Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Referat fra Energitilsynets møde den 26. oktober 2009

Dagsorden

1. Inhabilitet på møde nr. 106.
2. Meddelelser fra formanden.
3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vicedirektøren.

Sager til beslutning

4. Klage over DONG Energy´s leveringsbetingelser.
5. Energinet.dk - godkendelse af metode for nødkoncept 2009 (naturgas).
6.
Effektiviteten i Energinet dk´s el-transmission.
7.
AffaldVarme-Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning.

Sager til orientering/drøftelse

8. Afrapportering om intern overvågning - 2. halvår 2009.
9. Forslag til mødedatoer for Energitilsynets møder i 2010.
10. Eventuelt.      

I mødet deltog:

Fra Energitilsynet: Uffe Bundgaard-Jørgensen, Jacob Holmblad, Lone Johnsen, Anders Larsen, Ulla Neergaard, Jens Roesgaard, Jens Sejer Sørensen, Torben Riber og Mogens Arndt.
Fra sekretariatet: Finn Dehlbæk, Kamma Holm Jonassen, Rune Moesgaard, Carsten Smidt og Marianne Larsson.

Punkt 1:

Inhabilitet på møde 106

Afgørelse

Der er ikke konstateret inhabilitet ved behandlingen af dagsordenens punkter.

 

Afgørelsen blev truffet uden afstemning.

Punkt 2:

Meddelelser fra formanden

 

Formanden orienterede om sin deltagelse i World Forum on Energy Regulation.

Punkt 3:

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra vice-direktøren

 

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat er vedlagt som bilag til referatet.

Punkt 4:

Klage over DONG Energy´s leveringsbetingelser

Sagsbeskrivelse

Sagen omhandlede en klage over en modregningsbestemmelse i DONG Energy´s leveringsbetingelser, hvorefter DONG Energy´´s netselskaber og selskaber med bevilling til forsyningspligt påberåber sig adgang til at modregne blandt visse helejede selskaber for ethvert forfaldent tilgodehavende og enhver forfalden gæld, som en kunde måtte have.

DONG Energy meddelte i høringsfasen sekretariatet, at netselskaberne og selskaberne med forsyningspligt er indstillede på at lade bestemmelsen om modregningsadgangen udgå af sine leveringsbetingelser, og at leveringsbetingelserne vil blive ændret i overensstemmelse hermed senest med virkning fra udgangen af november 2009.

Sagen blev forelagt Energitilsynet dels med henblik på, at tilsynet tilkendegiver retsstillingen som følger af adskillelseskravet i elforsyningsloven, dels med henblik på, at tilsynet bemyndiger sekretariatet til at påse, at DONG Energy ændrer deres leveringsbetingelser, og om nødvendigt pålægger selskabet at ændre leveringsbetingelserne.

Begrundelse

Det fremgår af elforsyningsloven, at bevilling til netvirksomhed og transmissionsvirksomhed som udgangspunkt ikke kan gives til samme virksomhed, og at bevillingshaveren i virksomheden alene kan drive de aktiviteter, som ligger inden for bevillingen, jf. elforsyningslovens § 47, stk. 1. Videre fremgår det, at andre aktiviteter, som ligger uden for bevillingen, herunder produktion eller handel med elektricitet, skal udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar, jf. elforsyningslovens § 47, stk. 4. Elforsyningsloven stiller således et krav om, at handel, netvirksomhed og transmissionsvirksomhed holdes adskilt.

Adskillelseskravet "sigter primært på en klar adskillelse mellem monopol- og konkurrenceområder. Produktion og handel med elektricitet skal fremover være underlagt konkurrence, mens netdrift og systemansvar skal fungere som en offentlig infrastruktur, der stilles til rådighed for alle brugere af systemet" jf. lovbemærkningerne til lov nr. 375 af 2. juni 1999. Af lovbemærkningerne fremgår ligeledes at "Direktivet [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for det indre marked for elektricitet, eldirektivet] indholder regler om regnskabsmæssig adskillelse og gennemsigtighed i regnskaberne med henblik på at undgå forskelsbehandling, krydssubsidiering og konkurrenceforvridning."

Med modregningsbestemmelsen kan der for eksempel opstå den situation, at et handelsselskab, som er koncernforbundet med et netselskab, opnår en konkurrenceforvridende fordel i forhold til handelsselskaber, som ikke har denne koncernforbindelse. Handelsselskabet gives mulighed for at få dækket sit tab på debitorer hos netselskabet - i det omfang kunden har et tilgodehavende hos netselskabet - en mulighed som handelsselskaber uden koncernforbindelse ikke kan opnå.

Energitilsynet fandt, at den aftalte modregning er i strid med elforsyningslovens § 47, stk. 1 og stk. 4, idet modregningsadgangen kan føre til en omgåelse af dette adskillelseskrav.

Tilkendegivelse og bemyndigelse

Energitilsynet tilkendegav:

  • at elforsyningslovens krav om selskabsmæssig adskillelse af blandt andet handel og netvirksomhed, jf. elforsyningslovens § 47, stk. 1 og stk. 4, er til hinder for, at netselskabers og selskaber med bevilling til forsyningspligts leveringsbetingelser hjemler en modregningsadgang for selskaberne i forhold til selskabernes fælles kunder. Ligeledes kan netselskabernes leveringsbetingelser heller ikke hjemle en modregningsadgang i forhold til fælles kunder med kommercielle selskaber i koncern med netselskaberne.

Energitilsynet vedtog:

  • at bemyndige sekretariatet til at påse, at DONG Energy overholder selskabets oplysning fra høringen, om at leveringsbetingelserne vil blive ændret senest med virkning fra udgangen af november 2009 og
  • at bemyndige sekretariatet, såfremt selskabets oplysning fra høringen ikke efterfølges, til at pålægge DONG Energy at ændre leveringsbetingelserne, jf. elforsyningslovens § 77, stk. 1.

 

Tilkendegivelse og bemyndigelsen blev vedtaget uden afstemning.

Punkt 5:

Energinet.dk - godkendelse af metode for nødkoncept 2009

Sagsbeskrivelse

Energinet.dk har den 30. juli 2009 til Energitilsynet anmeldt ændret metode for selskabets nødforsyningsydelser. Energitilsynet skal godkende metoder for fastsættelse af priser og vilkår inden ikrafttrædelse. Eftersom implementeringsfasen efter indførelsen af det oprindelige nødforsyningskoncept i 2007 nu er gennemført, og der synes at være tale om et mere varigt koncept forelægges sagen til Energitilsynets godkendelse.

Energinet.dk har ansvaret for forsyningssikkerheden af naturgas i Danmark. Alle forbrugere i Danmark betaler til opretholdelse af forsyningssikkerheden. Et element i forsyningssikkerheden er Energinet.dk´s nødforsyningskoncept, hvor store timeaflæste forbrugere kan indgå aftale med Energinet.dk om i en nødforsyningssituation at afbryde deres gasforbrug mod en rabat. De nødafbrydelige forbrugere bidrager via deres afbrud i en nødforsyningssituation - som et blandt flere redskaber - til Energinet.dk´s opfyldelse af selskabets forsyningssikkerhedsforpligtelse.

Energinet.dk´s anmeldelse af nødkoncept2009 vedrører ændringer af afbrydelighedskategorier - aftalens varighed - puljemulighed for varmeforbundne forbrugssteder og test. Afbrydelighedskategorierne og aftalens varighed er blevet mere afgrænset, så de matcher Energinet.dk´s egentlige behov. Puljemulighed for varmeforbundne forbrugssteder kan betyde en øget fleksibilitet for enkelte forbrugskategorier. En opdeling af test i kommunikations- og fysisk test samt afholdelse af disse i forskellige intervaller bidrager til øget fleksibilitet og måske færre omkostninger hos forbrugerne samtidig med at forsyningssikkerheden fortsat vurderes som opfyldt.

Der er en grænse på 2 mio. m3 for at blive omfattet af nødforsyningskonceptet. Energitilsynet forholder sig endnu engang til grænsen for deltagelse, da implementeringsfasen efter 2 år nu må betragtes som gennemført - og i lyset af, at grænsen fortsat kan være diskriminerende for forbrugere under grænsen, der har mulighed for at afbryde deres gasforbrug.

Energitilsynets vurdering af, om grænsen er i overensstemmelse med naturgasforsyningslovens bestemmelser og øvrigt relevant lovgrundlag, er en afvejning af en række forskellige hensyn som bl.a. ikke-diskrimination, objektivitet, gennemsigtighed, effektiv drift og forsyningssikkerheden. Energitilsynet finder i den forbindelse, at hensynet til forsyningssikkerheden spiller en afgørende rolle.

Det er Energitilsynets opfattelse, at en sænkning af grænsen yderligere - fx til 1 mio. m3 - vil kunne øge risikoen for, at Energinet.dk ikke kan opfylde sin forpligtelse om at varetage forsyningssikkerheden i Danmark. Energitilsynet finder, at der ikke må være tvivl om, hvorvidt forsyningssikkerheden er opfyldt. Det er Energitilsynets vurdering, at alene risikoen for, hvorvidt der kan være tvivl om opfyldelse af forsyningssikkerheden, må indebære, at grænsen ikke bør sænkes yderligere.

Det er på den baggrund samlet set Energitilsynets vurdering, at Energinet.dk´s nødforsyningskoncept ikke er i strid med naturgasforsyningsloven.

Begrundelse

Energitilsynets vurdering af, om grænsen er i overensstemmelse med naturgas-forsyningslovens bestemmelser og øvrigt relevant lovgrundlag, er en afvejning af en række forskellige hensyn som bl.a. ikke-diskrimination, objektivitet, gennemsigtighed, effektiv drift og forsyningssikkerheden. Energitilsynet finder i den forbindelse, at hensynet til forsyningssikkerheden spiller en afgørende rolle.

Det er Energitilsynets opfattelse, at en sænkning af grænsen yderligere - fx til 1 mio. m3 - vil kunne øge risikoen for, at Energinet.dk ikke kan opfylde sin forpligtelse om at varetage forsyningssikkerheden i Danmark. Energitilsynet finder, at der ikke må være tvivl om, hvorvidt forsyningssikkerheden er opfyldt. Det er Energitilsynets vurdering, at alene risikoen for, hvorvidt der kan være tvivl om opfyldelse af forsyningssikkerheden, må indebære, at grænsen ikke bør sænkes yderligere.

Det er på den baggrund samlet set Energitilsynets vurdering, at Energinet.dk´s nødforsyningskoncept ikke er i strid med naturgasforsyningsloven.

 Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

  • at meddele Energinet.dk, at Energitilsynet godkender Energinet.dk´s metode til fastsættelse af priser og vilkår for nødforsyning, jf. NGFL § 36 a.

 

Afgørelsen blev vedtaget uden afstemning.

Punkt 6:

Effektiviteten i Energinet dk´s el-transmission   

Sagsbeskrivelse

Energinet.dk har et naturligt monopol som el-transmissionsselskab i Danmark, og selskabet er dermed ikke udsat for konkurrence. Derfor er benchmarking (sammenligning) af el-transmissionsselskaber et vigtigt værktøj til brug for at vurdere om Energinet.dk lever op til sit formål om "at sikre en effektiv drift og udbygning af den overordnede infrastruktur på el- og gasområdet", jf. § 2 i lov om Energinet.dk.

Energitilsynet har deltaget i arbejdet omkring en international analyse, hvor Energinet.dk er blevet sammenlignet med 21 andre europæiske el-transmissionsselskaber. Energinet.dks effektivitet til driften af og investeringerne i det danske el-transmissionsnet er blevet vurderet i denne analyse.

Energitilsynet finder, at resultatet af analysen peger på, at der er et større uudnyttet effektiviseringspotentiale i Energinet.dk. Derfor har Energitilsynet udarbejdet et notat omkring effektiviteten i Energinet.dk til brug for klima- og energiministerens ejermæssige økonomiske styring og tilsyn med Energinet.dk.

Begrundelse

Konsulentfirmaet SUMICSID har benchmarket 22 europæiske el-transmissionsselskaber, herunder danske Energinet.dk, i projektet e3GRID. Projektets analyse tager udgangspunkt i data fra 2006 og er bestilt af Energitilsynet sammen med 16 andre nationale energiregulatorer. Gennem størstedelen af 2008 har både de deltagende regulatorer og selskaber været dybt involveret i projektet.

I sammenligningen af selskabernes effektivitet er analysens sigte at tage højde for selskabernes størrelse samt befolkningstætheden og omfanget af vedvarende energi i selskabernes områder. Sigtet er altså, at der bl.a. tages højde for, at Energinet.dk er et lille selskab i europæisk sammenhæng, og at Danmark er en nation med en stor produktion af el fra vindmøller. Det skal bemærkes, at kun Energinet.dks effektivitet som el-transmissionsselskab er behandlet i analysen, hvorfor analysens resultater ikke omfatter Energinet.dks øvrige aktiviteter.

I analysen af selskabernes effektivitet har Energinet.dk en lav effektivitet, som ligger under gennemsnittet for de undersøgte selskaber. Det gælder uanset, om det er de samlede omkostninger eller blot driftsomkostningerne, der betragtes. Efter resultaterne fra analysen at dømme, så har Energinet.dk potentiale for effektivisering.

Energinet.dk har en samlet omkostningseffektivitet på 84 pct. af de bedste selskaber i analysen. Vurderet udelukkende på selskabets driftsomkostninger, har Energinet.dk en omkostningseffektivitet på 56 pct. af de bedste selskaber i analysen.

Vurderingen af effektiviseringspotentialet på Energinet.dks drifts-omkostninger er særlig interessant. Det skyldes dels størrelsen af det skønnede potentiale, og dels at driftsomkostninger hurtigere kan reduceres end samlede omkostninger (da afskrivninger normalt kun langsomt kan reduceres).

Endelig tyder benchmarkingens resultater på, at de bedste selskaber årligt forbedrer effektiviteten med godt 2 pct. - et forhold som sammen med en vurdering af effektiviseringspotentialet kan inddrages i forhold til en omkostningsreduktion hos Energinet.dk.

Energitilsynet finder, at resultatet af benchmarkinganalysen peger på, at der er et større uudnyttet effektiviseringspotentiale i Energinet.dk. Da en benchmarking er en svær øvelse, hvor det "usammenlignelige" søges gjort sammenligneligt, skal det understreges, at resultatet fra en benchmarking som denne altid vil være behæftet med en vis usikkerhed. Endelig er det værd at bemærke, at Energinet.dk blev dannet ved en fusion i 2005, hvorfor selskabets 2006-omkostninger i analysen kunne tænkes at bære præg heraf.

Energitilsynet har haft en god dialog med Energinet.dk både under projektet og efter dets afslutning, og selskabet har fået lejlighed til at kommentere på det Energitilsynets notat. Energinet.dk er overordnet set tilfreds med analysen af effektiviteten i selskabets el-transmission, men selskabet er på enkelte områder uenig med fremgangsmåden i analysen.

Afgørelse

Energitilsynet vedtog:

  • at Energitilsynets formand orienterer Klima- og energiministeren omkring vurderingen af effektiviteten i Energinet.dks el-transmission på baggrund af en international analyse, jf. Energitilsynets notat om effektiviteten i Energinet.dks el-transmission.

 

Afgørelsen blev vedtaget uden afstemning.

Punkt 7:

AffaldVarme Århus genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Sagsbeskrivelse

Energitilsynet skulle tage stilling til en anmodning fra AffaldVarme Århus om, at aftalen af 6. september 2007, der blev indgået mellem varmeforsyningen og Energitilsynets sekretariat om afvikling af en akkumuleret overdækning via de fremtidige priser, annulleres og erstattes af en ny afviklingsmetode. Aftalen af 6. september 2007 indebar, at overdækningen skulle afvikles over en periode på 4 år med ikrafttræden pr. den 1. januar 2008.

Efter den nye afviklingsmetode vil alle direkte og indirekte samt historiske og nuværende forbrugere, der var tilsluttet varmeforsyningen i perioden 2004-2006, herefter få tilbudt at få deres andel af den resterende overdækning, som den vil blive endeligt opgjort pr. den 1. januar 2010, udbetalt. Omkostninger forbundet med afviklingsmetoden vil fragå den samlede resterende overdækning, således at alle forbrugergrupper belastes lige (forventede omkostninger i forhold til forventet overdækning til udbetaling udgør ca. 14 pct.).

Begrundelse

Energitilsynet har ikke kompetence til at bedømme den måde, en forsyning ønsker at tilbageføre en overdækning bagudrettet på. Energitilsynet tog i sagen således stilling til de prismæssige virkninger af tilbageførslen. På baggrund af det forelagte materiale og under de givne forudsætninger vurderede tilsynet, at omkostningerne ved den bagudrettede afviklingsmetode ikke udgør en urimelig andel af det samlede økonomiske beløb, som varmeforsyningen ønsker at tilbagebetale til forbrugerne.

Afgørelse

Energitilsynet tilkendegav:

  • at en metode til afvikling af en overdækning som beskrevet og som forelagt af AffaldVarme Århus, ikke kan betragtes som urimelig efter reglerne i varmeforsyningsloven.

 

Afgørelsen blev vedtaget uden afstemning.

Punkt 8:

Afrapportering om intern overvågning -2. halvår 2009

 

Energitilsynet blev orienteret om afrapportering af overvågningsprogrammer for 2. halvår 2009.

Punkt 9:

Energitilsynets mødedatoer 2010

 

Energitilsynet besluttede datoer for afholdelse af møder i 2020.

Punkt 10:

Eventuelt

 

Næste møde i Energitilsynet er den 30. november 2009.

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO