Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Uddrag af meddelser fra Energitilsynets sekretariat

1. Nye klagesager for Energiklagenævnet

1.1. Statoil Gazelle Forsyning A/S - klage over afgørelse om efterregulering
Statoil gazelle Forsyning A/S har den 21. juli 2009 påklaget Energitilsynets afgørelse af 22. juni 2009 vedrørende efterregulering af Statoil Gazelle Forsyning A/S for reguleringsåret 2007. Ved afgørelsen fastslog Energitilsynet bl.a., at selskabet i strid med naturgasforsyningslovens § 28 c havde overført midler mellem forsyningspligtselskabet og handelsselskabet, idet selskaberne har ført en direct mail kampagne over for forsyningspligtselskabets kunder og tilbudt gas til lavere priser på et tidspunkt, hvor forsyningspligtselskabet havde meget høje priser. Samtidig havde handelsselskabet taget alt for meget for den gas, som selskabet sælger til forsyningspligtselskabet. 

Selskabet har påklaget tilsynets afgørelse med påstand om ophævelse og godkendelse af selskabets reguleringsregnskab i sin helhed, subsidiært ophævelse og hjemvisning til ny behandling og mest subsidiært en påstand om, at klagenævnet nedsætter selskabets effektiviseringspotentiale. Selskabet har desuden anmodet om, at Energiklagenævnet giver opsættende virkning i forhold til nedsættelse af priserne over for forsyningspligtkunderne. Tilsynet havde pålagt selskabet at nedsætte priserne pr 1. august 2009. 

Energiklagenævnet har imødekommet selskabets anmodning om opsættende virkning.

1.2. Skanderborg Ældreboliger - betingelser for direkte tilslutning til fjernvarmenettet
Skanderborg Ældreboligselskab har for Energiklagenævnet indbragt Energitilsynets sekretariats afgørelse af 10. september 2009, i hvilken sekretariatet ikke fandt det urimeligt efter varmeforsyningsloven, at Skanderborg Fjernvarme krævede dækning for de faktiske omkostninger ved etablering af direkte kundeforhold hos Skanderborg Ældreboligselskab. 

Skanderborg Ældreboligselskab nedlægger påstand om at få samme vilkår for betaling af stikledninger til nye forbrugere, som er fastlagt i Skanderborg Fjernvarmes tarifblad. 

Subsidiært nedlægger Skanderborg Ældreboligselskab påstand om, at sagen henvises til fornyet behandling mellem Skanderborg Ældreboligselskab og Skanderborg Fjernvarme for at fastlægge de faktiske meromkostninger. 

Sekretariatets afgørelse vedrørte den primære påstand. Sekretariatet havde i afgørelsen fulgt Skanderborg Fjernvarmes påstand om, at der var omkostningsmæssig forskel på etablering af en stikledning til en ny forbruger og etablering af direkte kundeforhold til eksisterende forbrugere.


2. Afgørelser og meddelelser fra Energiklagenævnet

2.1. Niels Møller Rasmussens Gartnerier I/S Regnemark - HNG I/S´ distributionstariffer - stadfæstelseEnergiklagenævnet har den 13. oktober 2009 stadfæstet en afgørelse truffet af Energitilsynets sekretariat i en klagesag over, at HNG´s distributionstarif var urimelig og diskriminerende, og at HNG´s afregninger var uigennemskuelige. 

Energitilsynets sekretariat meddelte klageren, at HNG´s omkostninger afspejler omkostningerne i et effektivt drevet naturgasdistributionsselskab, at HNG´s distributionstarif er fastsat i overensstemmelse med naturgasforsyningslovens § 37, stk. 2, og at tariffen således er fastsat efter ud fra rimelige. objektive og ikke-diskriminerende kriterier, og at HNG´s afregningsform på baggrund af forbrug gange distributionstarif ikke er uigennemskuelig.  

Energiklagenævnet fandt, at klager ikke var fremkommet med oplysninger, der kan føre til en afgørelse om, at HNG ikke er effektivt drevet eller som kan føre til andet resultat end, at HNG´s distributionstariffer er fastsat efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier.

2.2. Naturgas Fyn Distribution A/S korrektion af indtægtsrammer for 2005, 2006 og 2007 - ophævelse og hjemvisning
Naturgas Fyn Distribution A/S har anket Energitilsynets afgørelse af 7. januar 2009 vedr. korrektion af selskabets indtægtsramme for 2007 samt afgørelse af 19. marts 2009 vedr. korrektion af selskabets indtægtsramme for 2005 og 2006. Energitilsynet har i disse korrigerede indtægtsrammer (afgørelser) fastsat den ordinære forrentning af klagers indskudskapital til kr. 0 i for perioden 2005-2007. Tilsynet har gjort dette i overensstemmelse med den nuværende indtægtsrammebekendtgørelse for distributionsselskaber (§ 10, stk. 8), som siger, at indskudskapitalen i distributionsselskaberne ikke skal forrentes i perioden 2005-2014.

Energiklagenævnet har den 12. oktober 2009 truffet afgørelse i ovennævnte klagesager. Nævnet ophæver tilsynets afgørelser og hjemviser sagerne til fornyet behandling hos Energitilsynet. 

Energiklagenævnet finder, at § 10, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelsen generelt afskærer muligheden for indregning af forrentning af indskudskapital i indtægtsrammen. Bestemmelsen savner derfor hjemmel i naturgasforsyningsloven og denne lovs forarbejder, idet klagenævnet fastslår, at naturgasforsyningsloven giver naturgasdistributionsselskaber ret til at få en ordinær forrentning af den indskudte kapital. En bekendtgørelse, som er udstedt med hjemmel i en overordnet lov (bemyndigelsesloven), må ikke være i strid med denne lov, hvilket betyder, at § 10, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelsen er ulovlig. Den kan derfor ikke anvendes over for klager. 

De afgørelser, som Energitilsynet har truffet ud fra den klare ordlyd af § 10, stk. 8, bliver derfor ugyldige i forhold til klager, og Energitilsynet skal nu træffe nye afgørelser, hvor Energitilsynets sekretariat indregner en ordinær forrentning i klagers indtægtsrammer for 2005, 2006 og 2007.  

Energiklagenævnet bemærker afslutningsvis i sin afgørelse, at "Energiklagenævnet har gjort Energistyrelsen som regeludstedende myndighed opmærksom på denne afgørelse." Energitilsynet forventer derfor, at Energistyrelsen nu ændrer indtægtsrammebekendtgørelsen, således at tilsynet får en klar hjemmel til at fastsætte korrekte indtægtsrammer for naturgasdistributionsselskaberne.

2.3. Vejen Varmeværk prislofter for affaldsforbrændingsanlæg - stadfæstelse
Energitilsynet foretager årligt en beregning og udmelding af prislofter for affaldsforbrændingsanlæg. Beregningen skal foretages i overensstemmelse med de energipolitiske retningslinier, således at der opstår 3 prislofter.

Vejen Kraftvarmeværks placering blev ændret, hvilket medførte, at prisloftet blev nedsat med en tredjedel. Vejen Kraftvarmeværk påklagede denne afgørelse til Energiklagenævnet som den 12. oktober 2009 har stadfæstet Energitilsynets afgørelse. 

Energitilsynets indplacering var baseret på Energistyrelsens aktuelle data fra den årlige energiproducenttælling, foretaget i henhold til de aktuelt gældende energipolitiske retningslinier. Energiklagenævnet tilføjede, at begrebet "energipolitiske retningslinier" er et dynamisk begreb, der ændrer sig i takt med den energiretlige regulering. Energitilsynets skal således hvert år foretage en fornyet vurdering af de faktiske forhold, før prislofterne udmeldes. Derfor har en ændring af prislofterne i forhold til året før, ikke karakter af tilbagekaldelse af et begunstigende forvaltningsakt, idet prislofterne som anført alene udmeldes for et år ad gangen.

Energiklagenævnet tilsluttede sig Energitilsynets fortolkning om indplacering på baggrund af oplysninger om brændselsvalg og i øvrigt, at det var Vejen Varmeværks og ikke klagers hypotetiske substitutionsmulighed, som skulle findes. 

Energitilsynet lagde vægt på, at hvis der alene er tilknyttet et naturgasfyret spids- og reservelastanlæg til nettet, betyder det ikke at nettet er naturgasfyret, ligesom sekretariatet lagde vægt på, at det er uden betydning for den konkrete indplacering, hvorledes en historisk indplacering ville have været.

Energiklagenævnte fandt på den baggrund, at vurderingen af, hvilket værk der kunne etableres i Vejen i overensstemmelse med de energipolitiske retningslinier, skal foretages efter projektbekendtgørelsens § 16, og at Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende naturgas som brændsel efter denne bestemmelse. 

Energiklagenævnet udtalte derfor, at klager derfor ved Energitilsynets afgørelse af 26. januar 2009 retteligt er indplaceret under prislofter for affaldsforbrændingsanlæg beliggende i decentrale områder, der forsynes med andet end naturgas.

2.4. Klage fra E.ON Varme A/S, E.ON Produktion A/S og E.ON Varme Danmark ApS - partstatus - stadfæstelse
Energiklagenævnet har den 12. oktober 2009 stadfæstet tre afgørelser truffet af Energitilsynets sekretariat, hvori sekretariatet ikke fandt, at de tre E.ON selskaber kunne betragtes som parter i en sag om anmodning om aktindsigt i koncerninterne aftaler mellem E.ON Produktion Danmark A/S, E.ON Varme Danmark ApS og E.ON Danmark A/S.  

Energitilsynets sekretariat lagde i sine afgørelser især vægt på, at det i litteraturen om aktindsigt - end ikke i personalesager - antages, at der ikke er andre parter i en aktindsigtssag, end den borger/virksomhed, der beder om aktindsigt. Sekretariatet vurderede ikke, at der var særlige konkrete forhold i sagerne, der kunne føre til, at selskaberne kunne anses som parter. Derfor fandt sekretariatet i de tre afgørelser, at selskaberne ikke i henhold til offentlighedsloven kunne anses som parterne i sagerne om aktindsigt i de koncerninterne aftaler.

E.ON selskaberne havde i deres klager til Energiklagenævnet fremført, at sekretariatets afgørelser ikke overholdt forvaltningslovens regler om begrundelser. 

Energiklagenævnet afviste dette i sin stadfæstelse, idet nævnet fandt, at sekretariatet i sine afgørelser havde opfyldt kravet om begrundelser ved at henvise til det faktiske og retlige grundlag for afgørelserne.

2.5. E.ON Varme Danmark - udtrædelsesgodtgørelse - anmodning om opsættende virkning taget til følge
Energiklagenævnet har den 13. oktober 2009 taget E.ON Varme Danmarks anmodning om, at selskabets klage over Energitilsynets afgørelse/pålæg af 20. august 2009 blev tillagt opsættende virkning til følge. 

Energitilsynets pålæg var givet i overensstemmelse med Energitilsynets tilkendegivelse på mødet den 22. juni 2009, hvor tilsynet tilkendegav, at da E.ON Varme ikke er et andelsselskab, men et anpartsselskab, må en beregningsmetode ved udtrædelse, hvor selskabet som en del af udtrædelsesgodtgørelsen beregner sig en selskabets samlede anlægsinvesteringer betragtes som urimelig efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.   

Energiklagenævnet har i sin afgørelse hovedsagelig lagt vægt på, at Energitilsynets afgørelse af 20. august 2009 er af principiel karakter, og at det i dette konkrete tilfælde ikke kan udelukkes, at Energitilsynets afgørelse vil medføre, at E.ON bliver mødt af en ikke ubetydelig stigning i antallet af opsigelser fra selskabets forbrugere.


3. Formandsafgørelser

Der er ikke truffet afgørelser af Energitilsynets formand siden sidste udgave af Meddelelser.

Naturgasprisstatistik for 3. kvartal 2009
Naturgasprisstatistik for 3. kvartal 2009 er vedlagt som bilag til Meddelelser.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO