Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 26. januar 2009

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 99.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Sager til beslutning

Introduktion til Overvågningsprogrammer for naturgas 2007
4 A: Overvågningsprogram - HNG Midt Nord.
4 B. Overvågningsprogram - DONG Distribution and Storage.
4 C :  Overvågningsprogram - Naturgas Fyn Distribution.
Vejen Kraftvarmeværk - hjemvisning af ankesag vedr. prislofter for affaldsforbrændingsanlæg.

Sager til orientering/drøftelse

6. Praksis for afvikling af over- og underdækning
7. Energitilsynets selvevaluering
8. Eventuelt.                   

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Jens Roesgaard og Jens Sejer Sørensen.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Kamma Holm Jonassen, Rune Moesgaard, Carsten Smidt og Marianne Larsson

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 99

Afgørelse

Energitilsynets medlemmer vedtog i henhold til § 11, stk. 3, i Energitilsynets forretningsorden at erklære Jens Roesgaard for inhabil under behandlingen af dagsordenens punkt 5: Vejen Kraftvarmeværk - hjemvisning af ankesag vedr. prislofter for affaldsforbrændingsanlæg.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.  

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

 

Formanden orienterede om, at der den 21. januar 2009 er offentliggjort nye varmepriser på Energitilsynets hjemmeside. Priserne offentliggøres tre gange årligt. Oversigten over priser omfatter nu 443 forsyninger. 

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vice-direktøren

 

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4 A:

Overvågningsprogram - HNG Midt Nord

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Energitilsynet skal hvert år føre tilsyn med, at overvågningsprogrammet udformes i overensstemmelse med reglerne i overvågningsbekendtgørelsen, samt at årsberetningen udformes, offentliggøres og anmeldes efter reglerne i overvågningsbekendtgørelsen. Energitilsynet fører endvidere tilsyn med, at programmet er gennemført i selskaberne, og at der er foretaget den i programmet beskrevne kontrol af programmet.

Sekretariatet har vurderet HNG MIDT-NORDs overholdelse af selskabets overvågningsprogram. Overvågningsprogrammet skal gennem tiltag sikre en reel og troværdig adskillelse af distributionsselskabers og handelsselskabers aktiviteter. En sådan adskillelse er helt grundlæggende nødvendig for at sikre en velfungerende konkurrence blandt handelsselskaberne på det danske gasmarked. 

Energitilsynet gav ved afgørelse af 17. december 2007 HNG MIDT-NORD en række påbud, som selskabet skulle efterleve. Selskabet har som følge af et af påbuddene ændret sin hjemmeside i december 2007, så den fremstår mere neutral i sin udformning. De øvrige påbud skulle først være efterlevet den 1. juni og beskrevet i det indleverede materiale for kalenderåret 2007.

Disse påbud drejede sig om følgende: Korrekt behandling af forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO); beskrivelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger? egne aktiviteter (FFO-EA); sikring af at interne aftaler indgås på markedsbestemte vilkår samt at HNG MIDT-NORD skulle have en mere udførlig beskrivelse af selskabets kontrol af programmet i årsberetningen.

HNG MIDT-NORD har i deres program for intern overvågning samt årsberetning taget disse ovenstående påbud til følge på nær ét påbud.

Selskabet havde anket påbuddet om korrekt FFO-behandling til Energiklagenævnet. Da det på indleveringstidspunktet for det nuværende materiale således var en verserende sag, som havde opsættende virkning, havde HNG MIDT-NORD ikke efterlevet påbuddet.

Energiklagenævnet stadfæstede den 25. august 2008 Energitilsynets afgørelse, og fastslog samtidig, at det var op til Energitilsynet at fastsætte en ny frist med et varsel på mindst 6 måneder for implementering af påbuddet. Det betyder således, at HNG MIDT-NORD skal have etableret en korrekt implementering af FFO-godkendelserne blandt andet så dette understøttes i IT-systemerne, senest den 1. august 2009.

Begrundelse

 

HNG MIDT-NORD lever ikke op til bekendtgørelsens krav jf. § 2, stk. 1 nr. 1 og 2. Udover dette finder Energitilsynet i sin gennemgang af overvågningsprogrammet og årsberetningen for kalenderåret 2007, at selskabet opfylder resten af kravene i §§ 1, 2 og 5, jf. bekendtgørelse nr. 1358

Afgørelse

 

 

 

 

Energitilsynet tilkendegav:

 • At det ved sin gennemgang af overvågningsprogrammet og årsberetningen for kalenderåret 2007 havde konstateret, at selskabet opfylder resten af kravene i §§ 1, 2 og 5 i bekendtgørelse nr. 1358.

Energitilsynet vedtog:

 • At HNG MIDT-NORD skal FFO-godkende deres medarbejdere individuelt med udgangspunkt i medarbejderens jobfunktioner, eller implementere tilsvarende tiltag, således at det sikres, at kun nødvendige FFO-godkendelser foretages, jf. bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1 nr. 1 og 2, samt Energiklagenævnets afgørelse af 25. august 2008. Denne procedure for FFO-godkendelse skal være implementeret og beskrevet for Energitilsynet senest den 1. august 2009.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.  

Punkt 4 B:  

Overvågningsprogram - DONG distributions and Storage

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Energitilsynet skal hvert år føre tilsyn med, at overvågningsprogrammet udformes i overensstemmelse med reglerne i overvågningsbekendtgørelsen, samt at årsberetningen udformes, offentliggøres og anmeldes efter reglerne i overvågningsbekendtgørelsen. Energitilsynet fører endvidere tilsyn med, at programmet er gennemført i selskaberne, og at der er foretaget den i programmet beskrevne kontrol af programmet.

Sekretariatet har vurderet DONG Gasdistribution og DONG Storages (herefter DONG) overholdelse af selskabets overvågningsprogram. Overvågnings-programmet skal gennem tiltag sikre en reel og troværdig adskillelse af distributionsselskabers og handelsselskabers aktiviteter. En sådan adskillelse er helt grundlæggende nødvendig for at sikre en velfungerende konkurrence blandt handelsselskaberne på det danske gasmarked. 

Overvågningsbekendtgørelsen foreskriver, at selskabet skal udarbejde og indsende et program for intern overvågning. Selskabet skal endvidere udarbejde en årsberetning for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet, dets gennemførelse samt den foretagne kontrol af programmet.

For kalenderåret 2006 gav Energitilsynet DONG et påbud efter bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 8 vedrørende tiltag til sikring af, at aftaler indgås på markedsbestemte vilkår. Energitilsynet havde vurderet, at DONG ikke havde beskrevet disse tiltag fyldestgørende.  

DONG har til Energitilsynet den 30. maj 2008 indsendt overvågningsprogram og årsberetning. Energitilsynet har ikke givet nogle konkrete påbud, som selskabet skal korrigere efter.

DONG har i sin årsberetning en beskrivelse af programmet, som indeholder alle programmets tiltag. Endvidere har selskabet en beskrivelse af programmets gennemførelse. Selskabet foretager yderligere den i bekendtgørelsen foreskrevne egenkontrol. 

Det er Energitilsynets vurdering, at DONG for kalenderåret 2007 opfylder alle de krav, som stilles i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 om program for intern overvågning.

Begrundelse

 

Det er således Energitilsynets vurdering, at DONG for kalenderåret 2007 opfylder alle de krav, som stilles i medfør af bekendtgørelse nr. 1358 om program for intern overvågning.

Tilkendegivelse

 

 

Energitilsynet tilkendegav:

 • At Energitilsynet finder i sin gennemgang af overvågningsprogrammet og årsberetningen for kalenderåret 2007, at selskabet opfylder kravene i §§ 1, 2 og 5, jf. bekendtgørelse nr. 1358.

 

Tilkendegivelsen blev besluttet uden afstemning.

Punkt 4 C:

Overvågningsprogram - Naturgas Fyn Distribution

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Energitilsynet skal hvert år føre tilsyn med, at overvågningsprogrammet udformes i overensstemmelse med reglerne i overvågningsbekendtgørelsen, samt at årsberetningen udformes, offentliggøres og anmeldes efter reglerne i overvågningsbekendtgørelsen. Energitilsynet fører endvidere tilsyn med, at programmet er gennemført i selskaberne, og at der er foretaget den i programmet beskrevne kontrol af programmet.

Energitilsynet har vurderet Naturgas Fyn Distributions (herefter NGFD) overholdelse af selskabets overvågningsprogram. Overvågningsprogrammet skal gennem tiltag sikre en reel og troværdig adskillelse af distributionsselskabers og handelsselskabers aktiviteter. En sådan adskillelse er helt grundlæggende nødvendig for at sikre en velfungerende konkurrence blandt handelsselskaberne på det danske gasmarked. 

Overvågningsbekendtgørelsen foreskriver, at selskabet skal udarbejde og indsende et program for intern overvågning. Selskabet skal endvidere udarbejde en årsberetning for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet, dets gennemførelse samt den foretagne kontrol af programmet.

For kalenderåret 2006 levede NGFD i 6 ud af i alt 9 punkter ikke op til bekendtgørelsens regler samt et yderligere påbud vedrørende en mere udfærdiget årsberetning. Energitilsynet påbød NGFD at foretage de nødvendige korrigerende handlinger. Dette skulle sikre, at selskabet kunne leve op til bekendtgørelsens krav vedrørende intern overvågning samt Energitilsynets afgørelse af 18. december 2006. 

NGFD har til Energitilsynet den 30. maj 2008 indsendt overvågningsprogram og årsberetning for kalenderåret 2007, hvor samtlige påbud burde være efterlevet.

Efter en gennemgang af NGFD´s indsendte materiale er det Energitilsynets vurdering, at NGFD stadigvæk på flere områder ikke lever op til reglerne.

Begrundelse

 

 

 

Energitilsynet konstaterer, at NGFD, der ved Energitilsynets afgørelse af 17. december 2007 blev påbudt at rette op på 7 forskellige forhold vedrørende selskabets beskrivelse af og overholdelse af overvågningsprogram og årsberetning kun har efterkommet påbuddene vedrørende 2 forhold indenfor den af Energitilsynet fastsatte frist.

Energitilsynet fandt, at den selskabsmæssige omstrukturering, som NGFD har gennemgået sammen med revisionen og implementeringen af selskabets forbedrede program kan have vanskeliggjort at efterkomme påbuddene. Ligeledes fremgår det af selskabets beskrivelse, at implementeringen af flere tiltag er påbegyndt, men endnu ikke fuldendt.

Afgørelse

 

 

 

Energitilsynet vedtog:

 • At Naturgas Fyn Distribution pålægges at beskrive den IT-mæssige adskillelse i databehandlingen, jf. bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1 og som fastslået ved Energitilsynets afgørelse af 18. december 2006.
 • At Naturgas Fyn Distribution pålægges at udarbejde og implementere skriftlige medarbejdererklæringer for involverede medarbejdere, og at beskrive denne implementering, jf. bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. naturgasforsyningslovens § 46, stk. 1 og som fastslået ved Energitilsynets afgørelse af 18. december 2006.
 • At Naturgas Fyn Distribution pålægges at beskrive de tiltag, som skal sikre, at selskabet i sin kundekontakt ikke favoriserer bestemte selskaber, jf. bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 4.
 • At Naturgas Fyn Distribution pålægges at beskrive selskabets tiltag for at sikre, at aftaler, som selskabet indgår med andre selskaber, bliver indgået på markedsbestemte vilkår, jf. bekendtgørelse nr. 1358 § 2, stk. 1, nr. 8, jf. naturgasforsyningslovens § 28 c.
 • At Naturgas Fyn Distribution pålægges at udføre en passende kontrol af programmet, og beskrive resultatet af denne kontrol, jf. bekendtgørelse nr. 1358 § 5.
 • At ovenstående påbud skal efterkommes snarest. Senest den 1. april 2009 skal selskabet over for Energitilsynet dokumentere, at ovenstående påbud er efterkommet.
 • At manglende overholdelse af påbud er strafsanktioneret, jf. naturgasforsyningslovens § 49.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 5:

Vejen Kraftvarmeværk - hjemvisning af ankesag vedr. prislofter for affaldsforbrændingsanlæg

Sagsbeskrivelse

 

 

 

Vejen Kraftvarmeværk har påklaget Energitilsynets udmelding af prisloft for affaldsvarme for 2008. Energitilsynet skal hvert år den 1. oktober udmelde prislofter for affaldsforbrændingsanlægs leverancer af damp og opvarmet vand til varmeproduktions- og distributionsanlæg for det følgende kalenderår.

Udmeldingerne for opvarmet vand er baseret på en beregnet gennemsnitspris for opvarmet vand produceret på et fjernvarmeværk i overensstemmelse med de energipolitiske retningslinier, som udgøres af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Der opstår derved et prisloft for affaldsforbrændings-anlæg beliggende i henholdsvis decentrale områder, der forsynes med naturgas, decentrale områder, der forsynes med andet end naturgas og for centrale områder.  

Vejen Kraftvarmeværk blev ved Energitilsynets første udmelding i 2006 placeret under kategorien naturgas, men blev ved udmeldingen i 2007 flyttet til kategorien biomasse, hvilket har medført, at prisloftet for værket er blevet nedsat med en tredjedel.

Vejen Kraftvarmeværk har påklaget denne afgørelse. Først med anbringende om, at de forvaltningsretlige regler vedrørende bebyrdende forvaltningsakter ikke er blevet fulgt i sagen, herunder reglerne om høring og begrundelse.  Dernæst med anbringende om, at værket i henhold til de energipolitiske retningslinier bør være placeret som et værk beliggende i et decentralt område, der forsynes med naturgas. 

Begrundelse

 

 

 

Energistyrelsens begrundelse for den ændrede placering var ikke en ændring af de konkrete forhold for værket og det forsyningsnet, det tilhører, men det forhold at værket - grundet manglende oplysninger - var blevet placeret forkert ved den første prisloftudmelding.

Energitilsynet lagde - på baggrund af sagens oplysning og behandling? Energistyrelsens ændrede indplacering for udmeldingen i 2007 til grund i for, at Vejen Kraftvarmeværk for prisloftudmeldingen i 2007 burde placeres som et værk beliggende i decentralt område, der forsynes med andet end naturgas.

Afgørelse

 

 

 

Energitilsynet vedtog:

 • At Vejen Kraftvarmeværk - i henhold til Energistyrelsens indplacering efter de energipolitiske retningslinier - indplaceres, som et affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentralt område, der forsynes med opvarmet vand baseret på andet end naturgas, jf. bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg, § 5, stk. 1, nr. 2 og § 7.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Pkt. 6:

Praksis for afvikling af over- og underdækning

 

Energitilsynet drøftede praksis for afvikling af over- og underdækning på varmeforsyningsområdet.

Punkt 7:

Energitilsynets selvevaluering.

 

Energitilsynet drøftede resultaterne af Energitilsynets selvevaluering. 

Punkt 8:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 23. februar 2009.

 

 

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO