Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1. Nye klagesager for Energiklagenævnet

1.1. Statoil Gazelle Forsyning A/S korrektion af efterregulering 2006-2006
Ved afgørelse af 26. juni 2006 foretog Energitilsynet en efterregulering af de tre forsyningspligtige naturgasselskaber. I den forbindelse afslog tilsynet at lade Statoil Gazelle Forsyning A/S indregne afskrivning på goodwill i priserne. Selskabet påklagede afgørelsen på dette punkt, og med afgørelse af 31. marts 2008 ændrede Energiklagenævnet tilsynets afgørelse og tillod dermed selskabet at indregne afskrivning på goodwill i priserne.

Sekretariatet har efterfølgende foretaget korrektion af afgørelserne for 2004, 2005 og 2006, hvor Statoil Gazelle Forsyning A/S tillades at indregne afskrivning på goodwill i priserne. Når selskabet kan indregne goodwill i priserne falder selskabet ringere ud i den effektivitetsbenchmarking, som selskaberne underlægges, og dermed tillades selskabet også en lavere forrentningsprocent.

Selskabet har imidlertid påklaget sekretariatets afgørelse, idet selskabet finder, at der kan foretages indregning af goodwill i priserne, men denne afskrivning på goodwill skal trækkes ud af selskabets omkostninger, forinden der foretages en effektivitetsbenchmarking af selskabets omkostninger.

1.2. Nordthy Elforsyning - efterregulering for 3. kvartal 2008
Nordthy Energi A/S har påklaget sekretariatets afgørelse af 20. april 2009 om efterregulering for det forsyningspligtige elprodukt i 3. kvartal 2008.
Nordthy Energi A/S har i 3. kvartal 2008 foretaget en efterregulering på 62,05 DKK/Mwh for det forsyningspligtige kvartalsprodukt svarende til et efterreguleringsbeløb på DKK 300.198.

Nordthy Energi A/S udbyder et elforsyningsprodukt og et handelsprodukt, Stabilel. Nordthy Energi A/S påstår at have flyttet kunder fra handelsproduktet til elforsyningsproduktet i 3. kvartal. Sekretariatet har ikke fået dokumentation for dette, hvorfor selskabet stadig mangler at efterregulere et betydeligt beløb, hvilket selskabet er uenigt i.

Det skal bemærkes, at efterregulering fremgår af Lov nr. 494 af 9. juni 2004 om ændring af lov om elforsyning mv. § 4, stk. 4. Heri henvises til at efterreguleringen indregnes i selskabets priser, balancerings- og administrationsbidrag, jf elforsyningslovens § 72, stk 1, 2 og 3, der udelukkende refererer til elforsyningspligtprodukter. Efterreguleringen skal således kun foretages i prisen for de forsyningspligtige elprodukter og på baggrund af de afsatte mængder for de forsyningspligtige elprodukter.


2. Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

2.1. Præstø Kraftvarmeværk - klage over regnskaber - stadfæstelseEnergiklagenævnet har ved afgørelse af 18. maj 2009 stadfæstet sekretariatets afgørelse af 10. oktober 2008 om, at der var tale om en nødvendig omkostning efter varmeforsyningsloven, da Præstø Kraftvarmeværk indregnede 506 t.kr. i drift og vedligeholdelse af distributionsnet i værkets regnskab for 2005.

Sagens baggrund var, at Præstø Fjernvarme havde indgået en aftale med Præstø Kraftvarmeværk om, at kraftvarmeværket stillede en medarbejder til rådighed for Præstø Fjernvarme til vedligeholdelsesarbejder på Præstø Fjernvarmes ledningsnet. Præstø Fjernvarme mente, at det aftalte beløb på 506 t.kr. var regnet med to gange i kraftvarmeværkets regnskab for 2005.

Kraftvarmeværkets regnskabsoplysninger efter varmeforsyningsloven gav ikke anledning til at antage, at det skulle være tilfældet. Ej heller det regnskabsmateriale, som Præstø Fjernvarme havde fremlagt i sagen, gav anledning til en ændret vurdering af sagen.

2.2. Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk - partstatus - stadfæstelse
Den 25. maj 2009 har Energiklagenævnet stadfæstet en afgørelse truffet af Energitilsynets sekretariat, hvor havde en klager over E.ON Varmes prisfastsættelse, at klageren ikke kunne anses som part i Energitilsynet generelle sag om prisfastsættelsen på E.ON Varmes varmeforsyninger, da klageren ikke kunne anses for at have en væsentlig og individuel interesse i sagen.

Sekretariatet henviste i afgørelsen de forvaltningsretlige principper om partstatus og de hensyn, der lå til grund for afgørelsen.

Klageren fremførte i sin klage til Energiklagenævnet, at sekretariatets afgørelse led af forvaltningsretlige mangler, da der ikke i afgørelsen var henvist til retsregler og paragraffer.

Energiklagenævnet bemærkede i sin stadfæstelse, at sekretariatets afgørelse er truffet på grundlag af uskrevne regler om partstatus, og da afgørelsen indeholdt en redegørelse for disse uskrevne regler fandt klagenævnet ikke, at afgørelsen led af forvaltningsretlige mangler.

2.3. Prislofter - Vejen Kraftvarmeværk - hjemvisning
Energitilsynet har truffet to afgørelser om Vejen kraftvarmeværk. Dels en afgørelse om fastholdelse af placering som andet end naturgasværk dels om fastholdelse af foregående års placering mens selve sagen om placeringen blev færdigbehandlet. Første sag tager afsæt i prisloftudmeldingen 2007, og anden sag tager afsæt i prisloftsudmeldingen 2008. Afgørelsen om 2007 er påklaget til Energiklagenævnet og endnu ikke afgjort.

Derimod har Energiklagenævnet har truffet afgørelse vedrørende Energitilsynets afgørelse af 1. oktober 2008 om udmelding af prislofter og hjemvist sagen til fornyet behandling. Klagenævnet har hjemvist sagen, fordi Energitilsynets afgørelse af 1. oktober 2008 er enslydende med tilsynets afgørelse af 1. oktober 2007 om udmelding af prislofter, og at der på tilsvarende vis ikke er foretaget partshøring eller givet en begrundelse for afgørelsen.

I forbindelse med udmelding af prislofter 2008 meddelte sekretariatet Vejen Kraftvarmeværk, at placeringen af Vejen Kraftvarmeværk blev bibeholdt for denne udmelding indtil Energitilsynet havde truffet afgørelse om selve placeringen 2007. Ligeledes blev det meddelt, at hvis 2007-sagen resulterede i en ændret indplacering af værket, ville sekretariatet samtidig tage stilling til en efterregulering af prisloftudmeldingen i 2008. Sekretariatet ønskede hermed at oplyse, at værkets bemærkninger til 2007 afgørelsen ligeledes ville blive inddraget i 2008 afgørelsen Sekretariatet foretog, i forbindelse med behandling af 2007-sagen en grundig partshøring, ligesom Energitilsynets afgørelse af 26. januar 2009 er ledsaget af en fyldig begrundelse.

Energiklagenævnet er blevet orienteret om sekretariatets korrespondance med Vejen Kraftvarmeværk om prisloftudmeldingen i oktober 2008, jf. ovenfor, og klagenævnets afgørelse blev sat i bero, til Energitilsynets afgørelse om 2007 var truffet.

2.4. Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. - indregning af udgifter og tilbageførsel af overdækning - hjemvisning
Energiklagenævnet har ved afgørelse af 18. maj 2009 efter anmodning fra sekretariatet hjemvist en afgørelse truffet af sekretariatet hvori sekretariatet efter henvendelse fra Holeby Fjernvarmevarme havde afslået at genoptage en sag, da sekretariatets fandt, at en tidligere tilkendegivelse om indregning af diverse udgifter i Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.´s priser og tilbageføring af overdækning var opfyldt.

Efter at afgørelsen var truffet blev sekretariatet opmærksom på, at klageren i sagen ikke var blevet hørt om et beløb, som var blevet korrigeret i forbindelse med høringsprocessen. Energiklagenævnet ophævede Energitilsynets afgørelse og hjemviste sagen til ny afgørelse i Energitilsynet.


3. Formandsafgørelser

Der er ikke truffet afgørelser af Energitilsynets formand siden sidste udgave af Meddelelser. 

På alle forbindelser skal det være muligt for aktørerne også at handle i et "intraday" marked op til 1 time før driftstimen. Denne handel skal være integreret med reservation af kapacitet, altså en eller anden form for "implicit auktion".

Elprisstatistik april 2009
Elprisstatistik april 2009 er vedhæftet som bilag B til Meddelelser.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO