmelser om forbrugerindflydelse i E.ON Varmes vedtægter kan sammenfattes således:

Bestyrelsen er på 7 medlemmer.

3 medlemmer vælges af virksomhedens generalforsamling.

4 medlemmer vælges af de fire kommuner i hvilke E.ON Varme har flest slutbrugere.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når samtlige generalforsamlingsvalgte medlemmer er til stede samt mindst ét kommunalbestyrelsesvagt medlem.

Anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Dog skal mindst et generalforsamlingsvalgt medlem udgøre en del af flertallet.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der vælges suppleanter for de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af general-forsamlingen, men tilsvarende gælder ikke for de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelserne.

Hovedreglen i varmeforsyningsloven er, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal vælges af de forbrugere, hvis ejendomme er tilsluttet virksomhedens anlæg eller af en eller flere kommunale bestyrelser i virksomhedens forsyningsområde i kraft af disses udøvelse af deres ejerbeføjelser på virksomhedens generalforsamling eller på anden måde.

Spørgsmålet er, om formuleringen "på anden måde" skal fortolkes således, at sætningen knytter sig til på anden måde end gennem udøvelsen af kommunernes ejerbeføjelser, eller på anden måde end generalforsamling. Det fremgår af lovbemærkningerne til den pågældende forbrugerindflydelsesbestemmelse, at forbrugerindflydelseskravet også kan opfyldes indirekte, nemlig hvor en eller flere kommuner i kraft af aktiebesiddelse eller på anden måde har ret til at vælge flertallet af virksomhedens bestyrelse.

Sekretariatet finder, at "på anden måde" i bestemmelsen må fortolkes således, at den kommunale indflydelse kan udøves uafhængigt af ejerbeføjelser, f.eks. ved at et selskab gennem vedtægtsbestemmelser overdrager retten til at vælge flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i selskabet til kommunerne i forsynings-området.

Med hensyn til vedtægtsbestemmelserne om beslutningsdygtighed, stemmelighed og at mindst et generalforsamlingsvalgt medlem skal udgøre en del af flertallet, bemærker sekretariatet, at de gældende vedtægter på den ene side indebærer, at de kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer har mulighed for at blokere et forslag fra virksomhedens ejere, og på den anden side at de kommunalt valgte medlemmer ikke kan gennemtrumfe et forslag, som ejerne er imod.

Sekretariatet finder på dette grundlag, at de gældende vedtægter tilgodeser ejernes legitime interesser i virksomhedens drift på en måde, som ikke griber mere ind i forbrugerindflydelsen end interessen tilsiger.

Energitilsynets sekretariat finder derfor, at de gældende vedtægter er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens bestemmelser om forbrugerindflydelse.

Ad 3. Konsekvenser af en manglende forbrugerindflydelse.

Energitilsynets afgørelser er fremadrettede, og en klage over manglende overholdelse af varmeforsyningslovens bestemmelser om forbrugerindflydelse vil, hvis klageren får medhold, betyde, at indklagede må ændre sin fremgangsmåde for fremtiden.

Ingen bestemmelser i varmeforsyningsloven giver Energitilsynet hjemmel til at gå ind i en bedømmelse af, hvilke konsekvenser en manglende overholdelse af lovens regler har for dispositioner, truffet i den periode, hvor forbrugerindflydelsen ikke var i overensstemmelse med loven. Energitilsynet kan således ikke rette op på urimelige forhold med "tilbagevirkende kraft".

En afgørelse af om eller i hvilket omfang Nesa Varmes og E.ON´s dispositioner var ugyldige i anledning af den manglende overholdelse af varmeforsyningslovens forbrugerindflydelsesbestemmelser skal træffes ved domstolene.

Ad 4. Er der grundlag for en politianmeldelse af E.ON Varme?

Klageren ønsker, at Energitilsynet skal indgive politianmeldelse i anledning af, at E.ON Varme efter klagerens opfattelse ikke har efterkommet påbud eller forbud, med krav om bødestraf af en ikke ubetydelig størrelse.

Klageren omtaler et pålæg, som Energitilsynet skulle have givet NESA/E.ON den 21. januar 2005. Energitilsynets sekretariat går ud fra, at klageren mener tilsynets brev af 21. januar 2005 til NESA i anledning af en klage fra en forbruger i Stenløse.

Det kan oplyses, at der ikke er tale om et pålæg, men om en tilkendegivelse. Endvidere kan det oplyses, at E.ON Varme har handlet i overensstemmelse med tilkendegivelsen, derved at der i den faste afgift nu indgår en kvadratmeterafgift.

Energitilsynets sekretariat finder herefter ikke, at der er grundlag for en politianmeldelse af E.ON Varme Danmark ApS.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog,  

  • at Energitilsynet tager vedtægterne til efterretning,

da vedtægterne i E.ON Varme Danmark ApS. på det foreliggende grundlag efter forhandling med Energitilsynet nu er i overensstemmelse med § 23 h i varmeforsyningsloven, og

da varmeforsyningsloven ikke giver Energitilsynet hjemmel til sanktioner i anledning af den hidtidige manglende overholdelse af bestemmelsen.

Energitilsynet anbefaler,

  • at vedtægterne bringes i overensstemmelse med Retningslinjer vedrørende valg af kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer til bestyrelsen, således at der vælges en suppleant for hvert af de kommunalbestyrelsesvalgte medlemmer.

Det understreges, at Energitilsynet af egen drift eller i anledning af en klage ikke ved denne afgørelse er afskåret fra at kunne behandle spørgsmål om vedtægterne i selskabet eller den faktiske udmøntning af forbrugerindflydelsen.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 6:

E.ON Varme Danmark ApS - overholdelse af selskabets vedtægter om forbrugerindflydelse

Sagsbeskrivelse

Ved behandlingen af sagen om forbrugerindflydelse i E.ON Varme Danmark ApS (dagsordenens punkt 5) fik sekretariatet oplysning om, at E.ON Varme ikke har holdt bestyrelsesmøde med deltagelse af forbrugerrepræsentanter.

Sekretariatet fandt, at denne oplysning rejser et spørgsmål om den faktiske udmøntning af forbrugerindflydelsen.

Den 1. oktober 2005 erhvervede E.ON Varme aktierne i NESA Varme A/S, hvorved E.ON Varme også overtog anlægget i Slagslunde. Den 14. november 2005 meddelte E.ON Varmes advokat Energitilsynets sekretariat, at selskabet i nærmeste fremtid ville drøfte forslag til vedtægter, således at varme-forsyningslovens regler om forbrugerindflydelse blev opfyldt. Den 28. juni 2006 blev E.ON Varme A/S omdannet til et anpartsselskab. Den 23. juni 2007 anmodede E.ON Varme ApS fire kommuner om at udpege forbrugerrepræsentanter til selskabets bestyrelse, og den 14. september 2007 modtog selskabets de sidste oplysninger til brug for anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen af den nye bestyrelse til. Anmeldelsen skete den 21. september 2007. Den 21. december 2007 indkaldte E.ON Varme bestyrelsesmedlemmerne til et bestyrelsesmøde, der planlægges afholdt den 5. marts 2008. 

Begrundelse

Sekretariatet bemærker, at det følger af selskabets vedtægter, at mindst et af de kommunal­bestyrel­sesvalgte medlemmer skal deltage i møderne, for at bestyrelsen er beslutningsdygtig. Det kan således konstateres, at bestyrelsen i E.ON Varme Danmark ApS ikke har været beslutningsdygtig.

Det forhold, at en varmeforsyningsvirksomhed i 1 år og 9 måneder ikke afholder bestyrelsesmøder med beslutningsdygtighed og deltagelse af forbrugerrepræsentanter, er efter Energitilsynets vurdering særdeles kritisabelt og. rejser f.eks. spørgsmål om, hvilke beslutninger, der i den mellemliggende periode er truffet og med hvilken kompetence.

Det skal bemærkes, at vedtægtssagen under dagsordenens punkt 5 alene tager stilling til, om den selskabsmæssige struktur, som fastsættes i vedtægterne er i strid med varmeforsyningsloven, men ikke om selskabet overholder disse vedtægter.

Afgørelse

 

Energitilsynet tog til efterretning,

  • at sekretariatet indleder en sag om selskabets manglende indkaldelse af bestyrelsesmøder med deltagelse af forbrugerrepræsentanter m.v., herunder
  • at sekretariatet snarest afholder et møde med bestyrelsesformanden og selskabets ledelse, således at disse kan redegøre for situationen,
  • at sekretariatet frem til december 2009 fører et skærpet tilsyn med selskabets overholdelse af forbrugerindflydelsesbestemmelserne, og endelig
  • at sekretariatet medio 2008 orienterer tilsynets om sagens status.

Tilsynet udtrykker skarp kritik af, at selskabet ikke har sikret, at en beslutningsdygtig bestyrelse med deltagelse af forbrugerrepræsentanter har kunnet afholde møde umiddelbart efter selskabets dannelse i juni 2006.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 7:

Energitilsynets årsberetning 2007

 

På baggrund af et af sekretariatet udarbejdet udkast drøftede Energitilsynet indholdet af Energitilsynets årsberetning 2007.

Energitilsynet vedtog, at årsberetningen med de drøftede ændringer på ny skulle forelægges tilsynet på mødet den 25. februar 2008.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 8:

Effekt af forsyningspligtregulering 2006 til 2008

 

Sekretariatet orienterede Energitilsynet om resultatet af forsyningspligtregulering fra 2006 til 2008. 

Punkt 9:

Forslag til mødedatoer i 2008

 

Energitilsynet vedtog mødedatoer for 2008. De planlagte mødedatoer fremgår af Energitilsynets hjemmeside.

Punkt 10:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 25. februar 2008.

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO