Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelelser fra Energitilsynets sekretariat

1.  Nye klagesager for Energiklagenævnet

1.1. HNG - klage over distributionstarif
En ejer af et gartneri har indbragt en afvisning fra Energitilsynets sekretariat af en klage over HNG´s distributionstariffer for naturgas for Energiklagenævnet. 

Sekretariatet havde meddelt klageren, at HNG´s metoder til fastsættelse af distributionstariffer samt selskabets konkrete tariffer ikke var i strid med naturgasforsyningsloven, jf. naturgasforsyningslovens § 37, stk. 2. Sekretariatet henviste i den forbindelse til Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2006 vedrørende Gasgruppens klage over distributionstarifferne for naturgas samt sekretariatets afgørelse af 3. november 2006 vedrørende Varpelev Tomater A/S´ klage over HNG´s distributionstariffer, der begge er stadfæstet af Energiklagenævnet. 

Sekretariatet meddelte endvidere - med henvisning til klagers anbringender - at HNG er et effektivt drevet distributionsselskab i henhold til Energitilsynets effektivitetsbenchmark af naturgasdistributionsselskaber, og at selskabets tariffer mv. er fastsat i overensstemmelse med de indtægtsrammer og effektivitetskrav, Energitilsynet har fastsat. 

Sekretariatet meddelte endelig, at man ikke finder HNG´s prissætning og afregningsform uigennemskuelig, idet HNG´s prissætning og afregning over for I/S Regnemark sker i overensstemmelse med selskabets anmeldte distributionstarif.

1.2. Klage over E.ON Varme - partsstatus
I en lang række sager har Energitilsynets sekretariat i overensstemmelse med Energiklagenævnets praksis meddelt forbrugere, der har klaget over E.ON Varmes prisfastsættelse, at de ikke kunne anses for klageberettigede og parter i en sag om E.ON Varmes prisfastsættelse. 

I alle sager har sekretariatet meddelt, at Energitilsynet af egen drift har taget spørgsmålet om E.ON Varmes prisfastsættelse op til bedømmelse. 

En af de klagere, der har fået meddelelse om manglende partstatus har indbragt denne afgørelse for Energiklagenævnet.


2.  Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

Energitilsynets sekretariat har ikke modtaget afgørelser fra Energiklagenævnet siden sidste udgave af Meddelelser.


3.  Formandsafgørelser

3.1. Struer Kommune - spørgsmål om registreringspligt efter varmeforsyningsloven af ekstraordinære afdrag på gældEnergitilsynets formand har den 12. februar 2009 i henhold til § 2, stk. 3, i Energitilsynets forretningsorden truffet afgørelse i sag, om hvorvidt et ekstraordinært afdrag på gæld fra Struer Fjernvarme A/S til Struer Kommune medfører, at kommunen har pligt til at foretage registrering af det modtagne beløb i medfør af varmeforsyningslovens § 23 l, stk. 1. 

Struer Forsyning Fjernvarme A/S´ gæld til Struer Kommune hidrører fra et tilsvar på mellemregningskontoen ved udskillelsen fra Struer Kommune i 2001. Det ekstraordinære afdrag indfrier gælden. 

Afgørelsen tilkendegav, at da der ved indfrielsen af Struer Forsyning Fjernvarme A/S´ gæld til Struer Kommune ikke er sket en formueoverførsel, medfører indfrielse af gælden ikke registreringspligt jf. varmeforsyningslovens § 23 l. 

Ved tilkendegivelsen blev lagt til grund, at i henhold til § 3, stk. 5, i Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december 2008 om kommuners indberetninger og erklæringer efter elforsyningslovens §§ 37 og 37a og varmeforsyningslovens §§ 23 l og 23m, medfører nedbringelse af en kommunal elforsynings- eller varmeforsynings gæld til kommunen ikke registreringspligt, da det beløb der tilfalder kommunen ikke beriger kommunen, da der er tale om et tilgodehavende.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO