Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Energitilsynets møde den. 28. april 2008

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 92.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.  

Sager til beslutning

4. Kommunernes indberetning for 2007 af værdier modtaget fra el-og varmevirksomheder.
5. Aktiver i fjernvarmeværkerne (grundlag for fri og bunden egenkapital).
6. E.ON Varmes faste afgifter og incitamenter til energibesparelser (Genoptagelse)
7. Revision af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet.
8. Eventuelt  

I mødet deltog

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Jens Roesgaard, Jens Sejer Sørensen, Torben Riber og Mogens Arndt.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Kamma Holm Jonassen, Jan Hansen, Carsten Smidt og Marianne Larsson.

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 92

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.    

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden orienterede om lovforslag om ændring af de tre energilove.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren

 

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Kommunernes indberetning for 2007 af værdier modtaget fra el- og varmevirksomheder

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet skal hvert år senest i april godkende de beløb, som kommunerne måtte have modtaget fra deres el- og varmeforsyningsvirksomheder, og således har registreret som beløb til rådighed. Kommuner med sådanne virksomheder skal indberette, uanset om de har modtaget beløb eller ej.

Samtidig skal kommunerne afgive erklæring til energitilsynet om, at der ikke er anvendt midler fra el-, varme- eller naturgasaktiviteter til vandforsynings-, spildevands- eller affaldshåndteringsaktiviteter, når disse udøves i samme virksomhed (koncern). Såfremt der er sådanne beløb, skal tilsynet endvidere fastsætte dette beløbs størrelse.

Tilsynet skal senest den 1. maj give Velfærdsministeriet meddelelse om de godkendte rådighedsbeløb (inkl. beregnet forrentning og med eventuelle fradrag) samt eventuelle beløb, som måtte være anvendt til vandforsynings-, spildevands- eller affaldshåndteringsaktiviteter, hvorfor tilsynet senest på april mødet skal træffe afgørelse.

Kommunerne har, igen i år med en vis forsinkelse, indsendt deres indberetninger. Sekretariatet gjorde status den 10. april 2008. Da manglede 49 kommuner at indberette, og 34 er ude i rykkerprocedure på grund af mangel­fuld indberetning, dvs. kun 15 var umiddelbart korrekt modtaget. Desuden manglede 45 kommuner at indberette angående de fælleskommunale affalds fyrede kraft-/ varmeværker. 

Begrundelse

Fire kommuner har indberettet registrering af modtagne uddelinger og vederlag, som forelægges tilsynet til godkendelse. I alt er der indberettet beløb for ca. 7,1 mia. kr.

Ingen kommuner har afgivet erklæring om, at der er anvendt midler fra el-, varme- eller naturgasaktiviteter til vandforsynings-, spildevands- eller affalds­håndteringsaktiviteter, når disse udøves i samme virksomhed (koncern).

Tilsynet med indberettede rådighedsbeløb baseres primært på en konstatering af, at kommunens revisor har konstateret tilstedeværelsen af den forudsatte dokumentation, samt at revisor ikke har konstateret forhold, som burde have givet anledning til registreringer. På samme måde føres tilsyn med erklæringen om, at der ikke er anvendt midler fra el-, varme- eller naturgasaktiviteter til vandforsynings-, spildevands- eller affaldshåndteringsaktiviteter. Revisor, skal, ligesom kommunen, benytte fortrykte erklæringer, som er udstedt i medfør af bekendtgørelse.

Senere på året vil sekretariatet foretage en stikprøvekontrol af udvalgte kommuners indberetning. 

Afgørelse

Energitilsynet traf afgørelse om, at 4 kommuners indberettede rådighedsbeløb inkl. renter, og som er ledsaget af revisors standarderklæring, godkendes af tilsynet, og at energitilsynet bemyndiger sekretariatet til at give Velfærds­ministeriet meddelelse herom, idet der godkendes med forbehold for beløbenes rigtighed, og med forbehold for resultatet af den kommende stikprøve­undersøgelse.

Energitilsynet traf afgørelse om,

  • at erklæringerne fra de 17 kommuner, der for 26 virksomheder har afgivet erklæring om ikke-overførsel af energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter, og som er ledsaget af revisors standarderklæring, indtil videre accepteres som, at der ikke er anvendt midler i strid med elforsyningslovens § 37 a, stk. 3 og varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 3, idet der godkendes med forbehold for resultatet af den kommende stikprøveundersøgelse.
  • at bemyndige sekretariatet til fortløbende at give meddelelse til Velfærdsministeriet om rådighedsbeløb, der efterfølgende måtte modtages forsinket indberetning om eller erklæring om, og som skal meddeles ministeriet i medfør af elforsyningslovens § 37, stk. 10 og 37 a, stk. 6, samt varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 10 § 23 m, stk. 6.
  • at den stikprøvekontrol, som er forudsat i lovbemærkningerne, foretages senere på året, og at den gennemføres med henblik på at sikre en forbedring af den fremtidige besvarelsesprocent. Tilsynet orienteres senere om resultatet af stikprøven.

Energitilsynet bemyndigede formanden for Energitilsynet og sekretariatet til at tage de fornødne kontakter til relevante myndigheder og interesse-organisationer med henblik på at sikre, at kommunerne fremover indberetter rettidigt og korrekt, og med henblik på snarest at modtage de manglende indberetninger for i år. 

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 5:

Aktiver i fjernvarmeværkerne (grundlag for fri og bunden egenkapital)

Sagsbeskrivelse

Energitilsynets sekretariat har modtaget et antal sager, hvor varme­forsyningsvirksomheder ønsker at anmelde den del af virksomhedens kapital, som de mener fri og dermed kan trækkes ud af virksomheden i modsætning til bunden kapital, der tilhører forbrugerne. Energitilsynet skal for de, der ønsker det, opgøre værdien af den fri egenkapital. 

Varmeforsyningsvirksomhederne har løbende kunnet anmelde og få behandlet virksomhedernes kapital på grundlag af de bogførte værdier. Mange af virksomhederne ønsker imidlertid at anmelde på grundlag af nedskrevne genanskaffelsesværdier.

I arbejdet med opgørelse af fjernvarmeaktiver er der taget udgangspunkt i samme værdiansættelsesprincipper som på elområdet, og der er opstillet standarder for værdiansættelse af aktiverne på fjernvarmeområdet.

Begrundelse

Anvendelse af komponentlisten som udgangspunkt for fastsættelsen af fri egenkapital er valgfri, idet forsyningerne ikke er bundet af en bestemt opgørelsesmetode. Det afgørende for sagsbehandlingen vil være den dokumen­tation for aktiver og passiver, forsyningen kan fremlægge. 

Tilkendegivelse

Energitilsynet tilkendegav, at "Administrationsgrundlag for opgørelse af fjernvarmeaktiver pr. 1. marts 1981" tages til efterretning.

 

Tilkendegivelsen blev besluttet uden afstemning.

Punkt 6:

E.ON Varmes faste afgifter og incitamenter til energibesparelser

Sagsbeskrivelse

En forbruger havde klaget til Energitilsynet over, at E.ON Varme Danmark ApS ved at indføre en kvadratmeterafgift som grundlag for den faste afgift mindsker incitamentet til energibesparelser, hvilket efter klagerens opfattelse er i strid med bestemmelser i varmeforsyningsloven og i en bekendtgørelse om energibesparelser. Der er truffet en sekretariatsafgørelse i sagen, som klageren påklagede til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet har hjemvist sagen med den begrundelse, at sekretariatet ikke havde givet klagevejledning med hensyn til dette klagepunkt, hvorfor sagen blev forelagt for Energitilsynet til afgørelse. 

I henhold til Energitilsynets og tidligere Gas- og Varmeprisudvalgets praksis skal den faste afgift være omkostningsmæssigt bestemt, således at den faste afgift dækker varmeforsyningens forbrugsuafhængige omkostninger. Der kan således alene ske stigninger i den faste afgift i det omfang, der sker stigning i disse omkostninger.

E.ON Varme har tidligere opkrævet den samme faste afgift fra alle forbrugere. Det fandt Energitilsynets sekretariat ikke var i overensstemmelse med varme­forsyningsloven, og tilkendegav dette overfor selskabet. E.ON Varme ændrede herefter den faste afgift, således at afgiftens størrelse var afhængig af arealet af den tilsluttede ejendom, således som dette var registreret i BBR.

Energitilsynets sekretariat fandt i en tidligere afgørelse, at de priser og vilkår, som selskabet herefter fastsatte, var i overensstemmelse med varmeforsynings­loven og foretog sig derfor dengang ikke videre. Denne vurdering var forbrugeren imidlertid ikke enig i, hvilket var årsag til at forbrugeren rejste sagen for Energitilsynet.

Begrundelse

Som grundlag for beregningen af den faste afgift har Energitilsynet tidligere ikke haft indvendinger mod at anvende BBR-registrets oplysninger, boligens m3 luftindhold eller m2 hedefladeareal. Derudover kan anvendes en tarifering med en blanding af et variabelt og fast element, f.eks. ved at hele eller dele af den faste afgift udregnes som et glidende gennemsnit af de foregående tre års forbrug. Denne praksis er stadfæstet af Energiklagenævnet.

Sekretariatet bemærkede, at energisparebekendtgørelsen var gældende i perioden 1. oktober 2001 til 15. juni 2006. En senere energi-spareydelsesbekendtgørelse trådte i kraft den 18. november 2006, og er fortsat gældende.

Sekretariatet bemærkede desuden, at princippet om kostægte tarifering indebærer, at forbrugerne får de rigtige prissignaler og kan handle derefter. Samfundsøkonomisk bliver der herved tale om størst effektivitet.

Sekretariatet fandt på den baggrund ikke, at den af E.ON Varme opkrævede arealbaserede faste afgift har været eller er i strid med disse bekendtgørelser.

Afgørelse

Energitilsynet traf afgørelse om, at meddele E.ON Varme Danmark ApS., at:

Energitilsynet ikke foretager sig videre,

  • da opkrævning af en arealbaseret fast afgift ikke findes i strid med § 21, stk. 4 eller stk. 5, i varmeforsyningsloven, eller i strid med bestemmelser i bekendtgørelse nr. 816 af 17. september 2001 om energispareaktiviteter, eller i strid med bestemmelser i bekendtgørelse nr. 1105 af 9. september 2006 om energispare­ydelser i net- og distributionsvirksomheder, og
  • da det af klageren anførte ikke giver Energitilsynet anledning til at ændre tilsynets og Energiklagenævnets praksis.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 7:

Revision af anmeldelsesbekendtgørelsen på varmeområdet (Principforelæggelse)

Sagsbeskrivelse

 

Energitilsynets anmeldelsesbekendtgørelse fra 2000 skal ændres. Dels som følge af oprettelsen af EnergiData Online, dels som følge af nogle ændringer af varmeforsyningsloven, er det nødvendigt at ændre reglerne for varme­for­syningernes anmeldelser. I forbindelse med screeningen af varmeforsyningernes regnskaber er der konstateret problemer med anmeldelserne, der medfører, at det samtidig findes relevant at stille krav til anmeldelsernes form og om revisorpåtegning på regnskabsanmeldelser.

Begrundelse

Energitilsynet blev orienteret om baggrunden for bekendtgørelsen og bekendtgørelsens overordnede indhold og for, hvornår den forventes at blive sendt i høring. Endvidere blev tilsynet orienteret om, i hvilket omfang der bliver tale om nye regler og i hvilket omfang, der er tale om stramning henholdsvis lettelse af administrationen/tilsynet på området. Notatet indeholder omtale af, hvem der bliver berørt af bekendtgørelsen, og den forventede reaktion på ændrede anmeldelsesregler.

Under forudsætning af tilsynets tilslutning til principperne i de ændringer, der påtænkes at indgå i en revideret anmeldelsesbekendtgørelse, udsendes denne i høring.

Tilkendegivelse

Energitilsynet kunne tilslutte sig, at et udkast til ny bekendtgørelse om anmeldelse af priser mv. sendes i høring.

 

Tilkendegivelsen blev besluttet uden afstemning.

Punkt 8:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 26. maj 2008.

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO