Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Naturgasprisstatistik

Lige som elprisstatistikken offentliggøres naturgasprisstatistikken hvert kvartal. Prisstatistikken omhandler priser på naturgas for både husholdningskunder og storkunder i Danmark.  

Husholdningskunder kan være husholdninger, der aftager naturgas som varmekilde og til komfur eller såkaldte kogekunder, der udelukkende aftager gas til komfur. Statistikken for husholdninger er dog baseret på en husholdning, der har et forbrug på 1.708 m3 naturgas årligt, svarende til et gennemsnitsforbrug i en dansk husholdning.  

Storkunder er slutbrugere, der har et forbrug på mindst 300.000 m3.  

Erhvervsdrivende med et mindre forbrug af naturgas vil typisk betale samme pris for naturgassen som husholdningerne. Der er ikke udarbejdet en særskilt statistik for disse.  

Gaspriser for husholdninger
En gennemsnitlig dansk husholdning betalte i 3. kvartal 2009 7,61 kr.  pr. m3 naturgas, jf. Tabel 1.  

Tabel 1: Gaspris for husholdninger, 3 kvartal 2009 i kr./m3

Priselement

Kr./m3

Abonnement

0,05

Distribution

1,16

Netbetaling i alt

1,21

Gaspris i alt

2,56

CO2-afgift

0,21

Energiafgift

2,12

Moms

1,52

Moms og afgifter i alt

3,84

I alt kr./m3

7,61

Note. CO2- og Energiafgift er afrundet. CO2-afgift er  0,205 kr./m3 og Energiafgift er 2,116 kr./m3.  Netbetalingen er for en husholdning med et gennemsnitligt forbrug af gas. 

Gennem 2. kvartal 2009 betalte husholdninger 7,37 kr. pr. m3 naturgas svarende til en stigning i gasprisen på 0,24 kr. pr. m3 mellem 2. og 3. kvartal 2009, jf. Figur 1. Stigningen skal ses i lyset af, at gasprisen for husholdninger følger olieprisen, hvor en støt stigende oliepris har trukket gasprisen op fra 2.til 3.kvartal 2009. 


Figur 1: Udvikling i gasprisen for husholdninger

 

Prisen for selve gassen og Energiafgiften udgør den overvejende del af den samlede gaspris pr. m3. CO2-afgift og Energiafgift er faste størrelser og fastsættes for et år ad gangen af SKAT.  

Grundlaget for gasprisstatistikken er daglige prisanmeldelser til Gasprisguiden.dk.  

Selskaber har abonnement med forskellig løbetid. Abonnement omregnes til kr./m3 med udgangspunkt i det samlede årlige forbrug. Abonnement er således ikke afhængig af det sæsonmæssige forbrug indenfor et kvartal, men kun af det totale årlige forbrug.  

Langt størstedelen af de danske husholdninger aftager naturgas som forsyningspligtkunder. Samlet set aftager ca. 90 % af de danske husholdninger gas fra et forsyningspligtselskab. Der er taget hensyn til dette ved at lade 90 % af prisen i tabel 1 være bestemt af forsyningspligtselskabernes priser og den resterende del af handelsselskabernes priser.  

Gaspriser for storkunder
En storkunde har minimum et forbrug på 300.000 m3 årligt. I denne statistik er en storkunde defineret som en slutbruger med et årligt forbrug på 500.000 m3. Denne mængde er defineret på baggrund af et modelpapir fra Energinet.dk, der viser en oversigt over forbrugssegmenter og antallet af forbrugssteder. Her er der registreret flest målersteder for storkunder med et forbrug på mellem 300.000 og 1. mio m3 pr. år. Den estimerede pris for dette segment offentliggøres som en samlet pris for storkunder i Danmark.

Den samlede pris for naturgas er noget lavere for storkunder end for husholdninger. Det skyldes især, at betalingen for distribution er lavere pr. m3 for storkunder end for husholdninger. Hertil kommer at prisen for selve gassen også er lavere for storkunder end for husholdningerne pga. stordriftsfordele.  

Prisen for storkunder er opgjort på månedsbasis. Prisen på selve gassen til storkunder er faldet siden juli fra et niveau på 1,16 kr./m3 til et niveau på 1,01 kr./m3 i september, jf. Tabel 2. Den samlede pris er således faldet fra 3,95 kr./m3 i juli til 3,80 kr./m3 i september. Begge priser er ekskl. moms.  


Tabel 2: Gaspris for storkunder, juli-september 2009 i kr./ m3

Priselement

Juli

August

September

Gaspris

1,16

1,06

1,01

Distribution

0,47

0,47

0,47

CO2-afgift

0,21

0,21

0,21

Energiafgift

2,12

2,12

2,12

I alt kr./m3

3,95

3,85

3,80

Note. Betalingen for distribution er beregnet på grundlag af et forbrug på ½ mio. m3 gas. CO2- og Energiafgift er afrundet. CO2-afgift er 0,205 kr./m3 og 2,116 kr./m3. Bruger en virksomhed naturgas til proces, kan en andel af afgifterne refunderes af SKAT.  

Udviklingen i gasprisen for storkunder følger nøje forholdet mellem udbud og efterspørgsel på gasmarkedet. Behovet for opvarmning er forholdsvis stabilt henover sommermånederne samt september, og efterspørgslen af gas samt prisudviklingen på gas er derfor stort set uændret, jf. Figur 2.  


Figur 2: Udvikling i gasprisen for storkunder

 

Note: Forbrugerstørrelsen er sat til 500.000 m3 for storkunder. 

Prisen for selve gassen og energiafgiften udgør den overvejende del af den samlede gaspris pr. m3. CO2-afgift og Energiafgift er faste størrelser og fastsættes for et år ad gangen af SKAT. 

Abonnement for storkunder medregnes ikke, da den gennemsnitlige abonnementspris pr. m3 i de enkelte intervaller er særdeles lav. 

Prisen for selve gassen til storkunder er opgjort på baggrund af oplysninger fra Nord Pool Gas, der er en børs for handel med gas på dags- og månedskontrakter. Nord Pool Gas giver mulighed for både køb og salg af gas for producenter, leverandører og storkunder. 

Prisen for selve gassen til storkunder opgøres på baggrund af timespotpriser og forwardkontrakter for den pågældende måned fra Nord Pool Gas. Et gennemsnit udledes af disse to gennemsnit. Der tillægges et lagertillæg på 0,14 kr./m3 og en mark-up på ca. 0,04 kr./m3, jf. metodebeskrivelsen. Moms medregnes ikke, da den er omkostningsneutral for momspligtige selskaber.  

Distributionsselskaberne gør brug af en såkaldt bloktarif, der er ensbetydende med, at prisen pr. m3 falder jo større mængde kunden forbruger. For en gennemsnitlig storkunde udgør distributionstariffen 0,47 kr. m3

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO